waaLwijkse en LanqstRAAtse couraïu Te grote prijsstijgingen in 1965 ZINLOOS EN NIET DOELTREFFEND Jampe Gewapende overval op bijkantoor bank van C^Bogaertó V Laat Uw bril van tijd tot tijd eens bijstellen HET KOST U NIETS Kosten van levensonderhoud stijgen te sterk Plafond reeds bereikt Minister Den Uyl moet prijzen afremmen is alleen als er op staat „Revolte" tegen Papandreoe mislukt opstand onderdrukt nu oorzaken wegnemen Buit f 10.000.- Fruitdrops en diverse andere smaken -Qxcluóieve cJ-lerenkleding WAALWIJK Damesmode Tilburg Brillenspecialist Optica Grotestraat 220, Waalwijk Houdt Boga Telefoon 3560 VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1965 w 86e JAARGANG No. 63 De tcho vAn het Zuióen Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 -f 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100+ 5ct.inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 BureauxGrotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO DF OMGEKEERDE WERELD In een smaakvol opgezette eta lage van een herenmodemagazijn viel ons oog dezer dagen op een colbertjasje, dat wij tien maanden geleden voor 119.— hadden ge kocht en dat nu voor 139.lag geprijsd. Het zelfde jasje, van de zelfde stof, de zelfde snit, het zelf- 4 do merk, was ongeveer 16,5% duur der geworden. Toen wij de zaak nader gingen onderzoeken, bleek aldra dat zeker in de sector van de herenmode dergelijke markante prijsstijgingen, variërend van plm. 8 tot soms 20%, bepaald geen uit zonderingen meer zijn. En dit on danks het feit, dat begin van dit jaar van overheidswege was gesteld dat de lonen weliswaar slechts met een gering percentage zouden stij gen (5%, waaronder 2% compen satie voor de verhoogde a.o.w.-pre- mie), maar dat rigoureus gewaakt zou worden tegen onverantwoorde prijsverhogingen. Het is overigens niet alleen de textielbranche, waar de prijzen zo geducht zijn gestegen. Volgens re cente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het levensonderhoud dit jaar reeds bij na 4,5% duurder door allerlei sterk gestegen prijzen. Aangezien 't Cen traal Planbureau had becijferd, dat de stijging van de kosten van le vensonderhoud voor het gehele jaar 4,5% zouden mogen bedragen, zit men nu, medio augustus bijna aan het plafond. Derhalve zal minister Den Uyl de belofte van zijn voorganger An- driessen thans waar moeten maken door prijsbeschikkingen af te kon digen, die een sterke stijging van de kosten van levensonderhoud in het komende half jaar zal kunnen voorkomen. RUNDVLEES 30% Forse prijsstijgingen hebben dit jaar de consument reeds meerma- RANG RANG RANG OPSTAND OP NIEUW GUINEA Duizenden Indonesische soldaten zijn via een luchtbrug naar West- Iran overgevlogen om het hoofd te bieden aan een opstand van enke le tienduizenden Papoea's in de om geving van Manokwari. De Papoea's van Manokwari, van oudsher zelfbewust en vrijheidlie vend, zijn, bewapend met duizen den geweren, tegen het Indonesi sche bestuur ten strijde getrokken. De opstandelingen hebben hon derdduizenden ltrs. vliegtuigbrand stof in brand weten te steken, waardoor het binnenlandse lucht net van het vroegere Nederlands Nieuw Guinea volledig werd ont wricht. Volgens een Indonesische bron slaagden zij er niet in de wa ter- en olie-installaties van Biak onklaar te maken. Het is niet dui delijk of de bevolking van het ei land Biak daadwerkelijk aan de opstand heeft deelgenomen. Het Indonesische dagblad „Sina- ra Harapan", dat de Papoea-revol- openbaar heeft gemaakt, meldt als oorzaak van de troebelen de wrijvingen tussen de Papoea's en de Indonessche ambtenaren, die volgens de plaatselijke Papoea-be volking veel te arrogant optreden. len doen schokken. Te meer omdat het hier dikwijls ging om artikelen, die van vitaal belang zijn voor