waalwijkse en UnqstPAAtse couRAnt NOORD-BRABANT provincie van de toekomst Nederland en Zuid-Arif ka Levensbeschrijving van ADLAI STEVENSON Diploma-uitreiking Huishoudschool Kaatsheuvel Ogen vragen brillen van STASSAR Damesmode Tilburg MAANDAG 19 JULI 1965 86e JAARGANG No. 55 De tcho vAn het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO" Wie de na-oorlogse ontwikkeling van Noord-Brabant gadeslaat moet wel tot de bevinding komen, dat deze provincie een groot deel van het Nederlandse economische wonder voor zijn rekening heeft genomen. Zo is daar de enorme industrialisatie. In Nederland werden in de jaren 1950 tot 1960 door een intensief industrialisatiebeleid 134.000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. De helft daarvan kwam in de Zui delijke provincies, Brabant en Limburg tot stand. Ons gewest nam ruim één derde voor zijn rekening. Niet alleen de werkgelegenheid was daarmee gebaat. Ook de exportpositie van ons land. De totale Nederlandse export beliep in 1963 een bedrag van 12,5 miljard gulden. Brabant zorgde voor een export van 2,18 miljard gul den (17,5%). Een en ander heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor de aantrek kelijkheid van onze provincie. Er verhuizen jaarlijks 6000 Nederlan ders meer naar Brahant dan er zicli Brabanders elders vestigen. Voor de oorlog was de verhouding omgekeerd. Van 1930 tot 1940 gingen er jaarlijks 4000 Brabanders meer weg dan anderen zich hier vestigden. GUNSTIGE LIGGING In een zich steeds meer integre rend Europa gaat Brabant profite ren van zijn gunstige ligging: midden in het Europese kerngebied tussen: de Randstad Holland met 5 mil joen inwoners; het gebied Arnhem/Nijmegen en Oost Nederland met 3 miljoen inwoners; het Rijn. en Roergebied met 13 miljoen inwoners; het Zuidoostelijke kolen- en in dustriebekken met Luik als centrum, waar 3 miljoen men sen wonen; de Belgische steden 3-hoek Brus- sel-Antwerpen-Gent met 3 mil joen inwoners, waarop 't Noord- franse industriegebied aansluit; Groot-Britannië, dat als de tun nel eenmaal gereed is nog meer betekenis zal krijgen voor het continent. Deze gunstige ligging van Noord- Brabant zal in de toekomst moeten worden benut voor de welvaarts verhoging van geheel Nederland. STEEDS MEER MENSEN Noord-Brabant heeft in de bevol kinggroei van ons land een groot aandeel gehad. Momenteel wonen er van de 12 miljoen Nederlanders 1.606.000 in Brabant. Nederland groeide met 19%, Noord-Brabant met 27% in de jaren 1947-1960. Brabant is een gezond land: ner gens in West-Europa worden zoveel kinderen geboren en bijna nergens ter wereld is de zuigelingensterfte zo gering en de gemiddelde leeftijd zo hoog. Hoewel de geboortecijfers teruglopen zal Brabant door zijn grote „import" van mensen 'n groot deel van de bevolkingsgroei van ons land voor zijn rekening blijven ne men. In 1980 verwacht men, dat er miljoen mensen in Noord-Bra bant zullen wonen. In 1990 zal dat gegroeid zijn tot 2% miljoen, als volgt verdeeld over de provincie: Zuid-Oost Brabant: bijna 1.000.000 Noordoost Brabant 700.000 Midden-Brabant 500.000 West-Brabant 600.000 Waarschijnlijk zal deze groei nog groter zijn. Als Brabant aantrekke lijker wordt en de regering een ac tief spreidingsbeleid gaat voeren, is de aanwas natuurlijk nog groter. Het is duidelijk, dat deze bevol kingsgroei betekent, dat er werk moet zijn. Tussen 1960 en 1980 moet voor 220.000 mannen werkgelegen heid geschapen worden. In de daar op volgende