waaLwijkse en UnqstPAAtse couPAnt Nog even geduld met maar wel verloving vóór huwelijk van Prinses Margriet Nieuw ziekenhuis aan Kasteellaan in 1967 klaar Economische toestand goed Jampe Totale kosten ca. 113.000.000.- Verpleegstersflat over enkele maanden al Ogen vragen brillen van STA8SAR SVSedische staf Verpleegstersflat september klaar? in Damesmode Tilburg MAANDAG 21 JUNI 1965 1 86e JAARGANG No. 47 De tcho van het Zuióen Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 —Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" BEATRIX en CLAUS Vóórdat H.K.H. Prinses Margriet en de heer Pieter van Vollenho- ve"n in de echt verbonden zullen worden, zal reeds de verloving van H.K.H. Prinses Beatrix met de 38-jarige Claus George Wilhelm Ot to Fried rich Gerd von Amsberg een officieel feit zijn geworden. Dit besluit hebben de aanstaande verloofden in overleg met Konin gin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard reeds enige tijd geleden geno men. Vanzelfsprekend zal het Nederlandse volk zich verheugd voe len over 't geluk, dat onze kroonprinses ten deel zal vallen en uiter aard gaat daarbij veel aandacht uit naar de toekomstige verloofde van de prinses, met wie men tot dusverre alleen maar via foto en krantenpapier kennis heeft kunnen maken. EEN SPANNENDE TIJD ACHTER DE RUG De bewoners van Bonn, die de heer Claus von Amsberg elke mor gen in zijn blauwe Porsche naar de departementsgebouwen zagen rij den, zullen niet vermoed hebben dat deze sportieve vrijgezel nog eens de verloofde zou worden van een jonge vrouw van koninklijke bloede. Toen de geruchten over zijn vriendschappelijke relatie met prin ses Beatrix echter ook tot de West- duitse regeringsstad doordx-ongen, probeerde Von Amsberg naarstig de felle schijnwerpers der publici teit zoveel mogelijk te ontwijken. Zo verdween het naambord, dat eens op de deur van zijn flatwoning was bevestigd. Deze jurist (hij voltooide zijn stu die in Hamburg) heeft 'n spannend leven achter de rug. Waar hij Duitser van geboorte is, sprak het welhaast vanzelf dat men van Ne derlandse zijde benieuwd was naai de antecedenten van deze jongeman. Weliswaar was hier geen sprake van een officieel onderzoek, waar bijvoorbeeld ook de ambassades worden ingeschakeld, maar niette min hebben de Nederlandse auto riteiten over de levensloop van Von Amsberg inlichtingen ingewonnen. HITLER-JEUGD Vader Amsberg zond zijn zoon als Duitser vanuit Afrika naar een Duits internaat in Nestroy (oost- Pruisen), waar de scholieren auto matisch lid san Hitierjugend wer den. Men moet echter wel beden ken dat de jongeman, die op 6 sep tember 1926 het levenslicht aan schouwde (dus bij het begin van de oorlog 13 jaar) toen 17 jaar was, en zo tijdens de tweede wereldoor log in Italië tegen de Italianen stond, toen deze Mussolini hadden afgezet. Na de val van Duitsland vertoefde Von Amsberg enige tijd in Parijs, waar hij tolk voor de Amerikanen is geweest. HET GESLACHT Het geslacht der Ambergs be hoort sinds 1795 tot de laagste Duit se adel. De vader van Claus- was een landedelman, die o.m. goede- den in Duitsland bezat en later eveneens grond verkreeg aan de Ivoorkust. Vader Amsberg was een uitnemend schutter, die in Afrika in totaal twintig olifanten heeft ge schoten. Rij overleed in 1953 tijdens de jacht aan een hartaanval. Zijn zoon was toen reeds in di plomatieke dienst. In 1957 werd Claus von Amsberg attaché van het ministerie van buitenlandse zaken in Bonn. In 1958 werd hij legatie secretaris, in 1961 ambassaraad in Santa Domingo. In datzelfde jaar verhuisde hij naar de Ivoorkust, doch in 1963 keerde hij naar Bonn terug. Het was niet een Nederlands fotograaf, die Von Amsberg het