wAAlwijkse en lAnc.^TPAAtse coupAnt Frans drama betekent geen schade voor de Euromarkt De volkswagenstad „WOLFSBURG" Jcun&z vesten Laat Uw bril van tijd tot tijd eens bijstellen HET KOSni NIETS! S^ogaertó van Mier!o Rotterdam wil Biesbosch als water-spaarbekken ÏU VAN LIER Brillenspecialist Optica Houdt Bogaerts voor ogen Telefoon 3560 b.g.g. 4140 - COSTUUMS - COLBERTS - PANTALONS - REGENJASSEN - OVERHEMDEN enz. Damesmode herenschoenen VRIJDAG 9 JULI 1965 86e JAARGANG No. 52 3e rcho vAn het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205. Waalwijk Tel. 04160-2621 -Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8. tel. 04167 - 2U02 Abonnement p. week (0.24+ 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) f 3.10 p kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contactadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO' Parijs stelt 'het voor alsof het een i Hoewel de Fransen hun best heb- verschrikkelijk drama is dat de mi- j ben gedaan om onder meer de Duit- nisters der E.E.G. het niet eens heb- j sers mee te krijgen door wat conces- hpn l/nnn,,, sie te beloven voor de industriële Eu- ben kunnen worden over de financie ring van de landbouw de hele Euro- markt zou nu ondermijnd zijn door 't onverantwoordelijk optreden van Ita lianen, Duitsers en Nederlanders. In feite is er niet meer aan de hand dan dat de Fransen hun zin niet hebben gekregen, een lot dat ieder lid van een groep wacht wanneer ze wil sa menwerken met wat geven en nemen moet men dan een besluit vormen dat waarschijnlijk voor niemand ideaal is, maar althans het 'beste is voor de meesten. President De Gaulle schijnt dat zo niet te zien. Al enige malen heeft hij de anderen kunnen afdwingen dat ze zich naar zijn wensen schikten.Nu dit eens niet is gebeurd, heet dat op eens een drama. De konsekwenties kunnen overi gens wel vervelend zijn. De president heeft ze nog niet aangekondigd, maar het is goed mogelijk dat hij de E.E.G. zo'n beetje bevriest, aan de uitbouw verder niet meewerkt. Waar draaide het om? Formeel liep het gesprek vast op een technische kwestie een Italiaans voorstel om de overgangsregeling voor de landbouwfinanciën tot twee in plaats van vijf jaar te beperken. Een punt dat voor de Italianen van prak tisch belang is omdat ze onder de hui dige verdeelsleutel der bijdragen - niet geheel ten onrechte - menen re latief zwaarder belast te worden dan bijvoorbeeld de Fransen. In wezen echter ging het er om of men de voorstellen van de Europese Commissie moest volgen, waarbij de financiering van de landbouwfinan ciën niet meer zozeer een kwestie is van nationale bijdragen der zes, maar waarbij Brussel eigen inkomsten heeft. En omdat daar dus een Europe se kas zou komen van grote omvang, zou er toezicht op de besteding moe ten zijn en wel door een Europees or gaan het parlement in Straatsburg. De commissie der E.E.G. stelde dit voor en hoewel dit voorstel de Euro pese parlementariërs nog lang niet ver genoeg ging, was het toch dermate "supra-nationaal" dat de idee alleen al president De Gaulle met misnoegen vervulde. Hij wenst geen supra-nati- onale instellingen, waardoor de lan den zelf een deel van 'hun beslissings bevoegdheid, hun souvereiniteit, over dragen aan een gemeenschappelijk orgaan. Onaanvaardbaar. Parijs was wel voor een versnelling van de voor de Franse boeren profij telijke landbouwintegratie, maar de politieke konsekwentie er van bleek onaanvaardbaar voor De Gaulle. De Franse delegatie onder Couve de Murville heeft gepoogd die twee ele menten te scheiden en de technische aspecten er door te drukken, maar de politieke elementen op de lange baan te schuiven. En dat is mislukt. romarkt, woog voor minister Schroder waarschijnlijk sterker dat hij evenals zijn collega Luns naar Brussel was gestuurd met een krachtige uitspraak van het parlement dat de Franse po ging het Europese parlement alle be voegdheden te onthouden, niet mocht doorgaan. Slechts minister Spaak viel namens België de Fransen bij zelfs Luxemburg, dat doorgaans de Parijse lijn meetrekt, viel