WAAlWijkse Cn lAnG^tPAAtSe COURAnt Meerderheid raad Loon op Zand neemt woningcommissie in bescherming Jampe J Gemeenteraad Drunen TEGEN SCHERPE KRITIEK Ogen vragen brillen van STASSAR Snoeren Staat van oorlog Midden-Ja va in Nieuwe procedure bij begrotings behandeling Damesmode Tilburg Onderwijs De heer v. Gooi herdacht Vragen raadslid Huizenkoop en -verkoop Kredieten Algemeen standplaatsaftrek - DINSDAG 2 NOVEMBER X965 8Ce JAARGANG No. 84 L)e rcho vv\n het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Do blad verschijnt 2x per week 'i Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel 04160-2621 —Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.23 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 P; P- P°s* 3-35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contactadvertenties: speciaal tarjjRf Wie gedacht had, dat de korte raadsagenda voor de gemeenteraad van Loon op Zand in tien minu ten zou zijn afgewerkt, is bedrogen uitgekomen. De behandeling van het voorstel van B. en W. om van twee bestaan de kamers van de z.g. vorderings commissie één commissie te maken en de verkiezing van een z.g. wo ningcommissie deed nogal wat stof opwaaien. De heer van Elshout opende de discussie met de mededeling met 't voorstel niet accoord te kunnen gaan, als de woningcommissie blijft werken zoals dat thans geschiedt. Wij zijn niet verplicht die te benoe men. „Ik kan natuurlijk niet zeggen, dat er niets gedaan wordt, maar de vriendjespolitiek overheerst, als ik goed ben ingelicht." Volgens de heer Elshout gebeuren er teveel dingen, die niet voor moes ten kunnen komen: slechts de feiten mogen bij de bepaling van het be leid de doorslag geven. De driedui zend gulden, die de commissie kost, is weggegooid geld. Voorzitter van Erp analyseerde daarop de woorden van de heer Els hout. Een gemeente moet wél een vorderingscommissie hebben. Dat is wettelijk voorgeschreven. De advies commissie tot verdeling van de woonruimte is facultatief. De bur gemeester wilde van de heer van Elshout weten of hij de instelling van de woningadviescommissie wel of niet wenst. De heer van Elshout antwoordde categorisch met: „Nee". Raadslid Annegarn trok fel van leer tegen de kritiek van de heer van Elshout, die hij kwetsend vond voor de leden van de commissie. Deze wenst zelf de beoordeling van de woningtoewijzing te laten afhan gen van feiten, maar zijn zware be schuldiging van vriendjespolitiek, die toch zeker op feiten gebaseerd moest zijn, laat hij terstond volgen door de woorden „als ik goed ben ingelicht". De woningtoewijzing mag volgens de heer Annegarn ook niet alleen op basis van feiteh geschieden. Fei ten kunnen op formulieren worden ingevuld: het aantal kinderen e.d., maar er zijn vaak omstandigheden, die men niet gaarne aan het papier toevertrouwd en waartoe 't papier zich niet leent. Juist dan is een ge sprek met de commissieleden erg op zijn plaats. De heer van Nieuwstad meende een inkonsekwentie in het betoog van de heer van Elshout te bespeu ren. Ook een nieuwe commissie kan volgens de heer van Elshout het werk niet goed doen. Hoe kan hij dat nu al, nog voor die commissie benoemd is, weten. Of is de heer v. Elshout slechts tegen de commis sie in de huidige samenstelling en niet tegen een commissie in het al gemeen In Midden-Java is gisteren de staat van oorlog afgekondigd. Dit bete kend onder meer dat standrecht kan worden uitgeoefend. De maatregel is genomen na het oplaaien van ge vechten met communistische verzets- kernen. Tot dusver zijn naar schat ting 200 burgers in Midden- en Oost- Java door deze communistische ter reurgroepen op beestachtige wijze afgemaakt. Deze groepen hebben zich ook schuldig gemaakt aan ont voering, roof en brandstichting. De militaire commandant van Mid den-Java, brigade-generaal Soerjo Soepeno, die de staat van oorlog af kondigde, heeft ook een avondklok ingesteld voor Semarang en Solo. Rondom Solo één van de