WAAlwijkse en UnqstpAAtse couRAnt Jampe Nieuwe vuilnisbelt voor Vlijmen Financiële bijstand is een sociaal recht Drie scholen voor kinderen van vijfde tot dertiende jaar Studiecommissie N.O.V. wil Vermindering van belastingkantoren Ogen vragen brillen van STASSAR Damesmode Tilburg zij staat net aan - n ■!- MAANDAG 30 AUGUSTUS 1965 86e JAARGANG No. 66 ue rcho vAn het Zui6en Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205. Waalwijk Tel. 04160-2621 -Kaatsheuvel: Dr. van Bo.,rHon„rna, nx,s, 2002 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.2sJ p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" Als een boer of tuinder vroeger in financiële moeilijkheden was geraakt te o\ kerkheT u WÜS d€ gang °m hulp naar het ^meen- X Jf tZ f lT Z°r- €6n ZWare onderneming. Zelfs als zijn ge- gejhee[buiten eigenschuld in een noodsituatie was geko men gold bij velen het onprettige gevoel, dat zij werden "bedeeld". stanrdienZTattin8i T"* ^2 de inv0erin* de gemene Bij- nZtF Taan8 TF Terecht wordt in de memorie van toe- ZFLFT 8T$d' dat in de l0°P der iaren zich een evolutie X oXT iaan m °ïv*tin8n over de verantwoordelijkheid van de gemeenschap voor zijn leden. Sommige risico's van de enkeling zijn FFh i g6wordfn' waarvo°r de verantwoordelijkheid van de ge meenschap als vanzelfsprekend wordt aanvaard. Wat vroeger een gunst was is door de Bijstandswet een recht geworden van iedere landgenoot. Voor de zelfstandige ondernemer in beroep of bedrijf is de te verlenen bijstand aangepast aan zijn plaats en taak in de samenleving. De Rijks groepsregeling zelfstandigen, die krachtens de Algemene Bijstandswet bij Koninklijk Besluit is ingesteld, biedt de mogelijkheid de zelfstandi- u inllJdehJke moeilijkheden zijn geraakt of daarin dreigen te ge- ra en, e e pen deze moeilijkheden te boven te komen dan wel te voor komen. De abnormaal slechte weersomstandigheden van dit jaar heb ben voor ve e zelfstandigen, w.o. boeren en tuinders, zulke ernstige na- e ige gevo gen, dat het voortbestaan van het eigen bedrijf rechtstreeks wordt bedreigd. De Bijstandswet erkent hun recht op hulp en de groeps- regeing voor zelfstandigen geeft aan, hoe de wet voor deze groep moet ™°rden uitgevoerd. Geen zelfstandige behoeft zich dus te laten weer houden een beroep op die regeling te doen. DE UITVOERING VAN DEZE REGELING De uitvoering van deze rijksgroeps regeling is opgedragen aan Burge meester en Wethouders van de ge meente van verblijf van de aanvrager. Op de beslissingen van B. en W. is beroep mogelijk. In eerste instantie via een bezwaarschrift bij dit college en daama bij Gedeputeerde Staten. Is de aanvrager het daarna nog niet eens met de genomen beslissing, dan kan hij tenslotte nog in hoger beroep gaan bij de Kroon. WANNEER IS DE REGELING VAN TOEPASSING? Deze kan alleen dan worden toege past, indien de zelfstandige door de bestaande instituten voor kredietver lening niet of niet voldoende kan wor den geholpen. Hierbij dient niet al leen te worden gedacht aan bankin stellingen, maar ook aan de Borg stellingsfondsen voor de Midden stand, het Borgstellingsfonds voor de Landbouw en de Waarborginstituter. voor de Tuinbouw. Deze kredieten worden op economische gronden ver strekt, terwijl bij de toepassing van de "Rijksgroepsregeling Zelfstandigen" sociale omstandigheden van doorslag gevende betekenis kunnen zijn. WIE KOMT IN AANMERKING VOOR UITKERINGEN? Dat zijn de ondernemers, die a. in het bezit zijn van de voor hun bedrijf of beroep wettelijk vereis te vergunningen. b. geestelijk en lichamelijk ge schikt zijn hun bedrijf of beroep uit te oefenen. c. nog geen 65 jaar zijn. d. niet rechtens van hun vrijheid zijn beroofd. Bij deze