wAalwijkse en UnqstRAAtse couraiu Het verkeer in ons land van De Gemimi-5 draait door Tegenstelling Waspik- Boven en Waspik-Beneden Stabiele bevolking Bouwterrein ligt braak Sanering ^Herenkleding WAALWIJK Veel groen Industrie Landbouw Middenstand Coëducatie op lagere scholen Waterrecreatie Waspikse mensen: Boven-Moerdijkers GARAGE VAN MOSSEL VERHUUR VAN VRIJDAG 87 AUGUSTUS 1965 86e JAARGANG No. 65 De rcho v^n het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 BureauxGrotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO In toenemende mate komt de samenwerking op gang tus sen de gemeenten in het stads gewest Waalwijk. Middels een reeks artikelen veelal in terviews met de burgemees ters willen wij de kennis making tussen de inwoners van de verschillende samenwer kende gemeente bevorderen. De gemeente Waspik en Bur gemeester Welling openen de rij. Waspik wil vooral betere Als je van Waalwijk naar Waspik rijdt voor een interview met de burgemeester, dan voert de tocht over bar slechte wegen. Insiders rij den alweer over de oude weg over de dijk inplaats van gebruik te ma ken van de nieuwe wegverbinding. Die is dan ook bar en boos. Je ontkomt er dan ook niet aan om in zo'n gesprek met Waspiks eerste burger te beginnen over die wegensituatie. Burgemeester Wel ling laat zich echter met verleiden tot een veroordeling van het pro vinciale beleid. r H V'Dw^T™n -k, tek0„rt kier"' zest hij- Wel vindt hiJ het jammer, dat Waspik nog niet verder is opengelegd". Het tekent hem: wanneer hij zich een oordeel gevormd heeft, kan niets hem weerhouden dat uit te spreken Maar dat oordeel moet dan gesteund worden door een ken nis van alle feiten. Rustig spreekt Burgemeester Wel ling over de problemen van wat in één jaar „zijn" gemeente is gewor den. Rustig en deskundig. Hij laat zich geen enkele keer op een aar zeling betrappen. Alle aspecten van het gemeentelijke bestuursbeleid beheerst hij. Alle gegevens heeft hij bij de hand. Slechts één enkele keer wordt zijn rust verstoord. Dat is op het eind van ons gesprek, wanneer ik hem vraag of er niet iets is, dat hij zeker „kwijt moet". „Ja", zegt hij dan fel," dat die vervelende tegen stelling tussen Waspik-Boven en Waspik-Beneden eens uit de wereld raakt. Het is per slot van rekening toch één gemeente". Burgemeester Welling betreurt het, dat de bevolking van Waspik de laatste decennia zo stabiel is ge bleven. In 1932 telde Waspik 3455 inwoners, in 1950 3492 en op 1 janu ari van dit jaar was dat 3750. Wel waren er jaarlijks aanzien lijke geboorte-overschotten, maar de negatieve emigratiecijfers waren de oorzaak hiervan. Te stabiel, oordeelt hij deze ontwik keling en hij wijt dat aan de zuig kracht van de grotere industriege meenten. „Ik houd niet van dood bloedende dorpen", verbindt hij daaraan en hij vindt het jammer, dat een woongemeente niet de kans krijgt als zodanig te fungeren, om dat de industriegemeenten de wo ningcontingenten opslokken. Zijn voornaamste wensen zijn dan ook: veel woningen en enkele gedif- ferienteerde basisindustrieën, die liefst erg arbeidsintensief moeten zijn. „Meer woningen" is ook het voor naamste parool van Burgemeester Welling. Maar ambtenarij maakt vaak de verwerving van contin genten erg moeilijk. Waspik heeft alles: genoeg bouw- aanvragen, voldoende grond in de uitbreidingsplannen Kom-Waspik, Waspik-Boven en Waspik-Noord. In het plan Noord is tevens een winkelcentrum voorzien op de Noord-oost-hoek van de Schoolstr. In het plan Waspik-noord kun nen in totaal 250 woningen worden gebouwd: van herenhuizen tot wo ningwetwoningen toe. De grond ligt echter braak, omdat de contingenten ontbreken. Toch is er in de afgelopen jaren in Waspik betrekkelijk veel ge bouwd. Hoewel het gemeentebe stuur niet helemaal tevreden is, wil men toch niet al te zeer mopperen. Tot en met 1964 werden 144 wo ningwetwoningen gebouwd, 130 ge subsidieerde woningen en 31 onge subsidieerde. Ruim de helft van de ze woningbouw werd dus gereali seerd door particulier initiatief, 't Gemeentebestuur is trots op