w/AAlwijkse en UnGStRAAtse couRAnt Raad legt advies inspecteur L.O. naast zich N.V. Philips gaat bedrijfspand bouwen van f. neer 2.200.000 Jampe 1 WANNEER KRIJGT MEN... Verruiming der normen verwacht Gemeenteraad Waalwijk Ogen vragen brillen van STASSAR MAANDAG 2 AUGUSTUS 1965 86e JAARGANG No. 59 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 -f 1 ct. inc.k.) 0.23 p. mnd. (100 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres„ECHO" In deze maanden nemen tal van ouders belangrijke beslissingen, die voor de toekomst van hun kinderen van groot belang zijn. Voor die kinderen die geslaagd zijn voor een middelbare school, uloschool of technische school moet een baan worden gevonden of eventueel wor den overwogen of zij verder zullen kunnen studeren. Bij de beantwoording van deze vragen zal de kwestie van de militaire dienst een belangrijke factor vormen. De jongens die niet verder zullen studeren, zullen eerst moeten dienen alvorens zij emplooi kun nen gaan zoeken, maar voor degenen die gaan studeren, is studieuitstel mogelijk. Artikel 25 der Dienstplichtwet be paalt dat men wordt opgeroepen voor eerste oefening in het kalenderjaar waarin men twintig wordt, maar men kan worden opgeroepen in het kalen derjaar waarin men negentien wordt, en eventueel ook wel later, maar niet eerder. Er moet echter een doorslaggevend motief zijn, als de dienst zou moeten worden uitgesteld. Onderbreking van een reeds aangevangen studie is zulk een motief. Wie het einddiploma v.h.m.o. be haalt op een zodanige leeftijd dat hij nog niet kan opkomen, gaat eerst stu deren en kan ter voorkoming van on derbreking van de studie uitstel van opkomst krijgen tot na afloop van de hele studie, mits die studie een rede lijk verloop heeft. Wie het einddiploma behaalt in of na het kalenderjaar waarin hij 19 wordt, kan al in dienst gaan. Hij wordt dan ook opgeroepen en krijgt geen uitstel. Deze, in 1950 ontwor pen regeling bleek in de proaktijk echter op bezwaren te stuiten. AAN TOUW OVER BERLIJNSE MUUR Op een fantastische manier is het een Oostduits echtpaar en hun 9-ja- rige zoon gelukt, in de nacht van j.l. woendag op donderdag in Berlijn over de muur te vluchten. De vader slaagde erin een ruim 100 meter lang touw vanaf het dak van een der zwaarbewaakte Oostduit- se regeringsgebouwen - 't voorma lige hoofdkwartier van Göring - naar een vrachtwagenwrak, dat op 'n verlaten stuk grond op westelijk ge bied stond te spannen. Met korte tus senpozen gleed eerst zijn zoontje, ver volgens zijn vrouw en tenslotte de man zelf vanaf het dak van het mi nisterie langs het touw hoog over de met prikkeldraad bespannen muur naar de vrijheid, waar Westberlijners hen vonden en direct naar het zieken huis brachten voor onderzoek. De Vopo's ontdekten het touw eerst bij het aanbreken van de dag. Gedetailleerde gegevens over deze bij na ongelofelijke vlucht zijn door de Westberlijnse politie niet bekend ge maakt, maar het staat wel bijna vast dat de vluchttelingen hulp van men sen in de westelijke sector hebben ge had, al was het alleen maar om het touw aan het autowrak vast te maken. KWESTIE VIETNAM Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties heeft president Johnson donderdag geschreven, dat gezamenlijke pogingen moeten wor den gedaan om alle verdere vijande lijke militaire activiteit in Vietnam spoedig te doen eindigen. In ant woord op het beroep dat Johnson j.l. woensdag op de volkerenorganisatie deed, te helpen om de communisten aan de conferentietafel te krijgen, verklaarde Oe Thant in een brief dat hij zelf zijn pogingen om een vreed zame oplossing van het conflict te bewerkstelligen in ieder geval "met alle mij ter beschikking staande mid delen" zou voortzetten. Johnsons brief waarin het beroep was vervat, had hem „veel voldoening en bemoe diging" geschonken. Deze