waalwijkse en lanqstcaatse couRant Uitgebreide agenda voor Waalwijkse gemeenteraad damp# 1 Ogen vragen brillen van STASSAR Ruim één miljoen voor Meerdijk Tilburg Erepenning der gemeente Overdekt zwembad In Waalwijk Damesmode Verkoop 5 woning wetwoningen Voorzieningen bij waterbedrijf Kijkt eens blj ons Aanleg verbindingsweg Huurkoop industriehal MAANDAG 25 OKTOBER 1965 86e JAARGANG No. 82 De fcho vAn het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.23 p. mnd. (100+ 5ct.inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO" Openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk op vrijdag 29 oktober 1965 om half 8 ten gemeentehuize. Punten van behandeling: 1. Vaststelling van de notulen van de op 30 september 1965 ge houden openbare vergadering. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied van de haven en het daarbij gepro jecteerde industrieterrein. 4. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 1 juli 1965 tot waarborging betaling rente en af lossing van een geldlening, te slui ten door de „Stichting Dierentehuis Waalwijk". 5. Mededeling inzake de exploi tatie van het badhuis. 6. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet van 115.000,- voor plantsoenaanleg in het plan „Industrieterrein Zanddonk". 7. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 150.000,- voor aanleg van openbaar groen in het plan „Bungalow- en Villapark Meer- dijk". 8. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 377.000,- ten behoeve van de watervoorziening in het plan „Bungalow- en villapark Meerdijk". 9. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 665.750,- ten behoeve van de gasvoorziening in 't plan „Bungalow- en villapark Meer dijk". 10. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet van 1.032.000 ten behoeve van de electriciteits- voorziening in het plan „Bungalow- en villapark Meerdijk". 11. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet van 49.000,- ten behoeve van de water- en elec- triciteitsvoorziening van een aantal in het ruilverkavelingsgebied te bouwen boerderijen. 12. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet van 548.200,- ten behoeve van de uitbreiding en afbouw van het filtergebouw van het waterbedrijf, alsmede voor het plaatsen van installaties. 13. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet van 10.000,- ten behoeve van de verbetering van de electriciteitsvoorziening in een gedeelte van de Grotestraat. 14. Voorstel tot beschikbaarstel ling van een krediet van 67.000,- voor de aanleg van een verbindings weg tussen het Hoogeinde en de Spoorbrugweg in het bestemmings plan „De Hoef". 15. Voorstel tot verkoop van grond, gelegen aan de Blyde In- TIEN PERCENT BIJ SNELLE BETALING VAN BELASTING Nieuw plan van fiscus. Een commissie van de vereniging van belasting-inspecteurs heeft on langs de mogelijkheid onderzocht of in Nederland niet een soortgelijk systeem van het betalen van inkom sten-, vermogens- en vennootschaps belasting kan worden ingevoerd als in de Verenigde Staten al jaren wordt toegepast. Het gaat daarbij om het zogenaamde AoA-systeem, waarbij de belastingplichtige gelijk met zijn aangifte ook het verschul digde belastingbedrag bepaalt en betaalt. Voorwaarde is uiteraard, dat de belastingbetaler niet zo maar naar eigen inzicht zijn belasting schuld mag bepalen, maar dat die berekening geschiedt volgens door de belastingdienst opgestelde tabel- lenen richtlijnen. MILJOEN GULDEN SCHADE IN WESTLAND De enkele weken geleden door verbrandingsgassen in het West- land aangerichte schade aan tuin dersgewassen, loopt tegen het mil joen. Dit is vorige week verklaard door de directeur van het proefsta tion te Naaldwijk, ir. W. v. Soest, tijdens een vergadering in 