com munistische verzetskernen zou den gevechten aan de gang zijn tus sen communisten en militairen. Uit andere delen van Midden-Java ko men steeds meer berichten over ge vechten tussen communisten en de bevolking. De communistische ben den zouden zichzelf de „Progressie ve Revolutionaren" noemen. De heer van Elshout bleek tegen beide te zijn. De heer Soeterboek nam 't even eens voor de commissie op. Er is nog veel te doen aan doorstroming ten behoeve van de mensen met de klei ne beurs. Daarvoor is de commissie zeer belangrijk. De heren Bossers en Moonen be nadrukten het feit, dat vele mensen gemakkelijker naar de woningcom missie stapten dan naar de burge meester of de wethouders. Burgemeester van Erp nam het op voor de leden van de commissie. Met volledige instemming van de raad heb ik als voorzitter de leden van de commissie ieder jaar dank gebracht voor hun werkzaamheden. Ook wanneer leden van de commis- .sie tussentijds bedankten werd die dank betuigd met volledige instem ming van de raad. Ook van de zijde van het College van B. en W. bestaat er een groot respect voor de werkzaamheden van de leden van de woningcommissie. Het gaat niet om de beoordeling van de feiten alleen. Wanneer er twee reflectanten zijn naar hetzelfde huis, moet er op tal van vaak subjec tieve overwegingen een beslissing worden genomen. Maar zo gunstig is de situatie meestal niet eens. Vaak zijn er 20 of meer gegadigden voor één huis. En ieder van de 20 geval len zouden objectief bezien reeds lang geholpen moeten zijn, zo dringend zijn ze. Dan is de beoor deling afhankelijk van vaak zeer subtiele overwegingen. Natuurlijk speelt dan de subjectieve instelling van de leden van de woningcommis sie en van de leden van B. en W., die de uiteindelijke beslissing ne men, een belangrijke rol. We heb ben als college bepaalde woningsi tuaties laten rapporteren door de Dienst Sosiale Zaken. Ook dan blijkt, dat subjectieve overwegingen een rol spelen. Samenvattend meende burgemees ter van Erp te kunnen zeggen, dat het College van B. en W. erg veel prijs stelt op de adviezen van de wo ningcommissie. B. en W. kunnen on mogelijk de taak overnemen van de commissie en bij de mensen bestaat ook een duidelijke behoefte om te genover anderen dan de leden van het college van B. en W. hun moei lijkheden uiteen te kunnen zetten. Burgemeester van Erp kon tot zijn tevredenheid meedelen, dat de nieu we bouwstroom kansen geeft om de woningnood fundamenteel aan te pakken. Het College volgt het voort varende beleid van Minister Bo- gaers op de voet. Nog deze week verklaarde de minister extra-con tingenten beschikbaar te willen stellen voor krotopruiming. Wel licht zit daar 'n voordeeltje in. Wanneer de bouwstroom soulaas biedt kunnen misschien meer ob jectieve normen geintroduceerd worden. Dit is ambtelijk reeds in voorbereiding. Nadat de heren van Kuyk en IJpe- laar hadden verklaard het voorstel van de heer van Elshout (alléén een vorderingscommissie in te stellen en geen adviescommissie voor de toe van J. Snoijink te Loon op Zand 'n tweetal bouwpercelen. Met de heer A. Kleijngeld werden enige strookjes grond geruild en aan de heer Broeders te Loon op Zand werd een stuk grond van 42m2 ver kocht. De medewerking aan 'n ver andering van de centrale verwar mingsinstallatie van de St. There- siaschool ontlokte aan de heren Bos sers en van Nieuwstad de vraag waarom hier geen aardgas i.p.v. olie gekozen werd. De heer van Nieuw stad was bovendien verontrust door de mededeling in het pre-advies, dat de snelle slijtage veroorzaakt was door ondeskundig onderhoud. Hij zou t.a.v. het onderhoud wel bepaal de voorwaarden willen stellen. Burgemeester van Erp antwoord de, dat de bevoegdheden van de raad niet zover gaan, dat voorwaar den kunnen worden gesteld. Herha ling is trouwens niet te vrezen. Wat betreft het aardgas is het nog steeds niet duidelijk wanneer dat de ge meente Loon op Zand zal bereiken. De