wAALwijkse en lAnqstRAAtse couRAnt caballero Waalwijk vierde verloving van Kroonprinses Beatrix Pu rol G/Wntdudlec ALMDUDLER... HEERLIJK! dient heel de huid anders dan andere SPSLDJS Fris als een waterval Dat is Almdudler, de bekende Alpen drank uit Oostenrijk. Bereid met geurige Alpenkruiden. Fris, verkwikkendapart Almdudler is alcoholvrij. Met een „tic" een heerlijke longdrink. VRIJDAG 2 JULI 1965 86e JAARGANG No. 50 De tcho van het Zuióen Uitgever Waal wijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100+ 5ct.inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (b(j incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" Een gelukkige verloving In ons vorig nummer hadden wij nog gelegenheid een uitnemende foto van het verloofde paar, die juist was vrijgegeven op te nemen, met 't geen toen juist plaats had op 't bordes van 't paleis te Soestdijk. Het is een blijde dag geworden voor de verloofden en voor de ko ninklijke familie. Na enkele uren van gesprekken met journalisten uit binnen- en buiten land, zo'n 250-tal, een unieke gebeur tenis in welk land dan ook, en waarin harde vragen werden gesteld, zowel aan de prinses als aan haar verloofde. Laten we een uiting van de prinses hier releveren ,,Als ik had moeten kiezen tussen mijn wensen en mijn plicht, dan zou bij mij de plicht vóór zijn gegaan''. Dit zei prinses Beatrix toen zij met haar verloofde Claus vaon Amsberg op paleis Soestdijk vertegenwoordi gers van de binnen- en buitenlandse pers ontving. „We hebben ons voort durend afgevraagd „mogen we dit doen? We begrijpen best, dat het be paalde repercussies op zal roepen en dat het voor sommigen pijnlijk zal zijn. Wij wisten vooruit, dat het geen algemene toejuichingen zou wekken. Wij respecteren dit. Desondanks wil len wij, nu de regering achter ons staat, ons eigen leven opbouwen, een nieuwe toekomst scheppen - voor zover dit in ons vermogen 'ligt. Wij geloven, dat als men ons tijd en ver trouwen wil geven, het ons zal lukken de weerstanden te overwinnen". Wij menen dat de journalisten zeer voldaan waren over de openhartige persconferentie en de vragen van de heer Felderhof en ook de Engelse re publiek een aantal vragen stelde porter, die later namens allen in 't Zoals wij reeds meldden was het de gehele dag een grote drukte rond om Soestdijk, die begon met de pers conferentie, binnenshuis, waarna het officiële van de verloving van de prinses door H. M. de Koningin, om geven door de hele familie, bekend werd gemaakt met de volgende woor den „Het is voor mijn man en mij een grote vreugde U - nu zelf - de verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix met de heer Claus von Amsberg. Wij zijn heel gelukkig, dat zij deze keus heeft gedaan, die de keus van haar hart is. In menselijk opzicht me nen wij, dat die een uitstekende is. De keus van het hart was, weder kerig, vrij gauw gemaakt. Beiden hebben die evenwel zorgvuldig ge toetst met het verstand-en het gewe ten - en dit heeft hun veel tijd ge kost. Hoewel Claus, zoals ook zijn fami lie, volstrekt tegen het Nazi-regime gekant is geweest, waren beide jon ge mensen, evenals wij zelf, zich heel duidelijk de twijfel en zelfs de weer standen bewust, die hun verloving bij :.:x\<Xvv menigeen kon oproepen, in het bij zonder bij hen, die de oorlog hebben doorleefd. Toch hebben zij uiteinde lijk gemeend, de bezwaren niet te mogen laten opwegen tegen hun lief de. Zij weten immers, vooruit te moe ten zien. Zij zijn zich bewust van de opdracht, te streven naar een toe komst van begrip en samenwerking. Zij willen hun leven richten op een samenleving, die steeds positiever naar een Europees en een wereldver- band toegroeit. Wij verwachten, dat onze a.s. schoonzoon, door zijn persoonlijk heid, voor Beatrix een grote steun zal zijn in haar vaak veeleisende leven - ook dan, wanneer zij eens geroe pen wordt mij op te volgen - naar wij hopen, pas in verre toekomst. -rAMD?