's-Gra- venzande. ZIEKE HARTKLEP VERVANGEN DOOR LEVEND WEEFSEL Een team van chirurgen van de Nijmeegse universiteit zal nog in de loop van dit jaar een operatie op een mens verichten, waarbij een hartklep wordt vervangen door een van 't eigen weefsel van die patiënt geprepareerde klep. Tot nu toe moest bij een dergelijke vervanging gebruik worden gemaakt van kunst materiaal (plastic). Bij de nieuwe methode, die geheel in Nijmegen werd ontwikkeld, wordt het weef sel nog tijdens de operatie elders uit het lichaam gehald. comstelaan, aan de Stichting Her vormd Verenigingsleven Waalwijk". 16. Vqorstel tot uitgifte in huur koop van een industriehal ten be hoeve van Stahl Chemical Indus tries N.V. 17. Voorstel tot uitgifte in huur koop van een industriehal ten be hoeve van Appels Haven- en Veem- bedrijf N.V. Waalwijk. 18. Voorstel tot het verlenen van een aanvullend subsidie aan de Stichting Waalwijkse Muziekschool. 19. Voorstel tot wijziging van de rekeningcourant-overeenkomst met de Stichting „R.K. Levensschool Waalwijk" te Waalwijk. 20. Voorstel tot het aangaan van een rekeningcourant-overeenkomst met de Stichting Waalwijkse Mu ziekschool. 21. Voorstelling tot vaststelling van de verordening regelende de in stelling van de erepenning der ge meente Waalwijk. 22. Voorstel tot vaststelling van straatnamen. 23. Voorstel tot het verlenen van medewerking ex artikel 72 der La- ger-onderwijswet 1920 aan het be stuur van de Burgemeester Moonen- school ten behoeve van de aankoop van leer- en hulpmiddelen voor de inrichting van een zesde klaslokaal. 24. Voorstel tot afrekening voor vakleerkrachten voor lichamelijke oefening, tekenen en nuttige hand werken van de ulo-scholen over de jaren 1963 en 1964. 25. Voorstel tot verkoop van een strookje grond, gelegen tussen de panden Putstraat 82 en 84, aan J. Roks. 26. Voorstel tot verkoop van bouwterrein, gelegen in het plan „Bungalow- en Villapark Meerdijk" aan drs. W. G. A. Smits. 27. Voorstel tot verkoop van bouwterrein, gelegen in het plan „Bungalow- en Villapark Meerdijk", aan J. Schuwer. 28. Voorstel tot verkoop van grond, gelegen aan de Ambrosius- weg, aan Chr. W. Süos N.V. 29. Voorstel tot verkoop van wo ningwetwoningen aan de huurders. 30. Aanbieding gemeente- en be drijf srekeningen over 1963 en be noeming van een commissie van on derzoek. 31. Voorstel tot het aangaan van een rekeningcourant-overeenkomst voor 1966 met de Algemene Bank Nederland N.V. 32. Wijziging begroting. uitvoering van grondwerken en de aanleg van wegen, rioleringen en waterpartijen. In verband hiermede is het nood zakelijk, dat thans nog een kre diet beschikbaar wordt gesteld voor het treffen van de nodige maatre gelen met betrekking tot de gas voorziening van dit project. De daaraan verbonden kosten komen op totaal 665.750.— De onder a bedoelde hogedruktoe- voerleiding zal een onderdeel van de totale stadsleiding gaan vormen en zal als zodanig voor de gasvoor ziening van andere stadsgedeelten dienstbaar zijn. De kosten van de aansluitleidin- gen worden, zoals gebruikelijk, op de aanvragers verhaald, terwijl de kosten van de gasmeters in de me- terhuur worden doorberekend. Volledigheidshalve vermelden wij voorts in dit verband nog, dat bij toepassing van de tarieven van de Ned. Gasunie, de meterhuur in dat tarief is verdisconteerd, zodat de aanschaffing van gasmeters dan in de eenploitatie tot uitdrukking moet komen. Op grond van het vorenstaande stellen wij U voor, een krediet van 665.750,beschikbaar te stellen In de vergadering van 28 febru ari 1963 heeft de raad vastgesteld een plan tot wijziging van het uit breidingsplan in hoofdzaak, waar bij de bestemming van industrie terrein werd gegeven aan een aan tal percelen grond, met een totale oppervlakte van