waaLwij kse en lanqstRAAtse couratu De Franse eigenzinnigheid Jampe Communisme op het hoogste niveau A.N.W.B. hielp dit seizoen weer duizenden tneristen 1 'iUl 77777? ©PENT VRIJDAG 24 SEPT. 12 UUR Ogen vragen brillen van STASSAR qyA JONGENS HOREN EIS VAN ACHT JAAR Damesmode Tilburg Vlijmen Elshout MAANDAG 20 SEPTEMBER 1965 A<""' 86e JAARGANG No. 72 De rcho van het Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement 1 p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwük Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO De Franse president, generaal De Gaulle, heeft „neen" gezegd tegen elke vorm van supranationaal be leid in een gemeenschappelijke or ganisatie. Hij wenst het belang van Frankrijk niet ondergeschikt te ma ken aan het door verdragsgenoten gezamenlijk op te stellen beleid, zonder dat Frankrijk daarin het laatste en beslissende woord heeft. Generaal De Gaulle gaat nog al tijd uit van de oude principes van volledige nationale zelfstandigheid, van volledig nationaal eigenbelang. Samenwerking met andere landen alleen voor zover deze zich willen lichten naar en rekening houden met de Franse belangen. De gene raal dekt niet aan „geven en ne men" en desavoueert daarvoor alle door vroegere Franse regeringen aangegane afspraken en verplich tingen. Hij wantrouwt iedere su pranationale samenwerking en daar mede dus de partners in die samen werking. Het is de typische instelling van een dictatoriale leider en van de eenzaam wordende oudere man, die wantrouwig wordt tegen door andere geopperde vernieuwingen, die vreemd zijn aan de denkwijze waarin hij opgroeide. Hij is zo ge vangen in zijn eigenzinnige ideeën, dat hij niet beseft hoe hij anderen hiermede van zich in Frankrijk vervreemdt, waardoor hij, met zijn land, hoe langer hoe eenzamer komt te staan. De generaal wordt oud, het is ook aan zijn optreden in het open haar te merken. Hij staart dood op de oude glorie van Frankrijk en wil die herstellen door een volko men zelfstandige politiek te voeren, zelfs wanneer hij daarmede zijn naaste bondgenoten voor het hoofd stoot. Hij handelt alsof de wereld nog precies zo is als veertig jaar geleden, terwijl er allerwegen naar samenwerking in grotere concen traties wordt gestreefd. De opvattingen van de Franse president blokkeren een verdere politiek eenwording in west-Europa en in het gehele westen. We weten nu, dat daar geen verandering in zal komen zolang Charles de Gaul le zijn haast dictatoriale macht in Frankrijk kan uitoefenen. Wanneer de Fransen in hem niet de vaderfi guur zagen, die het land van de verwarring en de onbekwaamheid heeft gered, dan zou er een kans zijn, dat hij in november niet werd herkozen, want er zijn voldoende Fransen die het belang inzien van het voeren van moderner politiek. Maar die kans zien we nu nog niet, temeer daar de tegenstanders we derom geen gezamenlijk front we ten te vormen. De Europese gemeenschappelijke markt zal het nu (voorlopig) zon der een gemeenschappelijke poli tiek moeten stellen. Dat betekent automatisch ook een stilstand in de verdere ontwikkeling, van welke stilstand landen buiten de gemeen schap de vruchten zullen plukken. Maar niets is voor eeuwig, zo ook dit niet. Aan het al te vaderlijke regiem van Charles de Gaulle komt ook eenmaal een eind. De economi sche belangen van Frankdijk zul len een steeds sterker woordje gaan meespreken. Het zelfde geldt ten aanzien van de samenwerking in de N.A.V.O. Het gemeenschappelijk opperbevel daarvan heeft naar de Gaulle's smaak te veel bevoegdheden. Ook daarin wil hij dus verandering, al heeft hij niet te kennen gegeven hoe. Maar wanner zo'n opperbevel afhankelijk wordt van de regerin gen der bondgenootschappelijke landen, dan blijft er van de mili taire daadkracht niet veel over. Dan- zal men, als puntje bij paaltje komt, altijd te laat zijn met het ne men van beslissingen en boekt men reeds een nederlaag aleer er nog een oorlog