bevatte „hernieuwde verzekering dat uw re gering het grootste belang hecht aan het werk van de Verenigde Naties en de V.N. de grootst mogelijke steun zal blijven geven", aldus Oe Thant. Op het punt van de mogelijkheid om in aansluiting op het eindexamen verder te studeren, met uitstel van mi litaire dienst, kwam de 6-jarige voor opleiding in een nadeliger positie dan de vijfjarige. Men moest uiterlijk in het jaar dat men 18 werd, het eind diploma behalen. Dat impliceerde dat gymnasiasten niet zitten konden blij ven, want dan zouden zij elke kans op uitstel verspelen. Deze gang van zaken was erg be denkelijk, te meer omdat juist van de gymnasiasten zo'n groot deel naar de universiteit gaat. Daarom is voor de zesjarige v.h.m.o.-abituriënten de leeftijdsgrens nu ook verruimd, zodat zij ook uitstel kunnen krijgen in het jaar waarin ze 19 jaar oud worden. Deze uitbreiding berust evenwel niet op principiële gronden. Met de uitgangspunten als hierboven ge noemd, heeft ze niets te maken. De motivering van deze afwijking van de algemene norm bleek echter zeer aannemelijk, maar de moeilijk heid is, dat er nu aandrang wordt uit geoefend om ook in andere gevallen dergelijke uitzonderingen toe te staan. Zo wil men nog al eens aanvoeren, dat er vertraging in de vooropleiding is ^geweest, waar de betrokkene totaal geen schuld aan had. Het ministerie van defensie moet helaas in zulke ge vallen toch de normen in acht nemen en de belanghebbenden teleurstellen. Slechts wanneer aangetoond kan worden, dat een voortgezette studie na de diensttijd volslagen onmogelijk zou worden, kan in afwijking van de normen nog wel eens uitstel worden verleend. Een andere kwestie is, dat voor de dienstplicht gerekend wordt met ka lenderjaren. Het lichtingsjaar is het kalenderjaar waarin men twintig jaar oud wordt. Bij het onderwijs speelt echter de datum van 1 oktober een rol. Kinderen, die vóór 1 oktober van een bepaald kalenderjaar de zesjarige leeftijd bereiken, kunnen in dit jaar naar de lagere school. Degenen, die na die datum zes jaar worden, pas het volgend jaar. Dat heeft tot gevolg, dat degenen die geboren zijn in de "ongunstige" periode oktober - december wat be treft de mogelijkheid van studie-uit stel in een nadelige positie verkeren. Om kans op studie-uitstel te hebben, mogen zij geen enkele maal double ren. Daarom is van verschillende zij den (o.a. van de Tweede Kamer) er al op aangedrongen om een soepeler regeling in te stellen ten aanzien van deze groep jonge mensen. Het is te hopen dat de minister daartoe spoedig zal besluiten. Hij heeft in elk geval toegezegd dit jaar hierover contact op te nemen met zijn ambtgenoot van onderwijs en weten schappen zodat men mag verwachten dat een verruiming van de uitstelmo gelijkheden tot de serieuze mogelijk heden behoort. NIEUWE PRIJSSTOP Minister Den Uyl (Economische Zaken) staat voor enkele belangrijke besluiten ten aanzien van de prijzen. In de eerste plaats overweegt de mi nister nog deze week een prijsstop af te kondigen voor het horecabedrijf. In de tweede plaats zal hij moeten beslissen over een verzoek van de vereniging Nederlandse kerftabakin dustrie om de prijs van het pakje ta bak te mogen verhogen. De witwas- serijen hebben al gehoord, dat zij de tarieven mogen verhogen. Bij schrijven van 5 mei j.l. heeft het bestuur van de Nuts' ulo-school aan het gemeentebestuur verzocht medewerking te willen verlenen oveenkomstig de bepalingen van artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor a. de aanschaffing van hulpmiddelen ten dienste van het onder wijs in lichamelijke oefening voor een bedrag van f 252,15; b. de aan koop van een magnetisch verkeersbord met bijbehorende handleiding ten dienste van het verkeersonderwijs voor een bedrag van f 194,90; en c. de aankoop van een diaprojector ad f 515,-. De