waalwijkse en UnGStRiAtse couraiu We hangen de royale Piet uit, maar Brabant ziet bezwaren in Biesboschplan 1 Jampe Vrije tijd: een kostbaar goed Ogen vragen brillen van STASSAR Meer kinderbijslag grote gezinnen Z'J "ZIT VOOR" EEN GOEDE SCHOENEN KEUZE IN ONZE ZAAK. IEDEREEN SLAAGT DAAR GOED DAT ZOU ZE ER WEL IN WILLEN HAMEREN Herdenking in Hirosjima 9 Damesmode Tilburg MAANDAG 9 AUGUSTUS 1965 86e JAARGANG No. 60 De tcho van het Zuióen Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) S 0.25 p. mnd. (100-f 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO" We nemen steeds nieuwe wetten, die natuurlijk voor ons volk of een deel daarvan, van belang zijn en de laatste tijd gaat het steeds berg-op- waarts. Maar 't is als in een gezin, indien men zaken wil aanschaffen, moeien de middelen er voor zijn; men moet zorgen dat de uitgaven de inkomsten niet te boven gaan en er desnoods nog wat overschiet voor een kwade of oude dag. Voor 't rijk is dat minder moeilijk, men maakt wetten, die miljoenen of miljarden vragen, laat die door de Kamers aannemen en dan zullen we zien waar we dat allemaal van betalen. Thans zijn we weer zover, men sluit een lening 'en dat gaat vlot. Maar dat is niet genoeg en er moeten andere bronnen gezocht worden en die zijn gemakkelijk te vinden! Drinken, roken, rijden duurder, met de we tenschap dat de benzine-prijs, de alcohol, de sigaren en sigaretten met enorme sprongen zijn omhoog gegaan, 't Ergst voor de bedrijven is, dat de omzetbelasting, die reeds zo zwaar, op het bedrijfsleven drukt, ook weer 't kind van de rekening zal worden, terwijl ook de gemeenten een goede duit in 't zakje doen met de verhoging van tal van tarieven. De regering zou n.l. hebben beslo ten - de extra overheidsuitgaven, die voor 1966 worden geraamd op ander half miljard gulden, te financieren door een verhoging van de accijns op alcohol, tabak en benzne, alsmede door een verhoging van de omzetbe lasting op verschillende verbruiksgoe- deren, zoals auto's, radio's, tv-toe- stellen en koelkasten, zo vernemen wij uit politieke kringen. De minister van financiën, dr. ir. A. Vondeling, zal deze hogere lasten in de komende miljoenennota bij het indienen van de rijksbegroting voor 1966 op de derde dinsdag in september (prinsjesdag) aankondigen. De regering zal deze zwaardere in directe belastingen verdedigen met te wijzen - op de noodzaak meer geld ter beschikking te stellen voor het we tenschappelijk onderwijs, voor de ge meenten en voor de wegenbouw. Ver der zal de regering er de nadruk op leggen, dat het in het kader van de EEG nodig is, dat er een verschuiving tot stand komt van de directe naar de indirecte belastingen. Voor de Nederlandse belastingbe talers is het echter allesbehalve pret tig dat, nu de eerste fase van de ver laging der loon- en inkomstenbelas ting een feit is, het voordeel van deze verlaging voor een deel weer wordt teniet gedaan door een verhoging van de indirecte belastingen. Ook het wegvervoer zal allerminst zijn ingenomen met de voorgenomen verhoging van de accijns op benzine. Er was aanvankelijk binnen het ka binet nog al wat oppositie tegen een nieuwe verhoging van de benzineprijs, maar deze oppositie heeft verloren van de meerderheid, die onder lei ding van minister Vondeling van oordeel was, dat waar er meer zal worden gedaan aan de wegenbouw, het wegvervoer wel iets meer mag AANRANDER TE TILBURG WERD SNEL GEPAKT. De Tilburgse politie heeft een 27- jarige betonweker aangehouden en opgesloten, die werd betrapt toen hij op een weiland nabij de Koningshoe ve een jongetje van negen jaar wilde aanranden. Kort tevoren had hij het kind een rijksdaalder in de hand ge drukt. De man, die zich ontdekt zag, nam