wAAlwijkse en UnqstPAAtse CouRAnt Gemeentebesturen in armoede - niet alleen gebrek aan geld - Willem van Oranje-college krijgt eigen sportveld 21 jarige jongen doodgeschoten K van ^ïBogaertó Roemenië vrij in het communistische blok Laat Uw bril van tijd tot tijd eens bijstellen HET KOST U NIETS Damesmode is alleen als er op staat VRIJDAG 23 JUNI 1965 86e JAARGANG No. 56 Tilburg 5-lerenkleding Ik kan 't niet, WAALWIJK BriBlenspecialist Optica Grotestraat 220, Waalwijk Houdt Bogaerts voor ogen Telefoon 3560 b.g.g. 4140 Fruitdrops en diverse andere smaken De Fcho vAn het Zuióen Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnri (100 5 ct. inc.k.) 1.03 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 - Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO" De toestand van de wegen, de aanwezigheid van voldoende on derwijs, de snelheid waarmee aard gas wordt ingevoerd, aan deze ver schijnselen of aan het ontbreken van voorzieningen merken wij op eens dat een gemeentebestuur voor ons ook belangrijk is. Wij realiseren ons dat in onvol doende mate. Voor zover er in ons goede land (nog) politieke belang stelling bestaat, concentreren wij die op de centrale overheid, terwijl wij voor alledaagse voorzieningen toch meer op de gemeentelijke overheid zijn aangewezen. De jongste kabinetscrisis heeft ons de ogen opnieuw geopend voor de betekenis van de gemeenten. Wanneer enkele honderden ge meenten geen behoorlijke sluiten de begroting meer kunnen krijgen, dan lijkt er financieel iets mis te lopen. VOORBEELDEN De snelle ontwikkeling van het verkeer is een zichtbaar voorbeeld van het achterblijven der lokale overheden in de daarvoor noodza kelijke voorzieningen. Nu is zo'n explosieve groei moeilijk te voor zien maar in verschillende gemeen ten is de achterstand wel erg groot. De komst van het aardgas vraagt investeringen, die voor enkele ja ren nog absurd leken. Betere zorg voor bejaarden vergt bouw van ver zorgingshuizen. De ziekenhuizen moeten bij de tijd zijn. Geen enkel college van b en w kan voorbijgaan aan de recreatie noch aan de toe- riemende vraag naar behoeftebe vrediging op cultureel gebeid. Maar daar moet veel geld in gestoken worden. Juist op het moment dat onze aandacht op de gemeenten wordt gericht, zien wij dat hun kassen leeg zijn en dat het verdraaid moei lijk is om die weer te vullen. De meeste gemeenten wentelen zich in een cumulatie van schulden- en rentelast. kunnen zowel directe als indirecte belastingen zijn. Als wij nagaan dat er in Neder land nog financiële ruimte moet worden gevonden om toegezegde verlagingen van directe belastingen waar te maken, dan kunnen wij be grijpen dat een belastingverhoging in de sfeer van de indirecte belas tingen zal worden gezocht. Aange zien het nu zittende ministerie bij zijn komst heeft verklaard dat ge meenten, het onderwijs en onder ontwikkelde gebieden meer geld moeten hebben, zal de komende miljoenennota op dit punt vermoe delijk onaangename verrassingen inhouden. Deskundgen zijn van mening dat aan vele gemeenten financieel niet tekort wordt gedaan. Het is nog steeds niet bewezen dat de uitgaven van de lagere overheid bij explo sieve bevolkingsgroei naar verhou ding meer stijgen dan die van de staat. Men moet echter niet alleen kri tisch zijn aan de kant van de in komsten, maar ook aan die van de besteding. Het klinkt vreemd wan neer een burgemeester ergens ver telt dat in zijn gemeente de drink watervoorziening niet in orde is, de straatverlichting