is uitgebroken. De Franse politiek brengt ook de Duitse bondsrepubliek in een ui terst moeilijk parket. Het versterkt de krachten daar die aandringen op meer samenwerking met Rusland en oost-Europa. En dat allemaal ter meerdere glorieuze zelfstandig heid van Frankrijk. Een glorie die dan echter slechts voor dit moment geldt, en te zijner tijd door de fei ten zal worden achterhaald en neergehaald, in welke neergang 't gehele westen dan moet delen. De 18-jarige Haarlemmer Ronald K. en de evenoude Bertus R. uit Utrecht, die op kerstavond van het vorig jaar de 60-jarige handelaar in oud-papier Arie Bom in zijn wo ning aan de Wichertstraat te Haar lem om het leven gebracht, hoor den donderdagmiddag voor de recht bank een gevangenisstraf tegen zich eisen van acht jaar met aftrek en daarna terbeschikkingstelling van de regering. LUCHTBRUG NAAR MADRID De grootste luchtbrug, ooit voor een Nederlandse voetbalclub gesla gen, zal deze week een legioen van minstens 1.500 Feijenoord-suppor- ters in staat stellen op woensdag avond de return wedstrijd tegen Re- al Madrid voor de eerste ronde van de Europa Cup in Madrid bij te wonen. In totaal waren donderdag 15 her en der in Europa gecharter de vliegtuigen voor de luchtbrug ingeschakeld. Zelfs tot op de Mar- jorca is het enthousiasme doorge dongen. Daar vandaan zal woens dag een Spaanse Viscount-machine een 60-tal Nederlandse vakantie gangers ophalen voor de wedstrijd. Heuvelstraat 14 - Telefoon 26S82 Exclusieve collecties BADPAKKEN BLOUSES VESTEN ROKKEN KRAAGJES PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. 14 - UW MENING Mijne Heren, Het verschil in politieke mentali teit tussen Griekenland en b.v. ons land is vooral de laatste maanden wel in het bijzonder aan het licht gekomen, doch als een land zegt 'n parlementaire democratie te zijn, moet 't toch weten, dat er regels zijn waar het zich aan te houden heeft. Dit geldt ook voor de koning, die als constitioneel monarch alleen formeel het recht heeft ministers te benoemen en te ontslaan. In uw eerste artikel hebt u op 't eind al gewag gemaakt van het feit, dat dit voor de Griekse monarchen niet meevalt. Of dit nu een kwestie van aard of mentaliteit is, doet niets ter zake. (Terzijde mag nog worden opgemerkt, dat de Griekse koning geen aanspraak mag maken op de Griekse mentaliteit, hij is van alles behalve Griekse komaf). a. Ik heb wat Athanasias-Novas be treft niet gezegd, dat er geen grote, zelfs zeer grote onrust in het land zou zijn, ik heb alleen gezegd, dat Athanasias-Novas daarvoor is te ruggetrokken, maar om het een voudige feit, dat hij als afvallige van de Centrum-Unie geen parle- mantaire meerderheid voor zijn re- 's Avonds om kwart voor zeven belde hij uit Kopenhagen dat hij ziek was en naar huis wilde. Die zelfde avond om kwart over tien lag hij in 'n zeikenhuis in Neder land. Die „hij" was een man op vakantie die in moeilijke omstandigheden 'n beroep deed op de ANWB. Met be hulp van een ambulance in Kopen hagen, een vliegtuig en een ambu lance hier werd zijn terugbrenging naar Nederland een snelle zaak. Wellicht niet even snel als in dit specifieke geval, maar wel steeds zo snel mogelijk heeft de ANWB ook in het afgelopen seizoen weer hulp geboden aan duizenden Neder landers die zonder zorgen met va kantie naar het buitenland gingen, maar daar tot de ontdekking moe sten komen dat de vakantie niet zo zorgeloos verliep als ze hadden ge hoopt. Dat zo'n vakantie dan vaak toch niet helemaal in het water viel dankten ze aan het feit dat ze op reis gegaan waren met een reis- en kredietbrief van de toeristenbond en °P tijd hulp kregen. Zo heeft de ANWB tot en met 31 augustus van dit jaar in 161 geval len (vorig jaar 126) aan vakantie gangers onderdelen nagezonden voor hun auto. Soms gingen de onderde len per vliegtuig of per trein, maar m een enkel geval keken Nederlan ders m het buitenland ook wel 'ns heel vreemd op als er plotseling 