voorwaarden kan nog worden opgemerkt, dat, indien ver wacht kan worden, dat de zelfstandi ge, ondanks de uitkering, toch geen voldoende middelen van bestaan zal kunnen vinden in de voortzetting van zijn bedrijf of beroep, hem bijstand kan worden verleend om een ander zelfstandig bedrijf of beroep te gaan uitoefenen. Hierbij geldt dan wèl, dat de belanghebbende gedurende een redelijke tijd reeds zelfstandig moet zijn geweest. Een en ander ter beoor deling van Burgemeester en Wethou ders. Dit college kan tevens voor waarden stellen met betrekking tot de bedrijfsvoering of de beroepsuitoefe ning. Tevens kan worden voorge schreven, dat de ondernemer verplicht is, de aanwijzingen van een of meer met name te noemen instanties op te volgen. ADMINISTRATIE. Het verlenen van bijstand is mede afhankelijk van het inzicht, dat B. en W. heeft kunnen verkrijgen in de be drijfsuitoefening van de aanvrager. Een deugdelijke, overzichtelijke, fi nanciële administratie is hiervoor noodzakelijk. UITKERINGEN. Uitkeringen, die krachtens de "Rijksgroepsregeling Zelfstandigen" kunnen worden verleend, zijn afhan kelijk van de omstandigheden waarin de aanvrager en zijn bedrijf verkeren. Er zijn twee mogelijkheden I. zij, die met behulp van krach tens de regeling te treffen voorzie ningen in staat en in de gelegenheid zijn hun bedrijf of beroep voort te zetten of tijdelijk door een vervanger te doen voortzetten. II. zij, die hun beroep of bedrijf tijdelijk niet of nagenoeg niet kun nen uitoefenen of doen uitoefenen. De voorzieningen voor zelfstandi gen bedoeld onder I., zullen bij voor keur gericht zijn op de bedrijfs- of beroepsuitoefening. Deze bijstand kan bestaan uit a. een rentedragend krediet. De hoogte van de rente wordt door B. en W. vastgesteld op grond van de te verwachten financiële uitkomsten van uitoefening van het bedrijf of het be roep. b. een renteloos krediet. (Voor a. en b. stellen B. en W. een aflossingsregeling vast). c. een bedrag om niet. Het college van B. en W. overweegt deze mogelijkheden in de vermelde volgorde. Een combinatie daarvan is mogelijk. Bij het verlenen van een uit kering kunnen, in overleg met de aan vrager, bindende aanwijzingen worden gegeven, die een juiste besteding van de verstrekte gelden verzekeren. Ma ximum-bedragen worden in de rege ling niet genoemd. De uitkeringen waarvoor de zelf standigen, bedoeld onder II, in aan merking kunnen komen, dragen meer het karakter van voorzieningen in de persoonlijke behoeften. Grondslag hiervoor is een periodieke uitkering, welke naar een percentage van het genoten inkomen wordt berekend. Eventuele door de aanvrager op andere wijze verkregen inkomsten worden in mindering gebracht. Het percentage van het genoten in komen, dat als maatstaf voor uitke ring geldt, bedraagt voor a. kostwinners 75 b. alleenstaanden, niet jonger dan 18 jaar, 69 c. thuiswonenden, niet jonger dan 18 jaar, 45 Hiervoor gelden wèl maximumbe dragen, die periodiek kunnen worden herzien. Deze bedragen kunnen wor den verhoogd met kinderbijslag, een vergoeding voor vaste bedrijfslasten en de premiekosten van verzekering tegen geldelijke gevolgen van ar beidsongeschiktheid en met de kosten voor geneeskundige verzorging. Naast deze uitkeringen kan een al dan niet rentedragend krediet of een bedrag a fond perdu worden verleend, gericht op de instandhouding van het tijdelijk niet uitgeoefende bedrijf of beroep. BIJZONDERHEDEN. Bij de uitvoering van de "Rijks groepsregeling Zelfstandigen" laat 't college van B. en W. zich ten aanzien van de kredieten bijstaan door een "Plaatselijke Commissie Zelfstandi gen". Deze heeft 'n brede samenstel ling. Ook personen uit het bedrijfs leven kunnen