verwachting is 1967. Een ver zoek van de gemeente om nu een installatie voor gas te nemen be hoort niet tot de compententie van de raad. Er is trouwens maar een eenvoudige ingreep nodig om de in stallatie straks voor aardgas én olie geschikt te maken. De raad verleen de tenslotte de gevraagde medewer king. Bij de aanbieding van de gemeen tebegroting deelde burgemeester v. Erp mede, dat het College zich be raden heeft over de procedure die tot dusverre werd gevolgd bij de be handeling. De spitsing in de Raad in een linker en rechter helft noem de burgemeester van Erp „bepaal delijk uit de tijd". Het College dacht meer aan een wijze van behandeling zoals bij de rekening geschiedt: de instelling van een bepaalde commis sie. Die zou dan uit vijf raadsleden moeten bestaan, die telkenjare door de raad worden gekozen. Een rou leersysteem zou ieder van de raads- leden dan om drie jaar een plaats in de commissie verzekeren. De com missie brengt verslag uit aan de raad en dat stuk wordt schriftelijk becommenterieerd door het College van B. en W. Beide stukken komen dan naast de begroting ter behan deling in de raad. Op deze wijze kan de raad, aldus burgemeester v. Erp, beter treden in de verantwoordelijk heid en de zorg voor de gemeente- financiën. De heer van Elshout vond de oude A wijze van de begrotingsbehandeling wijzing van de woonruimte) bracht interessanter. „Ik heb daarvan altijd niiyrtAWAAnTAw T? J li ~^_i -1 veel geleerd zei hij. Er is geen en kel bezwaar op het samen te doen. Met een kopje koffie erbij is dat heel gezellig. burgemeester van Erp dit voorstel in stemming. Behalve de voorstel lers steunden het voorstel de heren Broeders en Seebregts. De overige leden van de raad wensten handha ving van de woningcommissie. Bij de verkiezing van de leden van de leden van de commissie bleken er daarna slechts drie blanco stemmen te zijn. In de woningcommissie-nieu- we-stijl (één kamer i.p.v. twee) wer den vervolgens gekozen: mej. M. C. Roestenberg. mej. C. A. L. v. Veld hoven en de heren J. van Gastel, C. Klijn, A. Zwart, E. den Nieuwen- boer en J. Groenendaal. Hieruit werd de vorderingscommissie geko zen. Die zal voortaan bestaan uit: mej. C. v. Veldhoven, mej. v. Veld hoven en de heren van Gastel, Klijn en Zwart. Geen moeilijkheden le verden enkele andere besluiten op. Zekerheidstelling van een eigenbou wer en grondtransacties werden ha merstuk. Van A. J. Rombouts werd. grond met woning aangekocht en Heuvelstraat 14 Telefoon 26882 Exclusieve collecties SHAWLS BLOUSES ZAKDOEKJES VESTEN ROKKEN KRAAGJES, COLLS PANTALONS GEBREIDE JAPONNEN Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz De heer Annegarn zei geen behoef te te hebben aan „gezelligheid" tij dens de begrotingsbehandeling. Ge zelligheid kan wel elders gevonden worden, b.v. bij de nabespreking. De problemen, die samenhangen met het gemeentelijke beleid nemen zo'n omvang aan, dat er serieus op ge studeerd moet worden. De heer An negarn kon zich dan ook volledig verenigen met het voorstel van B en W. Ook de heer van Noije bleek het daarmee eens te zijn, omdat op de voorgestelde wijze een betere stu die van de begroting mogelijk is. De heer Bossers was vóór én te gen. Hij zag de voordelen, die de voorzitter genoemd had wel, maar vreesde, dat de leden van de com missie gekozen zouden worden uit de sterkste fracties. Hij stelde prijs op de toezending van de begrotings stukken aan alle raadsleden. Burgemeester van Erp kon de heer Bossers geruststellen. De stuk ken worden als voorheen toegezon den aan alle raadsleden. De raad moet zijn vertrouwen stellen in de commissie waarin bij tourbeurt alle raadsleden zitting krijgen. Op deze wijze kunnen meer en meer de gro te beleidslijnen worden bepaald. Als voorbeeld noemde burgemeester van Erp het huisvestingsbeleid. Bevol kingscijfers wijzen duidelijk op een vergrijzing van de bevolking. Moet dat er niet toe leiden, dat aan jonge arbeiders