wAAlwijkse en UnqstPAAtse couPAnr caballero n/Jbndudkc V ALMDUDLER... HEERLIJK! SPION VERTELT: „Hoe hij in de koffer kwam De ontwakende potentiële krachten van de vrouw in onze mannen-maatschappij OVERGELOPEN OF DUBBELAGENT? Verkwikkend als de berglucht Bereid met geurige Alpenkruiden is Almdudler zo verkwikkend als de zuivere berglucht. Geniet van deze aparte Oostenrijkse Alpendrank. Almdudler is alcoholvrij, maar met een „tic" ook een heerlijke long drink. anders andere GARAGE VAN MOSSEL VERHUUR VAN Tilburg Damesmode VRIJDAG 30 JULI 1965 86e JAARGANG No. 58 De rcho van het Zuióen Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 4- 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100+ 5ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04100-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres bevolking van Nederland ii HET FYSIEKE OVERWICHT VAN DE VROUW OP DE MAN In een vorig artikel, getiteld "De Bevolking van Nederland"", werd met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek aangetoond, dat het vrouwenoverschot van jaar tot jaar een regressieve tendens ondergaat. Mochten de mannen evenwel aan dit mysterieuze verschijnsel een ge voel van groeiend machtsbesef ontle nendan hebben zij het bepaald mis. Want al mag het vrouwenoverschot dan verminderen en wellicht geheel verdwijnen, alles wijst er niettemin op, dat de vrouwen desondanks hard bezig zijn de mannen terzijde te drin gen in hun maatschappij. We zagen immers reeds hoe de le den der vrouwelijke sexe in groten getale hun woonsteden op het platte land gaan verlaten. Zoals weleer de Amazones, dreigen zij bezit te gaan nemen van de door mannen beheerste gebieden. De Randstad Holland is in feite reeds aan een numerieke vrouwen meerderheid onderworpen. En wan neer men dan bedenkt, dat de vrouw tot in alle leeftijden de man overleeft, dan schijnt het er voor de man be paald niet rooskleurig uit te zien. Als het zo in hetzelfde tempo ver der gaat, zullen we het misschien nog beleven, dat een deel der door de vrouwen uit hun werkwereld gestoten mannen zich moet tevreden stellen met allerlei vrouwenbaantjes. Dan wordt het wellicht de vrouw in de in dustrie en de man er op uit als hulp in de huishouding, kinderverzorger, ziekenverpleger enz. Waarom eigenlijk niet, zullen de vrouwen opmerken. Laten we de rol len maar eens gaan omkeren! Dan zal de vrouw misschien gaan redeneren, dat zij, buiten haar taak om de bevol king in stand te houden en kinderen groot te brengen, zo goed als de man ook kwaliteiten bezit om het wel vaartspeil in stand te houden. IS DE VROUW OOK INTELLEC TUEEL OPGEWASSEN TEGEN DE MAN Bij de vorengeschetste, zwaar drei gende omineuze situatie voor de man nen, te worden verdrongen uit hun werkkring door de blijkbaar fysiek beter toegeruste vrouw, rijst toch nog een andere vraag. Mag het dan een niet te loochenen feit zijn, dat de vrouw een ernstige mededingster gaat worden in vele mannenberoepen, de vraag is of zij dat óók is op het intel lectuele vlak. Want per saldo wordt de maatschappij in al haar geledingen nog altijd bestuurd door het intellect en niet door fysieke kracht. Het is jammer, dat niet voor de meisjes, evenals voor de mannen, die bij de recrutering elk jaar aan een in telligentietest worden onderworpen, een soortgelijke verplichting geldt. In wezen weten we eigenlijk niets af van de geestelijke begaafdheid, uitge drukt in intelligentiequotiënten, van de tot vrouw rijpende meisjes, Onge twijfeld een discriminerende negatie van de vrouwen. Niettemin, de vraag daargelaten of de vrouwen in intelligentie de man- BUDDEMEYEH chemicrh rcinf,;* n grotef.r.idt 95 waalwijk nen misschien zouden evenaren of zelfs overtreffen, speelt in feite het intellect, dat is dus verworven ken nis, door studie, de grote rol. Laat ons, wat dat door studie ver worven intellect bij de vrouwen be treft, eens beginnen bij de meisjes en jongens, die de eerste stappen onder nemen bij het Lager Onderwijs. Bij dit verplichte onderwijs voor iedereen zien we, dat de meisjes met 5 meer dan de jongens op veer tienjarige leeftijd de brui aan iedere verdere studie geven. We zien dan verder de belangstel ling voor voortgezet onderwijs bij de meisjes op haar veertiende jaar t.o.v. de jongens, te beginnen met 6!