eerst in gezelschap van prinses Beatrix fotografeerde. Reeds ge ruime tijd daarvoor verspreidde U.P.I. een foto, waar de prinses en haar aanstaande verloof4e naast el- BUDDEMEYER chemisch reinigen grotestraat 95 w.aajwijk kaar op het terras van het slot Kronberg staan afgebeeld. Niemand zag er iets bijzonders in, want het betrof een groepsfoto van de gas ten ter gelegenheid van het huwe lijk van prins Maurits van Hessen met Tatjana von Sayn-Wittgenstein. DEMOCRATISCH Het geluk, dat H.K.H. prinses Bea trix ten deel zal vallen, zal stellig door het Nederlandse volk met op rechte vreugde worden gedeeld. Onze kroonprinses heeft zich im mers in de afgelopen jaren bij ons volk zeer bemind gemaakt door haar optreren, dat wars is van alle opsmuk en waarvan steeds een on gekunstelde hartelijkheid uitging, die de gemiddelde Nederlander in personen van vorstelijken bloede zo gaarne prijst. In een opstel op de lagere school schreef ze eens onder de titel„rij- les, door Trix van Oranje" Het was maandag, dus een rij dag. Toen ik uit school kwam, moest ik' me gauw verkleden. Ik rende naar de stal, want ik was veel te laat. Ik moest Peggy (mijn pony) afhalen, en Cothoud (onze rij leraar) en Trixie niet te vergeten het oude begeleidepaard. We zouden buiten rijden. Ik gaf Cothoud de klontjes, die ik altijd bij me had voor na het rijden, en we stegen op." De tekst werd omringd door tekeningen. Een volk pleegt altijd een menig te verlangens in zijn vorst te pro jecteren. Het koestert bepaalde ver wachtingen, die het vervuld wil zien. Hier ligt stellig een opdracht voor het moderne koningskind. Prinses Beatrix heeft deze opdracht op de juiste wijze verstaan. In haar democratische levenshouding heeft steeds haar grootste charme gele gen. Voor haar generatiegenoten valt het wel eens moeilijk haar in haar vorstelijke rol te aanvaarden. Dat geldt zeker voor degenen, die met de prinses op de collegebanken hebben gezeten. STUDENTENTIJD H.K.H. nam als studente 'n werk zaam aandeel in verschllende fes tiviteiten van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. Tevens maakte zij deel uit van de redactie van het studentenblad „Nitor", waarvoor zij schreef en te kende. Haar grootste activiteit voor die vereniging heeft zij ontplooid als praeses van de lustrumcommis sie. Zij hielp toen o.a. mee aan het verven van de aankleding van het clubgebouw. In de afgelopen jaren zijn haar reizen van grote waarden gebleken met betrekking tot de „public re lations" in het buitenland. Men denke slechts aan haar grote rei zen naar de Ver. Staten en Azië. Voor die taak was zij mede zo ge knipt, omdat ze beschikt over de theoretisch-wetenschappelijke ach tergrond, die hiervoor nodig is. Voor haar doctoraalexamen in de rechten had de prinses de „vrije" studierichting gekozen. Dat bete kent, dat men hoofdvakken kan kiezen, die niet direct tot de rechts wetenschappen behoren, zoals so ciologie, waarvoor de prinses meer dan gewone belangstelling koestert. LEVENSERVARING Prinses Beatrix toont vooral een grote mate van belangstelling. Men weet hoe zij op een avond met een majoor van het Leger des Heils de donkere buurten van Amsterdam bezocht. Onze kroonprinses heeft veel van de wereld gezien, zij is 'n jongevrouw met veel devenserva- ring. Geen wonder dat haar keus gevallen is op een man, die reeds als kind werd meegesleept in een der grootste tragedieën aller tijden en die derhalve alle aspecten van het leven reeds zo vroeg heeft leren kennen. Uit zijn optreden spreekt dit dui delijk. Hij maakt een gedecideerde indruk, die past bij een man, die het leven in al zijn ups en downs heeft leren kennen. Zijn belangstel ling voor kunst (met name schil