huizen moeten worden toegewezen, ook al zijn er sociaal urgente gevallen? De heer Bossers wenste uitstel van de beslissing tot een volgende vergadering. Dat was niet wel mo gelijk, aldus burgemeester van Erp, omdat de stukken praktisch gereed zijn. Voor de heer Broeders waren er geen moeilijkheden: B. en W. kon den toch het rouleringssysteem vast stellen. De heer Soeterboek stelde een be sloten beraad voor. De commissie kon dan volgens hem, zonder veel moeilijkheden gekozen worden. Na het besloten beraad werd de com missie als volgt gekozen: De heren Elshout, van Laarhoven, van Noije, van Nieuwstad en Soe terboek vonden er elk een plaats in. Een beroepschrift van de heer Dekkers te Loon op Zand werd niet ontvankelijk verklaard, omdat het na de wettelijke vastgestelde termijn was ingediend. De heer van Noije wilde weten of de heer Dekkers inderdaad, zoals het pre-advies vermeldde, toch nog kansen had zijn belangen te verde digen. De heer van Elshout vroeg waar om de termijn voor de indiening van 't bezwaarschrift niet was genoemd in het schrijven aan de heer Dek kers. Burgemeester van Erp antwoord de de heer van Noije, dat het be stemmingsplan in verband met het tracé van de rijksweg opnieuw moet worden vastgesteld. De gehele pro cedure, die dan wordt ingezet, biedt de heer Dekkers inderdaad alle kan sen zijn belangen naar voren te brengen. Dat wil niet zeggen, dat dan de huidige plannen van de heer Dekkers gerealiseerd kunnen wor den. De heer van Elshout wees de bur gemeester erop, dat in een schrij ven de wetsartikelen worden ge noemd en niet kunnen worden ge citeerd. Belanghebbenden weten doorgaans wel wat daaraan vast zit. Tenslotte besloot de raad een be roep in cassatie tegen een vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda in te stellen. Deze uitspraak in een deronteigeningsprocedures zou de gemeente voor ernstige fi nanciële consequenties zetten. Telegram-adres ..ECHO" over reeds plannen bestaan, welke plannen echter nog niet geheel rond zijn. De bouw van een 15-tal be jaardenwoningen zijn n.l. gepland in het Plan-Oost in de nabijheid van de St. Jozefkerk. Een tweede vraag van de heer Snoeren was, welk systeem werd toegepast bij de toewijzing van wo ningen en hoe het mogelijk was dat mensen van buiten de gemeente soms werden voorgetrokken bij mensen uit de eigen gemeente, o.a. paartjes die gingen trouwen. Burgemeester Stieger vertelde in 't kort welk systeem door de com missie werd gevolgd. Bij het toewij zen had men rekening te houden met een aantal welke voor de in dustrie waren bestemd en waarin natuurlijk dan ook mensen van bui ten de gemeente konden worden ge vestigd. Tevens had men rekening te houden met een aantal, dat evt. voor overheidsfunctionarissen werd voorbestemd, nl. politie etc. en ten slotte was het voor mensen buiten de gemeente, indien zij een aanvra ge voor vestiging hadden ingediend ook na verlopen van hun wachttijd, mogelijk dat zij in Drunen een huis kregen toegewezen. Voor mensen uit eigen gemeente geldt, evenals voor mensen buiten de gemeente, de regel, dat zij woonruimte moe ten aanvragen en normaal op de wachtlijst worden gezet. Burgem. Stieger benadrukte, dat dit systeem in het verleden goed heeft gewerkt en dat er geen reden is dit te ver anderen. Ook wethouder v. Herpt, voorzit ter van de woningcommissie, kwam dit laatste nog eens onderstrepen. De heer Snoeren was het er in grove trekken wel mee eens, maar was van mening dat mensen uit eingen gemeente grotere voorrang moesten hebben. Tot slot stelde de heer Snoeren nog vragen betreffen de verharding van een zandweg in het Groenewoud. Burgem. Stieger achtte het ver harden van de genoemde weg, ge zien de uitbreidingsplannen in het genoemde gebied, niet verantwoord, maar wees er wel op dat de weg, ook al was het een zandweg, in een goede staat gehouden diende te worden. De raad der gemeente Drunen kwam vrijdagavond in algemene vergadering