de vlucht, doch werd achtervolgd door de 43-jarige portier J. van Homme ien uit Tilburg. Toen deze vlakbij de betonbewerker was gekomen deelde deze enige klappen uit, waama hij een mes trok en daarmee om zich heen ging slaan. De heer van Hommeien bleef ongedeerd, alleen zijn stropdas werd in tweeën gesneden. Toen de man weer de vlucht nam, werd hij achterhaald en in de nek gegrepen door de 44-jarige korporaal eerste klasse R. Nooy, rij-instructeur bij de AAT, die juist met een leswagen pas seerde. Deze hield de man in bedwang totdat de politie hem kon overnemen. worden belast, hoewel er steeds veel te weinig voor weggeld is gebruikt. Volgens geruchten zou het ook in de bedoeling van de regering liggen de omzetbelasting op textiel, die in 1958 werd afgeschaft, weer in te voe ren. Doorvoering van deze plannen zou op verzet in de Staten-generaal kunnen stuiten, omdat het in de eer ste plaats hier betreft een bedrijfstak die het weinig voor de wind gaat en op de tweede plaats, omdat het aan twijfel onderhevig is of men bij de textiel kan spreken van luxe goede ren, die in de eerste plaats voor een belasting in aanmerking zouden moe ten komen. Met de verhoging van de indirecte belastingen zal niet het gehele begro tingstekort voor 1966 kunnen wor den gedekt. Daarom zal de regering in het komende jaar ook nog voor en kele honderden miljoenen een beroep moeten doen op de kapitaalmarkt. Met het duurder maken van tal van artikelen wil de overheid niet alleen haar extra uitgaven financieren, maar ook bereiken dat een al te grote be- stedingsdrang van het publiek wordt voorkomen. Met name wordt in dit verband gedacht aan de auto's die nu nog eens extra zullen worden belast, hoewel zij al vallen onder een omzet belasting bij invoer van 21 pet. plus de invoerrechten, die echter verschil lend zijn naargelang de invoer uit EEG-landen of uit zg. derde landen plaats heeft Professor Sebastiaan de Grazia, melijk een diepgaande wijziging ver een. vooraanstaande figuur in de po- j oorzaakt in de taakverdeling tussen litieke wetenschappen en wijsbegeerte man en vrouw. De vrouw van de man in de Verenigde Staten, heeft in een door hem geschreven studie, getiteld "Over tijd, werk en vrije tijd", elk denkbaar aspect belicht over een on derwerp, dat voor de mens van deze eeuw van een wezenlijk belang is, nl. vrije tijd. Een van de meest opmerkelijke ge volgtrekkingen die de professor maakt, rekent kortweg af met de re denering, dat men tegenwoordig over een overvloed van vrije tijd zou be schikken, aldus een artikel in "Het Beste uit Reader's Digest", dat in het decembernummer aan dit onderwerp aandacht besteedt. De professor wijst er op, dat wij ons vergelijken met on ze voorouders uit het tamelijk recente 1850, die 70 uur per week aan hun weefgetouw of smidsvuur stonden te zwoegen. Arbeiders in andere tijden echter, beulden zich lang niet zo erg af. In de middeleeuwen bijvoorbeeld bedroeg het totaal aan zon- en feest dagen 167 per jaar. Zelfs wanneer men aanneemt, dat er 12 uur per dag werd gewerkt, komt men aan een ge middelde werkweek van 45,6 uur. Ten tijde van de Romeinse keizers hadden de mensen een dag vrij voor elke twee dagen die zij werkten. In Griekenland omstreeks dezelf de tijd, telde de kalender meer feest dagen dan werkdagen. Zelfs wanneer wij de 70-urige werkweek als maatstaf nemen, komen wij er nog niet zo goed af als som migen ons willen doen geloven. Onze moderne werkweek van 40 uur of minder, plus de vakantiedagen, geeft ons in theorie ongeveer 32 uur extra aan vrije tijd. Hoe komt het dan dat er in wezen elke week zo weinig van onze bezigheden naast ons werk te recht komt? Indien wij ons beperken tot de mensen met een volledige