inspecteur van het lager onderwijs heeft blijkens zijn advies tegen de voorgenomen aankopen voor het gymnastiek- en filmonderwijs geen bezwaar, doch is van oordeel, dat een magnetisch verkeersbord voor een juiste verkeers- vorming weinig waarde heeft. De docent kan volstaan met een hand leiding ABC van het wegverkeer. In verband hiermee kunnen de kosten van het verkeersonderwijs beperkt blijven tot een bedrag van f 7,90. B. en W. stelden de raad voor, eencrediet van f 775,05 beschikbaar te stellen. Ten aanzien van het verkeersonderwijs suggereerde de inspecteur ge bruik te maken van de dag- en weekbladen en besprekingen te wijden aan grote verkeersongevallen. Bij de behandeling van dit voorstel van B. en W. merkte de heer Van En gelen op, dat hij al ooit eerder getwij feld heeft aan de juiste instelling van de inspecteur ten aanzien van de be langrijkheid van deze vorm van ver keersonderwijs. Verkeersonderwijs is een uitermate belangrijke zaak, en dat onderwijs moet voldoen aan opti male eisen. Het komt mij voor, aldus de heer Van Engelen, dat de mening van de inspecteur lijnrecht staat te genover de mening van het schoolbe stuur. Hij meende, dat de raad er ver standig aan zou doen, de f 194.90 toch te voteren. De voorzitter ver klaarde dat het college van B. en W. het voorstel heeft gedaan conform t advies van de inspecteur, en dat het jollege zich niet competent acht om op dit punt in de gedachten van de in specteur te treden. De heer Van En gelen merkt op, dat de inspecteur al eerder bij soortgelijke aanvragen het woord "Spielerei" heeft gebezigd, maar hij meende hier toch wel te mo gen spreken van muggeneifterij. Er kunnen wèl grote bedragen gevoteerd worden voor b.v. de aanleg van ver keerspleinen. Verkeersonderwijs met een visuele begeleiding is van zeer groot belang, aldus de heer Van En gelen. De heer Kemperman merkte op, dat hier de mening van één man stond te genover de mening van een voltallig bestuur en de heer Van Mosselveld suggereerde de gevraagde medemer- king te verlenen, zodat de inspecteur eens kon zien, hoe bruikbaar de me thode is. De heer Dercksen oordeelde het raadzaam, dat de raad de inspecteur niet tegen zich1 in nam. Hij dacht dat er wel een leverancier te vinden zou zijn die bij wijze van proef het mate riaal ter beschikking zou stellen, zo dat de inspecteur zich van het nuttig effect ervan kon overtuigen. Ook de heer Brouwer vond, dat er niet genoeg aandacht aan het ver keersonderwijs besteed kon worden. De heer Van Engelen merkte nog op, dat de inspecteur nog van een gene ratie is, die de noodzaak van goed verkeersonderwijs niet begrijpt. De voorzitter stelde voor de kwes tie voor te leggen aan de afdeling verkeersonderwijs van de ANWB. De raad zal de volgende vergadering na der worden geïnformeerd. Daarmee ging men accoord. Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een crediet voor de aan leg van de Tempelierstraat met een coupure in de Winterdijk, waardoor een betere verbinding van Waalwijk- Noord met de Grotestraat tot stand zal komen, was voor de heer Meijs aanleiding op te merken, dat het toch wel wenselijk is als er een brede doorgang zou worden geschapen. De heer Meijs dacht, dat het ook moei lijk zou zijn aan beide zijden van de nieuw aan te leggen straat woningen te bouwen. Er zullen winkels met bo venwoningen komen, antwoordde wethouder Van Heeswijk hem, maar een dubbele weg is niet mogelijk. Een en ander zal toch zo riant mogelijk worden opgelost. Er is ooit sprake van geweest, al dus de heer Brouwer, dat op of nabij de plaats waar de synagoge van de Israëlitische gemeente gestaan heeft, een gedenknaald op te richten, maar bij een zes meter brede straat is er nog geen plaats voor een breinaald. Er is nooit gezegd dat er een gedenk naald zal komen, zei de voorzitter. Er is wel sprake geweest