/lS7Vi tijdelijk met 1 JAARGETIJDE Uit serie van 4 Bij tube van f 1.- CONSTANTE KWAUTEIT 25 STUKS f 1.25 Dat het voor Claus een heel moei lijke beslissing was, zijn zelfgekozen werk en zijn levensbestemming te gaan aanpassen aan de levensopdracht van Beatrix, zal iedereen begrijpen, en ook, dat het een diepgaand besluit vergde, zich om te schakelen op ons land en ons wel en wee. Ik verwacht dat hij spoedig nuttig en boeiend werk zal vinden in ons midden. Kortom, als ouders hebben wij echt het vertrouwen dat de verbintenis van deze twee mensen in alle opzichten gelukkig zal zijn. Ik kan U verzeke ren het is goed. Laten wij het jonge paar alle geluk toewensen in hun verdere leven." Daarna sprak minister-president Cals een gelukwens uit namens 't Ne derlandse volk. „Majesteit, de woorden, die u zo juist tot alle rijksgenoten hebt ge richt, bewijzen-andermaal, dat op 'n gelukkige wijze in u samengaan de moeder, wier vreugde bestaat in het geluk van haar eigen gezin en de vorstin, wier zorgen zich uitstrekken tot heel haar volk. Als moeder, die - met het geluk van uw kinderen voor ogen - hen steeds heeft vrijgelaten de stem van hun hart te volgen, kunt u zich met prins Bemhard, terecht verheugen in het geluk, dat uw oudste dochter is ten deel gevallen. Weest u ervan overtuigd, dat de volken van ons ko ninkrijk van harte in deze vreugde delen. Moge dit jonge geluk ook voor uwe majesteit en uwe koninklijke hoogheid, een blijvende bron van vreugde zijn. Als vorstin hebt u, majesteit, niet willen nalaten in uw woorden blijk te geven van een diepgaand begrip voor de verscheidenheid van gevoelens, die in de afgelopen weken in ons volk zijn tot uiting gekomen. Die verschei denheid is temeer begrijpelijk, omdat verweg de meeste Nederlanders nog niet de gelegenheid hebben gehad de verloofde van uw dochter te leren kennen. Ik had die gelegenheid wèl en het verheugt mij te kunnen verkla ren, dat het gehele kabinet, evenals uwe majesteit en uwe koninklijke hoogheid, ook vanuit het landsbelang bezien, de komende verbintenis van uw dochter met groot vertrouwen te gemoet zien. Koninklijke Hoogheid (prinses Be atrix), met grote genegenheid heeft het Nederlandse volk, en evenzeer - zoals u onlangs nog hebt ervaren - de bevolking van Suriname en de Ne derlandse Antillen - u steeds ge volgd op uw levensweg. Daarbij is het een ieder opgevallen, met hoeveel toewijding en opgewektheid u zich verdiept hebt in de problemen van on ze samenleving, u ten volle bewust van de grote verantwoordelijkheid, die - zo God wil - in de toekomst op u zal rusten. Ditzelfde verantwoordelijkheidsge voel heeft - zoals de koningin ons zojuist heeft medegedeeld en zoals ik ook zelf in de afgelopen tijd heb kunnen ervaren - u geleid bij de be slissing, de stem van uw hart te vol gen en u te verloven met de heer Von Amsberg. Verheugd over de liefde, die u is ten deel gevallen, wensen wij u op recht en van ganser harte geluk. Mijnheer Von Amsberg, zonder aarzeling spreek ik ook u in het Ne derlands toe ik weet, dat u mij ver staat en - wat méér is - ik weet ook, dat u mij begrijpt. In de afgelo pen weken ben ik onder de indruk ge komen van de ernst en de nauwgezet heid, waarmede gij u verdiept hebt in de aard en het karakter van