%, snel terug lopen; op achttienjarige leeftijd blijven zij met studiedeelname bijna 20 achter bij de jongens. Typerend is ook, dat, waar in 1962 van de geslaagde leerlingen voor de Mulo-examens diploma A de meisjes met haar 53 tegenover de jongens met 47in de meerderheid zijn, zich een geweldige terugloop ver toont als het er om gaat het diploma B, dan wel A en B te behalen. Van de in beide richtingen samen geslaagden waren er 3370 jongens of 82en slechts 734 meisjes of 18 Ook wat betreft de geslaagden voor de V.H.M.O.-examens blijven de meisjes verre de minderen van de PER FLES 29 CT GROTE G.EZINSFLES 75 CT jongens. Bij de voor het Gymnasium diploma A afgelegde examens slaag den de meisjes met een getal van 784 tegenover de jongens met 1121. Voor het B-diploma slaagden 800 meisjes minder dan jongens en voor H.B.S. B zelfs 3900. Vermeld moet worden, dat er tevens 3060 meisjes slaagden voor de middelbare meisjesschool, doch die laat geen vergelijking met de gemengde scholen toe. Het is evident, dat de meisjes ver re de minderen zijn van de jongens, waar het de exacte vakken betreft. Als men deze merkwaardige uit komsten beschouwd, zou men geneigd zijn te zeggen, dat ze als richtlijnen mogen gelden voor het intelligentie peil der meisjes. We moeten evenwel spraak. Wellicht is het zo, dat uit traditie de meeste meisjes, vooral uit de "lagere" standen, mede en vooral daarin gesteund door de ouders, geen directe noodzaak zien om evenals de jongens later een positie in de maat schappij te gaan innemen. Ook hierin kan zich nog wel eens een veranderde zienswijze gaan baanbreken. In elk geval wijst ook de drang CONSTANTE KWALITEIT 25 8TUK8 f Uf naar het bezetten van hogere maat schappelijke posities in een negatieve richting bij de meisjes. In 1962 gin gen slechts ca. 8000 meisjes deelne men aan studie bij de universiteiten en hogescholen, tegenover 36.000 jongemannen. Maar nog sterker dan bij het middelbaar onderwijs geldt voor deze "studie-ambitie" ongetwij feld ook de traditionele achterstelling van de jonge vrouw door ouders en gemeenschap. De slotconclusie van al deze ver gelijkingen zou derhalve kunnen lui den, dat wat het intellectuele deel der Nederlandse mannen aangaat, deze zich geen enkele zorg behoeven te maken. Het "gevaar" schuilt in hoofdzaak bij de mindere mannengo- den, de arbeiders en de "half-intel- lectuelen". 'Zou het in de, wellicht niet eens zo verre, toekomst zo worden, dat vele mannen de vroegere arbeid der vrouwen zullen moeten gaan overne men, de hoofden der bedrijven, de be stuurders van land en maatschappij, kortom de ganse braintrust die het oppercommando voert, blijkt in nog geen enkel opzicht door de vrouwen te worden benaderd. Dus, mannen ende despereert niet! Vooralsnog steunt de maat schappij nog altijd op een hechte mannenbasis. En u, vrouwen, al blijkt u met uw geringe aantal de Alma Mater niet te veroveren, handhaaft in ieder geval, ondanks uw onstuimig opdringende kracht, uw erenaam van Mater Fami- lias en Mater Gloriosa. Bedenkt, dat u nog altijd taken ver vult, welke de mannen met hun groter intellect nimmer van u kunnen over nemen. Blijft dus, ons mannen, de troost schenken van uw vrouwelijke liefde en uw moederschap! Op 17 november van het vorig jaar maakte de telex melding van het feit, dat een Israëlische geheime agent "verpakt" in een koffer, door agenten van de Egyptische geheime dienst in een Italiaans vliegtuig was ontvoerd en op het vliegveld bij Rome door controlerende douanebe ambten uit zijn gevangenschap was bevrijd. Alhoewel de koffer met stoeltje en luchtgaatjes voor deze reis was ingericht, werd de man toCh net op tijd van een verstikkingsdood gered. Ieder vroeg zich af, wat zich achter