van 'n gedenk teken, en dat kan een gedenksteen zijn of een plaquette. B. en W. stelden de raad voor een crediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van kleine badgeysers. De heer Van Engelen meende, dat men sen, die een badgeyser nodig heb ben, die zelf wel kunnen aanschaf fen. Wethouder Van den Hoven zei, dat de gemeente er helemaal niet happig op is om zoveel geysers in haar bezit te hebben, maar de aan vragen om huurgeysers zijn zo talrijk, dat er moeilijk aan voorbij te gaan is. Was er maar een installateur, die de onderhavige 100 badgeysers wilde kopen en verhuren, dan was de ge meente van een grote zorg af. Een nog grotere zorg zijn de ca. 2400 keukengeysers. Maar er wordt een groot sociaal goed mee gediend, en dat is de reden, waarom de gemeente er zich mee bezig blijft houden. Bij de behandeling van een aantal voorstellen tot verkoop van terreinen in het industrieterrein Zanddonk, zei de heer Van Mosselveld, dat hij heel andere verwachtingen had gekoesterd met betrekking tot bezetting van dit industrieterrein. De voorzitter zei, dat het gemeentebestuur toch niet voorbij kon gaan aan verzoeken van ingeze tenen, die elders in de gemeente met hun bedrijven klem zitten. Hij wees er op, dat er een Philipsvestiging zal komen. Naar aanleiding daarvan deelde hij mee, dat Philips inmiddels een rijksgoedkeuring heeft verwor ven voor de bouw van een bedrijfs pand ter waarde van f 2.200.000,-. Tijdens de eerstvolgende raadsverga dering zullen een groter aantal voor stellen ter tafel komen met betrek king tot verkooptransacties van indu strieterreinen in Zanddonk. Het ter rein is dan geheel "uitverkocht". De raad ging accoord met de ver koop van terreinen aan J. P. Hamers te Kaatsheuvel voor de bouw van een garage met werkplaats, aan G. van Loon's Import-Maatschappij N.V., aan de firma Mulders-Sars, aan Vic tor van Laarhoven N.V., aan de N.V. Aannemingsmaatschappij F. Couwen- bergh en aan Van Hoorn's Handel maatschappij N.V. Waarom kan de firma die de wo ningen Grotestraat 89 en Floris V- laan 9 voor niets sloopt, de woningen Loef f straat 81 en 83 en Laageinde 50 en 70 ook niet voor niets slopen, wilde de heer Brouwer weten. Met de laatst genoemde is f 6.500.- ge moeid. Dat is toch al goedkoper dan we verwacht hadden, zei wethouder van Heeswijk. Een Waalwijkse firma zal dit karwei opknappen. Hij sprak de hoop uit dat het ook goed zal ge beuren. De heer Brouwer zag graag dat de grootste veiligheidsmaatrege len in acht werden genomen en de heer Van Mosselveld drong aan op zo spoedig mogelijke sloop van de verschillende panden. Ons streven is er op gericht een zo groot mogelijke veiligheid te garanderen en een snel le afwerking te verkrijgen, zei wet houder Van Heeswijk. Aan de orde was ook de behande ling van de nota van aanmerkingen van Gedeputeerde Staten op de be groting 1965. Wij besteedden hieraan in ons blad van j.l. maandag de nodi ge aandacht. De voorzitter deelde mee, dat de begrotingscommissie zich met de inzichten van B. en W. kan verenigen. De heer Dercksen vond, dat 't ant woord van B. en W. naar aanleiding van de waarschuwing van Ged. Sta ten met betrekking tot het teruglopen van de garantie-uitkering aan de ge meente wel wat laconiek was. Dit ant woord luidde "Het is ons bekend, dat de garantie-uitkering in 1966 zal Damesmode Tilburg Exclusieve collecties BADPAKKEN BLOUSES VESTEN ROKKEN KRAAGJES PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. beginnen terug te lopen en wel tel ken jare met 1/5, dit is per jaar met ca. f 140.000.