ongeveer 20 ha., gelegen tussen de projecteerde groenstrook langs de toekomstige rijksweg Tilburg-Gorichem en het sportpark „Elzenhoven". Dit indu strieterrein is aangeduid met de naam „Zanddonk". In de exploitatieopzet, behorende bij het genoemde plan, is een be drag gecalculeerd voor de aanleg van plantsoenen ad. 230.355,68, t.w. 8.79.45 ha. a 2,50 per m2, te verhogen met de kosten van de dienst gemeentewerken ad 5%, der halve neerkomende op 2,625 per m2 De tot nu toe door uw raad voor de realisering van het industrie terrein Zanddonk beschikbaar ge stelde kredieten omvatten alle aan- legkosten van wegen, rioleringen enz. zonder de te maken kosten voor de aanleg van plantsoenen. Voor de afwerking van de bermen langs de reeds aangelegde wegen en de groenstroken is het noodza kelijk, dat op korte termijn een aanvang wordt gemaakt met het plantrijp maken van de betrokken grond, alsmede met het aanbren gen van de beplantingen. Aangezien het gehele industrie terrein nog niet bouwrijp is ge maakt, kan voorshands worden vol staan met de aanleg van ongeveer 4.38.10 ha. openbaar groen. De kos ten hiervan worden, uitgaande van de in de exploitatieopzet genoemde prijs per m2 2,625, (afgerond) to taal 115.000,— Het uitbreidingsplan „Bungalow- en villapark Meerdijk", zoals dit door de raad in de vergadering van 30 november 1961 definitief werd vastgesteld, heeft de vereiste goed keuring van de gedeputeerde sta ten dezer provincie verkregen. Ten behoeve van het bouwrijpma- ken van een gedeelte van de gron den, begrepen in dit partiële uit breidingsplan, is door de raad de vergadering van 14 mei 1964, een krediet gevoteerd groot 6.668.000,-, welk bedrag is opgenomen in de 53e suppletoire begroting voor het dienstjaar 1964. Bij brief dd 26 mei 1965, G. nr. 94.081/2 Ille afd., is door gedeputeerde staten mach tiging verleent tot het doen van uit gaven tot 'n bedrag groot 1.800.000 ten behoeve van de realisering van de eerste fase van het genoemde uitbreidingsplan, omvattende de aanleg van de nodige grondwerken, van een aantal wegen en riolerin gen, alsmede van de in het project begrepen waterpartijen. In de exploitatie-opzet is een be drag begrepen voor de aanleg van openbaar groen ad 1.400.000, Voor de afwerking van de in het plan begrepen waterpartijen, is het van belang, dat de aangrenzende plantsoëngronden zo spoedig moge lijk .plantrijp worden gemaakt en tot het aanbrengen van de hoofd- beplanting wordt overgegaan. Voor het bouwrijpmaken van een deel der gronden, begrepen in het Uitbreidingsplan „Bungalow- en villapark Meerdijk", werd een kre diet van 6.668.000,geraamd. Een bedrag van 1.80&.00Ö, werd door Ged. Staten reeds goed gekeurd voor de uitvoering van de le fase van dit plan, omvattende de Totaal: 377.000,— De kosten van de aansluitleidin- ger. zullen zullen, zoals gebruike lijk, op de aanvragers werden ver haald, terwijl de kosten van de wa termeters in de meterhuur worden doorberekend. Onder de kosten van aanleg van het hoofdleidingnet ad 196.000,— is een post van 11.000,— begre pen wegens kosten van het plaat sen van brandkranen. Op grond van het vorenstaande stellen B en W de raad voor, een krediet van 337.000,— beschik baar te stellen. Eveneens voor de elekstriciteits- In de vergadering van 14 mei 1964 werd door de raad een kre diet van 6.668.000,— beschikbaar gesteld ten behoeve van het bouw rijpmaken van een deel der gron den, begrepen in het uitbreidings plan „Bungalow- en villapark Meer dijk". Nu dit project in uitvoering is genomen en de bouw van woningen ter plaatse op gang komt, is 'het gewenst, dat de nodige maatregelen met betrekking tot de watervoor ziening van dit plan worden getrof fen. B en W delen wij de raad mede, da! de kosten van deze