w/AAlwijkse en lAncistQAAtse couRAnt r WAALWIJK TELT NU: 20.830 inwoners Industriële woningbouw Recreatie City-plan concept in discussie fv- Mens centraal 7 VRIJDAG 22 OKTOBER 1965 86e JAARGANG No. 81 De rcho van het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.20 p. mud. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 by girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief BureauxGrotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres ..ECHO" Waalwijkse haven van onschatbare betekenis „Waalwijk heeft met de totstandkoming van de havenwerken een project van enorm belang gerealiseerd. We zijn daarmee goed op tijd geweest. Op dit momentj zou het binnen het kader van de financiële mogelijkheden eenvoudig niet mogelijk zijn geweest er aan te beginnen. We hopen, dat de havenwerken in januari 1967 voorlopig voltooid zullen zijn". Aldus Burgemeester J. L. P. M. Teijssen, wanneer we hem vragen naar de belangrijkste verwerkelijkingen van zijn langdurige ambtsperiode in Waalwijk. „Voltooid" betekent in dit geval, dat dan de verbinding tussen de Bergsche Maas en de sluis tot stand gebracht' is, de binnen haven verbreed is en de accomodatie in orde. Op dat moment is 60 ha. industrieterrein ontsloten door een haven die bereikbaar is voor schepen tot 1000 ton (250 BRT). Indien rekening gehou den wordt met het tij, is de haven bereikbaar voor schepen van 300 BRT. Dit groots opgezette project heeft natuurlijk de nodige miljoenen gekost, maar Burgemeester Teijssen vindt dat geld goed besteed: „Een voortdurende werkgelegenheid is alleen verzekerd bij een gedifferentieerde industrie. Dat zal, dank zij de nieuwe haven worden bereikt". De Waalwijkse haven is van be lang voor de ontwikkeling van ge heel Midden-Brabant. Binnen het stadsgewest Waalwijk is vooral door de gemeenten ten Westen van Waalwijk grote aandacht besteed aan de wijze waarop het Oude Maasje bij Keizersveer zal worden afgesloten. De vraag is natuurlijk of het afgesloten moet worden. De problemen die hiermede samenhan gen zijn niet gering. Daarom zal de stadsgewestelijke commissie a.s. zaterdag een bezoek brengen aan de gemeenten Waspik en Sprang-Capelle. Met vertegen woordigers van de Provinciale Wa terstaat zal dan de situatie m.b.t. het Oude Maasje worden bekeken Dat gesprek hangt dan ook nauw samen met de in Midden-Brabant levende onrust over het feit, dat 't in het Provinciaal Welvaartsplan 1965 niet in aanmerking komt voor de situering van een zg. superre gionaal industrieterrein. Burgemeester Teijssen wil het begrip „superregionaal industrie terrein" niet laten afhangen van de oppervlakte. Oppervlakte kan bijna overal gerealiseerd worden. De ac comodatie is daarvoor bepalend. Onder accomodatie wil burgemees ter Teijssen vooral de verkeerslig- ging verstaan. In Midden-Brabant komen dan in aanmerking het ge bied tuusen Breda en Tilburg ten Zuiden van het Wilhelminakanaal en het gebied langs de Bergsche Maas. Burgemeester Teijssen heeft in de ruim 13 jaar van zijn ambtspe riode in Waalwijk een belangrijk aandeel gehad in de enorme ont wikkeling van Waalwijk. Het mar kantste in die ontwikkeling vindt de burgemeester zelf de industrie Het oude patroon is wat meer ge dessineerd. Deze ontwikkeling zet zich nog steeds voort. Industrieterreinen buiten het oude bebouwde centrum van de stad werden aangelegd in het haventerrein (niet minder dan 60 ha.), aan de Elzen weg en in het verdere industrieterrein Zanddonk. Sinds dit industrialisatiebeleid van het gemeentebestuur goed op gang kwam zijn er heel wat vesti gingen tot stand gekomen. Zo vestigde zich Landis en Gyr aan het Vredesplein, breidde zich de N.V. Schoenunie Bloch en Stib- be-Hollandia aanzienlijk uit (2.68,97 ha.). In het industrieterrein aan de Elzenweg vestigden zich o.m. Jac. Bergmans Holland N.V., N.V. Schoenfabriek A.H. Aussems, Fa. Aarts en Smits (Christall), J. G. Kouwmaat, Fa. J. Wildeman en Co., N.V. Condor, Schoenfabriek L J. M Roestenberg (Piatti), P. M. Bak kers, F. J. G. Couwenbergh Aan nemersbedrijf, de N.V. Thor, Piet Klerkx, W. Blom (Flamingo), Fa. Gebr de Ruyter, Nederlandse Ve zelindustrie Vezello N.V., N.V So- lidor, N.V. Solos, Fa. J. H. Sars, Lederkledingfabriek Troka, Fa. M. Schapendonk, Schoenfabriek van Bel en Holland Heating. Verschillende van déze bedrij ven hebben de Waalwijkse binnen stad verlaten om ruimte te zoeken in het nieuwe industrieterrein. Onlangs verkocht de gemeente raad in het