dag taak, komt men gemiddeld op een werkweek van 46 uur. Met inbegrip van onze vakantie zijn wij dus onge veer 26 uur beter af dan onze voor ouders. In de tweede plaats woonde in 1850 bijna iedereen op korte af stand van zijn werk. Tegenwoordig kost het reizen naar en van het werk gemiddeld anderhalf uur heen en te rug. Deze 71/2 uur per week worden zelden aan de werktijd van de loon trekker toegevoegd. Men kan deze uren dus moeilijk meer als vrije tijd 'beschouwen; er blijven dus 18Vè uur over. HUISELIJKE KARWEITJES Wat gebeurt er nu met die 18 Vé uur? Een onderzoek heeft aange toond, aldus professor de Grazia, dat de gemiddelde man vijf uur per week besteedt aan huiselijke karweitjes, die op het "doe-het-zelf" niveau liggen, hetgeen de werkelijke vrije tijd per week terug brengt tot 13 Vè uur. He laas is de slotconclusie nog niet in zicht. De werkende vrouw heeft na- die vroeger 70 uur per week werkte, zou zelfs niet op het idee gekomen zijn hem te vragen te stofzuigen of de baby in bad te stoppen. Dat is tegen woordig anders. Uit het rapport blijkt namelijk, dat de gemiddelde man 2 Vz uur per week aan huishoudelijke werkjes, het koken niet meegerekend, besteedt, waarmee de beschikbare vrije tijd voor de man wordt geredu ceerd tot 11 uur per week. Over het algemeen genomen kan men dus stellen, dat de tegenwoor dige werkende man bepaald niet veel meer en in vele gevallen zelfs minder vrije tijd heeft te besteden dan zijn voorouders in 1850. Mensen die meer uren maken, dan wij hierboven noem den, komen er nog slechter af, even als de mensen die een bijbaantje heb ben. Voegt men daarbij dat men in een nogal neurotische tijd leeft, waar in jachten en jagen schering en in slag zijn, dan mag de uiteindelijke conclusie luiden, dat de mens uit de tweede helft van de twintigste eeuw bijzonder voorzichtig moet zijn met 't besteden van zijn schaarse vrije uren. Elke avond naar de televisie staren is bijvoorbeeld een weinig constructieve manier om de geest in die weinige vrije tijd te ontspannen. Meer en meer zal men zich zelf daarom moeten dwingen deze vrije tijd niet te ver spillen, maar op een wijze te beste den, die de geest verkwikt en werke lijk voldoening schenkt. Dat komt het gespannen zenuwgestel ten goede. Vrije tijd is een kostbaar goed, waar mee men voorzichtig moet omsprin- gen- j- Er zullen er echter velen zijn, die ret met boenstaande beschouwing niet eens zijn, denken wij zo. 13 KRAAKJES IN BRABANT Mannen van de rijks- en gemeente politie in Brabant hebben de laatste maanden vele uren vergeefs dienst ge daan om een of twee juwelenrovers te kunnen arresteren, die in Tilburg, Breda en omgeving hun slag hebben geslagen. Verscheidene rechercheurs zien in de werkmethode bij al deze inbraken ruit inslaan bij een juwe lierzaak, een snelle greep in de ge vulde etalage en hard wegrijden met een gestolen auto, een aanwijzing dat hier steeds een bepaalde gevluchte psychopaat aan het werk is. Die man zou de 46-jarige Willy V., uit Z. Vlaanderen zijn, die enkele jaren ge leden van een wandelverlof uit een Belgische inrichting niet terug keer de. Binnen drie maanden zijn nu der tien kraakjes in Brabantse juweliers zaken gepleegd. Daarnaast waren er enkele mislukte pogingen in Eind hoven, Breda en Tilburg. De totale schade beloopt tot nog toe naar schat ting 50.000 gulden. „Het Rotterdamse plan voor de aanleg van drie grote drinkwater spaarbekkens in de Zuidwaard van de Brabantse Biesbosch betekent onge twijfeld een groot landschappelijk en recreatief verlies voor Brabant". Dat is volgens ir H. Steenbergen, lid van Gedeputeerde Staten van Brabant, een van de redenen dat Brabant bewe zen wil zien, dat inschakeling van de zuidelijke