'n Nederlandse wegenwachter met de benodigde onderdelen voor hun neus stond. Die wegenwachter was dan „even langs gegaan" omdat hij toch in de buurt moest zijn. In de buurt, om bijvoorbeeld een onbeschadigd voertuig te repatrië ren waarvan de bestuurder ziek was geworden of die om een of andere reden niet meer in staat was zelf met de auto thuis te komen. Van zulke gevallen had men er in dit jaar minder (101) dan vorig jaar (121). De „verste" auto moest in Athene gehaald worden. De man die uit Kopenhagen naar Nederland te rug moest had in dit toeristensei zoen 71 lotgenoten (vorig jaar 34). Met het nazenden van geld werden in 157 gevallen (vorig jaar 93) va kantiegangers uit de brand gehol pen. Verder werd 795 (vorig jaar 594) repatriëring van een bescha digd voertuig naar Nederland ver zorgd, werd in 1063 gevallen (vorig jaar 969) vergoeding betaald voor sleephulp etc., werd in dertig geval len (vorig jaar 34) juridische en technische hulp verleend en wist men 126 maal (vorig jaar 125) an dere diensten te bewijzen als bij voorbeeld 't opsturen van bepaalde medicijnen. Ook in tragische gevalr len moest de ANWB hulp bieden, zoals bijvoorbeeld bij het overbren gen van 25 stoffelijke overschotten van in het buitenland omgekomen of overleden Nederlanders. gering kon krijgen. Dat U dit ziet als een intrige is waarschijnlijk weer een misvestand over de maatstaven der parlemen taire democratie. U ziet, dat zelfs in ons eigen land eenvoudige fou ten aanleiding kunnen geven tot 'n misverstand. Al met al geeft U op het laatste toe, dat de volksverte genwoordiging het niet eens werd over een regeringsmeerderheid. Wat dus gewoon hetzelfde is als ik ge steld had. b. Wat Stephanopoulos betreft hebt U gelijk met betrekking tot het for meren, ik heb verkeerd gelezen. Wel is natuurlijk overduidelijk, INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS AHOY' GEBOUW t/m 7 Oct. dat de handelwijze van Stephano poulos tegenover Papandreou de enig juiste en normale was. Waarom in Griekenland partijle den van één partij (hoe vaag deze partij binding ook mag zijn) niet met elkaar over dergelijke allerbe langrijkste aangelegenheden zouden overleggen is voor mij een raadsel. Overleg wil nog niet zeggen partij discipline of een stomweg volgen van de fractieleider, iets wat b.v. in ons land nog weieens gebeurt. c. Over het „links-gericht etc." zijn van Papandreou ben ik niet van plan met U een „welles-nietes" spelletje te beginnen, ik handel al leen de bekende feiten; ik heb even min als U inzage in het administra tie van de EDA, wel lees ik in de NRC van 25-8 in een uitgebreid verslag over de Griekse kwestie van J. H. Huizinga (artikelenreeks gen. „Tragikomedie in Grieken land") o.a. dat Papandreou tijdens de verkiezingen van twee jaar gele den ondanks zijn zogenaamde pro gressief programma door zijn tegen standers van de rechtse nationale Unie niet „rood" genoemd kan wor den. Ook heeft Papandreou zich tijdens de verkiezingen fel afgezet tegen elke vorm van samenwerking met de EDA. Tijdens zijn tweejarig re geringsbeleid heeft hij ook altijd alle steun van de EDA in het parle ment geweigerd. Als wij het regeringsbeleid van Papandreou met betrekking tot het binnenland bekijken, zien wij niets anders dan een slap sociaal beleid. Ik citeer de NCR van 26-8-65 Pag 3- „Hij (Papandreou) heeft de land bouwsubsidies verhoogd, de boeren een heel klein pensioentje gegeven de scholieren kosteloos een koffie tafel, hun ouders ontlast van het beetje schoolgeld, dat zij moesten betalen en de studenten kosteloos onderricht aan de unversiteiten be loofd, die echter voor 't merendeel nog moeten worden opgericht voor zij daarvan kunnen profiteren. Hij heeft zich dus wel wat progressie- yG\c?