„Bezorgd over gering aantal leerlingen" Ogen vragen brillen van STASSAR Diploma-uiireiking Middelbare Vakschool Damesmode Tilburg In januari 1966 eerste schepen rechtstreeks van Bergsche Maas naar Waalwijkse haven WAAP IS OE_ LOODGIETER. BUDDEMEYER chemisch reinigen groteHront 95 waalwijk voordracht gehouden over de his torie en de ontwikkeling van school en instituut, waarvan een zeer interressante discussie het ge volg was. Dat de herdenking van dit 50-jarig jubileum zo bijzonder goed is geslaagd is in niet geringe mate mede te danken aan de mede werking van het bestuur, van de sprekers en niet in de laatste plaats aan de spontane medewerking van de oud-leerlingen. Bij dit jubileum is gebleken dat deze school na 50 jaar nog steeds als een belangrijk instituut wordt beschouwd en he* stemt tot grote voldoening dat school en instituut een belangrijke plaats in de indu strie blijven innemen. ITet is blijkbaar zeer moeilijk, r.löus de directeur, om de jongelui van tegenwoordig te doordringen van deze belangrijkheid. Een te kort aan leerlingen echter kan een ernstig bezwaar gaan vormen voor dc betreffende industriën. Onzer zijds wordt getracht, aldus de heer Roelof s Heijermans het leerplan aan te passen aan de tijdsomstan digheden en dat dit met succes ge beurt is gebleken uit de grote waar dering bij het 50-jarig bestaan. Enige van de blijken van waar dering kwam o.a. van de Kon. Le- derfabriek „De Amstel" te Waal wijk, die een aanzienlijk bedrag schonk, te bestemmen voor een be paald doel, n.l. om de begaafdste leerling van de school in de gele genheid te stellen een studiereis door Europa te maken om iets te zien op het gebied van industriën en instituten in andere Europese landen. Daardoor was het fonds van De Amstel bedoeld. Ook dit jaar zal er weer de gelegenheid zijn een der best geslaagden naar Engeland te zenden, waarvoor ditmaal de heer W. L. R. Mombers uit Waal wijk in aanmerking komt. Nog een andere vorm van be langstelling wilde de directeur naar voren halen, n.l. die van het be drijf sschap voor de schoenindustrie voor deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst, die het Bedrijf sschap organiseert, en die dit jaar in Zwe den zal werden gehouden. Tenslotte wilde de directeur de aandacht vestigen op het feit dat de opleiding in deze school slechts een basis is en ook als zodanig moet worden beschouwd. .Leiden de functies in de industrie vragen nog heel wat meer, niet alleen in het eigen vak doch tevens in alge meen technische zin w.o. de om gang met het personeel. De school geeft wel aanvullende cursussen doch verder te komen hangt van Uzelf af. Van ervaren mensen in een bedrijf kan vaak mans nog enige nuttige wenken nog veel worden geleerd, in dit ver band gaf directeur Roelofs Heij er en na de geslaagden te hebben ge feliciteerd ging hij over tot de uit reiking der diploma's waarbij de geslaagden nog enkele wijze lessen werden meegegeven. Namens het schoolbestuur voer de door afwezigheid van de voor zitter de secretaris van het bestuur de heer N. van Bavel uit Dongen het woord. Zich tot de geslaagden richtend zei de heer van Bavel „U moet bedenken, de evolutie gaat snel, en die moet U trachten bij te blijven en daardoor de naam van de school hooghouden." Hij wenste de geslaagden veel succes en een prettige vakantie. De heer van Bavel bracht dank aan de directeur en leraren van de school, die wederom een goede op leiding hebben gegeven. Namens de heer Mannaerts sprak de Rijksgecommiteerde de heer L. J. Verwoerd en zei met veel ple zier deze examens te hebben bij gewoond. De heer Verwoerd was het met de directeur eens, dat de opleiding aan deze school als een basis moet worden gezien. Hij wen ste de geslaagden geluk met hun behaalde diploma, wenste hen een prettige en verdiende vakantie en voor de toekomst veel succes. Namens de leerlingen dankte de heer W. J. G. Henkelman uit Eind hoven directeur en leraren voor 't genoten onderwijs. „Er wordt wei eens beweert dat U lastig bent, maar volgens mij is U dat beslist MAANDAG 12 JULI 1965 86e JAARGANG No. 53 De tcho yah het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100 5 ct. inc.k.) 1.05 Hoofdredacteur: JAN TIELEN waalwijkse en LanqstRaatse coulant