af. Natuurlijk is dit alles 'bepaald geen zaak die onoplosbaar was ge bleven als men nog wat door had ge babbeld, iets wat - vaak met stilzet ten van de klok meermalen is ver toond in Brussel. Verenigd front Kennelijk heeft Parijs dit niet ge wenst. Waarbij misschien meespeelt de gedachte dat het tijdstip steeds na der komt waarop de besluiten niet meer met algemene stemmen genomen moeten worden, maar slechts met een meerderheid, een situatie waardoor de Fransen hun tot dusver uitstekend benutte kansen om chantage te ple gen, kwijtraken. Intussen doktert men in Brussel aan een nieuwe regeling. Tenslotte blijft de E.E.G. er, die tot dusver vooral voor de Fransen van zo groot belang is. Daarbij moet men hopen dat het verenigd front van verzet tegen de Franse pogingen de hegemonie in de Euromarkt te veroveren, ook in stand blijft. Een erg hechte eenheid is het nooit geweest, zoals De Gaulle met genoegen en de anderen met verdriet hebben ervaren. Nu de eenheid ten slotte wel eens een keer sterk bleek, moet men haar ook sterk zien te hou den. Intussen heeft de Franse regering laten weten dat zij zich uit verschil lende commissies terugtrekt en mis schien wel uit de gehele E.E.G. In elk geval is het op het ogenblik een chaotische toestand in de 'kring der landen, die het Europa der zes vor men en hoop hadden mettertijd één Europa te vormen, zonder tolgrenzen en wat dies meer zij. Latere berichten melden dat presi dent De Gaulle zijn permanente ver tegenwoordigers bij de E.E.G. heeft teruggetrokken en dus totaal met de E.E.G. heeft gebroken. Maar tijd brengt raad! Slechts weinig mensen in Neder land weten, dat er in Europa een stad bestaat, die pas 25 jaar oud is en toch al 80.000 inwoners heeft. Een stad dus, die evenals Brasilia, de nieuwe hoofdstad van Brasilië, een produkt is van de nieuwste architectuur en stadsplanning, evenwel zonder die grootse, bijna bombastische indruk te maken, die een regeringsstad, als Brasilia op ons maakt. Daarvoor is Wolfsberg dan ook een industriestad. Het wekt zelfs nu nog, bij vele Ne derlanders, een bekende wrevel op, wanneer er iets over Duitsland ver teld wordt, dat het Duitse volk in een beter daglicht plaatst. Zo zal het bij het lezen van dit artikel ook tendele gebeuren, omdat er een zekere coulan- tie wordt bereikt t.o.v. Wolfsburg, want Wolfsburg en zijn volkswagen is in eerste opzet een idee van Hitier geweest. Gelukkig moet hier direct aan toegevoegd worden, dat zijn op zet, evenals alle andere ideeën, mis lukt is, en Wolfsburg zich heel anders ontwikkeld heeft als voorheen ge pland was. Feodaal Nog geen 35 jaar geleden, lag er in een dal in Midden-Duitsland, ten noorden van Brunswijk (Brounsch- weig), in de schaduw van een mach tig kasteel, een feodaal gehucht. Het kasteel vormt een schrille tegenstel- Grotestraat 220, Waalwijk ling tot de miniscule, van onder tot boven met dakpannen bekleede huis jes. Het is alsof men nog in de Mid deleeuwen verkeert, waar de adel met gebalde vuist, de kleine man beheerst. Naast een kasteelkapel bestaat er nog een klein Romaans kerkje uit de 12e eeuw, maar dat zijn dan ook de enige openbare gebouwen die 'het gehucht rijk is. Het Allerdal, genaamd naar een riviertje de Aller, is nog een Iaat overblijfsel van de ijstijd; het smelten de gletsoherwater holde haar bed ding uit en zorgde voor die immense zwerfkeien, waarvan onze oerbewo- ners hun hunnenbedden bouwden. De grond is deels vruchtbaar, deels moe rassig en er zijn uitgestrekte bossen. Het moeras zorgt voor een jaarlijks terugkerende muggenplaag, wat mis schien het enige evenement van bete kenis was in dit rustige dorp. Heden Soms kan men 's nachts, als alles rustig is, schoten horen. Men weet dan dat er weer op vluchtelingen wordt geschoten, die hun leven voor de vrijheid wagen. De Oost-Duitse grens ligt nu misschien pl.m. 10 km hemelsbreed van Wolfsburg. De drie meter brede prikkeldraadmuren, het zichtbare mijnenveld, de boomvrije strook van 500 meter breedte, de wachttorens met mitrailleurs en schijnwerpers, de gewapende vopo's met grimmige