tien jaar voor nog eens 135.000 mannen. De vrouwelijke beroepsbevolking groeit tussen 1960 en 1980 met 85.000 en de tien volgende jaren met nog eens 70.000. INDUSTRIALISATIE In de afgelopen 15 jaar was de ontwikkeling in Brabant even spec taculair. Toen heeft het motto „in dustrialiseren" veel goed te weeg gebracht. Ook voor de toekomst moet dat industrialisatiegebied ge handhaafd blijven. Maar men wil van Brabant geen Roergebied ma ken. Dat moet worden voorkomen. Tot 1990 zullen 55.000 ha grond in gebruik genomen moeten wor den voor stads- en dorpsuitbreidin gen. De oppervlakte bebouwd ge bied zal in dat jaar twee en een halve keer zo groot zijn als thans. Er is in Noord-Brabant nog ruim te genoeg. Ondanks de spectaculaire groei van het gebouwd gebied zal in 1990 toch maar 11 procent van de totale oppervlakte van de pro vincie door steden en dorpen zijn ingenomen. Noodzakelijk is echter wel de beschikbare ruimte goed te gebruiken. Dat geldt voor alle delen van de provincie. Naar raming zal in het dynamisch Zuidoost-Brabant in 1990 ruim 14 procent van de grond door bebouwing ingenomen zijn. In Noordoost-Brabant zal dat 10,4 pro cent zijn, in Midden-Brabant 9,4 en in West-Brabant 8,6. Deze prognose is niet onwrikbaar. Er is bijvoorbeeld geen rekening ge houden met de mogelijkheid van toenemende vestigingsoverschotten. De behoefte aan grond kan in wer kelijkheid nog groter zijn, met name in de westelijke helft van de pro vincie. In dit verband moet gedacht worden aan het klemmende ruimte probleem van de zuidelijke vleugel van de Randstad Holland, niet in het minst wat betreft de haven- en industrieterreinen in het gebied van de Nieuwe Waterweg. In West-Brabant kan nóg veel meer grond nodig zijn, zodra het Scheldebekken als derde nationale zeehavengebied tot volle ontwikke ling komt. Dat is omstreeks 1980. zijn. Een „uitstraling" van 't gebied van de Nieuwe Waterweg op Noord west-Brabant is zelfs al eerder te verwachten. Een indruk van de ruimte die in genomen zal moeten worden, krijgt men, als men zich verdiept in de woningbouw. Als het woningtekort in Noord- Brabant in 1970 opgeheven moet zijn, moeten vanaf 1965 jaarlijks ca. 19.000 huizen gebouwd wor den. Gezien de snelle aanwas en de jeugdige leeftijdsopbouw van de bevolking en ook met het oog op krotopruiming, mag na 1970 het bouwtempo niet vertraagd wor den. Alleen dan kan Brabant bij blijven. PLANNEN VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Het voorgestelde plan voor de ruimtelijke ontwikkeling van Noord Brabant verdeelt de provincie in stedelijke en landelijke gebieden. Met deze verdeling worden zowel de economische belangen van de agrarische sector gediend als de re creatieve van de stadsbevolking. Binnen de grenzen van de urbane gebieden is gedurende verscheidene decennia voldoende armslag voor bebouwing van allerlei soort. De urbane gebieden, die onder ling gescheiden zijn door min stens 4 kilometer brede tussen ruimten, beslaan 2100 vierkante kilometer (41 procent) van het provinciale grondgebied. Er woonden in '60 1.237.000 men sen (81 procent van de totale bevolking) in 281 woonkernen, waarvan er 40 meer dan 5000 in woners telden. Het rurale gebied beslaat 2900 vierkante kilometer (59 procent) van het territoir der provincie. In 1960 woonden er 276.000 per sonen (19 procent van de totale bevolking) in 247 woonkernen, die elk minder dan 5000 inwo ners telden. Het urbane gebied omvat 4 grote stedelijke