wAAlwijkse en UnqstRAAtse couraiu Voorzitter P.v.d.A. over huwelijk van Prinses Beatrix Btonchileffen i r i i i L "I I I 'J Minister verdeelt 81,000 woningen Nieuw kerkgebouw voor Gereformeerde Kerk Waalwijk DEKZEILEN AMERICAN-STORES Tilburg VRIJDAG 29 OKTOBER 1965 vivijl^o wmudm lypp 86e JAARGANG No. 83 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.23 p. mnd. (100 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 BureauxGrotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 In politieke kringen is opschud ding ontstaan over een brief, die drs. G. M. Nederhorst, PvdA-leider in de Tweede Kamer, heeft geschreven over het huwelijk van prinses Beatrix. Als voornaamste reden, waarom de PvdA toch maar in meerderheid het huwelijk met Claus von Amsberg zal goedkeuren, voert de heer Nederhorst aan, dat anders een koningskwestie zou ontstaan en het goed functione ren van de parlementaire democratie voor jaren onmogelijk zou worden. Wel echter zou de PvdA-fractie, wanneer zij tijdig was geraadpleegd, het huwelijk ten stelligste hebben ont raden, schrijft de heer Nederhorst. Dat de fractie-leiders zo laat werden geïnformeerd is het gevolg van de houding van prinses Beatrix, die geen ingrijpen duldt in wat zij als haar privé-leven beschouwt. De heer Nederhorst schrijft „Eerlijk gezegd maak ik mij per soonlijk veel meer zorgen over kroon prinses Beatrix, wier eigenzinnigheid krachtig in toom zal moeten worden gehouden, dan over de heer von Ams berg, op wie, voor zover wij hebben kunnen nagaan, niets aan te merken is". De heer Nederhorst suggereert, dat er een grondwetswijziging zou moeten komen om te verhinderen, dat de pretendenten voor de kroon of „de draagster zelve", door eigen machtig optreden de regering in een dwangpositie brengen. De heer Ne- MAN VERMOORDT TWEE MEISJES IN ACHTERTUIN De Keulse politie heeft maandag een man aangehouden, in verband met de moord op twee meisjes van 11 jaar. De man, de 33-jarige Richard Lud- wig Strack, werd gearresteerd nadat zijn vader de stoffelijke overschotten van beide meisjes, Ursula Paleit en Waltraud Schiffer, zaterdagavond in zijn tuin had gevonden. De politie deelde mee dat er op grond van het tot dusver verzamelde bewijsmateriaal geen twijfel bestond dat Strack de moordenaar is. derhorst ziet het einde van de con stitutionele monarchie naderen. De vorstin - Juliana of Beatrix - moet „goed in de hand worden gehouden door regering en parlement", schrijft hij. In PvdA-kringen wordt er op ge wezen, dat de brief van de heer Ne derhorst - gericht aan 73 socialis tische en niet-socialistische kiezers, die hem hun bezwaren tegen het hu welijk van de kroonprinses hadden kenbaar gemaakt - bedoeld was als persoonlijk en vertrouwelijk niet voor publikatie. De brief werd maandagavond door het Amsterdamse dagblad Het Pa rool volledig openbaar gemaakt. De hoofdredacteur van Het Pa rool, de heer H. Sandberg, zegt er van „Vanaf het ogenblik, dat een brief aan 73 mensen wordt gericht, kan men niet meer spreken van een brief met een persoonlijk en vertrou welijk karakter". OPERATIES UITGESTELD DOOR TEKORT DONORS De bloedtransfusiedienst in Utrecht kampt met een ernstig tekort aan bloedgevers (donors), die regelmatig bloed af willen staan. Mede door gebrek aan bloed moes ten in het hartcentrum van het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht in de periode juni en juli van dit jaar zeven hartoperaties worden uitgesteld. Dit is bijna tien percent van het aantal operaties. Het gevaar bestaat dat de twee grote centra voor hartoperaties in Utrecht niet vlot kunnen werken door het gebrek aan donors. Ook in andere grote steden komt men bloed gevers te kort. De Utrechtse bloed transfusiedienst heeft alle bloedge vers opgeroepen om minstens een nieuwe donor te werven. In Utrecht is vooral behoefte aan mensen met de bloedgroep O, A en B met negatieve rhesusfactor. Het tekort aan bloed is ontstaan door het steeds kleiner wordende aan tal donors en het groter wordende aantal bloedtransfusies. Door het in gebruik nemen van een hartcentrum in het Academisch-ziekenhuis in Utrecht kan worden verwacht dat het aantal bloedtransfusies per jaar met 2.400 toeneemt. (Volkskr.) 