daarvan deel uitmaken. Aanvragen voor bijstand kunnen schriftelijk of mondeling worden in gediend bij het gemeentebestuur in de woonplaats. Het is niet noodzakelijk, dat dit door de aanvrager zelf wordt gedaan. Wie na een maand nog geen be slissing op zijn aanvraag om bijstand heeft ontvangen, kan in beroep gaan op de wijze zoals hiervoor reeds is vermeld. Dit kan eveneens gebeuren, als men het met de genomen beslis sing niet eens is, of als men vindt, dat de beslissing niet goed wordt uitge voerd. Op een bezwaarschrift aan het college van B. en W. krijgt men een schriftelijk antwoord, waarin de gronden staan aangegeven, waarop de beslissing is genomen. Zowel voor het bezwaarschrift als voor beroep en ho ger beroep, is een eenvoudige brief, waarin de redenen zijn vermeld, vol doende. Een en ander geldt voor alle tak ken van bedrijf. In tegenstelling tot wat zijn voor ganger prof. dr. H. J. Witteveen van plan was, heeft minister Vondeling, van Financiën, besloten tot centrali satie. Eind 1966 zal een tiental plaat selijke ontvangkantoren van de be lastingdienst worden samengevoegd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de mechanisering van de administratie van de motorrijtuigenbelasting, die. eind volgend jaar gereed zal zijn. Een studiecommissie van de Ne derlandse Onderwijzersvereniging N. O. V. is tot de conclusie gekomen, dat de structuur van het kleuter- en lager onderwijs drastisch veranderd moet worden. Zij stellen voor het hui dige kleuteronderwijs en lager onder wijs te vervangen door de volgende opbouw kleuteronderwijs voor on geveer 5 tot 7-jarigen, basisonderwijs voor ongeveer 7 tot ongeveer 11-ja- rigen en brugonderwijs voor ongeveer 11 tot 13 a 14-jarigen. De commissie stelt dat thans bij de overgang van het kleuter- naar het la ger onderwijs onvoldoende rekening wordt gehouden met schooirijpheid, waardoor bij vele leerlingen aanpas singsmoeilijkheden ontstaan. Zij me nen ook dat de aansluiting lager on derwijs - voortgezet onderwijs niet goed geregeld is. Zolang er geen re organisatie wordt doorgevoerd, aldus HenrtJstrmrt 14 Telefoon 26882 Exclusieve collectie» BADPAKKEN BLOUSES VESTEN ROKKEN KRAAGJES PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken ent de commissie, kan niet gesproken worden van een sluitend geheel van onderwijsvoorzieningen. Behalve ver anderingen in de structuur zijn er evenwel ook wijzigingen in de peda- gogische-didactische werkwijzen noodzakelijk. De studiecommissie heeft haar con clusies neergelegd in een rapport dat getiteld is „Nieuwe onderwijsvormen voor 5- tot 13- a 14-jarigen". De al gemene vergadering van de NOV zal eind van dit jaar naar aanleiding van het rapport de beleidslijn vaststellen, die ten aanzien van het onderwerp zal gelden. De concept-resolutie zal vol gende maand bekend worden ge maakt. In het rapport wordt onder meer ook nog gesteld, dat de opleiding van de onderwijzers niet voldoet aan de eisen, die gesteld moeten worden met het oog op de zeer uiteenlopende ta ken die de lagere school moet verrich ten. Voorafgaande aan wettelijke voor zieningen voor een reorganisatie van het lager onderwijs dienen ten slotte, volgens de commissie, nieuwe onder wijsvormen in schoolexperimenten te worden opgebouwd. Met 't oog daar op is een experimenteerwet noodza kelijk. De fout die ten aanzien van de mammoetwet gemaakt werd, namelijk dat de experimenteerwet pas tot stand kwam, nadat de eigenlijke wettelijke regeling reeds getroffen was, moet niet worden herhaald, zo waarschuwt de commissie. Hierdoor zal centralisatie mogelijk worden en deze dienst wordt onder gebracht in een nieuw gebouw van de belastingdienst in Apeldoorn. De