Biesbosch de enige rede lijke oplossing voor Rotterdam is om in de naaste toekomst uit de drinkwa termisère te komen. Het provinciaal bestuur van Bra bant wil eerst meer inzicht hebben in de toekomstige problematiek van de drinkwatervoorziening in geheel Ne derland. In het kader van een derge lijke nationale studie, waarin ook de drinkwatervoorziening via het toe komstige Zeeuwse Meer en het IJsel- meer bezien moet worden, willen Ge deputeerde Staten van Brabant zelf de toekomstige behoeften aan drink water nagaan van het snel industria liserende Brabant vanuit de Bies bosch. Zelfs bij medewerking van Bra bant aan het Rotterdamse plan, wil de provincie beslist betrokken blijven bij aanleg en beheer van de spaarbek kens, die in de toekomst ook voor Brabant van belang kunnen zijn. Het rapport van de Rotterdamse drinkwa tercommissie bood weinig nieuws voor Gedeputeerde Staten van Bra bant, omdat er al geruime tijd diep gaand overleg was met het gemeente bestuur van Rotterdam over deze zaak. Dijken Een bezwaar voor Brabant is dat de Zuidwaard, die gedeeltelijk een re creatieve bestemming zou krijgen, landschappelijk overhoop wordt ge haald. De 12 meter hoge dijken rond het spaarbekken zullen het unieke landschap sterk wijzigen. Ook de re creatie vanaf de Brabantse wal zal de nodige beperkingen worden opge legd. De vraag is in hoeverre de eisen van de volksgezondheid gebruik van de drinkwaterbekkens voor zeilen, zwemmen en vissen toestaan. Als de plannen doorgaan aldus ir Steenbergen - wordt gehoopt dat bij de aanleg van de dijken zodanige taluds gemaakt worden, dat de hoge dijken aan het omringende landschap ietwat kunnen worden aangepast. WAAR. IS DE VOORZITSTER,^ Markt Waalwijk BUDDEMEYER chemisch reixiigrexi grótestraat 95 waalvijk BABY VAN 11 MAANDEN NA MISHANDELING OVERLEDEN Het overlijden van een 11 maanden oude baby, vijf dagen geleden in het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis is, zo heeft de recherche in de Maasstad donderdag vastgesteld, het gevolg van zware mishandeling door de va- der van heet kind, de 27-jarige los- j werkman Johan van L. Nadat de man vergeefs had geprobeerd het huilen de kind op zijn arm tot bedaren te brengen, zou hij het hardhandig in zijn bedje hebben gesmeten, ten gevol- gs waarvan een hersenbloeding op trad. Johan van L. heeft donderdag bekend het kind mishandeld te heb ben, kort voordat het in het zieken huis werd opgenomen. De kinderbijslag is met ingang van 1 juli verhoogd met een stuiver per dag voor het tweede tot en met het zevende kind. Voor het achtste of nog meer kinderen wordt een kwartje per dag extra gegeven. Minister Veldkamp (Sociale Za ken) heeft donderdag daartoe een wij ziging van de kinderbijslagwet inge diend bij de Tweede Kamer. De ver hogingen van de kinderbijslag zijn be doeld om grote gezinnen iets extra's te geven, nu velen van hen niet of weinig profiteren van de belasting verlaging per 1 juli. Grote gezinnen, die toch al weinig belasting betaal den, hadden weinig aan de verlaging ervan. Per kwartaal wordt nu aan kinder bijslag uitbetaald Voor het derde kind; f 95,16 (was f 91,26); Vierde en vijfde kind: f 127,92 (was f 124,02); Zesde en zevende kind f 142,74 (was f 138,84); Achtste en volgenden: f 158.34 (was f 138,84. Ook zelfstandigen Deze verhoging geldt ook voor kleine zelfstandigen. Het is voor het eerst, dat voor het achtste en volgende kinderen meer wordt betaald dan voor het zesde en zevende kind. De hogere kinderbijslag gaat per jaar 34 mil joen gulden extra kosten. De minister heeft met deze verho gingen het advies van de Sociaal Eco nomische Raad gevolgd. Bij de loon onderhandelingen hadden de vakcen trales al gevraagd om een