herdershonden, zijn een toeristenattractie, vooral het gedeelde dorp Ziecherie lijkt op een verklein de uitgave van West-Berlijn. Toch zullen er weinig mensen in Wolfsburg er onrustig onder slapen, ze zijn al te vertrouwd met dit beeld van een groot concentratiekamp. Wat kunnen ze er tegen doen, zullen zij zich wel weer afvragen. Daarbij heb ben de mensen andere problemen, die hen bezighouden ;waar gaan wij met vakantie naar toe, zullen wij toch nog een volautomatische was kopen en hoeveel kan ik voor mijn, een jaar oude wagen krijgen, want het is voor deliger ieder jaar een nieuwe te ko pen, als je in het Volkswagen-werk, zoals de fabriek hier genoemd wordt, werkt. Over hun arbeid denken ze niet veel, want het lijkt er op, of de mensen hier een psychologische in deling tussen werk, werktijd en huis gezin en vrije tijd geschapen hebben. De fabriek, waar 90 der werk zame mensen hun geld verdienen, ligt eenzaam aan de noordzijde van het Mittelkanaal, de stad grotendeels aan Kleren maken de man Mannen kopen bij EXCLUSIEVE HERENKLEDING WAALWIJK Greteitraat 192 Tel. 2507 de andere kant. Het is bij een "Schichtwechsel" (aflossing van de arbeidsploegen) of de mensen terugkomen in hun eigen lijke leven, hun gezin. Hoe heel anders gaat het 'hier, als bij andere industriesteden. Kijk naar het Roergebied, waar de steden grauw, de lucht verpest, de huizen vervuild zijn. Waar de fabrieken de huizen overheersen, de mensen tot deel van de fabriek maken. De stad Van de 21.000 woningen die Wolfs burg rijk is, roken er midden in de winter slechts enige - schoorstenen. Dat is niet verwonderlijk, ongeveer de hele stad bezit stadsverwarming. Mis schien is dit niet het opvallendste fa cet van deze nieuwe stad, veel meer zal het de ruimte, de bijna verkwis tende manier waarmee men met de beschikbare grond omspringt, zijn, dat ons 'het meeste intregeert. Hoe men ook de stad binnenkomt, overal valt dit kenmerk ogenblikkelijk op. Uitge strekte pleinen, brede vierbaans we gen, grandiose parken, het groen tus sen de huizen, de parkeerplaatsen voor ieder huis, dit alles is voor het be-engde Nederland ondenkbaar, j Stadsdelen liggen kilometers van elkaar, verbonden door 4-baans we- I De huizenblokken zien er, geschil- i derd in verschillende pastelkleuren, fris uit. Het centrum wordt gevormd door een vierbaans straat, de Porsche- strasse. Daar liggen de winkels, de warenhuizen en de officiële gebou wen, zoals het stadhuis, het politie bureau en het postkantoor. De architectuur is modem, maar op enkele uitzonderingen na, niet ge waagd. De talrijke wolkenkrabbers, tot 70 m hoog, vallen in deze uitge strektheid niet erg op, tenminste zij geven de stad zelf niet een groot steeds karakter. Het kasteel bekroont nu het noord einde van de Porschestrasse, al wordt het door het Mittelkanaal van de stad afgescheiden. Toch is het nu alleen een historisch overblijfsel, niet meer het symbool van de macht. Ook wat afmeting betreft valt het kasteel in 't niet, met het nieuwe symbool van de stad, de industrieële macht, de Volks wagenfabriek. „Das Werk" beheerst met een fagade van 1,5 km lengte de noord zijde van 't kanaal, 't Is 'n reusachtig front, omsloten door het hoofdkan toor met 12 verdiepingen aan de ene kant de energiecentrale, voor de fa briek en de stad, met drie 120 meter hoge schoorstenen, aan de andere zij de. Weinig van de oorspronkelijke plan nen zijn uitgevoerd, geen van de ab surde ideeën beïnvloedt haar bevol king. Hitier wenste een stad zonder naam, een stad zonder kerken; natio- naal-socialistische stad, dat was het begin-idee, maar de werkelijkheid is volkomen different... gelukkig. (Slot volgt) SOLDIJ MOET OMHOOG De soldij van dienstplichtigen zal twee tot driemaal zo hoog moeten zijn en moeten worden aangepast aan de prijsstijgingen. Dit bepleit 't N.K.V. in een artikel in het ledenblad Ruim Zicht. Het NKV is voorstander van een welvaartsvaste soldij. Het NKV wijst er op, dat de ver houding tussen wedde en soldij ver loren is gegaan en dat het verschil steeds groter is