onverantwoor delijk slecht en de wegen de toets der veilig-verkeerskritiek niet kun nen doorstaan omdat de gemeente lijke begroting geen uitgaven daar voor toelaat, als de aanwezige gel den misschien voor een concertge bouw zijn besteed of voor de aan leg van nieuwe speeltuinen. Ook deze laatste voorzieningen zijn noodzakelijk, maar het gaat om 't bepalen van de juiste rangorde, waarbij de aanwezige middelen uit gangspunt zijn. Muziek- en verga derzalen kunnen voor centrumge meenten. dikwijls van het aller grootste belang zijn. Het ene gemeentebestuur durft veel meer aan op het terrein van de schuldenfinanciering dan het andere. Daar komt bij dat loonex plosies, zoals wij die de laatste ja ren gekend hebben, uitgezochte middelen zijn om de gemeentefi- nanciën te torpederen. Zo'n explo sie betekent een extra salarispost voor bedrijfsleven èn gemeente. Het bedrijfsleven gaat in reactie daarop investeringen plegen, die voor de helft op de eigen rekening en voor de andere helft in de prak tijk op de overheidsrekening druk ken. Daarom kan het bedrijfsleven ook meer voor het aangetrokken geld betalen en raken de over heidsdiensten met hun kapitaal voorziening in de ellende. HET ANTWOORD Besparingen op de salarispost, 'n centraal punt van de kritiek, zijn voor de gemeenten even moeilijk te verwezenlijken als voor het be drijfsleven bij een krappe arbeids markt. Het salarispeil loopt in de regel achterop en er is bijna steeds onderbezetting. Men mist dan in zo'n groot bedrijf, en dat is de ge meente toch, de aanwezigheid van eerste-klaskrachten. Dat werkt ook funest op de uitkomsten. Die onvoldoende aanwezigheid van eerste-klaskrachten werkt door tot in het college van wethouders. De salarissen van deze topfiguren in de gemeenten zijn dikwijls ach ter gebleven. De binding aan het politiek leven maakt deze posten voor velen extra onaantrekkelijk. Hoe kunnen wij dan als burgers verwachten dat ons gemeentelijk apparaat zo soepel loopt als wij wensen, ook in het financiële vlak? Bij de geringe belangstelling voor de bezetting van raadszetels ont nemen wij aan de gemeenten de „braintrust", die zij dringend be hoeft. I En laten wij al deze factoren 'ns samen tellen. Na de optelsom vra-< gen wij ons even af in hoeverre wij ons zelf interesseren voor het wel en wee in onze gemeente, ook po litiek en bestuurlijk. En dan weten wij spoedig het antwoord op de vraag waarom de gemeentelijke voorzieningen achter blijven, schoolconcerten, lezingen o.m. van sprekers van het Instituut voor de Tropen, films, reünie oud-leerlin gen, excursies, adoptieprogramma, reis naar Londen en een werkweek. Vooral de werkweek, die werd ge houden in het Conferentiecentrum „De Witte Hei" en het thema „com municatie" behandelde, is zeer in teressant geweest. Daarbij werd medewerkng ondervonden van de NCRV, AVRO en de PTT. BESTUUR In 1964 zijn er verschillende mu taties in het Bestuur gekomen. De aftredende leden, Ds. J. Vink, voor zitter en de heer H. Kerst, 2e voor zitter, stelden zich niet beschikbaar. Verder was er nog een vacature, ontstaan door het overlijden van de heer J. W. Nieuwenhuizen. Op de ledenvergadering werden als nieuwe leden gekozen: de heer A. J. Kuysten en A. de Kivit beiden uit Sprang-Capelle en Drs. N. de Blois, arts te Waalwijk. De heer A. Kuysten heeft wegens drukke werkzaamheden moeten bedanken voor zijn benoeming, terwijl de heer A. de Kivit de benoeming wel heeft aangenomen doch inmiddels moest bedanken wegens