derkunst) heeft hij met prinses Bea trix gemeen, evenals zijn enthou siasme voor de sport. Het ligt in de bedoeling dat het paar, wanneer het eenmaal tot een huwelijk komt, zich zal vestigen op paleis 't Loo, waarvoor al toebereid selen worden getroffen. Als alles verloopt^ zoals het tot nu toe verlopen is, zal het nieuwe Waalwijkse ziekenhuis, opgezet als streekziekenhuis, in de loop van 1967 klaar komen. De aannemer ligt een stuk voor op het schema, dat begon met de datum 1 oktober 1963, toen burgemeester Teijssen officieel een begin maakte met de werkzaamheden. De Waalwijkse firma Wed. A. Aarts en Zn., die het kapitale werk uitvoert en tot buitengewone tevredenheid van de architect, de heer Jan Strik te Boxtel zal vermoedelijk nog voor de aanvang van het nieuwe cursusjaar voor verpleegsters het zeven verdiepingen tellende ver pleegstersflatgebouw kunnen opleveren. Het eigenlijke ziekenhuis begint ook al vorm te krijgen Het zgn. beodenhuis reikt al tot de vierde verdieping, het behandelhuis tot de derde. Geneesheer-directeur Dr. Verhoeven en Drs. Schretlen, de econoom van het ziekenhuis, zijn over de gang van zaken zeer tevreden en met gepaste trots toonden zij donderdagmiddag aan enkele pers vertegenwoordigers datgene wat al tot stand is gekomen. Het oude ziekenhuis begint zijn beperkingen in de accomodatie, vooral wat betreft wacht- en poli kliniekruimte en beddental, te to nen, aldus Dr. Verhoeven, die er meteen aan toevoegde, dat er goed werk wordt verricht door de staf van specialisten en door het ver plegend personeel. „We zullen, kost wat kost, proberen de sfeer van het oude ziekenhuis mee te nemen naar het nieuwe". Het nieuwe ziekenhuis zal, ondanks de enorme kosten, een ziekenhuis van middelgrote omvang worden. Het wordt geen „gezond- heidsfabriek", zodat persoonlijke verpleging en behandeling nooit in het gedrang zullen komen. Het aan tal bedden zal de komende decennia 163 bedragen. Enkele jaren geleden nam het be stuur van de Deken van Rielstich- ting het initiatief voor de nieuw bouw; het huidige ziekenhuis werd te klein en te oud, en in verband met de gemeentelijke uitbreidings plannen kon het niet meer worden vernieuwd of uitgebreid. Belangrijk was een rapport over deze kwestie door het Dr. Veegerinstituut te Nij megen, dat culmineerde in de con clusie, dat in 1985 voor Waalwijk en omgeving ongeveer 320 zieken huisbedden nodig zullen zijn. Bij de planning van het nieuwe ziekenhuis is men uitgegaan van deze conclu sie; architect Strik ontwierp een plan, dat in zijn geheel berekend was op 320 bedden. Voorlopig krijgt het ziekenhuis een capaciteit van 163 bedden, maar de gehele acco modatie is afgestemd op 320 bed den. Wanneer over ongeveer 25 jaar een tweede vleugel aan het bedden huis gebouwd moet worden, zal het niet meer nodig zijn het behandel huis, de laboratoria, de keukens en de verpleegstersflat uit te breiden. Exclusief de loonsverhogingen vanaf 1 januari 1965, bedragen de totale bouwkosten 12.700.000, De kosten per bed bedragen circa 78.000,De totale inhoud van 't nieuwe ziekenhuis wordt 52.316 m3, per bed dus 321 m3. Wanneer het ziekenhuis straks 320 bedden zal bevatten, is dat ca. 220 m3. De ge middelde investeringskosten zullen dan in verhouding ook aanmerke lijk lager komen te liggen. Wan neer het ziekenhuis in 1967 zal wor den betrokken, zal de verpleegprijs per dag ongeveer 40.bedragen (derde klasse). De medische staf van het nieuwe ziekenhuis zal bestaan uit twee chi rurgen, één anaestesist, één inter nist, vrouwenarts, kinderarts, oog arts, uroloog en huidarts. Het ligt in de bedoeling hier als vaste staf specialisten nog aan toe te voegen een keel-, neus- en oorarts, een