voorzienin gen als volgt zijn begroot: a. hoofdleidingnet 196.000 b. aansluitingen 157.500,— c. watermeters 23.500, voorziening dienen voorzieningen te worden getroffen. De daaraan verbonden kosten vormen een totaal van 1.032.100, Zoals gebruikelijk zullen de kos ten van de aansluitleidingen en van de aardaansluitleidingen vol ledig op de aanvragers worden ver haald, terwijl de kosten van de elektriciteitsmeters in de meter- huren worden doorberekend. Indien mocht blijken, dat de ren tabiliteit van het elektricieitsbedrijf door de onderhavige investeringen in gevaar wordt gebracht, zullen wij eventueel een verhoging van de thans geldende tarieven in over- y/eging nemen. Op grond van het vorenstaande stellen B en W de raad voor, een krediet van 1.032.000,beschik baar te stellen. In verschillende gemeenten is door de raad een verordening vast gesteld, krachtens welke aan per sonen, die zich voor de plaatselijke gemeenschap of anderszins op bij zondere wijze verdienstelijk ge maakt hebben, een gemeentelijke onderscheiding kan worden toege kend. Uitgaande van de gedachte, dat ook in het gemeentelijk leven soms aanleiding bestaat te doen blijken, dat iemand zich uitzonderlijk heeft onderscheiden, achten B. en W. het van belang, dat ook in Waalwijk de vorenbedoelde mogelijkheid wordt geschapen. Ten aanzien van dit erebetoon, zal bij verordening een regeling ge troffen worden en zal men over gaan tot het instellen van een ere penning der gemeente in goud en zilver, toe te kennen door het col lege van B. en W. en tot het instel len van een „ereboek der gemeen te", waarin worden ingeschreven de namen der onderscheidenen met vermelding van de gegevens, welke tot de onderscheiding aanleiding gegeven hebben. BADHUIS BLIJFT NOG OPEN. In het kader van de beschouwin gen omtrent de algemene financiële situatie der gemeente, is uitvoerig van gedachten gewisseld omtrent 't vraagpunt van de eventueel alge hele of tijdelijke sluiting geduren de de zomermaanden van het bad huis. Punten van overweging waren hierbij enerzijds de omstandigheid, dat een voortgezette exploitatie door vermindering van het aantal bezoekers voor de gemeente een zware financiële last betekent, an derzijds de vraag of de belangen van de volksgezondheid bij een al gehele sluiting van het badhuis zou den worden geschaad. Teneinde een geringe verbetering in de exploitatie-uitkomsten te be werkstelligen, zonder dat de ge noemde belangen zouden worden geschaad, werd door de raad in de vergadering van 28 januari 1965 'n tussenoplossing aanvaard, waarbij de uren van openstelling werden beperkt tot die dagen, waarop de grootste drukte viel te constateren: op vrijdagen van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagen van 8.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 20.00 uur. Uit een enquête naar het aantal bezoekers van het badhuis op een aantal willekeurige dagen in de ja ren 1963 en 1965, valt de conclusie te trekken, dat de tendens tot ver mindering van het aantal bezoekers zich steeds sterker aftekent. Op dit moment beraden B. en W. zich omtrent de mogelijkheid om tot de bouw van een overdekt in- structiebad, waaraan in onze ge meente met zijn vele scholen en onderwijsinstellingen een grote be hoefte bestaat, tegeraken en wel op het direct naast het badhuis gelegen terrein, waarop een rolschaatsbaan is aangelegd. Via een verbinding tussen het bestaande badhuis en het te bouwen instructiebad, zouden wellicht de diverse ruimten in het badhuis (douches, wachtkamer enz.) èn de voor een instructiebad zo be langrijke centrale verwarmingsap paratuur dienstbaar kunnen wor den gemaakt voor het instructiebad. Voor de instandhouding van de technische apparatuur van het bad huis is het noodzakelijk, dat