vertrek naar elders. Burgemeester W. F. v. Dijk werd als voorzitter gekozen. Gedurende het jaar 1964 hadden zitting in het bestuur: W. F. van Dijk, Burgemeester te Wijk en Aal burg, voorzitter; C. P. v. d. Hoven te Waalwijk, le secretaris-penning meester; H. J. Overweel te Sprang- CapelUe, 2e secretaris-penning meester; A. J. Bouman te Waspik; Ds W. Vreugdenhil te 's-Hertogen- bosch; A. Rijke te Heusden; Drs. N. de Blois te Waalwijk; A. de Ki vit te Sprang-Capelle. ITcuvclstniot 14 - Telefoon 26S32 Exclusieve collecties BADPAKKEN BLOUSES VESTEN ROKKEN KRAAGJES PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. 1600 PER PERSOON! In totaal torsen zij ruim 20 mil jard aan vaste schuld op hun schouders. Dat is per hoofd van de bevolking meer dan 1600.-. Sinds het einde van de tweede wereld oorlog is die schuld verzesvoudigd. Er zijn factoren aan te wijzen waardoor deze sterke stijging kan worden verklaard. In de eerste plaats moet daarvan worden ge noemd de sterke bevolkingsgroei. Deze vergt niet alleen de expansie van allerlei diensten, maar ook ruime investeringen in de woning bouw. Er moeten straten komen, rolen worden gelegd en lichtmas ten worden opgericht. De scholen bouw moet meegroeien evenals de aanwezigheid van zwembaden, en sportinrichtingen, leeszalen en po litiediensten. Die investeringen gaan in een sneller tempo nu de woningbouw wordt versneld. De rijksoverheid gaat er van uit dat de stijging van de gemeente uitgaven parallel lopen moet met de groei van het nationaal inkomen dat ca. 4 procent per jaar bedraagt. BELASTINGEN OMHOOG? Zou het blijken dat de gemeente lijke stijging van uitgaven daar wel boven uit moet groeien, ook al om achterstand in te halen, dan moe ten die verscheidene gemeenschaps uitgaven ten koste gaan van de particuliere uitgaven. Er moeten bedragen uit de particuliere sfeer worden overgeheveld naar de pu blieke. In dat geval moeten de be lastingen worden verhoogd. Dat Het Willem van Oranje-college maakt nog steeds dankbaar gebruik van een van de gemeentelijke sportvelden, dat echter een flink eind van de school verwijderd ligt. Daaraan zal spoedig een einde ko men. In het jaar 1964 nog kocht 't schoolbestuur grond aan van de ge meente. Deze grond ligt naast de school. Daarop zal nu het sport veld worden aangelegd. Inmiddels zijn de funderingen van de nood woningen, die daar vroeger stonden verwijderd en hebben de eerste be sprekingen met de Nederlandse Heidemaatschappij reeds plaatsge vonden. De aanwezigheid van een sportveld op die plaats betekent enerzijds een verfraaiing van de omgeving en zal het gymnastiekon derwijs ten goede komen. Aldus lezen wij in het jaarver slag van het Willem van Oranje college. Aan het college zijn momenteel n 40-tal leraren en andere medewer kers verbonden. 327 LEERLINGEN Op 31 december telde de school 327 leerlingen. Hiervan kwamen uit: Andel 1, Drunen 15, Dussen 6, Eethen 16, Geertruidenberg 8, 's-Gravenmoer 10, Helvoirt 1, 's- Hertogenbosch 31, Heusden 12, La ge Zwaluwe 1, Loon op Zand 3, Made en Drimmelen 2, Raamsdonk 12, Sprang-Capelle 72, Tilburg 16, Veen 8, Vlijmen 11, Vught 12, Waalwijk 80, Waspik 1, Wijk en Aalburg 9. Er is geen nijpend ruimtegebrek op het Willem van Oranjecollege. De Limburgse politie maakt op grootscheepse wijze jacht op een man die zondagnacht de 21-jarige Piet Frijns uit Schimmert doodschoot tij dens een vechtpartij, welke ontstond toen de heer Frijns zijn meisje de 20- jarige Bertha G. uit Valkenburg uit