3-lerenkleclincf ■Ml WAALWIJK VROUW DOOD NA VAL VAN TWEEDE ETAGE Door een val uit het raam van de tweede etage is de 46-jarige mej. H. N. uit Veldhoven om het leven geko men. Mej. N., die reeds geruime tijd huishoudster is bij ir. P. F. S. Otten, president-commisaris van de N.V. Philips in Valkenswaard, was zater dagmiddag op de tweede verdieping de ramen aan het wassen. Zij klom daarvoor op het raamkozijn en is waarschijnlijk uitgegleden, met het fatale gevolg. Ir. Otten verblijft met zijn echtgenote in Zwitserland. Minister Bogars (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de colleges van Gedeputeerde Staten op de hoogte gesteld van de verdeling van de woningcontingenten over de provincies voor het jaar 1966. Het bouwprogramma voor 1966 voorziet in het in aanbouw doen ne men van 125.000 woningen. Na aftrek van de reserve ad 43.200 blijven 81.800 woningen over ter verdeling over de provincies Gesubsidi eerde par ticuliere woningen 435 390 350 700 1.500 620 2.100 2.500 150 1.480 850 Groningen 1.620 Friesland 1.470 Drente 1.390 Overijsel 3.170 Gelderland 5.380 Utrecht 2.190 Noord-Holland 6.790 Zuid-Holland 9.280 Zeeland 750 N oord-Brabant 5.560 Limburg 3.270 Totaal 40.870 11.075 435 660 3.150 390 590 2.840 400 560 2.700 1.000 1.250 6.120 1.500 2.870 11.250 620 1.730 5.160 1.600 3.640 14.130 2.500 3.960 18.240 250 200 1.350 1.480 2.070 10.590 900 1.250 6.270 11.075 18.780 81.800 BEROOFD MAN LAG VIER UUR OP STRAAT De 29-jarige J. J. van Laarhoven uit Maarheze heeft de zaterdagnacht, na door drie mannen van zijn porte monnee met f 75 te zijn beroofd, vier uur bewusteloos op het Europaplein in Amsterdam gelegen. Hij is met een hersenschudding opgenomen in het Wilhelminagasthuis. De heer Van Laarhoven had met negen familieleden het hippisch con cours „Jumping Amsterdam" in de RAI bijgewoond en was tegen het ein de in een toilet in gesprek geraakt met drie hem onbekende mannen, die van hem te weten kwamen dat hij ten minste honderd gulden op zak had. Na het verlaten van het toilet was hij nog een eindje met hen meegelo pen en was toen zijn familieleden gaan opzoeken. Dezen waren echter nergense meer te vinden. Buiten liep hij de mannen weer tegen het lijf. die aanboden hem met de auto naar Eindhoven te brengen. Hij aanvaard de dit aanbod en nam tussen twee mannen op de achterbank plaats. Daar werd hem gezegd zijn geld maar af te geven. Toen de heer van Laarhoven dit weigerde ontstond een worsteling, waarbij hij vermoedelijk een klap kreeg. Hij werd duizelig en kon zich van wat daarna was gebeurd niets meer herinnneren. DUIZENDEN AFRIKANEN BIJ AANKOMST WILSON Brits premier blijft zo lang kans op oplossing bestaat Premier Ian Smith was zelf niet op het vliegveld aanwezig, toen pre mier Wilson maandagmiddag tegen 6 uur met een delegatie van vijftig man in Salisbury arriveerde. Pas enkele uren voor Wilsons aankomst werd bekend, dat Smith een kabinetszitting had belegd, waar „we niet over Wil sons bezoek spraken", zei Smith la ter. Er waren slechts enkele blanken op het vliegveld. Enkelen jouwden premier Wilson uit. Zij werden over stemd door ongeveer 7000 juichende Afrikanen, die spandoeken bij zich hadden met teksten „Een man, een stem", „We willen een nieuwe grond wet" „Geef ons de vrijheid". Een blank meisje, dat bij de Afrikanen stond, werd door blanken hardhandig duidelijk gemaakt, dat ze daar niet thuishoorde. Zij werd gebeten door een politiehond. Tijdens een korte persconferentie Het "kleine kerkske" Het is nog niet zo lang geleden dat de Gereformeerde Kerk in Sprang 'het kleine kerkske" genoemd werd. Of die benaming doelde op het ge bouw of op het zielental of op alle bei, is niet meer na te gaan. In die tijd woonden er slechts enkele Gere formeerde gezinnen in Waalwijk en die maakten iedere zondag te voet, later per fiets, de tocht naar Sprang en terug om daar de kerkdiensten bij te wonen. Enkele cijfers. Er is sindsdien wel heel wat ver anderd. Waalwijk heeft sinds 1960 een eigen Gereformeerde Kerk. Het zielental daarvan is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld en volgens de prognose zullen er omstreeks 1980 zevenhonderd Gereformeerden in Waalwijk wonen. De