deze melding verborg, een ieder giste, doch niemand wist het juiste antwoord te geven. Thans zit deze Israëlitische agent in Tel Aviv achter slot en grendel. De bewuste, Mordegai Louk genaamd, schreef daar in zijn cel zijn levensge schiedenis, die wij - met toestemming van de Israëlitische autoriteiten - 'hier onverkort weergeven. De BIECHT VAN EEN GEHEIME AGENT Ik ben Mordegai Louk, mijn leef tijd is 31 jaar en ik werd op 16 no vember 1964 uit een hutkoffer be vrijd en van de dood gered door Itali aanse douaniers, die op de luchthaven van Rome een zogenaamde routine controle deden. Door nieuwsdiensten en redacteuren van de grote internati onale bladen werd van mij een soort Israëlitische "James Bond" gemaakt, die de Egyptische geheime dienst van president Nasser te glad af was en kans had gezien om Nassers spionnen in Italië buiten gevecht te stellen, ten gevolge waarvan vier Egyptische di plomaten Italië overhaast moest ver laten. De werkelijkheid is echter dat ik momenteel in Israël gevangen zit wegens desertie en zeer binnenkort de openbare behandeling van mijn pro ces tegemoet kan zien. Ik hoopte van harte, dat de zeer scherp gestelde dagvaarding van de openbare aanklager, na mijn verhoor door de rechters, aan scherpte zal in boeten, want daar is mijn zaak het meest mee gediend. De Israëlische geheime dienst - Shin Beth - meent nu wel, dat ik 'n zogenaamde "dubbelagent" was en zowel voor Is raël als ook voor Egypte werkte, doch ik kan rustig en uit volle overtuiging verklaren, dat ik Israëël nimmer scha de heb berokkend of haar belangen in de weg heb gestaan. Overgelopen Ik wil echter in geen geval bestrij den, dat ik van de Israëlische naar de Egyptische geheime dienst overstapte en bereid was de laatstgenoemde in stelling te dienen en mij in Israël zelf in te zetten in een zogenaamd "celverband". Ik zeg dit niet om mij zodoende van het een en ander te kunnen vrij spreken, mij aan een zware straf te onttrekken, of de straf op deze wijze te verminderen. Ik aanvaard de vol ledige verantwoordelijkheid van mijn desertie uit de Shin Beth. Tot die stap kwam ik door een moment van onbezonnenheid en vooral ook uit woede die op dat moment hét nuch tere overleg en het nadenken over heerste en het gezond verstand tijde lijk buiten gevecht stelde. Misschien kunt u het feit accepte ren, dat ik uiteindelijk Israël meer be voordeeld dan benadeeld heb, juist door bijna bewusteloos uit de inmid dels beroemd geworden hutkoffer op te duiken. De ontvoering Op de openbare weg, in het hartje van Rome nog wel, werd ik door Egyptische collega's overmeesterd. Ze verdoofden mij door het toedienen van injecties en stouwden mij in de befaamde koffer. Het ging kris kras door Rome en de naaste omgeving, maar ik verloor het bewustzijn. Toen ik weer bij kwam, bevond ik mij niet meer in de koffer doch op de recher chekamer van een Romeins politie bureau, waar ik een aantal vragen moest beantwoorden, die mij werden gesteld door dr. Niccola Sciré, de chef van de hoofdstedelijke re cherche. Ik verkeerde, alhoewel ik mij bij de Italiaanse politie volkomen veilig kon voelen, eerst nog in twijfel en waande mij opnieuw op de spionage- school in Caïro bij mijn instructeur Regheb. Mijn chef was daar kapitein Omar, van de Egyptische geheime dienst, die trouwens ook de man was, die mij aan een valse Marokkaans pas op een eveneens valse naam hielp. Ik heette toen Joseph Dehan en mijn standplaats zou Napels in Italië zijn. Naar Napels Na mijn uitzending voor de Egyp tische geheime dienst naar Napels, stond ik onder het commando van de eerste secretaris van de Egyptische legatie in Rome, Osman Sayed. Ik maakte daar ook kennis met zekere Naklavi, die eveneens deel uitmaakte van de „dienst". Na mijn overmeestering op de openbare weg in Rome werd ik over gebracht naar het gebouw van de Egyptische legatie aldaar, in afwach ting van mijn "afvoer" naar Egypte. Opnieuw kreeg ik injecties toege diend, terwijl zich in de thee die mij werd voorgezet, eveneens