handen van een gewapende en gemas kerde man wilde redden. Anderhalf uur al had toen de on bekende, die plotseling voor het paar was opgedoken toen het op de zoge naamde Betsy Perk-bank langs de spoorlijn Valkenburg-Heerlen zat, de twee jongelui bedreigend met een zware revolver, oneerbare voorstellen gedaan. Toen beiden daar niet op in gingen en de man het meisje trachtte te overmeesteren, ontstond de vecht partij en schoot de aanrander de jonge man pardoes dood. EEN PILOOT GEDOOD Boven Hoogwoud in de kop van Noord-Holland zijn maandag twee Starfighters met elkaar in botsing ge komen en neergestort. Slechts één van beide piloten kon zijn schietstoel ge bruiken en kwam veilig op de grond. De andere vlieger stortte met zijn toe stel neer en werd gedood. Kennelijk heeft hij zidh te laat met zijn stoel uit de machine geschoten, want zijn stof felijk overschot werd op enkele me- terds afstand van het wrak gevonden. Het is de tweede-luitenant P. O. de Raadt uit Enschede. Hij was 26 jaar en gehuwd. De twee Starfighters waren opge stegen van de vliegbasis Volkel en maakten een fotoverkennings-oefen- vlucht. Boven Hoogwoud moeten de twee toestellen elkaar geraakt hebben. Hoe de toedracht precies is geweest, weet niemand. De Starfighters kwamen een kilo meter van elkaar in een weiland te recht. Het toestel van luitenant De Raadt boorde zich met groot geweld in de drassige grond en maakte een gat van 5 meter doorsnee en vier me ter diepte. Er was niemand in de buurt. Het wrak vloog onmiddellijk in brand. Wrakstukken lagen over het gehele weiland verspreid. De piloot van het andere vliegtuig kwam met zijn schietstoel op ongeveer 150 me ter van zijn vliegtuig terecht. Ook zijn Starfighter brandde volledig uit. v*. v"-:V -'T is geen reden om niet naar Hollandia te gaan. Als u zelf maar wilt, wordt 't u geleerd door bedreven mensen. Stap óók over op Hollandia. De klassen kunnen zonder al te veel moeite worden geherbergd in de lokalen, zij het dan dat de dok terskamer en 't lokaal voor naald vakken ook door klassen worden bezet. De bibliotheek werd weer aange vuld. De Nederlandse bibliotheek telt nu 810 delen, de franse 453, de duitse 359, de engelse 382, die voor biologie 85, voor aardrijkskunde 231, voor geschiedenis 87, voor kunstgeschiedenis 32 en de lera- renbibliotheek 143 delen. M.M.S.: GEEN EXAMEN PROBLEMEN Waren er elders in het land al moeilijkheden met de M.M.S.-exa mens, niet op het Willem van Oran je college: de tien candidaten slaag den allen. Van de acht H.B.S.-A-candidaten werd er 1 afgewezen en 12 van de 15 H.B.S.-B-examinandi bereikten de eindstreep succesvol. De toelatingsexamens zagen 87 candidaten verschijnen (tien van de opgegeven trokken zich terug) en 74 daarvan zullen de laagste klassen vullen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. Het jaarverslag vermeldt een hele reeks van activiteiten, die bui ten het eigenlijke lesprogramma om werden georganseerd: OOST-DUITSLAND PLAATST ORDER VAN 40 MILJOEN In Postock (Oost-Duitsland) is een contract getekend waarbij de Duitse Democratische Republiek aan Neder landse werven opdracht geeft tot het bouwen van drie vrachtschepen tot 'n gezamenlijk bedrag van 43,5 miljoen. Voorts werden contracten getekend voor het bouwen van twee baggermo lens (tezamen 5,5 miljoen gulden) en een hopperzuiger (8,04 miljoen gul len). Met de totale opdracht is dus een bedrag gemoeid van 57,4 miljoen gul den. Dit heeft de heer C. Blanken burger, hoofd van de kamer