het levensonderhoud. De prijzen van bijvoorbeeld rund vlees, althans van de betere kwa- liieitssoorten, stegen in ruim een jaar tijd met 25 a 30%, het laatste kwartaal alleen al met ruim 6%. Een pondje riblappen van 4,20 kostte in 1964 slechts „een gulden of drie en dat vond menig huis vrouw al erg duur." Verschillende slagers verzekerden ons, dat zij de ze prijsverhogingen ook allesbehal ve prettig vonden. „Je schaamt je soms gewoon om de klant te ver tellen hoe duur een pondje vlees kost Wij hebben er zelf ook geen voordeel van, want onze winstmar ge wordt bepaald geen 30% hoger en vele klanten schakelen natuur lijk over op andere, goedkopere vleessoorten. Toch is er vlees genoeg in ons land, maar dat is bestemd voor de export. Er wordt weliswaar ook vlees geïmporteerd, maar dat is voor een belangrijk deel van be slist mindere kwaliteit. Wij snap pen er zelfs vaak niets van, maar dai is natuurlijk hogere economie," zo vertelde een slager ons. VICIEUZE CIRKEL Ook in andere sectoren was er dit jaar sprake van opgeschroefde prijsverhogingen. Bijvoorbeeld in de horecasector. Als u een keer in een (groot) restaurant gaat eten, betaalt u aanzienlijk meer dan een jaar geleden, zelfs aanzienlijk meer dan het ministerie van economi sche zaken met deze bedrijfstak was overeengekomen, zoals de con troledienst onlangs heeft vastge steld. Terwijl de bakkersorganisaties maanden moeten praten om er een prijsverhoging van een halve of he le cent voor een broodje door te krijgen, terwijl er door heel wat officiële kanalen moet worden ge laveerd om de melkprijs een cent omhoog te brengen, wordt de con sument ten aanzien van andere producten met aanzienlijke prijs verhogingen geconfronteerd, waar op de overheid kennelijk minder greep heeft. De prijzen van groenten en fruit zijn natuurlijk erg afhankelijk van de weersomstandigheden, maar nog niet zolang geleden kwam men er achter dat de groentehandela ren te veel voor hun aardappels vroegen, ofschoon de groothandel- prijzen reeds waren gedaald. Ook van patates frites zaken is bekend, dat ze regelmatig manoeuvreren met de prijzen en met het formaat van de zakjes. Natuurlijk staan de diverse bran ches vlug klaar met de argumen tatie, dat de lasten zo gestegen zijn en dat zij dus meer moeten vragen voor hun artikelen. Vergeten wordt dat dan de consument meer kosten voor zijn levensonderhoud moet maken en dat er dus straks weer met stevige looneisen aan de deur wordt geklopt, zodat men gemak kelijk in een bedenkelijk vicieuze cirkel kan belanden. P.T.T. Dl Ned. Spoorwegen en de P.T.T. hebben ook een aanzienlijke bijdra ge geleverd tot de algemene prijs verhogingen. Vooral de P. T. T. schijnt met flink verlies te werken. Thans wordt de zoveelste tariefs- Een revolte, die leden van de Griekse centrumpartij op hebben gezet tegen oud-premier George Papandreoe, schijnt te zijn mislukt. De revolte, onder leiding van Stephen Stefanopoulos en Elias Tsirimokos, had tot resultaat moe ten hebben, dat een van hen een mandaat van koning Constantijn zou accepteren voor pogingen tot het formeren van een nieuwe re gering. Aarzelingen, gekibbel en 't uitblijven van een vast besluit schijnen de afgescheiden groep ech ter te hebben geschaad. Aanvankelijk werd beweerd, dat „meer dan 25" parlementsleden voor de Centrum-uni achter de 2 leiders stonden. Gisteren bleken 't er slechts tussen de 13 en 18 te zijn. De nieuwe politieke groep, die wellicht uiteindelijk een partij zal worden, stelde zch gisterenmiddag officieel voor aan het parlement. Maar de mededeling betreffende de afscheiding van de groep was slechts ondertekend door Stefanopoulos en Tsirimokos en er waren geen aan wijzingen welke andere personen bij de revolte waren betrokken. verhoging overwogen. Porto