agglomeraties, namelijk EindhovenHelmond, BredaOos terhoutDongemond, Tilburg en omstreken en 's-Hertogenbosch en omgeving. In het urbane gebied liggen ten slotte nog 12 stedelijke eenheden, namelijk Bergeijk, Boxtel, Boxmeer, Budel, Cuijk, Dintelmond, Steen bergen, Uden, VeghelSchijndel, Werkendam, alsmede in de Kem pen en bij Roode Vaart. De stedelijke gebieden zijn op de toekomst berekend. Naar verwach ting zullen omstreeks 1990 in de agglomeratie EindhovenHelmond, die waarschijnlijk het snelst zal groeien, 1600 mensen per vierkante kilometer wonen. Dat is ongeveer een derde van het aantal inwoners per vierkante kilometer in de hui dige Randstad Holland, derhalve 'n zeer gunstige verhouding. Exclusieve collecties BADPAKKEN BLOUSES VESTEN ROKKEN KRAAGJES PANTALONS Heuvelstraat 14 - Telefoon 26S82 Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. Er is al heel wat geschreven en ge sproken over die f 100.000, die Ne derland geschonken heeft aan 't fonds dat de Verenigde Naties hebben ge sticht tot juridische bijstand aan fa milieleden van mensen, die op grond van de apartheidswetten in Zuid- Af rika zijn veroordeeld. Men noemt dat in Z.A. steun aan de apartheids politiek en is zeer boos op Nederland, zegt bezoeken en orders af, spreekt over boycot enz. Wij vonden dezer dagen een hel dere uiteenzetting over deze aangele genheid in de Volkskrant, die wij on ze lezers niet willen onthouden, dan hebben ze een duidelijk beeld van het geen er eigenlijk gaande is omtrent deze ton en de onjuiste houding die Zuid-Afrika ten deze aanneemt. Wat is er nu eigenlijk met de ton voor Zuid-Afrika aan de hand? Ook in Nederland zijn er kennelijk men sen, die menen, dat Nederland met dat geld het vervaardigen van plastiek- bommen en ander sabotagemateriaal gaat subsidiëren. Dat is een totaal verkeerde voor stelling. Het geld is bestemd voor een in Londen gevestigd en volkomen ver- landse bijdrage bestemd is, werkt al lerminst illegaal. Het heeft 'n hoofd kantoor in Johannesburg en bijkan toren in verschillende andere plaatsen van Zuid-Afrika. De gelden uit het fonds worden openlijk naar Zuid- Afrika overgemaakt. Er is geen wet in Zuid-Afrika, die verbiedt familie leden van veroordeelden financieel te helpen of voor beklaagden de kosten van rechtskundige bijstand te betalen. En als dat volgens de Zuidafrikaanse wetten allemaal mag doet ook- Neder land dus met zijn ton voor dat fonds niets, wat ongeoorloofd zou zijn. Niet ontkend kan worden - en daaraan is ook niet de minste behoef- BUDDEMEYER chemisch ,'ifen grotc-tfaat 95 w-jrJwiJk te - dat de Nederlandse bijdrage aan het fonds tevens een afkeuring van de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek inhoudt. Men moet echter niet doen alsof die afkeuring, wat Nederland be treft, iets geheel nieuws zou zijn. On ze regering heeft de afgelopen jaren al meermalen en met steeds meer klem uitgesproken, dat zij de apartheidspo litiek van Zuid-Afrika in strijd acht met de rechten van de mens. In dat beleid paste, dat ook Nederland eind 1963 in de algemene vergadering van de Verenigde Naties voor een resolu tie stemde, waarin om bijstand werd gevraagd voor al degenen, die ver volgd worden wegens verzet tegen de apartheidspolitiek. Negenennegentig landen stemden voor die resolutie, en kel Portugal en Zuid-Afrika waren tegen. Nederland zet zijn steun aan die resolutie nu in een daad om, evenals Denemarken en Zweden dat al heb ben gedaan, maar waarover