dit eigen initiatief, dat een zeldzaam verschijnsel is. Het merendeel hiervan kwam tot stand in het uitbreidingsplan „Was pik-Kom", gelegen in de vierhoek begrenst door Schoolstraat, spoor lijn, ZuiderafwaJteringskanaa* en Margrietlaan. In dit plan verdwijnen allengs de witte vlekken. Binnenkort komt daar nog de kleuterschool gereed. De sanering van Waspiks oudere hoeken hangt nauw samen met de uitbreidingsplannen. Inmiddels is één saneringsplan de gemeenteraad gepasseerd: dat voor Waspik-Boven. Een tweede sane- wegen 3 keer groter wordt herbouwd; N.V. Pacros, die schuimrubber (o.a. voor DAF) produceert; N.V. Mabi, een betonindustrie; een nevenvestiging van 't graan- bedrijf Schouten uit Giessen; handschoenfabriek van de Ven; Lederwarenfabriek Het Zuiden; Derby Schoenfabriek; Schoenfabriek Coesmans en Chroomlederfabriek De Amer Thans wordt de bouw van drie industriehallen voorbereid, waar voor de gemeente enkele gegadig den heeft, die veel arbeidsplaatsen kunnen scheppen. Burgemeester Welling vraagt zich af of het door het provinciale be stuur voorziene „industriegebied Waalwijk" niet wat ruimer geïn terpreteerd te worden. Wanneer de wegverbindingen beter zijn, ligt Waspik zo gek nog niet, vindt hij. Het is wel noodzakelijk, vindt de burgemeester, dat de Waspikse haven via het Oude Maasje naar het westen verbonden blijft met de Bergsche Maas. Een keersluis is daarvoor al voldoende. Een omweg via Waalwijk is te groot. De thans in Waspik gevestigde industrieën ringsplan voor de havendijk staat op stapel, maar de consequen ties daarvan zijn zo groot, dat de indiening nog wel even op zich zal laten wachten. Burgemeester Welling wil erg veel „groen" in de uitbreidingen aanbrengen. „Het zal me wel een bijnaam bezorgen", zegt hij, maar in de jaren, dat ik in Elten was, ben ik aan bossen en natuur ge wend geraakt. Ik vind, dat in ieder uitbreidingsplan veel groen moet zitten. Op den duur zal er ook een wandelpark moeten komen. De Burgemeester voegt daar di rect aan toe, dat het niet mee zal vallen de agrariërs ervan te over tuigen goede cultuurgronden af te staan voor dit wandelpark. Ook in de industrieterreinen zal veel groen moeten komen. Het in dustrialisatiebeleid van de gemeen te is er vooral op gericht arbeids intensieve, gedifferentieerde en „zuivere" industrieën aan te trek ken. Dat laatste is nodig om het industrieterrein een prettig karak ter te doen behouden. Inmiddels heeft Waspik al een knap industrie-bestand. We noemen van de thans gevestigde industrie- en: de constructiewerkplaats van Dupont De Nemours, waar pijp leidingen worden gemaakt voor de toelevering aan vestigingen van het concern elders; de scheepswerf van de N.V. Ruitenberg; het bedrijf van De Bruin's meng voeders, dat helaas door brand werd verwoest, maar dat thans De fraaie kleuterschool in het uitbreidingsplan Waspik- kom is bijna gereed. rekenen trouwens op deze verbin ding. Vooral de Scheepswerf Ruiten berg. Onlangs nog heeft de gemeen te aanzienlijke bedragen uitgegeven om de haven uit te baggeren. Het aandeel van de landbouw in de werkgelegenheid is met zo erg groot. De familiebedrijven zijn veel al goed gemechaniseerd. Veel verwachtingen heeft Burge meester Welling van de tuinbouw- stichting, die samen met Sprang- Capelle en 's-Gravenmoer in het le ven werd geroepen. Hij verwacht, dat er een aardig tuinbouwcentrum uit zal groeien. Dat zal natuurlijk nog wel even duren, temeer daar een en ander samenhangt met ruilverkaveling. Burgemeester Welling toont zich onverbloemd kritisch tegenover de middenstand in zijn plaats. Die is niet zo erg sterk. Dat is trouwens een normaal verschijnsel voor ge meenten, die dichtbij grotere centra liggen. Er is een grote mate van branche-vervaging, die weer als ex tra-vertragend element optreedt bij deze noodzakelijke samenwerking. Burgemeester Welling is er trou wens wel gelukkig mee, dat voor de nieuwe winkels in het plan Noord aan de Schoolstraat (het kunnen er vijf of zes worden) reeds vier ge gadigden uit Waspik zelf zijn. Het