voor brieven moet op 20ct. worden ge bracht. Een fikse strop voor die be drijven die er een uitgebreide cor respondentie op nahouden. De P.T.T. is het tot dusverre niet moeilijk gemaakt zijn tariefverho- gingen uit te voeren. Vandaar dat vele particulieren zeggen: „Als een overheidsbedrijf niet uit kan, mag men wel de tarieven fors verhogen. Misschien zou de overheid op an dere punten kunnen bezuinigen waardoor meer geld wordt vrijge maakt om de P.T.T. te steunen. Een goede raadgever is ongetwij feld prof. Wemelsfelder, hoogleraar aar de T.H. te Eindhoven, die in zijn vorig jaar veschenen boek „Onaardige Economie" vaststelde, dat overheidsuitgaven, waarvan de „opbrengst" erg dibieus is, niette min de neiging vertonen voortdu rend te stijgen. Zo schreef deze hoogleraar in de economie dat sinds 1951 het aantal emigranten sterk is gedaald, maar de personeelskosten van het amb telijk apparaat belast met het emi- gratiebeleid zijn verzesvoudigd. In de topjaren van de emigratie wa ren er 3 hoofdambtenaren belast met algemeen beheer, nu 13.". Prof. Wemelsfelder haalt nog 'n hele reeks soortgelijke voorbeelden aan en stelt o.m. ook nog dat de subsidies voor opera en ballet in ons land voortdurend toenemen, terwijl het bezoek alsmaar achter uit loopt. Enige principiële discus sie of de opvoeding van het publiek succes heeft, ontbreekt. Discussie of een toeslag van 50.per be zoekend echtpaar per avond bij de opera, niet wat veel is, ontbreekt. Als prof. Wemelsfelder eens be last werd met de controle op de overheidsuitgaven, zou de P.T.T. vermoedelijk nog lange tijd zijn postzegels voor 18 cent kunnen ver kopen. In elk geval mag verwacht worden dat minister Den Uyl de komende maanden de teugels van het prijsbeleid zeer strak zal hou den zodat de kosten van levenson derhoud niet verder zullen stijgen dan het percentage, waarop loons verhogingen per 1 jan. waren ge baseerd. Verbijsterd heeft de wereld ver nomen hoe een 6 a7000 negers in Los Angeles erin is geslaagd het „zware ghetto van die stad (waar een half miljoen kleurlingen wo nen) letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam te zetten. Volgens de laatste gegevens zijn bij de onlus ten 31 mensen gedood en 809 ge wond. Er werden 2760 arrastaties verricht. Meer dan tweeduizend branden richtten een schade aan van naar schatting 200 miljoen dol lar. Miljoenen dollars schade wa ren ook het gevolg van de plunde ringen. De negerverslaggever George Goodman, die zich vrijdagnacht midden in het tumult van de neger- wijk bevond, heeft gezegd: „Er zijn geen leiders in deze nachtmerrie. Dit ene feit is iedereen in deze bo ze droom van plunderingen en brandstichting wel duidelijk. Maar in het hart en de geest van het negerghetto rust de schuld op één man, dat is „de blanke". Volgens Goodman heersen woe de en angst in het zwarte ghetto. Hoezeer de opstand zonder leiding was bleek wel uit het negeren van adviezen tot matiging van gematig de negerleiders als ds. Martin Lu ther King en de komiek Dick Gre gory. De laatste, die al vaak beto gingen voor gelijke burgerrechten heeft geleid, werd bij een poging de gemoederen tot bedaren te bren gen door een schot in de dij ge wond. President Johnson was erg on aangenaam verrast door de opstand. Zo kort na de bekrachtiging van de wet, die de negers in ruimere ma te stemrecht garandeert, moeten de gebeutenissen in Los Angeles hem erg teleurgesteld hebben. Hij ver oordeelde de gewelddaden als in strijd met de schoonste tradities van ons land. Gelijkheid van rech ten brengt gelijkheid van verant woordelijkheden met zich mee. De regering heeft zich verplicht die gelijkheid van rechten tot stand te brengen, maar met geweld kunnen die niet verworven worden. De aartsbisschop van Los Ange