in Zuid- Afrika heel wat minder drukte is ge maakt. Als Zuid-Afrika nu juist de Nederlandse bijdrage 'n onvriendelij ke daad beschouwt, ligt de schuld in elk geval niet bij Nederland. Wij zijn hier werkelijk niet de oude banden met het blanke volksdeel van Zuid- Afrika vergeten. Wij weten heel goed, dat ook de afgelopen jaren nog veel Nederlanders naar Zuid-Afrika zijn getrokken met de bedoeling daar een nieuwe toekomst op te bouwen. Wij, hier in Nederland, kunnen echter niet geloven, dat die toekomst gebaseerd zal kunnen zijn op een beleid, waarbij wezenlijk en grof onrecht wordt ge daan aan het zwarte volksdeel van Zuid-Afrika. Ook vrienden moeten tegen der dergelijk beleid protesteren. Maar als een dergelijk protest van vrienden komt, is het nog iets meer. Het is dan tevens een uiting van bezorgdheid, een beroep om alsnog andere wegen in te slaan voor het helemaal te laat is. Wij zouden graag willen dat men ons in Zuid-Afrika zo begreep. antwoord beheerd fonds, dat door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties is aanbevolen. Wat doet dat fonds? Het geeft gel delijke steun aan familieleden van mensen, die op grond van de apart heidswetten zijn veroordeeld. Bij der gelijke processen betaalt het fonds ook de kosten van een advocaat, als de beklaagde daartoe zelf niet in staat is. Behoorlijke rechtsbijstand heeft bij apartheids-processen meermalen tot vrijspraak geleid. Alleen voor dat doel zal het door de Nederlandse re gering toegezegde geld worden ge bruikt. Dat is uitdrukkelijk bepaald. Het bedrag wordt ook niet ineens verstrekt. Nederland krijgt telkens van het fonds concrete gevallen voor gelegd, zodat onze regering dus ook telkens van geval tot geval kan bepa len of financiële hulp voor rechtskun dige bijstand nodig is. Zo bekeken valt moeilijk te (be grijpen waarom de Nederlandse emi granten in Zuid-Afrika nu over een dergelijke zaak zulke luidruchtige protest-demonstraties moesten hou den. De Zuidafrikaanse regering, die later in haar protestbrief aan minister Luns met kennelijk genoegen naar deze betogingen verwees, weet zeker beter. Het fonds, waarvoor de Neder- Adlai Ewing Stevenson, de Ame rikaan die plotseling te Londen overleed, werd 5 februari 1900 te Los Angelos in Californië geboren. Zijn ouders verhuisden naar de westkust, waar zijn vader eerst een kopermijn beheerde en daar na assistent-directeur van de „Los Angeles Examer,, werd. Later keerden zij naar hun bakermat, Il linois, terug. Adlai bracht zijn jeugd door te Bloomington in Illinois, in het huis van zijn grootvader van vaders kant, die congreslid is ge weest. directeur-generaal van de posterijen en van 1893 tot 1896 vi ce-president. Reeds als schooljongen toonde Stevenson jr. aanleg voor de journalistiek. Hij werd redacteur van het schoolblad en klasseverte genwoordiger. Tijdens zijn studie aar. de Princeton universiteit welke hij in de eerste wereldooriog moest onderbreken om als reservist bij de marine te dienen redi geerde hij de „Daily Princetoniant" zijn eerste werkkring vond hij bij de „Daily Pantagraph" te Bloo mington, waaraan hij meewerkte als verslaggever en assistent-hoofd redacteur. In 1948, heeft hij zich uit de directie van dit blad teruggetrok ken. In 1926 behaalde Stevenson aan de Northwestern universiteit zijn ti tel als jurist. Alvorens een prak tijk te beginnen, maakte hij een grote reis door Europa en Rusland. Van 1927 tot 1932 was hij als advo caat werkzaam in Chicago. Daarna