£ ',llJnkser" getoont dan men in 1963 had durven hopen. Hij heeft zijn land daarmee iets gegeven wat op die Centrumpartij begon te lij ken, die 't in 1963 nog gezegd werd hard nodig te hebben. Maar hij heeft daarvoor van de bezittende klasse generlei offers geëist, hij heeft de fiscaliteit onaangetast gelaten en niets wat lijkt op „structurele her vormingen" doorgevoerd. „Einde ci taat. De conclusie, die U maakt naar aanleiding van Papandreou's buiten landse politiek, is voor mij onbe grijpelijk. Een enkel citaat van Pa pandreou nl. „een goede vriend van het Oosten te zijn" zegt op zichzelf niets. Waar, wanneer en in welk verband heeft hij dit gezegd? Joego slavië bedoelt hij er in elk geval met mee, want dit ligt, zoals U weet ten Westen van Griekenland. Wat het afluisteren van telefoons betreft en in verband daarmee door U genoemd de naam van Minister Luns zou ik willen opmerken, dit maar liever over te laten aan onze nationale „expert" de Heer Koe koek. d. Of iemand crypto-communist is, want officieel is Papandreou's zoon het niet, moet nog afdoende bewe zen worden. U geeft bij Papandreou senior toe dat men dit niet kan weten waarom geldt dit dan niet voor Papandreou jr. Wat zijn diverse baantjes aangaat: na zijn leerstoel in de Verenigde Staten is Papan dreou's zoon op uitnodiging van de rechtse premier Karamanlis naar Gnekenland gekomen om directeur te worden van het Griekse Insti tuut voor Economisch onderzoek In deze functie kreeg hij veel geld van o.a de „Ford Foundation" en „Ro ckefeller Stichting". Deze 2 stich tingen noch Karamanlis kan ik zien als promotors voor een communist. Dit zij opgemerkt wat betreft „een van zijn diverse baantjes". e. Wat de inzage van het Hof in de desbetreffende ministeries betreft, heb ik duidelijk gesteld na 15 juli, dus toen Papandreou afgezet was, en de verschillende regeringen ad' interim koningsgezind waren. Dat U mijn opmerking betrekt op voor lo juli is dus verkeerd. Uw opmer king „Door dit optreden zien wij 't linksgericht-zijn van Papandreou" begrijn ik niet. Omdat Papandreou een meningsverschil heeft met ie mand die rechts is, is hij automa tisch links? Wat betreft het optreden van de echtgenote van Papandreou Jr. kan ik ook weer niet inzien wat het met communisme te maken heeft, be zwaar te hebben tegen bepaalde kringen om het Hof. De geschiede nis heeft aangetoond, dat het niet de eerste keer is, dat bedenkelijke groeperingen zich om het Hof scha ren. Mijn opmerking over Mac Carthy sloeg niet op 1939, maar op de jaren vijftig, wat uit mijn stuk duidelijk te lezen is. Het dienen in het Amerikaanse leger zegt voor een buitenlander en zeker voor iemand uit Zuid-Oost Europa zeer veel, nl. dat hij politiek betrouwbaar is. In Amerika wil dit zeggen: niet communistisch zijn. Uw opmerking over de „Heren" Stalin en Trotzky staat in geen en kel verband met mijn betoog. Ik heb alleen gevraagd, wat U met „Trotz- ky-leer" bedoelde? Grivas heeft gezegd, dat ASPIDA een communistisch complot is. Te genstanders in het leger communis tisch noemen is erg eenvoudig. Men wacht echter nog steeds op bewijzen voor deze bewering. Ik heb er geen moment aan ge dacht, dat Tsirimokos wel een rege ringsmeerderheid zou krijgen. Ik heb alleen gesteld, dat de koning van iedereen, die Papandreou wil afvallen, gebruik maakt om zijn doel te bereiken. Papandreou, die bij de laatste verkiezingen 53% van de stemmen heeft gehad heeft als oplossing voor de crisis herhaalde lijk aangedrongen op algemene ver kiezingen. Waarom zou de koning hier tegen zijn? Volgens de laatste berichten zijn er onderhandelingen gaande tussen Papandreou en de rechtse nationale unie over een voorlopig accoord. Het Griekse volk kan bij de eerst komende verkiezingen duidelijk ma ken hoe het over zijn door de ko ning afgezette premier denkt. Met dank voor plaatstruimte, hoogachtend, J. M. Ch. Pullens. CHINEES „ULTIMATUM" AAN INDIA Slechts alle militairen installaties en werken op of over de grens van Sikkim met China binnen drie da gen of anders zal India het hoofd moeten bieden aan ernstige gevol gen." Op deze toon en in de