les, kardinaal Mclntyre, sprak zijn bedroefdheid uit over het feit, dat de hoge morele integriteit van het gekleurde volksdeel in Los Ange les door de gebeurtenissen is be zoedeld. De kardinaal staat bekend als niet al te enthousiast waar het gaat om de gelijkstelling van blank en zwart. De katholieke organisa tie voor rasgelijkheid zond dan ook een boodschap naar Paus Paulus, waarin deze werdt verzocht kardi naal Mclntyre te ontslaan als aarts bisschop van de stad omdat hij had bijgedragen tot de rasongere geldheden, met name door de prie sters het zwijgen op te leggen, die proberen hun geestelijk gezag in dienst te stellen van de eenwor ding van blank en zwart. Het is duidelijk, dat de wetten alleen niets kunnen doen aan de gelijkstelling van blank en zwart. Er moet ook in de feitelijke om standigheden nog het een en ander wijzigen. Van de vele werklozen die de V.S. kennen, zijn de meeste negers. Het gebrek aan schoolopleiding waakt van hen ongeschoolde ar beidskrachten en men heeft juist alleen maar half-geschoolde ar beidskrachten nodig. De federale regering wil door een herscholings programma de negers geschikt ma ken voor andere dan uitsluitend on geschoolde beroepen. En als dat realiseerd is, blijft de situatie nog explosief, in de vele scholen duurt de discriminatie nog voort, de openstelling van de „pu blic accomodaties" restaurants, ca- fé's, winkels, kapperszaken is wel v/ettelijk afgedwongen, maar gaat allerminst van harte. Een van de meeste kwetsende zaken voor de gekleurde Amerika nen is wel het feit, dat, wanneer in een blanke buurt een huis aan een negerfamilie wordt verkocht, die buurt terstond leeg loopt en daar binnen enkele jaren een nieuwe negerwijk is ontstaan. Het is dus vooral een kwestie van mentaliteit. En deze is bij de blan ke bevolking allesbehalve juist. Het Heuvelstraat 14 - Telefoon 26S82 Exclusieve collecties BADPAKKEN BLOUSES VESTEN ROKKEN KRAAGJES PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz Bij een overval op een bijkantoor van de Raiffeissenbank van het Utrechtse Willem van Noortplein heeft een omstreeks 30-jarige man een bedrag van 10.000 gulden buit gemaakt. De overval vond plaats om ongeveer half tien maandag op het ogenblik dat er nog geen publiek voor de loketten van het bijkantoor stond. De overvaller bedreigde de 30- jarige boekhouder J. G. van Baal met een pistool, „het geld of ik schiet" voegde hij de man achter het loket toe. De heer van Baal is de beheer der van het bijkantoor van de bank. Hij zat met zijn collega Wiggers even de krant te lezen, toen hij plotseling iemand „goede morgen heren, handen omhoog" hoorde zeg gen. Eerst dacht de heer van Baal nog even aan 'n grapje, maar toen hij de revolver in de hand van de cliënt ontwaarde, begreep hij dat het ernst was. Hij sprong achter de deur van de toevallig openstaande brandkast, terwijl de heer Wiggers zich achter een muurtje in de hoek verschan ste. De heer van Baal, die niet bij de alarminstallatie kon komen, pro beerde de man aan de praat te zou overhandigen als de man zijn houden en beloofde, dat hij geld revolver neerlegde. Eerst wilde de overvaller daar niets van weten, „ik zal hem wel op de veiligheids pal zetten" zei hij maar even later legde hij zijn wapen voor het loket je neer. Inmiddels had de heer Wiggers te vergeefs geprobeerd, een kaarten bak tegen de knop van de alarm installatie te duwen en de aandacht van de buren te trekken door aller lei voorwerpen door het kantoortje te smijten. Toen de overvaller on geduldig werd en dreigde, over het loket heen te klimmen, gaf de heer van baal hem een pakje bankbil jetten van 100 gulden. De man wil de meer hebben en verdween pas toen hij er nog enkele stapeltjes van 25 gulden bij kreeg. Met zijn buit van 10.000 