industrieterrein Zand donk verschillende percelen: aan van Hoorn's Handelmij., aan het garagebedrijf Mulders-Sars, dat daar zijn Citroën-dealerschap gaat onderbrengen, aan het garagebe drijf Hamers uit Kaatsheuvel (dea ler van Fiat), van Loon's Import Maatschappij N.V., de N.V. Victor van Laarhoven en aan het Aanne mersbedrijf F. J. G. Couwenberg N.V. Ook de fa. Donders zal zich in het industrieterrein Zanddonk vestigen. Dit zijn echter allemaal kleinere percelen van het industrieterrein. Grotere percelen worden in het industieterrein opgeslokt door de Dienst Gemeentewerken van Waal wijk, Meubelfabriek Piet Klerkx N.V. en de N.V. Philips. Hoewel van de N.V. Philips door een te Waalwijk verspreid dagblad geen bevestiging kon worden verkregen staat inmiddels wel vast dat Phi lips in het industrieterrein Zand donk ca. 15 ha. zal kopen. Dat wordt uiteraard niet ineens volge bouwd. Tot dusverre is dat ook de taktiek van de Philipsvestigingen elders geweest: een groot perceel kopen, daarop een fabrieksgebouw dat direct nodig is en daarna van tijd tot tijd volbouwen. De huidige bouwplannen gaan waarschijnlijk 2,2 miljoen gulden kosten. In het industrieterrein heeft bo vendien de Gemeentelijke Sociale Werkplaats nog een bijzonder mooi gebouw en daar zal straks (op de grens met het aangrenzende woon gebied) de levensschool een plaats vinden. Behalve dit droge industriegebied tussen Besoyen en Sprang heeft de gemeente een groot aantal „nat" industrieterrein geprojecteerd aan de haven. Daar hebben een plaats gevonden Stahl Chemical Industries, de Gebr. Teurlings, F. J. de Bont, het Ap pelsconcern, de firma A. Coppens en de Betonmortelfabriek Expeditiebedrijf B. de Rooy nam er het (afgebrande) bedrijf van de Burgemeester J. L. P. M. Teijssen: bestuurder fa Louter over. Dit „natte" industriegebied zal ook spoedig wel volgebouwd zijn, als het havenproject voltooid is. Bepaald nijpend zal zeer spoedig het gebrek aan „droge" industrie terreinen worden. Enige tijd gele den heeft het College van Burge meester en Wethouders van de ge meente Waalwijk in een besloten raadsvergadering mededeling ge daan van een in voorbereiding zijnd uitbreidingsplan, dat wordt be grensd door Hoogeinde/Loeffstraat, Baard wij ksestraat, spoorlijn en af wateringskanaal. In het 50 ha grote gebied is naast woningbouw ook industrieterrein gepland. Dit uitbreidingsplan, dat nog in de loop van dit jaar aan de raad zal worden aangeboden, draagt de naam „De Hoef". Maar niet alleen in de sector in dustrie heeft Waalwijk een grote ontwikkeling doorgemaakt. Ook op het gebied van de huisvesting. De woningvoorraad bedroeg in 1947, 1453 woningen. Op 1 januari van dit jaar was dat al gegroeid tot 4726 en het tempo, waarin de wo ningen in het Plan Laageinde ge reedgekomen, wettigen de veron derstelling, dat de woningvoorraad verdubbeld is sinds 1947. Waalwijk biedt woongelegenheid van allure, aldus burgemeester Teijssen. De burgemeester is niet zo pessimistisch over de bezetting van de EMS-woningen. De verhuur loopt thans zeer behoorlijk. Wat betreft de Fort-bungalows vindt burgemeester Teijssen, dat men er niet verstandig aan heeft gedaan de woningen niet vlot genoeg te voltooien. De talrijke belangstel lenden hebben een rare indruk ge kregen van de methode van prefa bricated bungelows. Inmiddels be gint het totale project gestalte te krijgen en als tuinen zijn aange legd, de bungalows en de muren witgeverfd zijn, zal het geheel toch een zeer goede indruk maken. Burgemeester Teijssen verwacht ten aanzien van de sociale woning bouw een goede voortzetting van de arbeidsbesparende bouw in het Plan Laageinde. Het gemeentebe stuur is druk doende deze „bouw- stroom" doorgang te doen vinden. Bovendien worden verdere mo gelijkheden van industriële bouw bestudeerd. Zeer belangrijk voor het woon klimaat" in een gemeente is de onderwijssituatie. Wat dat betreft is Waalwijk wel heel aardig aan trekkelijk. Aan het middelbaar on derwijs zijn in totaal al meer dan 100 leerkrachten verbonden. Tel daarbij de leerkrachten van de nen en leder, de LTS en de ULO- Middelbare Vakschool voor Schoe- scholen en het is duidelijk, dat heel wat mensen in Waalwijk aan het onderwijs zijn verbonden. Boven dien heeft Waalwijk 14 lagere scho len, 2 bijzondere lagere scholen en en een tiental kleuterscholen. Ook op het gebied van de recre atie is in Waalwijk veel tot stand gebracht. Waalwijk kreeg in 1953 een prach tig nieuw zwembad, dat