p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling Gironummer 1069687 (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Dit blad verschijnt 2x per week Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO' Een eerste mijlpaal werd bereikt, toen de sluis zijn hoogste punt bereikte. In het gebouw van de Middelba re Vakschool te Waalwijk, had donderdag j.l. de uitreiking van de diploma's plaats aan de leerlingen van de afd. Lederbewerking en Ma chinale Schoenfabrikage, die met goed gevolg het examen hadden afgelegd. De plechtigheid werd bij gewoond door de leden van het schoolbestuur- de Heren N. van Bavel uit Dongen en J. de Kort uit Waalwijk, (enkele bestuursleden w.o. de voorzitter burgemeester J. Teijssen van Waalwijk hadden be richt van verhindering gezonden) door de Rijksgecommiteerden de heren L. J. Ver woerd en F. Man naerts, door de leraren van de school en door vele ouders van leerlingen. De directeur van de school Ir. Roelofs Heijrmans heette allen wel kom. Hij bracht dank aan de leden van het bestuur en aan de gecom mitteerden, die de examens als zo danig hebben willen bijwonen. Hiermede memoreerde directeur Roelofs Heijermans de herdenking van het 50-jarig bestaan van de school, waar men met genoegen op kan terug zien. Tijdens de herden kingsplechtigheid werd o.a. een INDUSTRIETERREIN JACHTHAVEN Heuvelstraat H - Telefoon 26S82 PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. Het gigantische werk aan de nieuwe Waalwijkse haven krijgt meer en meer gestalte. Over veertien dagen zal het Zuideraf waterings kanaal onder de sluis door het daar aangebrachte syphon worden ge leid, waarmede het sein gegeven wordt tot de verlegging van de zo merdijk langs de Bergsche Maas. Er komt dus een nieuw stuk weg dat geleid wordt over de nieuwe brug over het sluishoofd. Op dit ogenblik is de Baggermaatschappij Dirk Verstoep N.V. druk bezig met het uitgraven van de uiterwaarden tussen zomerdijk en Bergsche Maas, die de verbinding vormen met de sluis. Dit werk vordert snel. Wanneer de zomerdijk verlegd is en bovendien de sluis met de bestaande binnenhaven en zwaaikom verbonden zal worden is het eerste deel van de Waalwijkse haven klaar. Men hoopt, dat in januari 1966 de eerste schepen van de Bergsche Maas via de sluis in de haven kunnen komen. Daarmee is dan een belangrijke fase in het havenproject afgesloten. Daarna resten nog de aanleg van een buitenhaven en de aanleg van een tweede havenarm achter de sluis. De gemeente is met het nieuwe ha venplan gekomen, omdat dit een on houdbare situatie was. Bovendien heeft Waalwijk behoefte aan een nieuw voor de scheepvaart bereikbaar industrieterrein. Menistoen - 1956-1957 - met plannen begonnen, die een binnen haven met schutsluis omvatten, om dat daarmee een directe verbinding met de Bergsche Maas werd verkre gen, een industrieterrein aangelegd kon worden aan een haven met con stant waterpeil en omdat het euvel van aanslibbing in de Waalwijkse ha ven werd verholpen. Via de reeds gereedgekomen sluis kunnen binnenvaartschepen tot 1000 ton en kustvaarders tot 250 BRT de binnenhaven bereiken. Wanneer de buitenhaven straks wordt aangelegd, zal deze toegankelijk zijn voor dezelf de schepen, die de Bergsche Maas bevaren: binnenschepen tot 2000 ton en kustvaarders tot 500 BRT. Wanneer de gehele binnenhaven gereed is (ook de tweede arm) zal Waalwijk een industriegebied hebben van 54 ha. Dat is met het oog op de betekenis van Waalwijk als industrie gebied en als tweede voornaamste Deze overzichtstekening geeft goed aan hoe de situatie in de toekomst zal worden. Voorlopig wordt slechts de haventak recht achter de sluis (no. 3) tot voorbij de olietanks van de fa. J. Coppens (no. 2) in orde gebracht. De tweede haventak en de buitenhaven komen eerst later aan de orde. niet geweest", aldus de heer Hen kelman. Nadat de directeur nog een kort slotwoord had gesproken nodigde hij de aanwezigen uit met hem de tentoonstelling van het werk der leerlingen te gaan bezichtigen. Hieraan werd gaarne voldaan. De ze tentoonstelling geeft een duide lijk beeld van het hoge peil waar op het onderwijs aan de Middelba re Vakschool te Waalwijk wordt gegeven. Een onderwijs, waarmee de Leder- en Schoenindustrie zeer zeker hun voordeel zullen kunnen doen. OOK DIT JAAR VERLIES BIJ DE N.S. Ondanks de tariefsverhoging met gemiddeld 6,3 percent in maart 1964, hebben de Nederlandse Spoorwegen vorig jaar 9,1 miljoen gulden verlies geleden, tegen 'n winstje van een half miljoen in 1963 en een verlies van bijna 29 miljoen in 1962. Begin dit jaar zijn de tarieven opnieuw ver hoogd, maar toch zal 1965 weer een tekort opleveren, zo voorspelt de di rectie in haar verslag. 