gulden stapte hij in is dus alleszins begrijpelijk, dat mede in verband met de grote ar moede in de negerwijken deze gespannen situatie bij het minste of geringste tot uitbarsting komt. Dat is gebeurd in Los Angeles. Het is zoals President Jonhson zei een zinloze uitbarsting geworden. Een uitbarsting die de zaak van de ge lijkstelling van de gekleurde Ame rikanen niet geholpen heeft. Maar President Johnson heeft 't niet bij een veroordeling alleen ge laten. Hij zei terstond, dat ook de oorzaken van de onrust moet wor den weggenomen. Wanneer daar voor wetten nodig zijn kan men dat rustig aan de handige politicus, die- Johnson is, overlaten. Hij zal er niet in slagen de men taliteit van de blanken op korte een auto. Buren beschreven deze wagen later als een groene volks wagen met op het kentekenbord de beginletters GK. Aan de hand van verschillende getuigenverklaringen is van de dief 't volgende signalement opgesteld: lang ongeveer 1.80m., blond haar, smal snorretjes, bruin-groene re genjas. Zijn leeftijd wordt geschat cp 30 a 35 jaar. De politie is ogenblikkelijk be gonnen met een grootscheepse op sporingactie. Een half uur na de overval dacht men de dader al te pakken te hebben: surveillerende agenten hielden op de rijksweg in de buurt van Utrecht een duitse lifter aan wiens uiterlijk overeen kwam met het signalement van de overvaller. Bij confrontatie met de heer van Baal bleek hij echter de gezochte niet te zijn. LUGUBERE MOORD. Twee meisjes, van 16 en 17 jaar, in Keulen, hebben wekenlang een 55- jarige vrouw, moeder van een van hun vriendinnen, gemarteld en'tenslotte gewurgd. Een dag na hun misdaad werden zij gearresteerd en bekenden cynisch dat zij de vrouw hadden ge dood omdat zij hen bij de politie had aangegeven. CONRING GEEFT ONDER SCHEIDING TERUG. De Westduitse bondsdag-afgevaar digde dr. Hermann Conring, die de laatste tijd heftig is aangevallen we gens zijn optreden in de oorlog in be zet Nederland, heeft maandag het hem verleende West-Duitse Groot kruis van Verdienste teruggestuurd. In een brief aan Bondspresident Heinrich Luebke geeft hij als reden daarvoor op, dat in de kritiek op de verlening van de onderscheiding aan hem ook de President betrokken was. Deze kritiek op het staatshoofd moest hoe eerder hoe beter elke grond ontnomen worden. "Ik verklaar uit drukkelijk, dat dit niet de geringste schuldbekentenis inhoudt", zo schrijft Conring. Hij zou nu - zonder de president er ongewild in te betrekken - „de hernieuwde ongegronde laster vrijer tegemoet kunnen treden." De Nederlandse regering liet kort- geleden het Westduitse Ministerie termijn dusdanig te veranderen, van Buitenlandse Zaken weten, dat dat zij hun gekleurde medeburgers 1 zjj de toekenning van een der hoog- als gelijkwaardig gaan beschouwen. j t -j. Wie kan dat wel? ste Westduitse onderscheidingen aan dr. Conring betreurde. Conring was in de oorlog in Gro ningen vertegenwoordiger van rijks commissaris Seys-Inquart. In Neder landse oorlogsdocumenten wordt hij medeverantwoordelijk gesteld voor standrechtelijke terechtstellingen in de provincie Groningen en voor ac ties tegen de Joden. Tijdens zijn ver blijf in Groningen zijn volgens de di recteur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam, dr. L. de Jong, 5000 tot 6000 joden daar weggevoerd. Naar aanleiding van de Neder landse klacht heeft president Luebke een onderzoek ingesteld. Conring heeft de beschuldigingen van de hand gewezen. Hij was naar zijn zeggen niet verantwoordelijk voor de "Ar- beits-Einsatz" en evenmin voor het wegvoeren van de joden. De bewering volgens welke hij vol gens het standrecht personen had la ten terechtstellen, was volgens hem "aantoonbaar onjuist".

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1