röntgenoloog en een neuroloog. Veel verder zal de staf zich niet uitbreiden, omdat het ziekenhuis duidelijk 't karakter van een streek ziekenhuis zal hebben. Wel zullen, evenals dat nu het geval is, een aantal specialisten een spreekuur per week kunnen houden, bijvoor beeld de cardiloog en de orthopae dist. De zusters van J.M.J. blijven aan het nieuwe ziekenhuis verbonden. Een van de gebouwen van het com plex is een klooster, waarin ca. 20 zusters kunnen worden gehuisvest. Bij dit klooster komt ook een kapel met 120 zitplaatsen en ruimte voor 40 bedden. In dit verband kan worden ver meld, dat het nieuwe ziekenhuis, naast een mortuarium, ook een ge paste ruimte zal krijgen waar niet- katholieken aan hun doden de laat ste eer kunnen bewijzen. i haard en een bar. Deze zaal zal ook bijzonder aantrekkelijk worden ge stoffeerd en gemeubileerd. Voorts bevinden zich gelijkvloers nog en kele leslokalen en enkele kamers voor leidinggevend personeel. Het is de bedoeling dat straks uitslui tend leerlingverpleegsters in deze flat worden ondergebracht, maar zolang het ziekenhuis nog niet zo veel leerlingen kan opvangen, zul len ook gediplomeerde verpleegsters in de gelegenheid worden gesteld tot het bewonen van de flat. Het eigenlijke ziekenhuis zal ge deeltelijk bestaan uit hoogbouw, ge deeltelijk uit laagbouw. Het hoog- bouwgedeelte bevat vijf verdiepin gen. De eerste afdeling is bestemd voor de patiënten met interne ziek ten en voor de röntgenafdeling. De kinderafdeling komt op de tweede afdeling, evenals de afdeling voor de besmettelijke ziekten. Op de der de verdieping komt de chirurgie met drie operatiekamers. De kraam- en verloskundige afdeling komt op de vierde verdieping en op de bo venste verdieping de afdeling voor specialistische behandeling. Het laagbouwgedeelte omvat ruim ten voor de administratie, de keu kens, de poliklinieken en de labora toria. Los van dit alles staat er dan nog het klooster, de kapel en het energiegebouw. Met al deze gebouwen is het ter rein tussen de Maylaan en de Kas teellaan nagenoeg volgebouwd. Ruimte voor tuin is er niet veel meer. Het beetje, dat daarvoor nog geschikt was, zal moeten worden aangewend voor parkeergelegen heid. Nemen wij de drie eerste maan den van dit jaar bij elkaar, dan blijkt de industriële produktie bij na zeven procent hoger te liggen dan in dezelfde maanden van vorig jaar. Wij kunnen echter niet zeggen dat elke bedrijfstak op dit succes kan bogen. In de voedings- en genotmiddelen industrie alsmede in de chemische industrie was in de eerste twee maanden (de cijfers van maart zijn nog niet bekend) de produktie acht procent hoger dan vorig jaar. In de bouwmaterialen- en aardewerkin dustrie was de vooruitgang vijf pro cent. In de textielindustrie werd echter een terugval van negen procent ge boekt, in de schoeisel- en kleding industrie een achteruitgang van drie procent en in de leder- en rubber industrie een kleine daling van één procent. Dit verschil in ontwikkeling moet natuurlijk wel in de resultaten door werken. Het is bekend dat de lonen in het eerste kwartaal naar boven zijn ge- van 4% procent in de periode janua ri tot en met april van dit jaar, ver geleken althans met eind 1964. Ook hier echter weer van bedrijfstak tot bedrijfstak verschillend. In de bouw nijverheid bv. was de stijging bijna vijf procent, maar in de metaalnij verheid komen wij aan niet meer dan twee procent. In de voedings- en genotmiddelenindustrie komt de stijging op 3^ procent uit, in de ak kerbouw en veehouderij op goed 2 procent en in de sector verkeer eveneens op goed twee procent. Zuiver winst was dit overigens niet. De kosten van levensonder houd zijn namelijk ook