41 MILITAIREN OMGEKOMEN IN ENGELAND. Alle 41 militaire inzittenden van 'n Hastings transportvliegtuig van de Britse luchtmacht kwam om het leven toen het vliegtuig dinsdagmiddag om half 5 neerstortte bij Dorchester in 't graafschap Oxfordshire. Behalve de 6-koppige bemanning waren er 35 parachutisten van de land- en lucht macht aan boord. Het vliegtuig maak te een oefenvlucht voor deze parachu tisten. Toen het vliegtuig de grond raakte ontplofte het. MAN STEEKT VROUW NEER TIJDENS RUZIE MET BUURMAN Tijdens een hevige ruzie met zijn buurman heeft de 47-jarige textielar beider S. zaterdag zijn tegenstander als zijn eigen vrouw messteken toege bracht. Die van de 44-jarige vrouw waren zo ernstig dat zij in het zieken huis een spoedoperatie moest onder gaan. Haar leven loopt geen gevaar. NIET MEER DAN MODDER De oude haven, die thans in ver band met de aanleg van de Lang- straatweg, is gedempt, was uitslui tend via het Zuiderkanaal en het Oude Maasje bereikbaar vanuit de Bergsche Maas. Bij hoog water was die haven bevaarbaar voor schepen met een diepgang van 1.60 m. en bij laag water diende er officieel 80 cm. water te staan, maar zij die de oude situatie nog kennen, weten wel dat er niet veel meer dan modder in de haven stond. De situatie in de nog bestaande arm van de oude haven, die thans nog het nieuw gereedgekomen stuk en de zwaaikom met het Zuiderkanaal ver bindt, is trouwens hetzelfde. De afstand van Waalwijk (via Zui derkanaal en Oude Maasje) tot het punt, waarin dit in de Bergsche Maas uitmondt, is niet minder dan 12 km. De geringe diepgang van de vroegere haven en van het Oude Maasje, bete kenden dat Waalwijk slechts voor kleinere schepen na een lange weg be reikbaar is. HU KIEST I'M SCHOE NEN IN ONZE. ZAAK, WAAR MEN NOOIT VAN DE REGEN IN Dt DRUP KOMT UIT EEN KOLLEKTIE "VAN HET ZUIVERSTE WATER"! Markt Waalwijk Exclusieve collecties BADPAKKEN BLOUSES VESTEN ROKKEN KRAAGJES Het geheel zal naar verwachting 12 miljoen gaan kosten. Het dempen van de oude haven kostte bijna één miljoen, de sluis miljoen en de bij de sluis behorende werkzaamheden zoals de brug, electro-technische in stallatie, twee woonhuizen e.d. ook nog eens op één miljoen kwamen. Op dit moment is men bezig met de verbinding met de Bergsche Maas, 't verleggen van de zomerdijk, het ver leggen van het Zuiderafwateringska naal, de opspuiting van het industrie terrein en de verbreding van de bin nenhaven. De kosten hiervoor wor den geraamd op 6 miljoen. Het industrieterrein, dat aan weers zijden van de haventakken 250 meter diep is, zal naar schatting 1% mil joen kosten. Dit zijn nog maar de aankoopkosten. Daar komen dan nog bij de kosten van bouwrijpmaken, waaronder de riolering en de bestra ting vallen. Het Waalwijkse havenplan is een miljoenen verterend project. Daar staat tegenover, dat het geschapen industrieterrein, een ongekende mo gelijkheid biedt voor het aantrekken van een groot aantal gevarieerde in- dustriëen. En dat is voor het gebied van Mid den-Brabant, dat in 1990 een half miljoen inwoners zal tellen, een ze gen. We vergeten in deze tijden van welvaart maar al te gemakkelijk, dat vooruitzien een eerste eis is, om die welvaart op lange termijn te verzeke ren. plaats na Tilburg in het gebied van Midden-Brabant zeer belangrijk. Het industrieterrein aan de geprojecteerde buitenhaven zal 26 ha. omvatten. Wanneer het Zuiderkanaal door de syphons onder de sluis wordt doorge leid, komt er door verlegging van dit kanaal naar het zuiden een ,,dood" stuk Zuiderkanaal vrij, dat in ver binding staat met de buitentoegang tot de haven. Er bestaan plannen om daar een jachthaven aan te leggen. MILJOENEN VOOR WELVAART Spectaculair was het plaatsen van de 23 ion zware brug over 't sluishoofd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1