ervaring van de afgelopen jaren heeft nl. geleerd dat het zielental van de Gereformeerde Kerk Waalwijk relatief sneller stijgt dan de burgerlijke gemeente Waal wijk. Dit houdt verband met een iets hoger geboorteoverschot (veel jonge gezinnen) en een iets hoger vesti gingsoverschot. Dit laatste hangt weer samen met de krachtige expan sie van handel en industrie in het streekcentrum Waalwijk en met het woningbouwbeleid van het gemeente bestuur, waardoor ook gezinnen die geen economische binding aan Waal wijk hebben, zich daar vestigen. Van muziekzaal naar kerkgebouw. De kerkdiensten zijn tot nu toe ge houden in de Muziekzaal van het Wil lem v. Oranje College, die plaats kend meer zal zijn. Daar komen nog andere faktoren bij, die de behoefte aan een kerkgebouw urgent maken. Het verlangen naar een meer gewijde sfeer. De behoefte aan vergaderruim ten en catechisatielokalen bij 't kerk gebouw. En dan is er nog iets dat zich niet zo gemakkelijk omschrijven laat, hoewel iedere kerk ermee te maken heeft de noodzaak van het gestalte geven aan de kerk door de toewij ding en dankbaarheid aan God als het ware te kristalliseren in een mo nument, een bouwsel tot Zijn eer. Daarin kunnen we niet met een mi nimum volstaan en het is fijn, te we ten dat onze Ned. Hervormde en Rooms-Katholieke medechristenen het daarover van harte met ons eens zijn. Het vierde kerkgebouw van de Protestantse kerken in Waalwijk. Het nieuwe kerkgebouw zal verrij zen aan de Ambrosiusweg, hoek Mgr. Prinsenstraat. Centraal gelegen dus, wanneer men de plattegrond van groot Waalwijk bekijkt en bijzonder gunstig ten opzichte van de nieuwe uitbreidingsplannen waar zich uiter aard veel jonge gezinnen vestigen. De vestigingsplaats ligt binnen de R.K. parochie St. Bernadette en op het ter ritorium van de Ned. Hervormde Kerk Baardwijk. In dat verband wordt wel eens de vraag gesteld is het in deze tijd van kerkelijke toenadering niet verstandiger een kerkgebouw te zetten voor gezamenlijke rekening en gezamenlijk gebruik van verschillen de kerkgenootschappen? In Gerefor meerde kringen heeft men deze vraag ook eerlijk onder de ogen gezien. Telegram-adres „ECHO" Door de vormgeving en de situe ring op een terrein dat bijna driemaal zo groot is als het te bebouwen op pervlak, wordt toch bereikt dat het geheel een royale indruk maakt. De kerk komt te staan op een punt waar de meer conventionele bebouwing overgaat in moderne huizenbouw. Dit stelde bepaalde stedebouwkundige eisen die het Architectenbureau v. d. Bom fir* Ingwersen (kerken te Nijme gen, Haarlem, Valkenswaard en Ou- deschoot) op loffelijke wijze heeft weten in te passen in de huidige stijl van religieuse vormgeving. Financiële krachtsinspanning. Het is geen kleingheid als men (nu nog een groepering van slechts 90 gezinnen) zich door de snelle ontwik keling genoodzaakt ziet, een gebouw te stichten dat mèt de inventaris mee meer dan 3Yi ton gaat kosten. Zon der financiële medewerking van het Rijk en va nde Stichting Steun Kerk bouw zou dat ook niet te realiseren geweest zijn. Maar ook dan moet on geveer de helft van het benodigde be drag door de kerk zelf worden bij eengebracht en het dwingt toch wel respekt af als men hoort welke of fers deze kleine maar actieve bevol kingsgroep zich nu al jaren getroost om dit kerkgebouw tot stand te bren gen en er ook echt iets moois van te maken. Niet alleen liggen de kerke lijke bijdragen aanzienlijk boven het gemiddelde in Nederland, maar daar naast worden door allerlei koliekten en acties nu al jarenlang gelden voor de kerkbouw bijeengebracht. En het mooie is dat de gehele Waalwijke be volking (ongeacht de religieuse over tuiging) daarin meeleeft en daaraan meedoet. De inzamelingsactie Oud Papier is een maandelijkse zegetocht geworden. Daar rekent men al op. De Speculaaspoppenactie, de Handdoe kenactie (droog Uw handen na het werk met een handdoek van de kerk) hebben al heel wat gejd in het laatje biedt aan maximaal 250 personen. Dank zij de spontane medewerking van het schoolbestuur mocht daar een eenvoudig pijporgel, een éénklaviers- Bach-orgel van Verschueren uit Heythuizen, geplaatst worden. En met eenvoudige middelen is een uit- neembaar platform