opgelopen. Officieel bekend zijn tot nu toe de cijfers van de periode 15 december tot 15 maart en dan blijkt dat het leven iets meer dan 2%% duurder is geworden. Dit zijn algemene cij fers. Van gezin tot gezin kan dit enigszins verschillen. Maar dat doet niet af aan 't feit dat in menig geval van een werke lijke verbetering van de economi sche situatie in de eerste maanden niet kan worden gesproken. Toch mogen wij hier ook weer niet de conclusie uit trekken dat wij er tot nu toe dit jaar helemaal niet mee zijn opgeschoten. Want kijken wij naar de cijfers van de consump tie, dan zien wij wel degelijk een geleidelijke verbetering. Een vergelijking met eind decem ber is niet mogelijk, omdat wij de cijfers van 't Centraal Bureauvoor de Statistiek alleen kunnen verge lijken met die van een jaar geleden. En dan kunnen wij alleen vaststel len dat de reële consumptie in de eerste twee maanden van dit jaar vijf procent hoger was dan in de twee eerste maanden van vorig jaar. Met opzet zeggen wij reële consumptie, omdat de invloed van de prijsstijging is uitgeschakeld. Het sterkst is overigens de afzet van duurzame consumptiegoederen op gelopen (met acht procent), hetgeen er wel op wijst dat de voorkeur uit gaat naar artikelen die het leven aangenamer en gemakkelijker kun nen maken. Het 7 verdiepingen hoge ver pleegstersflat zal, zoals we reeds zeiden, bij de aanvang van 't nieu we cursusjaar in gebruik kunnen worden genomen. Er wordt op het ogenblik de laatste hand gelegd aan de inrichting ervan. Het gebouw be vat ca. 80 kamers; 72 ervan bevin den zich in het torengedeelte, dat 6 verdiepingen van 12 kamertjes telt. Iedere verdieping heeft toilet ten, een keukentje, douchegelegen heid en een terras en is per lift be reikbaar. De kamertjes hebben een vloeroppervlakte van ca. 6 m2, zijn voorzien van warm en koud stro mend water en zullen gezellig wor den ingericht. Dat het uitzicht, voor al vanuit de hogere etages, bijzon der fraai is, laat zich gemakkelijk begrijpen. Gelijkvloers is een prach tige recreatiezaal met een open VIETNAM EN 'T GEMENEBEST De 21 landen van 't Gemenebest zullen een vredesmissie afvaardigen naar Peking, Moskou, Washington, Noord- en Zuid-Vietnam, met het doel de oorlog in Vietnam te helpen beëindigen. De missie staat onder leiding van de Britse premier Wil son, die wordt bijgestaan door Dud ley Senanajake, premier van Cey lon; dr Eric Williams, premier van Trinidad en Tobago; Kwame Nkroe- mah, president en premier van Gha na en sir Aboebakar Tafewa Bale- wa, premier van Nigeria. Een vre desmissie van vijf premiers is, voor zover bekend, uniek in de geschie denis. Het voorstel was afkomstig van Wilson en de leden van de com missie werden bij acclamatie geko zen. De missie wil snel handelen en zo" spoedig mogelijk vertrekken. Er is reeds een begin gemaakt mét de technische voorbereidingen. Uit Washington wordt vernomen, dat president Johnson positief heeft ge reageerd. Hij zei over de missie: „Zij hebben onze volledige mede werking". Heuvelstraat 14 - Telefoon 26SS2 Exclusieve collecties BADPAKKEN BLOUSES VESTEN ROKKEN KRAAGJES PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. Wij kunnen ook niet zeggen dat dit ten koste van de besparingen is gegaan. In de periode januari tot en met maart, werd er bij de tradi tionele spaarbanken tezamen name lijk 30 miljoen gulden meer ge spaard dan vorig jaar in dezelfde tijd. In april daarentegen was er bij de boerenleenbanken en de rijks postspaarbank een ontsparing, maar bij de algemene spaarbanken een klein saldo aan besparingen. Gunstig voor onze algemene eco nomie is de ontwikkeling van onze handelsbalans. De Sociaal Economi sche Raad had reeds