het Ne derlandse volk en in de problemen die zich thans voordoen. Juist omdat ik weet hoe vol begrip u staat tegen over de verscheidenheid van gevoe lens, waarover ik zojuist sprak, en hoe gewetensvol u zich tezamen met de vrouw, die uw hart heeft, hebt be zonnen over de te nemen beslissing, ben ik er zeker van, dat gij ook het hart van het Nederlandse volk zult weten te winnen. Dat zal uiteraard enige tijd kosten, maar reeds nu mo ge ik u zeggen, dat gij in ons midden van harte welkom zijt. Het feit, dat gij onze kroonprinses gelukkig maakt, kan immers geen enkele Nederlander onberoerd laten. God geve u, prinses Beatrix, dat gij - die overeenkomstig uw naam het geluk brengt en die zelf nu het geluk der liefde ervaart - tezamen met uw verloofde mede moogt wer ken aan een toekomst, die ons allen de kwade schaduwen van het verleden met een gerust hart kan doen verge ten. In dat perspectief is de dag van vandaag in dubbbele zin een vreugde dag. Laten wij, land- en rijksgenoten, die dag dus samen vieren in trouw aan ons Oranjehuis en in groot ver trouwen op de toekomst". Daarna sprak de verloofde vanaf 't bordes, gedeeltelijk in 't Neder lands, gedeeltelijk in 't Duits. „Ik ben blij dat ik mij nu zelf aan het Nederlandse volk kan voorstellen. Ik ben mij evenwel bewust van de ge voelens en moeilijkheden die er zijn na wat in het recente verleden ge beurt is. Ik heb daar begrip voor", zei Claus von Amsberg. Claus von Amsberg vervolgde in voor zijn doen correct Nederlands „Ik zal mijn best doen en proberen uw vertrouwen te „gewinnen". „Ik wil mij graag in het Neder lands tot u richten. Maar ik heb het helaas in deze korte tijd nog niet goed kunnen leren. Maar ik hoop dat in korte tijd wel gauw te doen", zo be sloot de verloofde van de kroonprin ses zijn eerste kennismaking met het Nederlandse volk. De koningin noemde de heer Von Amsberg een „waardevolle nieuwe in breng in de familie. Hij heeft een grote brede belangstelling en past volledig in ons gezin op Soestdijk". Prins Bernhard had bij de voorstel ling van het verloofd paar eerder ge zegd te hopen, dat het Nederlandse volk Claus von Amsberg met even veel sympathie en warmte zal ontvan gen als hem destijds. Gevraagd naar zijn mening over de tijd doorgebracht in de Hitlerjugend en later in het leger, zei Claus von Amsberg dat hij evenals zijn andere leeftijdgenoten in Duitsland, zich wil inzetten voor een beter Europa. Hij zei dat er op zijn school geen bijzon dere antisemitische geest heerste, daar de leiding niet bijzonder antisemitisch georiënteerd was. Hij zei dat hij nooit heeft begrepen dat een Jood, alleen maar om het feit dat hij jood is, vervolgd werd.. Claus van Ams berg heeft, aldus zei hij, overigens niets van de jodenvervolgingen tijdens de oorlog geweten. Hoewel het voor een buitenlander moeilijk is te be grijpen, is dit toch zo, aldus Claus. In een door Herman Felderhof af genomen interview voor de radio en tv met de verloofden verklaarde prin ses Beatrix dat zij de heer Claus von Amsberg voor het eerst ontmoet had tijdens een familiedineetje ten huize van graaf von Oeynhausen in juni van het vorig jaar. Claus was wel aan wezig geweest bij het huwelijk van prins Richards zuster Tatjana in Be- rieburg destijds, maar, zo zei prinses Beatrix lachend, „ik heb hem daar helemaal niet gezien". Claus merkte vervolgens nog op, dat hij tijdens zijn verschillende be zoeken die hij de laatste tijd aan ons land heeft gebracht al een indruk van ons land heeft gekregen, maar dat hij hoopte zich hier in de toekomst nog meer in te kunnen verdiepen. „Ik in- BUDDEMEYER chemisch reinigen grotestraat 95 waalwijk i Op ondubbelzinnige wijze hebben de inwoners van Waalwijk wederom getoond hoezeer zij verknocht zijn aan het Huis van Oranje en het Ko ninklijk Gezin, bij gelegenheid van de bekendmaking door H. M. de Ko ningin van de verloving van onze Kroonprinses met de heer Claus von Amsberg. Door Waalwijks Belang was in samenwerking met de vier plaatselijke Oranjeverenigingen een programma samengesteld, waarin de gehele Waalwijkse bevolking werd be trokken. Op de eerste plaats de jeugd. 