stijl van een ultimatum heeft de Chine se regering een nota gericht aan India. Deze Chinese dreiging is het ant woord op de Indiase nota's van 2 en 12 september, waarin de Chine se aantijgingen, dat Indiase troepen in Sikkim zich schuldig hebben ge maakt aan grensschendingen en be zetting van Chinees gebied „slechts ongegronde betichtingen zijn met toeyoeging van onverantwoordelijke dreigementen". Toen de oorlog om Kasjmir uitbrak beschuldigde China India van grensschendingen, die door Indiase troepen vanuit het Hi- malaje-koninkrijkje Sikkim werden gepleegd. Sikkim is een protectoraat van India. BELASTINGPOT Inclusief de opbrengst van het we genfonds heeft de staat in juli on geveer 1128 miljoen gulden aan be lasting ontvangen. Dat was bijna 13 miljoen minder dan in juli 1964. Over de eerste 7 maanden samen is de opbrengst bijna 10 percent ho ger: dit jaar 7663 miljoen, tegen 6975 miljoen eind juli vorig jaar. Dit blijkt uit een overzicht van het ministerie van Financiën. De verlaging van de loonbelasting op 1 juli heeft deze inkomstenbron niet trager doen vloeien. Integen deel, er kwam nog 10 miljoen meer binnen dan in juli 1964. In de zeven maanden januari-juli heeft de loon belasting al 344 miljoen méér op gebracht dan voerig jaar; de omzet belasting 166 miljoen meer. De ta baks-accijns was eind juli on danks de anti-rook campagne met 317 miljoen gulden bijna 45 miljoen hoger dan in 1964. De lichte teruggang in juli is ver oorzaakt door een sterke inkomsten vermindering uit invoerrechten en een kleinere opbrengstdaling van de inkomsten-belasting. De invoerrech ten vielen terug van 126 tot 91 mil joen. Voornamelijk doordat 1 juli 't systeem van controle en afdracht van het bijzondere recht op benzine is veranderd. De daling is dus uit stel, geen afstel. Dat geldt ook voor de inkomsten-belasting waarvoor dit jaar de aanslagen later zijn ver stuurd, zodat ook de betalingen la ter binnenkomen. HET CHINESE ULTIMATUM Rood-China heeft India zondagmiddag plotseling drie dagen langer de tijd gege ven om aan zijn ultimatum te voldoen. Nu moet New Delhi woensdagavond om 12 uur (Ned. tijd vijf uur 's middags) „militaire installaties aan de grens tussen Sikkim en Tibet hebben ontmanteld". Opnieuw zegt Rood-China niet wat de consequenties zul len zijn, wanneer de eisen in de wind wor den geslagen. In de „verlengings"-nota wordt alleen maar gezegd dat „India moet instaan voor alle ernstige gevolgen". Diplo matieke waarnemers in Peking zijn van oordeel dat de toon van de jongste rode no ta onverzoenlijker is dan het ultimatum zelf. LEVENSONDERHOUD IETS GOEDKOPER Tussen midden juli en midden augustus zijn de kosten van levens onderhoud licht gedaald. Het Cen traal Bureau voor de Statistiek, heeft berekend, dat zijn prijs-index- cijfer (waarvan de grondslagen de laatste tijd nogal aan kritiek bloot staan) is gedaald van 122 naar 121 (1959-'60 is 100). Inclusief sociale verzekeringen en loonbelasting daal de de index van 118 tot 117. Binnen de sector voeding, waar voor de sub-index terugliep van 126 in juli tot 123 in augustus, toonden de prijzen van aardappelen en voor al van groenten vrij sterke dalingen. Fruit werd echter wat duurder, ter wijl ook eieren in prijs stegen. De sub-index voor kleding, die in ver band met de seizoenopruiming van juni op juli was gedaald van 117 tot 110, steeg in augustus tot 114. BOERENLEENBANK De Boerenleenbank alhier, heeft de in woners van groot-Vlijmen bekend gemaakt, dat men in oktober verwacht dat de vijf miljoen aan spaargeld wordt volgemaakt. De Boerenleenbank laat deze mijlpaal niet ongemerkt voorbijgaan. De spaarder die met zijn bedrag de 5 miljoen volmaakt ont vangt een premie van f 100.-. Nieuwe spaarders die in de maand oktober een spaarboekje openen ontvangen een spaar- premie van f 2.50 bij een eerste inleg van f 5.-, met tevens een kans op de spaarpre- mie van f 100.