geschreven, dat de concurrentie-positie van on ze economie ten opzichte van het buitenland minder is aangetast dan door velen werd gevreesd. Een feit is in elk geval dat de stijging van onze uitvoer wel meevalt. In de eerste vier maanden van dit jaar althans steeg onze uitvoer bijna tien procent. De invoer liep echter in die periode nog met een procent op (al les vergeleken met dezelfde tijd van vorig jaar). Het gevolg was dan ook dat het invoersaldo, het bedrag dat onze invoer groter blijft dan onze uitvoer, terugliep van 1.921 mil joen in 4 maanden 1964 tot 1.298 miljoen in 4 maanden 1965. Wij hebben dus veel minder dan vorig jaar aan het buitenland te be talen en het saldotekort op onze be talingsbalans zal daarom ook klei ner kunnen worden. De sociaal eco nomische raad taxeert dit voor 1965 op 100 miljoen. In 1964 was het tekort niet minder dan 450 mil joen. UITKERING-INEENS NU KABINETSZAAK De slepende kwestie van de uit kering-ineens is aangeland bij de hoogste instantie; vrijdag jl. zou de zaak bij het kabinet ter tafel ko men, nu de Stichting van de Arbeid met dr. Veldkamp er weer niet zijn uitgekomen. Minister Veldkamp beloofde, dat hij binnen een week het standpunt van de regering aan de Stichting zal laten weten. Werknemersvoor zitter drs Roemers heeft nu al ver klaard, dat de drie vakcentrales hun vakbonden de vrijheid zullen geven om in onderhandelingen te streven naar een uitkering van 2 percent met een minimum van 125 gulden. „We zijn wel zo beleefd even te wachten op het antwoord van de regering, maar wij achten ons aan deze uitspraak niet gebonden", al dus drs Roemers. IN NEDERLAND 17 KILO KRANT PER PERSOON De Nederlander leest gemiddeld zeventien kilo krant per jaar, zes kilo meer dan het EEG-gemiddelde van elf kilo per persoon. De West- duitse burger leest minder kranten, n.l. twaalf kilo, maar de Zwitser leest wel twintig kilo krant per jaar. In de Scandinavische landen wor den nog meer kranten gelezen. Daar worstelt iedere inwoner zich per jaar door 23 kilo kranten. De Brit is echter de grootste- krantenlezer in Europa met 26 kilo krant per persoon. Dit „verbruik" haalt het echter nog niet bij het Amerikaanse. In de Verenigde Staten neemt ieder ruim 38 kilo krantenpapier voor zijn re kening, meer dan twee maal zoveel als in Nederland, zo lazen wij in Het Vaderland. WINSTDELING VOLGENS DE K.V.P. De Katholieke Volkspartij heeft in een thans verschenen rapport gepleit voor invoering van winst- delingsregelingen als een der be langrijkste vormen om tot een ver dere gespreide vermogensvorming te komen. Daarbij wil de K.V.P.: 1. Handhaving van een zo groot mogelijke vrijheid voor werkne- met en werkgever; 2. Aandeel in de winst in verhou ding tot ieders bijdrage in de be drijfsresultaten; 3. Onderhandelingen over de winst deling in de ondernemingen en niet op landelijk niveau; 4. Aanvaarding van een zekere blokkering, om de economische groei niet te belemmeren; 5. Wettelijke maatregelen om de werknemersaanspraken te garan deren; 6. Verdere maatregelen in de fiscale sfeer. VIERTAL STAL KOEIEN VOOR DE SLACHT De rijksrecherche te Tilburg heeft drie mannen uit Goirle en een uit Kaatsheuvel aangehouden, die in totaal acht koeien stalen uit wei landen in Oosterhout, Middelbeers, Moergestel, Gilze en Hilvarenbeek. De deiren werden door een van hen geslacht, waarna het vlees in de handel werd gebracht. De mannen zijn de 35-jarige sla ger v. E., diens vroegere 18-jarige bediende de J. en de 28-jarige bouwvakarbeider K. uit Goirle en de 32-jarige slagersknecht v. K. uit Kaatsheuvel. Ook naar de keur meester die het vlees stempelde, wordt gezocht.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1