centralisatie van.de motorrijtui genbelasting is niet het enige punt waaraan op het ministerie van Finan ciën gewerkt wordt. In studie is op het ogenblik in hoeverre de gehele belastingdienst gereorganiseerd kan worden. De invoering van computers en de vefdere mechanisatie van de administratie zal een omwenteling veroorzaken. In hoeverre de inkom stenbelasting en de ontvangersadmi nistratie kunnen worden gecentrali seerd wordt op dit moment diepgaand bestudmeerd. Er wordt van uitgegaan dat binnen enkele jaren het aantal be lastingkantoren met een 40 50tal verminderd zijn, zodat er één kantoor zal zijn op één inspectie. Deze nieuwe maatregel veroorzaakt uiteraard minder werk op de diverse kantoren. Toch zullen er geen nade lige gevolgen zijn voor de betrokken belastingambtenaren. Na de samen voeging zullen zij met hetzelfde of met nieuw werk belast kunnen wor den. Op 16 augustus heeft de directeur- generaal van de belastingen de ambte narenbonden ingelicht. De rayongroe- pen van deze bonden zijn ook van de bespreking op de hoogte gesteld. Er wordt zowel van de zijde van het mi nisterie als van de bond met nadruk op gewezen dat de ambtenaren zich in geen enkel opzicht ongerust behoeven te maken. De heer L. Schuurmans, se cretaris van de groep belastingen van de ARKA, deelde ons mee dat de ambtenaren emplooi zullen vinden in dezelfde standplaats. Ook zullen zij geen nieuwe cursussen behoeven te volgen. De bonden hebben zich dan ook geheel verenigd met de nieuwe maatregel. VIERLING OVERLEDEN In het Algemeen Burgergasthuis in Bergen op Zoom heeft de 31-jarige mevrouw Marga Jansen-Hoedjes j.l. donderdagmiddag het leven geschon ken aan een vierling, twee jongens en twee meisjes. De geboorte kwam een maand te vroeg. In de loop van de avond zijn de beide jongetjes overle den. De toestand van de meisjes was 's nachts nog zeer kritiek. Inmiddels zijn deze twee ook overleden. Alle 4 ERNSTIGE VALPARTIJ IN OLYMPISCH STADION Doktoren van het Wilhelmina Gast huis te Amsterdam vrezen voor het le ven van de jonge amateurwielrenner Peter Bronkhorst, die tijdens de inter nationale wedstrijden op de baan van het Olympisch Stadion bij een ernsti ge valpartij is betrokken geweest. In de laatste ronde van de wed strijd schoot de voet van de Amster dammer Boere uit de toeclip. De ren ner geraakte uit balans en sleurde 3 coureurs in zijn val mee. Peter Bronk horst kon de gevallenen niet meer ontwijken. Bij de botsing werd hij over het stuur van zijn racefiets ge slingerd en belandde met het hoofd op de betonnen baan. De renner is intussen overleden. ONZE KASSA GELD UIT TE GEVEN. Zij SLAAG DE FANTASTISCH VOOR EEN PAAR SNOEZIGE PANTOFFELTJES? Markt Waalwijk De gemeenteraad van Vlijmen heeft bijzonder weinig moeite gehad met de toch 23 punten lange agenda. Het raadslid van Bokhoven had schriftelijk laten weten, niet zo erg gelukkig te zijn met de rookontwikke lingen op de gemeentelijke vuilnis belt. Ook vroeg hij naar de vernietiging van ratten en ander ongedierte. Vooral van 4 t.m. 16 juni had de vuilnisbelt onafgebroken gebrand. Burgemeester en Wethouders we zen er op, dat rookontwikkeling niet te voorkomen is, omdat regelmatig snoeihout en gerooide bessenstruiken, riet en houtafval verbrand moeten worden. Anders komt er teveel vuil. In de periode van 4 t.m. 16 juli heeft de belt inderdaad constant gebrand, maar dat hield verband met de ver branding van boomstronken, die ten behoeve van de aanleg van het indu strieterrein achter Zaalberg zijn ge rooid. Het dunnere hout was ter plaatse verbrand, maar de stronken moesten naar de stortplaats. Regelmatig, zo deelden B. en W. aan de heer van Bokhoven mede, wor den grote hoeveelheden