afgelopen jaar is er in Was pik, zo vertelt de burgemeester, op het gebied van het onderwijs een bijzonder belangrijke beslissing ge nomen. Er zijn momenteel twee la gere scholen in Waspik-Beneden (een jongens- en een meisjesschool) Een van de scholen moest worden vervangen door een nieuwe en ter stond ontbrandde de strijd over de vraag of de nieuwe school niet in Waspik-Boven gevestigd diende te worden. De beslissing viel uit ten gunste van Waspik-Boven. Dat hield tevens in, dat op beide scho len coeducatie moest worden inge voerd. Vóór men een zo ingrijpende maat regel zou nemen, wilde men in Waspik kennis nemen van de me ning van de ouders. De gehouden opiniepeiling wees uit, dat er in Waspik-Boven nagenoeg geen be zwaren waren tegen de coëducatie („99,9% was vóór", zegt Burgemee ster Welling) en in Waspik-Beneden waren slechts zes tegenstemmers. Het wachten is thans nog op de vereiste goedkeuringen om met de scholenbouw te beginnen. Burgemeester Welling streeft er naar in Waspik recreatiemogelijk heden te scheppen. Niet alleen voor de eigen bevolking, maar ook voor toeristen. Hij denkt daarbij vooral aan water-recreatie: „De jachtha ven ligt eigenlijk al klaar. En dat zo vlak bij de Biesbosch. Het kan niet idealer." Een van de hartewensen van Was piks eerste burger is een spoorweg verbinding door de Langstraat. ,Het is toch te gek om los te lopen, dat je in een welvaartstaat in het jaar 1965 meer dan drie kwartier nodig hebt om per openbaar vervoermid del de 26 kilometer van Waspik naar Den Bosch af te leggen. Wel licht is een snel-autobusdienst, die in Waalwijk slechts één keer in plaats van de gebruikelijke negen keer stopt, een aanvaardbare tus senoplossing." Tenslotte vraag ik burgemeester Welling hoe hij denkt over de men sen in Waspik. Hij antwoordt dan: ,,De mensen hier liggen me wel. Het zijn eigenlijk geen Brabanders. Ze hebben veel weg van boven- Moerdijkers met een tikkeltje Bra bantse inslag. Dat zal wel komen omdat Waspik zo lang bij Zuid-Hol land heeft behoord. Aan de ene kant betekent dat, dat ze de ge moedelijkheid van de meer Zuide lijke Brabander missen. Daar staat tegenover, dat hun ja, ja en hun nee, nee is. Een afspraak om tien uur wordt wordt ook om tien uur nagekomen. Het is leuk werken voor mij in Waspik. Er is veel te doen en er zijn uiteraard wel eens moeilijkheden, die zijn er om opge lost te worden. Vooral de prettige samenwerking in de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders doet me veel ge noegen." Burgemeester Welling van Waspik aan zijn bureau Gordon Cooper en Charles Conrad hebben de eerste van de vijf vastge stelde ontmoetingen met een zoge naamde spooksataliet tot een goed einde gebracht. De Gemimi V naderde de spookraket na haar eerst 64.733 kilometer achterna te zijn geraasd. De jacht duurde ruim twee uur. Toen wist commandant Cooper zijn ruimte schip zo te manoeuvreren, dat het ruimteschip, de denkbeeldige raket tot op een afstand van 27 kilometer was genaderd. Cooper maakte geen gebruik van elektronische hulpmidde len en hij gebruikte ook geen radar. Het rendez-vous gebeurde maan dagavond kort voor 9 uur Nederland se tijd. Om half zeven had Cooper raketten afgevuurd, die bedoeld wa ren om het laagtepunt van de baan van Gemimi V van 166 kilometer op 176 kilometer te brengen. Een half NEDERLANDSE TOERIST IN PORTUGAL OMGEKOMEN Een Nedrlandse toerist, de heer B. A. Deckers (62) uit het Zuid limburgse Eygelshoven, is maandag dood op het strand van de Portu gese badplaats Vila Real de Santo Antonio aangetroffen. De heer Deckers was met zijn vrouw met vakantie in Portugal. Er zal een lijkschouwing worden ge houden om de doodsoorzaak vast te stellen. Woningwetwoningen aan de Roonlaan. Klaar en in aanbouw. Huur prijs: 16.