hogere kin derbijslag voor de weinig van de be lastingverlaging profiterende grote gezinnen. Minister Veldkamp wijst er op, dat deze verhoging niet betekent, dat iedere belastingverlaging in de toe komst automatisch een verhoging van de kinderbijslag met zich zal brengen. Om precies kwart over acht plaat selijke tijd kwam vrijdagmorgen het verkeer in Hirosjima tot stilstand zo als dat ook twintig jaar geleden ge beurde in een verzengende hel, ont ketend door de eerste operationele atoombom, die in de geschiedenis werd gebruikt. Een half miljoen mensen waren op dat moment in gebed verzonken en de sirenes huilden ter nagedachtenis aan de duizenden die werden gedood als slachtoffer van de bom. Meer dan dertigduizend personen, zowel inwo ners van de herbouwde stad als pel grims, waren bij het gewelfde, door een eeuwige vlam gekroonde, ge denkteken samengekomen, dat in het centrum van de stad staat op de plek, die het middelpunt vormde van het rampgebied. De burgemeester van de stad riep op tot vrede in alle delen van de we reld en drong erop aan nooit meer Heuvelstraat H - Telefoon 26SS2 Exclusieve collecties BADPAKKEN BLOUSES VESTEN ROKKEN KRAAGJES PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. atoomwapens te gebruiken. Daarna begroef hij plechtig een boek waarin de namen van 469 slachtoffers van de bom zijn opgenomen die in 'het af gelopen jaar geïdentificeerd zijn. Ook bevat de lijst de namen van 69 Japan ners, die in de laatste twaalf maan den zijn overleden als gevolg van de straling die zij twintig jaar geleden opliepen. Het boek is het zeventien de deel dat in het monument wordt bijgezet en in totaal de namen van 61443 bekende slachtoffers herbergt. DE TOESTAND IN GRIEKENLAND Oud-premier Papandreou van Grie kenland heeft koning Constantijn voorgesteld hem of als kabinetsfor mateur aan te stellen of algemene verkiezingen uit te schrijven. Het was de eerste maal dat de 77- jarige oud-premier oog in oog kwam met de jonge Griekse vorst sinds de ze hem op 15 juli dwong ontslag te nemen. Beide mannen, die meer dan een halve eeuw in leeftijd met elkaar verschillen spraken 10 minuten met elkaar. Toen Papandreou het paleis verliet verklaarde hij tegenover de wachtende journalisten: „lk heb de koning verzocht mij als leider van de meerderheid in het parlement te be lasten met de vorming van een nieuwe Tegering. Indien ik niet zal worden aangewezen heb ik voorgesteld een zakenkabinet te vormen dat in func tie zal blijven tot er algemene verkie zingen zullen worden gehouden. De koning zal op het verzoek antwoorden zodra hij alle andere fractievoorzit ters i.v.m. de kabinetscrisis heeft ge raadpleegd," aldus Papandreou. TWEE DODEN BIJ AUTO ONGELUK OP NOORD-BEVELAND In de omgeving van Colijnsplaat op Noord-Beveland zijn vrijdagmid dag twee auto's met elkaar in botsing gekomen, waarbij beide chauffeurs om het leven zijn gekomen. Volgens de politie heeft de 55-jarige notaris A. van Heerewaarden uit Gilze en Rijen met zijn volkswagenbusje waar schijnlijk geen voorrang verleend aan de van rechts komende personenauto, bestuurd door de 49-jarige verzeke ringsagent P. Bouterse uit Kamper land. De vrouw van de notaris werd zwaargewond naar het ziekenhuis St. Johanna te Goes vervoerd. DODELIJKE BOTSING TE TILBURG Vrijdagavond omstreeks 12 uur is op de Ringbaan Zuil in Tilburg, ter hoogte van de Le-parkweg, een per sonenauto bij het links afslaan tegen een uit tegenovergestelde richting ko mende vrachtauto met aanhankwagen gereden. De bestuurder van de personenauto, de 34-ajrige heer Kuijk uit Tilburg, vader van vijf jeugdige kinderen, werd op slag gedood. Zijn vrouw werd in hoogst zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1