deze in Heuvelstraat 14 Telefoon 26S82 Exclusieve collecties SHAWLS BLOUSES ZAKDOEKJES VESTEN ROKKEN KRAAGJES, COLLS PANTALONS GEBREIDE JAPONNEN Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. gebruik blijft. Het verdient daarom aanbeveling vooralsnog de open stelling van het badhuis te conti nueren. Zodra B. en W. zich terzake van de mogelijkheden om het badhuis dienstbaar te maken in het kader van de bouw van een instructiebad volledig hebben georiënteerd en zich een definitief oordeel hebben gevormd, zullen nadere voorstellen met betrekking tot de openstelling van het badhuis worden gedaan. Ten aanzien van de verkoop van een 5-tal woningwetwoningen aan de huurders, is de procedure zover gevorderd, dat verkoop kan plaats vinden. Het betreft thans de volgende per. sonen, die een verzoek tot aankoop van de door hen bewoonde woning hebben ingediend: 1. A. Dekkers, Putstraat 86; 2. A. F. v. d. Hoven, Putstraat 62; 3. A. G. van Riel, Putstraat 114; 4. A. J. Verschuren, Putstraat 108; 5. P. M. van Wel, Putstraat 58. Deze aanvragers voldoen aan de door de minister van volkshuisves ting en ruimtelijke ordening bij cir culaire van 8 februari 1961, nr. MG 61 2 gestelde eisen. Bij schrijven van 13 oktober '65 heeft de minister medegedeeld, dat hij accoord kan gaan met de ver koop van deze woningen tegen de koopsommen, welke conform de mi nisteriële richtlijnen zijn vastge- stelda na de hand van een taxatie door 3 deskundigen. Bij deze taxa tie is uitgegaan van de verkeers- waarde van de woningen in be woonde toestand. In de vergadering van 27 decern- ber 1962 heeft de raad een krediet van 380.000,- gevoteerd ten behoe ve van de vernieuwing van de fil terinstallatie van het gemeentelijk waterbedrijf. Bij de nadere uitwerking van het ontwerp van 't filtergebouw, waar voor in voormeld krediet een be drag van 190.000,- was begrepen, bleek, dat in dit gebouw nog een ruimte moest worden gecreëerd voor het plaatsen van een deel van de pompinstallatie. In verband hiermede en als ge volg van de intussen belangrijk ge stegen loon- en materiaalkosten is het terzake beschikbare krediet niet toereikend. Voor de uitbreiding en afbouw van dit project zal nog een aanvul lend krediet van 125.000,- beno digd zijn. Voorts blijkt de dringende nood zaak aanwezig, om op korte termijn over te gaan tot vernieuwing van de in gebruik zijnde pompinstalla- ties, omdat deze in geen enkel op zicht meer aan de daaraan te stel len eisen voldoen. De vacuuminstallatie is doorge roest en lek, de pompassen zijn ver sleten, terwijl enige pompen inwen dig ernstig zijn gecorrodeerd en ge- grafiteerd, ook de elektrische in stallatie is geenszins betrouwbaar meer. Deze mankementen veroorzaken veelvuldig storingen. In samenwerking met het Rijks instituut voor Drinkwatervoorzie ning werd nagegaan, welke maat regelen zouden moeten worden ge troffen, om in de bestaande situatie verbetering te brengen. Bij dat on derzoek werd tevens bezien op wel ke wijze de nieuwe installaties zul len moeten worden uitgevoerd en welke capaciteit voor het toekom stige gebruik toereikend zijn. Vastgesteld werd, dat de afmetin gen van de nieuwe installaties van dien aard moeten zijn, dat zij on mogelijk in het bestaande pompge- bouw zullen kunnen worden inge bouwd. Een gedeelte van de pompinstal latie zal nog in het filtergebouw kunnen worden geplaatst. Aan het filtergebouw zal bovendien nog een vleugel moeten worden aangebouwd waarin het andere deel van de pompinstallatie, het dieselaggregaat, de meet-, regel- en schakelappara- tuur, de wasgelegenheid, een toilet e.d., kunnen worden ondergebracht. Bij het bezoek dat de raad op 17 oktober 1964 aan de installaties van het gemeentelijk waterbedrijf heeft gebracht, werd een en