-. Wij zullen niet na laten bij het te voeren beleid hieraan alle aandacht te schenken". De voorzitter lichtte dit nader toe. De heer Duyvelaar maakte van de gelegenheid gebruik te wijzen iop de manier waarop de hallen van de ge meenteflats worden onderhouden. Er is in besloten vergaderingen al zo vaak over gesproken; het mag onder hand ook wel eens in de openbare ver gadering, aldus de 'heer Duyvelaar. Hij vond, dat het onderhoud van de hallen nog veel te wensen overliet. Verdient het geen aanbeveling eens bij andere ondernemingen om prijsop gave te vragen? Dat hebben we al eens gedaan, zei wethouder van den Ho ven, maar we komen nergens zo goed koop klaar. Typisch is, dat er van de zijde van de bewoners maar twee klachten zijn binnengekomen. Er is al verbetering te constateren, nu het schoonmaken niet meer 's avonds en PIT ZAL HEM BD THUIS KOMST VERRASSEN! MAAR PAT ZAL HEM NIET PEREN WANT Hij IS UIT STEKEND GE SLAAG D MET EEN PAAR PANTOF FELS VOOR Z>JN VROUW. IETS MOOIS VOOR HET BESTE ?EERD VAN STAL" l Markt Waalwijk 't nachts gebeurt. B. en W. hebben al eens overwogen de raad voor te stel len om het schoonhouden van de hal len aan de bewoners over te laten. De huur zou dan iets verlaagd kunnen worden. De gemeente zou ook met een van een nadelig saldo èn van een grote zorg af zijn. Maar het gemeen tebestuur ziet, dat daaraan ook grote bezwaren verbonden zijn. Het blijft een moeilijke zaak. De heer Westenburger merkte nog op, dat er de laatste tijd enige verbe tering is te constateren, maar dat het toch niet is, wat het zijn moet. Hij wees o.a. op de viezigheid, die zich vaak onder de trappen in verschillen de hallen bevindt, en die niemand op ruimt, ook het personeel van het schoonmaakbedrijf niet. De ramen in de hallen worden aan de binnenkant nooit schoongemaakt. Gewoontegetrouw geven we nog een overzicht van de voorstellen, waarover niet werd gediscussieerd. In ons blad van maandag j.l. besteed den wij ook daaraan royale aandacht. Het uitbreidingsplan in onderde len "Besoijen-Centrum" werd vastge steld. De woningen St. Antoniusstr. 136a, Grotestraat 11b, 152a en 162b, Loeffstraat 37 en 39, Grotestr. 233a en 233b, werden onbewoonbaar ver klaard. De Christelijke Gymnastiekvereni ging "Kracht en Vlugheid" zal een brug-ongelijk krijgen. Kosten f 1700. De r.k. kleuterschool De Zand hoek kan voor f 231,55 aanvullend ontwikkelingsmateriaal aanschaffen. De raad stelde een aanvullend krediet van f 37.907.- beschikbaar voor de bouw van een r.k. kleuterschool in Baardwijk. De St. Bernadetteschool kan ook nieuwe leer- en hulpmiddelen aanschaffen, evenals de St. Aloysius- school de de St. Michaël-ulo. Er zal grond gekocht worden van de N.V. Noord-Braband en van L. M. Klerks, onroerend goed van G. L. v. Veldhoven en diens echtgenote mevr. L. A. van Veldhoven-van Loon en van L. A. van der Linden. Aan L. de Man, G. A. van Mourik en H. H. van Delft zullen de door hen bewoonde woningwetwoningen resp. Paul Krügerstraat 19, Pieter Vreedestraat 32 en Alb. Thijmstr. 12, worden verkocht, evenzo aan H. L. J. van den Oever de woning Putstr. 19. Met J. L. Hoevenaar zal een stukje grond worden geruild. Het onteige ningsplan Groenwoud en Meerdijk werd vastgesteld. Aan A. G. Donders zal een industrieterrein in erfpacht worden uitgegeven. De subsidie aan de Streek-VVV Brabants Centrum verhoogde de raad van 9 ct. per inwo ner tot 10 cent voor 1965 levert dit voor de stichting een meer-subsidie op van f 202,41. De raad verstrekte de Stichting Waalwijkse Muziekschool een geldle ning ad f 5.000. - voor de aankoop van meubilair. De heren van Eijl en Smits hadden de voorzitter doen weten, dat zij de vergadering niet konden bijwonen. De tcho vAn het Zuióen uitstel mil. dienstplicht STUDIE NIET ONDERBREKEN AFWIJKING ANDEREN NIET I "NA-OKTOBER" KINDEREN MUGGENZIFTERIJ AANLEG TEMPELIERSTRAAT GEMEENTE VERHUURT CA. 2400 GEYSERS PHILIPS ZAL SPOEDIG GROND KOPEN HET SLOPEN VAN DIVERSE PANDEN SCHOONHOUDEN FLATHALLEN GROOT PROBLEEM Heuvelstraat 14 - Telefoon 26SS2 WAAR. 15 Dfc BOER 7 DE HAMERSTUKKEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1