's Avonds om 7 uur trok deze met vlaggen, versierde fietsen, steps, enz. van verzamelpunten in verschillende wijken naar het gemeentehuis, op het bordes waarvan het dagelijks bestuur der gemeente en het bestuur van W.B. hadden plaatsgenomen. Het was een feeëriek gezicht, deze honderden kin deren, allen getooid met oranje en ontelbare vlaggen meevoerend, het Raadhuisplein te zien opmarcheren, begeleid door de Jeugddrumband Ons Genoegen en de drumband van de Gymnastiekver. Kracht en Vlugheid uit Besoijen. De burgemeester van Waalwijk sprak vanaf het bordes zijn jeugdige gemeentenaren toe en drukte zijn vreugde uit over deze spontane hulde van de Waalwijks jeugd, waarin de liefde voor het Vorstenhuis zo duide lijk werd gedemonstreerd. Tenslotte verzocht burgemeester Teijssen een driewerf hoera uit te brengen op het verloofde paar en het koninklijk gezin. Hieraan werd enthousiast gevolg gegeven. De lichtstoet Hoewel niet direct van een licht stoet kon worden gesproken, verza melden zich om half tien verlichte en met oranje versierde auto's en mo torfietsen op het Vredesplein, om, be geleid door de beide Waalwijkse har monieën St. Crispijn en St. Jan, als mede door het Jachthoornkorps Cor- nu Copiae, op te trekken naar het Raadhuisplein, waar langs het ge meentebestuur werd gedefileerd, het geen een prachtig gezicht opleverde. Honderden Waalwijkers sloegen het défilé gade. Natuurlijk ook het dage lijks bestuur der gemeente en een de putatie van Waalwijk^ Belang. Ook dit défilé was een spontane uiting van liefde en aanhankelijkheid voor 't verloofde paar en het koninklijk ge zin. Door de deelnemende korpsen werd nog een mars gemaakt door ver schillende straten van Waalwijk, waarvan vele bewoners de vaderland se driekleur hadden uitgestoken. Vermeldenswaard is dat op het Raadhuisplein door de Ned. Televi siestichting moment-opnamen werden gemaakt, die in het 2e NTS-journaal van maandagavond werden uitgezon den. De vlag uitsteken schijnt in Waal wijk een moeilijke taak. (Red.) teresseer me voor vrijwel alle facetten van het openbare leven, vooral ont wikkelingshulp en politiek". Gevraagd naar zijn hobbies zei Claus von Amsberg dat hij ondanks het feit dat hij veel tijd achter zijn bureau moet doorbrengen, hij toch veel houdt van skieën, autorijden en waterskieën. Wat muziek betreft houdt hij veel van klassieke muziek en jazz. Prinses Beatrix deelde mee dat zij voorlopig op Drakensteyn blijft wo nen. „Wij zullen onze tuin echter dichter laten beplanten", merkte zij lachend op. Haar verloofde zei vervolgens dat hij zich binnenkort meer hoopt te oriënteren omtrent de Nederlandse taal en leefgewoonten. Prinses Beatrix sprak de hoop uit binnenkort haar verloofde ook aan Suriname en de Nederlandse Antillen te kunnen voorstellen. De heer Claus von Amsberg zei nog dat hij zich ook zeer interesseert voor allerlei econo mische vraagstukken. Hij hoopt in deze sector in ons land werkzaam te zijn. Terugkomend op zijn houding als Duitser in de laatste Wereldoor log verklaarde Von Amsberg dat hij er