ander aan de hand van ontwerp-tekeningen na der toegelicht. De kosten, welke aan de beoogde voorzieningen verbon den zijn, komen op een totaal van 423.200,—. De totale kosten van de thans aan de orde zijnde voorzieningen bedra gen dus 125.000,. ƒ423.200,- 548.200,—. Op bedrijfseconomische gronden is het gewenst, dat de kapitaalkos ten volledig uit de exploitatie kun nen worden gekweten. Nu de thans geldende tarieven daarvoor echter niet genoeg ruimte bieden, zal aan een verhoging van deze tarieven niet ontkomen kunnen worden. Omdat de beoogde voorzieningen zuiver structurele verbeteringen be treffen en noodzakelijk zijn voor de toekomstige watervoorziening in ge- WAAR. \5 IVAMWOE 7 IVAN HOE GAAT ALTIJD ZIJN EIGEN GANG EN Ron O. HIJ WEET WEu "VAN HOE" VEEL BE - LANG HET IS ALS MEN RUSTIG ZIJN KEUS KAN DOEN. Markt Waalwijk heel Waalwijk, is het college van B. en W. va noordeel, dat een ta riefsverhoging alleszins verant woord is. In dit verband vestigen B. en W. er de aandacht op, dat de voor onze gemeente geldende tarieven momen teel nog beduidend lager zijn, dan die, welke worden gehanteerd door de streek waterleidingmaatschappij - en „Oost-Brabant" en de N.V. „Noord-West-Brabant". Op grond van het vorenstaande stellen B. en W. voor, een totaal krediet van ƒ548.200,- beschikbaar te stellen. In de vergadering van 30 septem ber 1965 werd door de raad een krediet gevoteerd voor de aanleg van de nodige water-, gas- en elek triciteitsleidingen ten behoeve van de eerste langs de verbindingsweg tussen het Hoogeinde en de Spoor brugweg in aanbouw zijnde wonin gen. Mede in verband met de bouw van de genoemde woningen, is het ook noodzakelijk over te gaan tot het aanleggen van de riolering en de bestrating van een gedeelte van de genoerpde verbindingsweg. De kosten van het treffen van voornoemde voorzieningen worden door de dienst gemeentewerken be groot op ƒ67.000, De bovengenoemde kosten wor den verdisconteerd in de exploita tie-opzet van het toekomstige be stemmingsplan „De Hoef". In het thans in voorbereiding zijnde ont- werp-uitbreidingsplan „De Hoef' zal de thans aan te leggen straat gehandhaafd kunnen worden. Op grond van het vorenstaande stellen B. en W. voor het terzake benodigde krediet ad 67.000,be schikbaar te willen stellen. In de vergadering van 20 juli '62 is een krediet van ƒ334.000,be schikbaar gesteld voor de bouw van een industriehal t.b.v. de firma Ap pels' Internationaal Transportbe drijf met de bedoeling deze hal na gereedkomen aan die firma in huur koop uit te geven. De hal is in gebruik genomen per 1 juni 1965. Omdat de definitieve stichtings- kosten nog niet bekend zijn, hebben B. en W. tot dusver geen voorstel gedaan tot uitgifte in huurkoop. B. en W. stellen de raad daarom voor, reeds nu tot deze uitgifte in huurkoop te besluiten, de huurkoop termijnen vast te stellen op basis van de geraamde stichtingskosten ad 334.000,en het college van B. en W. te machtigen de definitieve huurkooptermij nx te bepalen op ba sis van de alsnog vast te stellen de finitieve stichtingskosten. Met bovengenoemde firma is destijds reeds overeen gekomen, dat voor de berekening van de huur kooptermijnen zal worden uitgegaan van een tijdvak van 15 jaren en een rentevoet van 5Va%. Per 31 decem ber 1965 zal verschuldigd zijn de rente over de huurkoopsom vanaf 1 juni 1965 tot en met 31 december 1965, terwijl de eerste huurkoopter mijn (1/15 deel van de huurkoop som, vermeerderd met de rente) verschuldigd zal zijn per 31 decem ber 1966 en de laatste per 31 dec. 1980. De uitgifte in huurkoop dient te geschieden aan de naamloze ven nootschap „Appels Haven- en Veem- bedrijf N.V." als rechtsopvolgster van bovengenoemde firma.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1