geworden. Sergeant, wachtmeester, vaandrig, kornet en re serve tweede luitenant deelden even als de beroepsmilitairen mee in de al gemene loonronde, maar de soldij van Jan Soldaat werd slechts incidenteel verhoogd en bleef ver achter bij het geen als redelijk beschouwd moet worden. „Voor een dienstplichtig soldaat is het onmogelijk van deze fooi rond te komen. Uit het zakgeld moet hij zijn persoonlijke onkosten, zijn toiletarti kelen, zijn biertje, zijn pakje sigaret ten en zijn uitje betalen. De jonge mi litair dient een zodanige verhoging van soldij te krijgen, dat hij zich in zijn vrije tijd ook buiten de kazerne tegenover zijn milieu kan handhaven", aldus het N.K.V. Chemisch reiitifreii g ro.ten t ra'at-9 5 waalwijk TWEE NEDERLANDERS IN DUITSLAND GEDOOD Twee Nederlanders en drie Duit sers zijn maandagmorgen om het le ven gekomen 'bij een botsing tussen een Nederlandse personenwagen - waarin vier arbeiders zaten - en een Duitse auto. Het ongeluk gebeurde op een kruispunt in Aschendorf- Hümmling bij de Nederlands-Duitse grens in de Westduitse deelstaat Ne- der-Saksen. De Duitse wagen zou de bocht te ruim hebben genomen, waar door er een frontale botsing ontstond. De uit Muntendam afkomstige 38-ja- rige heer J. Drewes en de heer G. Daanjer uit Veendam werden op slag gedood evenals twee inzittenden van de Duitse auto. Een derde Duitser overleed enkele uren na het ongeluk in het ziekenhuis van Papenburg aan zijn verwondingen. De heer H. Bos nia uit Muntendam werd levensge vaarlijk gewond; de 18-jarige M. Dre wes uit Veendam - broer van de ver ongelukte Nederlandse bestuurder - raakte lioht gewond. Exclusieve collecties BADPAKKEN BLOUSES ROKKEN KRAAGJES n PANTALONS Atelier voor Heuvelstraat 14 Telefoon 26S32 PLISSEREN, BORDUREN, TllDUrg STOFKNOPEN maken enz. Het provinciaal bestuur van Noord- Brabant is slechts bereid medewer king te verlenen aan de aanleg van een groot spaarbekken in de Bies bosch voor de drinkwatervoorziening van Rotterdam, als B. en W. kunnen aantonen, dat in de naaste toekomst geen enkele andere redelijke oplos sing mogelijk is. Zelfs in dat geval zou de provincie Noord-Brabant een belangrijke stem moeten krijgen in 't beheer van dit spaarbekken, dat ook voor het snel groeiende industriële Brabant voor de toekomst van groot belang kan zijn voor de drinkwater voorziening. Dit is ongeveer het resultaat van besprekingen, die enkele malen tus sen de gemeente Rotterdam en gede puteerde staten van Brabant over dit onderwerp zijn gevoerd. In de Bra bantse Biesbosch wachten de boeren met ongeduld op de uitslag van het overleg tussen Rotterdam en de pro vincie. Rotterdam is thans bezig de argumenten te verzamelen voor de aanleg van dit spaarbekken, dat ook een stuk van de voor recreatie be stemde Zuidwaard zal opeisen. Er is ook nog een verkavelings- en ontslui tingsplan voor de zuidelijke Bies bosch, dat verwerkt moet worden in een aanpassingsplan voor de hele Biesbosch, dat rekening houdt met de nieuwe waterstaatkundige toestand in het eb- en vloedgebied na de delta afsluiting. Om 'het nog ingewikkelder te maken zijn er vele tegenstrijdige belangen van natuurbescherming en landbouw. De landbouworganisaties menen dat de boeren er recht op hebben te we ten waar ze aan toe zijn. De beste op lossing lijkt in deze ingewikkelde si tuatie nog, aldus woordvoerders van de NCB, een aantal boeren in de Zuidwaard elders in het land vervan gende boerderijen aan te bieden. De betrokken Biesbosch-gemeenten zijn benieuwd in hoeverre de Rotter damse plannen voor een spaarbekken reiken, omdat ze zo min mogelijk re creatiegebied wensen te zien aange tast. Het provinciaal bestuur wacht intussen rustig op de argumenten van Rotterdam. Men wil in Den Bosch het Rotterdamse waterleidingprobleem te gen de achtergrond van de landelijke watervoorziening zien. Welke rol, zo zegt men in Den Bosch, kan bijvoor beeld het IJselmeer in de toekomst spelen? (Volkskr.) l' Een werkelijk goede herenschoen. Grotestraat 153, Waalwijk Telefoon 04160 - 2505

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1