-. Vooral de jeugd van 15 t.m. 20 jaar zal in de maand oktober bena derd worden voor deelneming aan de jeugd- spaarregeling: Het Ideaal Spoorplan „De Zilvervloot". Zorg dat je er bij komt. MAATSCHAPPELIJK WERK Met ingang van heden is als maatschap pelijk werker aangesteld de heer H. Drost. WAAR 15 DE TAXI-CHAUFFEUR DIE H^D "GEEN REM" MEER Hij 15 NU IM ONZE ZAAK WANT H'J HEEFT "OVERGESCHA KELD" OP EEN RVvR MODERNE SPORT SCHOENEN 1 Markt Waalwijk ttlsri 9)2i99 9>l9iliny<un no3 .1 b In .oqrrt9) yoprl 099 nD ft'9i Hij heeft tot taak ,van advies te dienen en eventueel verdere hulp te verlenen. Hij Yterkt voor alle inwoners van groot Vlijmen ongeacht hun godsdienst. BEJAARDEN SOCIËTEIT WEER OPEN Vanaf héden is de bejaardensociëteit weer geopend. Er is een mooie gelegenheid tot ontspanning. Van maandag t.m. vrijdag elke middag vap. 2 tpt 5 uur. M<;n kan er kaarten en biljarten terwijl ook leesmateri aal aanwezig is; Vorm met enkele personen een clubje en wordt een vaste bezoeker. U bent altijd welkom. ZUSTER EUPHEMIO NEEMT AFSCHEID VAN VLIJMEN Zuster Epphemio, die vele jaren in Vlij men is geweest heeft afscheid genomen en een dankbrief gericht aan de ouders en de kindoren, voor alles wat voor haar gedaan is oux haar taak te vergemakkelijken. Zij wenst allon het allerbeste. WEDVLUCHT DE REISDUIF Zondag hield de postduivenvereniging de Reisduif een wedvlucht vanuit Vilvoorde België, afstand 102 km. De uitslag was: Kooleh-Kuijs '1, P. Herman 2 5; Jo v. d. Heuvel 3 10; 'H. v. d. Ven 4; B. v. d. Lee 6; J. Koks 7 9; Th. y. Overdijk 8 12; P. Diep straten 11 13; L. de Laat 14 15; S. v. d. Ven 16. WEDVLUCHT DE ZWALUW Zondag hield de Postduivenvereniging De Zwaluw een wedvlucht vanuit Chimay, België, afstand 197 km. Door het slechte weer van zaterdag was er weinig animo. Koolen-de Laat werd winnaar. Zaterdag namen enkele leden deel aan de grote Nationale vlucht van Angoulème, afstand 730 km. De duiven werdon zater dagmorgen om 9 u. gelost. Zaterdag kwam geen enkele dpif door, maar ook Nationaal van de ruim 5000 duiven was er maar een die haar hok wist te vinden in Zeeland. Zondag kwam bier en daar een duif bin nen. Dit zal dan een grote rampvlucht wor den. STATIEDAG O.L.VR. SCHUTS Zaterdag hielden de leden van de O.L. Vr. Schuts hun statiedag, welke begon mét een H. Mis voor de levende en overledene gildebroeders. Daarna verenigden allen zich voor een gemeenschappelijk ontbijt, gevolgd door een korte vergadering, waarin de vaandrig verschillende mededelingen had en een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar en de prestaties die door O.L. Vr. Schuts op concoursen en landda gen werden behaald. Het 50e lid kon wor den ingeschreven. Op het eindconcours van de Langstraatse Schuttersbond wist het eerste zestal van de O.L. Vr. Schuts de prachtige wisselbeker in de wacht te slepen. Op een onderlinge wedstrijd tussen de heer Chr. Klerks met zijn vijf zonen, tegen de heer Serrarens met vijf zonen uit Vlijmen. De uitslag was 22 tegen 23. De onderlinge schietwedstrijden voor de prachtige dagprijzen en de eindronde voor de wisseltrofee had een goed verloop. De prijzen werden behaald door: Jan v. d. VViel le, A. de Jong 2e, dagprijzen. Chr. Klerks le en J. v. d. Wiel 2e, wisseltrofee. De avond werd met de dames gezellig doorgebracht. Ook de Gildeheer Em. pas toor G. Versteeg en kapelaan Ramaekers waren hier aanwezig. Mej. C. Klerks, die zich binnenkort uit de zaak zal terugtrek ken, werd op grond van haar vele zorgen voor het gilde benoemd tot Gildevrouw. BENOEMD De weleerw. heer H. Ramaekers, assis tent van onze parochie is benoemd tot ka pelaan van de parochie van de H. Geest te 's-Bosch. Gedurende de vijf jaren dat hij hier verbleef heeft hij naast het zielzorge lijke werk nog vele verdiensten gehad voor de parochiële vereniging „Elshout Vooruit", de gymnastiekvereniging, de drumband, de verkennerij en het meisjesgilde.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1