verdelgings middelen gebruikt. De heer Van Bokhoven had tevens gesuggereerd over te gaan tot de op richting van een intergemeentelijk compostbedrijf. B. en W. zijn bereid om die gedachte nader uit te werken, al vrezen zij, dat de kosten voorlopig een ernstig bezwaar zullen opleveren. Overigens is het college van B. en W. er in geslaagd een geschikte plaats te vinden voor een nieuwe vuilnisbelt. De gemeente Vlijmen heeft een per ceel grond van 25.000 m2 in eigen dom in de gemeente Helvoirt. In ons nummer van maandag besteedden wij reeds ruim aandacht aan deze nieuwe vuilnisbelt. De gemeenteraad kon zich met B. en W. terzake verenigen. De raadsleden Leermakers en Broe- ren deelden mee verheugd te zijn over deze oplossing. De heer van Bokhoven wilde weten, wanneer de nieuwe vuil nisbelt in gebruik genomen zou kun nen worden. Burgemeester Schweitzer verwachtte dat dit nog een half jaar zou duren. Als eerste vervanger voor de ge meentesecretaris (tijdens raadsverga deringen) werd door het College van B. en W. reeds eerder aangewezen de heer C. P. Blaauwhof. Als tweede vervanger werd donderdagavond be ëdigd de heer A. van Halder. Ter realisering van 't uitbreidings plan Kom Nieuwkuijk kocht de ge meenteraad het pand Schoolstraat 4, met bijbehorende grond, van J. Boers- ma en echtgenote voor de som van f 22.000.- Tot 1 juli 1967 zal de heer Boersma in het pand mogen blij ven wonen. Ter versteviging van de gemeente lijke positie in het ruilverkavelings plan en ter verwerving van gronden voor het te stichten tuinbouwcentrum kocht de gemeenteraad 0.77.60 ha grond van de erven G. de Bonth-van Dommelen, gelegen op Het Hoog voor f 0.85 per vierkante meter. Voor de reconstructie van de To renstraat werden twee kleinere per ceeltjes gekocht van de heren M. de Laat en A. Boom (resp. 5 en 35 m2) voor f 13. - per m2. De N.V. Mommersteeg gaat twee woonhuizen bouwen aan de zuidzijde van de Burg. van Baarstraat. Het be treft 847,2 m2, die voor f 20 per m2 werden verkocht. Aan de heer Chr. van Grinsven werd de door hem bewoonde woning wetwoning, De Akker 80, verkocht voor de door de Minister vastgestelde verkoopprijs van f 14.528. - Er werd een nieuwe gemeenschap pelijke regeling getroffen voor de keuringsdienst voor vee en vlees. Bij de vaststelling van de gemeen terekening 1963 werkten de heren Leermakers en Van Meerendonk op, dat er toch wel zeer dringend iets ge daan moest worden om het gasverlies te voorkomen. Dat wordt steeds gro ter. Burgemeester Schweitzer kon me dedelen, dat met de betrokken dien sten van de gemeente Den Bosch con tact was opgenomen om hieraan te werken. Dat zou op korte termijn kunnen geschieden, omdat men ver moedt waar de lekken te vinden zijn. De rekeningen 1963 werden vast gesteld. BUDDEMEYER chemisch reinigen grot««traat 96 waalwijk PRIJSSTOP De prijsontwikkeling verloopt dit jaar - behoudens dan de prijzen in de sector aardappelen, groenten en fruit - volgens de verwachtingen, die zijn neergelegd in het centraal economisch plan voor 1965, ook al is het prijsindexcijfer inmiddels tot 122 geklommen (wat overigens één punt lager is dan vorige maand). Dit heeft minister Den Uyl van Economische Zaken donderdag mee gedeeld op een persconferentie („het mag nog driemaal 123 of tweemaal 122 zijn, dan halen we het"). Dat hij desondanks niet tevreden is, vindt zijn oorzaak in een aantal prijsverhogin gen, die hem er toe gebracht hebben in vijftien sectoren nadere onderzoe ken te doen instellen. Hij heeft prijsstop afgekondigd voor de Horeca-bedrijven en voor 15 andere bedrijven is een onderzoek gaande. Het Horeca-bestuur is reeds in ac tie gekomen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1