vertrok hij naar Washington als bij zonder adviseur van de „Agricul tural Adjustment Administration" een instelling ten behoeve van de boeren. In verscheidene redevoerin gen besprak hij landbouwkundige vraagstukken. In 1935 keerde hij naar Chicago terug waar hij later vennoot in een advocatenkantoor werd. Maar in WEINIG VERBODEN WAPEN TUIG INGELEVERD Sinds donderdag kent de politie geen pardon meer wat betreft het in bezit hebben van stiletto's, boksbeu gels, ploertendoders, valmessen en „geheime wapens". De mogelijkheid om dit wapentuig in te leveren tegen een vergoeding is afgesloten. Het re sultaat in ronde cijfers 'lijkt niet slecht, maar vergeleken bij hetgeen er in omloop moet zijn gebracht, kan de actie geen groot succes worden ge noemd. Hoewel niet precies 'bekend hoe veel wapentuig in Amsterdam in om loop is, vond de politie het totaal aan tal binnengekomen wapens (643) aan de lage kant. Een handelaar vertelde bijvoorbeeld dat hij zeker 10.000 val messen, stiletto's en werpmessen in de loop der jaren van de hand heeft gedaan. Als dit geen snoeverij is dan is de binnengekomen hoeveelheid be droevend klein. 1941 zag Washington hem weer als speciale assistent van de minister van marine. Hij maakte inspectie tochten door de Stille Zuidzee, de Carabische eilanden, Noord-Af rika en Europa. Als leider van een eco nomische missie ging hij naar Italië. In 1945 droeg het Ministerie van Buitenlandse zaken hem op propa ganda te maken voor de gedachte, welke ten grondslag lag aan de eer ste conferentie van de V.N. te San Francisco. Als adviseur van de Ame rikaanse delegatie was hij bezig op de bijeenkomst van de Verenigde Naties te Londen en de eerste alge mene vergadering van de Verenigde Naties. Zijn verkiezing tot gouverneur van de staat Illinois in het midden westen geschiedde met het grootste aantal stemmen dat ooit in deze staat op een kandidaat voor het gouverneurschap was uitgebracht. Stevenson was lid van de „Coun cil of Foreign Affairs" te Chicago, een organisatie waarvoor staatslie den uit allerlei landen het woord voeren en debatteren over wereld problemen. Tot driemaal toe werd Stevenson tot voorzitter van deze council gekozen. Stevenson was lid van de Unita- ristische kerk. Hij huwde in decem ber 1928 met Ellen Borden en heeft drie zonen. Hij scheidde van zijn vrouw omdat deze aanvoerde, dat haar man teveel door zijn zakelijke en politieke beslommeringen in be slag werd genomen. Hij stierf in een tijd, dat de we reld mensen van zijn kaliber drin gend nodig heeft. Met een interessant afwisselend programma is het schooljaar van de huishoud- en industrieschool „St. Angela" te Kaatsheuvel afgesloten. Naast schoolbestuur, leerkrachten en leerlingen waren ditmaal bijzon der veel ouders aanwezig, terwijl ook burgemeester L. van Erp z'n belangstelling toonde voor de jaar lijkse diploma - uitreiking, welke 1 voor de eerste maal werd geleid door de nieuwe voorzitter, de heer M. van Nieuwstadt. Deze kon met voldoening wijzen op de zeer hoge deelname aan de huishoudschool in de gemeente Loon op Zand, waaruit j geconcludeerd kan worden, dat men deze school hier als volwaardig on derwijs ziet. Niet het minst was dit volgens hem te danken aan 't werk van zyn voorgangers, de uitstekende leerkrachten en de keurig ingerich te school. Gezien de interesse hier voor, zal in het komende schooljaar gestart worden met een cursus kin derverzorgster en met een cursus vakopleiding schoenindustrie (VAS) Op deze sluitavond ontvingen ne genenveertig meisjes hun getuig schrift, omdat ze met goed gevolg de primaire opleiding van twee jaar hadden voltooid. 