voor bui tenlandse handel der „D.D.R." mee gedeeld in tegenwoordigheid van ver tegenwoordigers der betrokken scheepswerven en van Ir. I. H. Dam me, directeur van de Verenigde Ma chinefabrieken Stock-Werkspoor. BUDDEMEYER chemisch reinigen g rote straat 95 waalwijk VADER BEKENT BABY GEDOOD TE HEBBEN De Rijkspolitie van Schaesberg heeft in opdracht van de officier van justitie te Maastricht mr. J. J. Th. Corsten, een onderzoek ingesteld naar het overlijden in maart van dit jaar van een drie maanden oude baby. Het onderzoek had tot resultaat dat de vader van het kind de heer J. J. K. uit Schaesberg werd gearresteerd. Tij dens het verhoor bekende de vader 't kind te hebben gedood. OSS' MEISJE OVERLEDEN IN ZWEMBAD De 8-jarige Rieka Sanders uit Oss is maandag in het zwembad te Wan- rooy om het leven gekomen. Zij was een van de 120 kinderen die in het kader van de Osse kindervakantie week een bezoek brachten aan het re creatieoord Wanroij. Het meisje dat goed kon zwemmen werd op een ge geven moment in 't drukbezochte bad vermist. Een van de leiders van de Osse vakantiegroep ontdekte het li chaam op de bodem van het 70 cm diepe bassin. Een arts heeft 2 V2 uur lang tevergeefs gepoogd haar levens geesten op te wekken. VERDELING VAN 33 MILJOEN EXTRA HULP Van de 33 miljoen, die de Neder landse regering dit jaar extra aan ont wikkelingshulp geeft, gaat elf mil joen naar de West. Vijftien miljoen wordt besteed om de mentes, die ont wikkelingslanen aan de Nationale In- vesterings Bank NV moeten betalen, te verlagen. Ruim één miljoen gulden gaat naar projecten in Zuidoost-Azië. De ministers Bot (Ontwikkelingshulp) en Luns (Buitenlandse Zaken) delen dit mee in de toelichting op de maan dag bij de Tweede Kamer ingediende begrotingswijzigingen voor 1965. Scherper en duidelijker dan ooit te voren heeft Roemenië als een van de landen van het communistische blok de nadruk gelegd op de nationale souvereiniteit en de onafhankelijke toepassing van de communistische leer in de praktijk. Dit gebeurde j.l. maandag tijdens de opening van het negende congres van de Roemeense partij, door partijleider Nicolae Ceau- sescu. In een rede die zes uur duurde kwamen de volgende belangrijkste punten naar voren Roemenië heeft het recht zijn eigen toekomst te bouwen op de principes van „nationale souvereiniteit, onaf hankelijkheid, gelijke rechten, niet-in- menging in binnenlandse aangelegen heden van andere landen en weder zijds voordeel". Dezelfde principes dienen te wor den toegepast om de eenheid te her stellen binnen het communistische kamp (hiermee doelend op het ideo logische conflict tussen Peking en Moskou, waarin Roemenië een neu traal standpunt inneemt). Op basis van de souvereiniteit blijft Roemenië weliswaar samenwerken in het pact van Warschau en de Come con, maar zal het ook de betrekkingen met het Westen uitbreiden. EUROPESE JONGEREN NAAR NIEUWKUIJK De abdij Mariënkroon te Nieuw- kuijk zal van 31 juli tot 9 augustus gastvrijheid verlenen aan een groep jongeren uit geheel Europa. Zij ko men daar om ervaringen uit te wisse len over het culturele en kerkelijke leven van de verschillende landen. Ook willen zij Nederland in dit op zicht beter leren kennen. Om die re den zal de internationale groep op de eerste zondag een ontmoeting hebben met nog dertig jongeren uit Neder land. Het geheel staat onder leiding van de tertiarissen der kapucijnen en franciscanen. RANG RANG RANG

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1