en doopvont ge construeerd, waarmee de muziekzaal 's zaterdagsavonds de metamorfose tot kerkruimte ondergaat. Maar wie in de laatste maanden wel eens een ochtenddienst in deze provisorische kerkzaal heeft meegemaakt, zal ge- konstateerd hebben dat het aantal zit plaatsen zeer binnenkort niet toerei- Uitgevioerd Bent u gauw vermoeid, ook na de geringste inspanningen? Neem dan Sanatogen togen! was premier Wilson bijzonder op zijn hoede. Hij sprak niet over eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. En op de vraag wat hij van de duizenden Afrikanen dacht, die hem hadden be groet antwoordde hij „Ik zag hen". Wilson zei naar Rhodesië gekomen te zijn om het land, de mensen en hun problemen beter te leren kennen. Wel ke nieuwe plannen of ideeën hij had wilde hij niet vertellen. Want ook binnen de kring van Gere formeerde Kerken in Nederland schaamt men zich over de verdeeld heid van het Christendom. Het ge bed van Christus "geef dat zij allen één zijn, opdat de wereld in U gelo ven moge", legt aan de kerk een zwa re verantwoordelijkheid op. Wij wil len ons niet verliezen in redeneringen die moeten aantonen dat dit alles niet zo gemakkelijk te realiseren is. De Gereformeerde Kerk van Waal wijk neemt het zeer positieve stand punt in dat de mogelijkheid om het nieuwe kerkgebouw straks ook te doen gebruiken voor kerkdiensten van bv. de Ned. Hervormde Kerk na drukkelijk wordt opengehouden. In dit verband wordt van Gereformeer de zijde ook met grote erkentelijkheid gewaagd van de gastvrijheid, onder vonden van de R.K. geestelijkheid, die enige malen vergaderruimte be schikbaar heeft gesteld voor o.a. een wijkavond en vergaderingen van de kerkeraad der Gereformeerde kerk. We kunnen straks spreken van de eerste GerefKerk in Waalwijk, maar evengoed van het vierde kerkgebouw der Protestantse kerken in Waalwijk. In de stijl van onze tijd. Het kerkgebouw wordt niet buiten gewoon groot. Ca. 400 zitplaatsen. Men wil liever over 20, 25 jaar, als dat nodig zou blijken, op een ander punt een tweede kerkgebouw erbij plaatsen, dan nu gedurende jaren in een te grote kerk te zitten en de daar mee verbonden zware lasten te moe ten dragen. gebracht. En straks komt er een B.B. (Bouwbazar) die al maandenlang voorbereid is en waarvan de op brengst geheel voor het bouwfonds bestemd is, of misschien voor een be paald onderdeel van het gebouw. Voor nadere gegevens zie volgend nummer. Wanneer zal de klok luiden? De Bouwcommissie heeft nl. nog verscheidene stille wensen ("bijna te mooi om waar te maken" vindt de voorzitter) waarvan de financiële konsekwenties nog niet in de archi tectenbegroting verwerkt zijn. Er gaan geruchten dat het R. Katholieke deel van de bevolking gelden bijeen wil brengen om het doopvont te schen ken. Een prachtig idee, want de hei lige Doop is nu juist het sacrament dat alle Christenen door de eeuwen heen gemeen hebben. Het éénklaviers Bach-orgel zal in het nieuwe gebouw wel onvoldoende klankvolume hebben om de zang te begeleiden. Wat is een kerktoren zonder luidklok? Maar een luidklok kost minstens f 1000, - en dat kan er nu net niet op overschie ten. Tenminste, zo laat het zich aan zien, want als het gebouw in april/ mei van het volgend jaar klaar komt, zullen verscheidene posten wel duur der zijn uitgekomen dan begroot was. Enfin, wie weet wordt die bezar wel een eclatant succes. De mensen in de Gereformeerde kerk nemen het allemaal blijmoedig op. Zij zouden op de fundamenten al willen zingen van plezier. Zij verwachten nl. éigen- lijk al hun hulp van boven. De rcho van het Zuióen Hoestdrank in fabletvorm.95ct rv VAN EERSTE KWALITEIT DOEK - TEGEN BIJZONDERE LAGE PRIJZEN 300 X 400 II. 66.70 300 X 500 II. 82.75 400 X 500 II. 110.25 400 X 600 II. 131.65 500 X 600 II. 164.50 600 X 800 II. 261.55 OP DEZE PRIJZEN 12% KORTING VOOR CONTANT, Fabrikage en reparaties van dekzeilen en autohuiven T.I.R.-kappen. TELEFOONSTRAAT 33 (zijstraat Heuvelstraat) Tel. 04250 - 31 748 - 23391 - 70496 - 31 664 Woningwet Provincie woningen Eigen wo Ongesubsi ningen met dieerde bezitsvor- woningen Totaal mingsbijdr. iU. rC Het versterkend middel voor jong en oud.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1