11 kandidaten van deze groep werden afgewezen. Voor iy~ WAAR 15 DE SCHAAPHERDER OP DE GROTE STILLE HEIDE KAN H'J GEEN SCHOENEN KOPEN. DE KUDDE 16 VERDWAALD MAAR Mij NIET H'J IS B'J 0N6. DAT IS EEN GOED ADRES Markt Waalwijk de aanvullende opleiding, het assi stentendiploma, slaagden alle veer tien meisjes, waaronder een met lof. Voor deze cursus lieten zich ze ventien meisjes van de primaire op leiding inschrijven. Vier leerkrachten namen afscheid van de school, de dames J. v. d. Berg, P. Geers, en A. v. d. Zee en kapelaan J. Michelberger, hetgeen met bloemen voor de betrokken da mes gepaard ging. Na de gelukwensen van de direc trice der school, mej. J. v. d. Walle, aangevuld met nuttige wenken en raadgevingen voor de geslaagden, kwam een ander hoogtepunt, het amusante gedeelte, waarmee deze sluitingsavond werd besloten. Er werd een quiz •gehouden, er was zang en dans, en tenslotte als hoofd schotel de show „In de boot", sa mengesteld door leerkracht W. Pau- lissen, die onder zijn leiding een aantal meisjes op bijzonder ge slaagde wijze voor het voetlicht bracht. De geslaagden voor de pri maire opleiding waren: Wilhelmina de Benis, Lies Berg mans, Henrika v. Boxtel, Mien Bre- kelmans, Francien Damen, Gerarda Damen, Maria Damen, Josephien Donders, Veronica Elshout, Catha- rina v. Gulik, Lucia Herman, Hen- drika van den Hoek, Cornelia Hoe- venaars, Anna Klis, Johanna Kroot, Maria Kuis, Anna van Kuyk, Theo dora Lamers, Anna Laros, Maria Michielsen, Henrika de Nijs, Jean ne v. Rijswijk, Arnolda Schalken, Maria Smeets, Nelly Snoeren, Stel la Sommer, Maria Vreijsen, Gerdina Voogd, Cornelia Vugts, Cornelia v Wanrooy. Henriëtte v. Wanrooy, Johanna v. Wanrooy, Johanna v. d. Wiel, Hermana v. Woensel, Clasina Wijgerde, Theodora IJpelaar, Anna v. Zon, Maria de Kort, allen te Kaatsheuvel. Wilhelmina van den Broek, Leonie v. d. Hoven, Arnolda de Kort, Jacoba v. Loon, Antonia v. d. Made, Theodora v. Onzenoord, Johanna v. d. Velden, Cornelia Ver hoeven, Maria v. Velzen te Loon op Zand. Henrica Kroot te de Moer. Voor de assistenopleiding slaag den: Antonia v. d. Assen, Adriana Brekelmans, Cornelia Donders, An na v. d. Hoven, Gerardina Morval (met lof), Maria Oerlemans, Adria na Roestenberg, Maria Schattorjé, Laurentia Snels, Sonja Sommer te Kaatsheuvel, Jacoba Meijer, Maria v. d. Nieuwenhuizen, Elisabeth Pul les te Loon op Zand en Adriana v. Beek te De Moer. JONGEN SCHOOT VRIEND IN DE BORST De 14-jarige zoon van het echt paar v. d. M. uit Ze9gehuchten heeft zijn 12-jarig vriendje met een pistool in de borst geschoten. De getroffen jongen is naar het St. Annazieken- huis in Geldrop overgebracht waar de kogel in de loop van de avond opera tief kon worden verwijderd. Vermoe delijk zal hij er geen nadelige gevol gen van overhouden. De jongens waren samen aan het spelen op de slaapkamer in het huis van v. d. M. Ze vonden daar een oud pistool en gingen er mee spelen. De oudste jongen was ervan overtuigd dat het pistool het niet meer deed. Voor de grap richtte hij op zijn vriend en haalde over. Hevig geschrokken heeft hij daarna de gewonde achter op de fiets naar diens ouders ge bracht, waar diens ouders hem snel naar het ziekenhuis brachten. De ko gel was dicht bij het hart binnenge drongen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1