in 1959 in het wereldnieuws kwam door drie wereldrecords in de wedstrijd Ne derland-Groot Britannië. Dat zwembad is gelegen in prach tig natuurschoon en vormt het hart var. een recreatiegebied, dat een zeer belangrijke functie in Midden- Brabant krijgt. De sportparken Olympia en El zenhoven voorzien in een grote be hoefte. Noemde burgemeester Teijssen de havenwerken van enorm belang, ook de nieuwbouw van het zieken huis accentueert de betekenis van Waalwijk als streekcentrum. Het is bekend, dat ook het City plan (tussen Stationsstraat en Mr- van Coothstraat, Grotestraat en Ju- lianastraat) daarin een grote rol vervult. Burgemeester Teijssen ver telt ons met trots, dat, daar een 6 »oot winkelcentrum in voorberei ding is. Het concept-in-grote-lijnen is momenteel in discussie. Het city- p'an zal een nieuw hart geven aan de gemeente en een functieschei ding tot stand brengen tussen win kels voor artikelen voor dagelijks en duurzame verbruiksartikelen. Poort naar 60 ha industrieterrein In het nieuwe city-plan is ook plaats ingeruimd voor grootwinkel bedrijven. Bovendien komen er kantoorflats en wooneenheden in flats boven de winkels. Eveneens zal het zo broodnodige culturele centrum er een plaats in vinden. Spreken met burgemeester Teijs sen, betekent spreken met een be stuurder. Hij ziet gemakkelijk over de grenzen van zijn gemeente heen, als fractievoorzitter van de KVP in de Staten van Noord-Brabant en als lid van de Eerste Kamer. Deze bestuurder is van mening, dat er nog schrikbarend veel misverstan den bestaan omtrent stadsgeweste lijke samenwerking. Burgemeester Teijssen wil daar bij duidelijk drie zaken voorop stel len: 1 uiteindelijk is het de bedoeling een nieuwe bestuurseenheid met een eigen bestuursbevoegdheid op te bouwen, die boven de ge meente uit beslissingen kan ne men; 2. de structuur van de. streek ur- geert bij deze bovengemeentelij- ke beslissingen, maar ook ande re zaken zijn daarvoor vatbaar; 3. niet alleen de overheid moet werkzaam zijn op het terrein van streekgewijzigde samenwerking, ook de samenleving moet be langrijke zaken doen. Burgemees ter Teijssen denkt in dit verband b.v. aan de gezondheidszorg. We spreken met hem over het vraagstuk van het woningbouwbe leid. Zou dat niet in streekverband moeten worden aangepakt? Dan is het Kamerlid aan het woord. „Wanneer over enkele jaren het bouwbeleid niet meer gedirigeerd wordt in de zin van contingente- ring, krijgen we een heel ander as pect. De mensen gaan dan wonen, waar zij graag wonen. Als zij dan een woonplaats kiezen, die in de ogen van de planologen niet de juiste is, dan moet het welzijn van de mensen vóór het inzicht van de planologen komen. De planologen 'willen wonen en werkeh concen treren, maar wie zegt, dat de men sen zelf daarmee zo gelukkig zijn. Er mag niet teveel in starre sche ma's gedacht worden. Er moet de nodige flexabiliteit in worden aan gebracht. Dat wordt aktueel als de woningbouw niet meer gecontin- genteerd wordt. „Elk overheidshandelen", aldus burgemeester Teijssen, „moet in gesteld zijn op het welzijn van de mensen". „De mens is het doel en het middelpunt van het overheids handelen". De Sociale werkplaats verrees in liet industrieterrein aan de Elzenweg Lagere technische school: een van vele onderwijsinstellingen, die het streek-karakter van Waalwijk be nadrukken Waalwijk, Baardwijk en Beso yen werden in 1921 tot één gemeen te samengevoegd. De drie gemeen ten telden op dat moment resp. 5551, 1678 en 1817 inwoners. De nieuw gevormde gemeente startte dus met een inwonertal van 9046. Op het einde van 1925 bedroeg dat 9437 en in 1930 was het opge lopen tot 9903. Het was toen dui delijk, dat ondanks de langzame stijging 1931 de 10.000ste zou bren gen. Dat geschiedde dan ook. Eind 1935 woonden er in de cen trumgemeente van de langstraat 10.806 mensen en in het jaar, dat Nederland in de Tweede Wereld oorlog betrokken raakte, telde Waalwijk 11.630 zielen. Toen het herstel na de vijf bange jaren een aanvang nam was het in wonertal 12.500. In 1950 begon een snelle groei met 14.119 inwoners. In 1954 werd de 15.000ste op uit bundige wijze begroet en in 1960 ging Waalwijk over de 17.500 heen. In augustus 1964 kwam de 20.000- ste De versnelde groei van de ja ren na de oorlog is heel erg duide lijk in nevenstaande grafiek, die voor de tijd tussen 1822 en 1940 een geleidelijke groei aangeeft. ijxt IOOO 5000

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1