- per week. Hoe dat kan? „De gemeente berekent de grond extra laag", zegt burgemeester Welling. Het verkeer in Nederland heeft in deze maand een tweetal ware ramp- weekeinden gekend, met elk rond 20 doden. Het afgelopen weekeinde, waarin het verkeer door ongunstige weersomstandigheden minder inten sief was, kostte 10 mensen het leven. De conclusie moet luiden dat het ont- spanningsverkeer wekelijks een hoge tol eist. Een vluchtige analyse van de ver keersongevallen van deze weekeinden leert dat vermoeidheid, weinig rij-er- varing en slechte verkeersmentaliteit bijzonder zwaar wegen. De rijkspoli tie is tot de overtuiging gekomen dat de verkeersmentaliteit de grootste schuldige is bij het hoge aantal ver keersongevallen. Het is dit punt dat de meeste aandacht heeft van de rijks politie. „Het is geen pretje meer om in het verkeer te zitten", zegt directeur A. G. M. Boost, van de ANWB. „Het autorijden is een zeer ernstige bezig heid geworden en je kunt eenvoudig niet meer té lichtvaardig de weg op gaan". Directeur Boost somt een reeks van fouten op „Weinigen pas sen hun snelheid aan. Er wordt met stampvolle wagens gereden, waarvan de chauffeur te veel wordt afgeleid. Er wordt zonder ventilatie gerookt achter het stuur en het aantal onge vallen door vonkjes en het oprapen van een gevallen sigaret is legio. Er wordt vóór het rijden te veel en te zwaar gegeten en dikwijls ook ge dronken. De zithouding achter het stuur is dikwijls branieachtig en slor dig en wanneer er was gebeurt heeft men geen macht meer over het stuur. Opvallend is ook het aantal nachte lijke ongelukken. Er wordt 's nachts te hard gereden door mensen die de weg niet kennen, te weinig rij-erva- ring hebben of gewoon te vermoeid zijn." uur later deed hij dat weer om het ruimteschip een iets noordelijker koers te doen aanhouden. Daarna volgde dan de ontmoeting, die bij de staf op de grond bijzonder veel vreug de bracht. De ruimtevaarders maken het goed en tot dusverre gaat alles verder naar wens. VERKEER OP DE WEG Om 2 uur in de nacht van zondag op maandag is de 20-jarige Dintel- oorder A. de Pender door nog onver klaarde oorzaak met zijn motor tegen een boom gereden en op slag gedood. Hij was van Steenbergen op weg naar zijn woonplaats. Het ongeluk gebeur de onder de gemeente Dinteloord ter hoogte van de Blindeweg. Het stoffelijk overschot werd even later gevonden door een inwoner van St. Maartensdijk, die van Stampers gat op weg was naar huis. DE HOND HOUDT DIEF VAST Lassie, de schotse collie van de heer W. van Amelsfort aan de Poor terslaan in Eindhoven, heeft maan dagnacht een inbreker bewaakt, die tijdens z'n vlucht door het dak van zijn hondenren viel. Opgewonden en boosaardig over deze vreemde indringer, de 19-jarige Eindhove- naar C. de E. H., hield de hond hem in bedwang tot de politie ter plaat se verscheen. De heer van Amelsfort werd maan dagnacht wakker en zag aan het voeteinde van zijn bed een man staan. Hij sprong overeind, waarop de indringer de vlucht nam. De indringer holde naar de keu ken beneden en nam een duik door het raam. Hij kwam terecht op het plastic-dak van de hondenren en zakte erdoor. Na de ontsnapping belde de heer van Amelsfort de politie, onkundig van het feit, dat de indringer in de koude lag en stevig werd bewaakt door Lassie. Door de dreigende houding van de collie durfde de man niet naar buiten te klimmen, terwijl de normale uitgang stevig op slot zat. Een poging om vrede te sluiten met de hond had geen effect en zo vond de politie de indringer later nog steeds in de hondenren, waar hij werd ingerekend. De hond had zich tevens ont fermd over enkele buitgemaakte bankbiljetten, die in een damestas in de woonkamer thuishoorden en die de inbreker bij zijn val had ver loren. - Een kleuter van 3V2 jaar is j.l. maandag voor de ouderlijke woning in Bornerbroek (Overijsel) door een vrachtauto overreden. Het kind was op slag dood. - Bij Renswouden zijn een bus en een auto tegen elkaar gebotst, waar bij 7 doden en 2 ernstig gewonden te betreuren zijn. 5 Duitsers en 2 Ne derlanders. - Bij Lekkerkerk is een perso nenauto tegen een boom gereden, waarbij de grootvader en 'n klein zoontje om het leven kwamen. WAALWIJK TEL. 04160 3678 PERSONENWAGENS KAMPEERWAGENS 8 PERSONEN BUSJES

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1