verdovende middelen 'bevonden. Achteraf, alles achteraf, zo is het altijd in mijn leven geweest, bleken de agenten van de Italiaanse inlich tingendienst en de Romeinse politie goed geïnformeerd te zijn over het "als maar komen en gaan van Egyp tische diplomaten" van en naar Ro me en dit werd mijn redding. De Ita liaanse opsporings- en inlichtingen diensten, die mij reeds lang volgden, misten mij op zekere dag en vonden mij in de koffer. Onevenwichtig Ik geef toe, aldus Mordegai Louk, dat ik een zeer onevenwichtige na tuur heb, mij teveel liet leiden door de indrukken van het eerste ogenblik. Een gevoel van binnenuit komend ('n gevoel overigens waaraan ik geen weerstand vermocht te bieden) liet mij in het verleden en ook nu weer, dingen doen of laten, waar ik later spijt van had. Dit was al het geval toen ik op veertienjarige leeftijd uit de ouder lijke woning in Marokko wegliep en tegelijkertijd al het geld van mijn va der meenam en daardoor een dief werd. Op een later tijdstip sloeg ik bij een woordenwisseling een fa brieksbaas tegen de grond. Na een heftige ruzie met mijn echtgenote (ik was inmiddels getrouwd en woonde toen in Peta-Tikva) heb ik het huis verlaten, om er nimmer meer in te willen terugkeren. Ik heb mij naar Tel Aviv begeven, van waaruit ik mij met de Egyptische geheime dienst in Caïro in verbinding stelde en deze in stelling mijn diensten aanbood, die ook werden aanvaard, waama mijn plaatsing aan de spionageschool in Caïro volgde. Waarom ik dit alles deed? Het antwoord moet luiden "omdat ik ben, zoals ik ben". Mijn niet te be heersen natuur, die als het ware on controleerbaar is en de omgang met vrouwen, die ik evenmin kon weer staan, voerden mij als het ware tot een zekere zelfvernietiging en brach ten mij in de cel van de Israëlische gevangenis in Tel-Aviv, verdacht van desertie en van vijandelijke spionage. Nu zit ik hier, wachtend op de be waker, die mij bij de rechter-com- missaris moet brengen voor weer een nieuw verhoor. Maar ja, ik wacht nu alles maar rustig af, omdat ik ben, zoals ik ben. BELGISCH KABINET IS ER. Kabinetsformateur Pierre Harmei heeft dinsdagavond de samenstelling van de nieuwe Belgische regering be kendgemaakt. Hiermee is een eind gekomen aan de langdurigste kabi netscrisis in de Belgische geschiede nis. De nieuwe regering, de grootste die België ooit heeft gehad, telt 26 ministers onder wie een vrouw. In het nieuwe kabinet hebben zes coördinators( 14 ministers en zes zes staatssecretarissen zitting. De so cialist Antoine Spinoy wordt vice- premier. Paul-Henri Spaak behoudt de portefeuille van Buitenlandse Za ken en ex-premier Gaston Eyskens krijgt Financiën. Voorts zullen de ex- minister van Defensie, Paul Willem Segers en de voormalige minister voor de Sociale Veiligheid, Edmond Le- berton, deel uitmaken van de nieuwe regering. WAALWIJK TEL. 04160 3678 PERSONENWAGENS KAMPEERWAGENS 8 PERSONEN BUSJES DE FRANSE REGERING BLIJFT DWARS TEGEN EUROPA De Franse regering heeft een nieu we en directe aanval ondernomen op het opjJerbevel van de NATO in Europa. De Franse minister van de fensie, Pierre Mesmer, heeft de Fran se leden van de gemengde staf van 't NATO-hoofdkwartier bij Parijs op dracht gegeven om de voorbereidin gen van 'n NATO-oefening, die deze herfst zal worden gehouden, te boy cotten. Het Franse leger zal ook niet aan deze oefening deelnemen, die overigens wordt beschreven als een routine-oefening. Waarnemers bij de NATO be schouwen deze Franse maatregel als de zwaarste tegenvaller voor de Ame rikaanse generaal Lemnitzer, de op perbevelhebber van de NATO-strijd- krachten in Europa. Het Franse mi litaire personeel, dat in rang varieert van generaal tot soldaat, vormt een belangrijk deel van de gemengde staf van het NATO-hoofdkwartier in Eu- rapo (SHAPE). Dit is gevestigd in Rocquencourt, even buiten Parijs. IfcuvcJjtraat 14 Tckfoon 26S82 Exclusieve collecties BADPAKKEN BLOUSES VESTEN ROKKEN KRAAGJES PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1