van overtuigd is, dat men deze pe riode nooit dient te vergeten. Daarna hebben de verloofden een rondrit en wandeling om 't paleis ge maakt, waarbij de enthousiaste menig te zoals gewoonlijk de afzettingen doorbrak, en 's avonds was er een kinder-ballon-optocht, die een groot succes was en waarbij verschillende cadeaus werden aangeboden. In tal van plaatsen in den lande was het feest, we noemen b.v. Arnhem, Breda (waar gedurende 1 uur van 5- 6 uur in alle café's gratis oranje-bit ter werd geschonken) Waalwijk bleef niet achter en in korte tijd werd door Waalwijks Belang met de Koningin- neverenigingen een kinder-optocht en een lichtstoet geformeerd, die uitste kend slaagden en de stemming er wel inbrachten. Dinsdag volgde het bezoek aan Den Haag, waarvan op een andere pagina meer. VACANTIETOESLAG VOOR BEJAARDEN. Minister Veldkamp (Sociale Za ken) overweegt een vacantietoeslag van vier percent voor bejaarden, we duwen en wezen, alsmede voor die Nederlanders die kinderbijslag genie ten of uitkeringen ontvangen krach tens de interimwet invaliditeits-rente- trekkers. De Sociaal Economische Raad (SER) zal hierover om advies worden gevraagd. De bedoeling van de minister is een vacantietoeslag in te voeren in de aow, aww, kinderbijslagwetten en de interimwet invaliditeits-rentetrekkers zonder extra-premieverhoging. Dit kan als volgt worden bereikt. Regel matig worden de uitkeringen krach tens deze wetten verhoogd naarmate het indexcijfer van de lonen in Ne derland stijgt. Als dit looncijfer b.v. met percent stijgt, dan zou een deel van deze stijging moeten worden ver werkt in de uitkeringen, terwijl de rest*besteed kan worden voor de va cantietoeslag. JONGE MOEDER DOODDE DRIE KINDEREN 12 jaar geëist. De officier van justitie bij de recht bank in Assen heeft 12 jaar gevange nisstraf geëist tegen de 28-jarige ge huwde vrouw Zwaantje K.-de J. uit Roswinkel bij Emmen, die voor de rechtbank fluisterend bekende haar 3 kinderen van het leven te hebben be roofd. De vrouw, die de echtgenote is van gemeentechauffeur H. K., gaf toe dat zij in maart 1963 haar 19 dagen oude zoontje Hendricus liet stikken, door het kind met het hoofdje op een kus sen te duwen. Het zoontje dat 'n jaar later in het gezin van de chauffeur geboren werd, kreeg eveneens de naam Hendricus. De vrouw benam dit kind acht dagen later od dezelfde manier als het eerste kind het leven. Op 4 september 1964 hield de vrouw haar vijfjarig dochtertje Jobkien zo lang met het hoofd in een teil water, dat het kind verdronk. De officier van justitie zei dat het bewijs van het ten laste gelegde - doodslag driemaal gepleegd was geleverd. De vrouw had z.i. geen re den de kinderen te doden. De psy chologische rapporten noemden de vrouw toerekeningsvatbaar, doch ma- ti<* begaafd. Volgens de officier heeft de vrouw de doodslagen gepleegd alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. De rechtbank zal over 14 dagen uitspraak doen. KIND DOOR HOND GEBETEN Drie honden van de Tilburger L. G. van H. (37) verminkten op 9 novem ber 1964 de 3-jarige kleuter Anita van Delft. „Schandelijke onachtzaamheid", zo noemde oifficier mr. G. Temmink ter zitting de nonchalanche van de Til burger. Hij vroeg twee maanden hechtenis voor hem en vorderde ver beurdverklaring van de bouviers Black en Pluto en eiste het afmaken van de gevaarlijk geachte Duitse her der Gruno. Omdat Van H. indertijd verzuimd had de honden op te geven voor de belasting kwam er nog 50 gulden boete of 10 dagen bij. Per fles 29 ct. Grote gezinsfles 75 ct.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1