bijeen. In deze verga dering verleende de raad kredieten voor de voorbereidingskosten voor de rioolzuiveringsinstallatie en voor uitbreiding kleedgelegenheid sport park, voor mechanisering bevol kingsadministratie en voor de bouw van een persleiding en pompbouw voor uitbreidingsplan Vennen-Oost. Verder werden ook de voorschotten toegekend voor het onderwijs en werd grond verkocht voor woning bouw. Aan het begin van de vergade ring herdacht de voorzitter, burge meester Mr. Stieger, de heer W. v. Gooi, directeur gemeentewerken, die in oktober is overleden. Hij wees in dit verband op de bijzondere ver diensten van de overledene, die 13 jaar voor de gemeente Drunen in zijn functie als directeur gemeente werken heeft gewerkt. De heer v. Gooi heeft de dienst gemeentewer ken van de grond af opgebouwd en daarnaast zijn werk vooral ook ge richt op de uitbreidingen van de gemeente Drunen, op welke uitbrei dingen hij ontegenzeggelijk zijn stempel heeft gedrukt. Naast zijn werk voor de bouw van woningwet woningen, was hij de grote stimu lator voor particuliere woningbouw en in dit verband bereikte de par ticuliere woningbouw in Drunen 'n zeer grote hoogte. De heer v. Gooi ontwierp voor Drunen 't riolerings plan, het sportpark en had daar naast nog de dagelijkse leiding over alles wat met de dienst gemeente werken te maken had. Ook buiten zijn werk voor de gemeente had de heer v. Gooi nog zijn verdiensten. Zo kwam onder zijn leiding het ge bouw De Hoge Braken tot stand en voor kort nog had hij een bijzonder aandeel in de bouw van de nieuwe devotie-kapel te Elshout. Burgem. Stieger roemde dan ook op een bij zondere wijze de verdienste van de overleden functionaris voor de ge hele gemeenschap. Tevens waren een drietal schrifte lijke vragen binnengekomen van 't raadslid Snoeren. Deze stelde o.a. vragen over de plannen van B. en W. betreffende de bouw van even tuele bejaarden woningen in 't kader van de bouw van de woningwet woningen. Burgemeester Stieger kon hierop antwoorden, dat bij B. en W. hier- Voor aanschaf van meubilair kreeg de lagere school te Elshout een be drag van 650,—. De Alb. Schweit- zerschool kreeg een krediet van 3500.voor de aanschaf van leer middelen. Bij het vaststellen van de vergoe ding per leerling werden, alvorens men tot 't definitieve besluit kwam, een aantal cijfers verstrekt op grond waarvan de leden hun besluit kon den vaststellen. Als maatstaf moet worden genomen, dat het bedrag per leerling voldoende moet zijn, om goed en normaal onderwijs te kunnen verschaffen. Het algemeen gemiddelde (voor bijzonder en openbaar onderwijs) bedroeg in 1965 voor Noord-Brabant 63,10 en voor Nederland 70,47. Hierbij wordt aangetekend, dat de kosten van onderhoud te Drunen zijn vastgesteld op 20% van het to tale bedrag en met de schoolbestu ren werd overeengekomen dat per leerling een bedrag van 12,in een onderhoudsfonds werd gestort. Dit bedrag is minder dan b.v. het gemiddelde in Nederland. Betreffende het onderhoudsfonds merkte de heer v. Lammeren op, dat de hoofden der school en de stichting schoolbelangen met deze regeling, welke eertijds niet erg vriendelijk is ontvangen, zeer ge lukkig zijn. De kosten van verlichting, ver warming en schoonhouden, werden getoetst aan de werkelijke uitgaven. Het bedrag van 21,50 is voor de duurste school, alle andere scholen zijn per leerling nog goedkoper uit. Voor aanschaf en onderhoud van leermiddelen blijft te Drunen per leerling een bedrag over, dat hoger ligt dan b.v. voor de leerlingen van het openbaar gewoon lager onder wijs in Zuid-Holland, dat 't hoogst gemiddeld bedrag per leerling be schikbaar stelt. Zuid-Holland is ech ter 32,77 per leerling meer ver schuldigd aan verlichting, verwar ming en schoonhouden en 14,70 per leerling voor onderhoud. Voor 1966 stellen B. en W. voor het bedrag per leerling voor het gewoon lager onderwijs vast te stel len op 67, Op grond van bijzondere omstan digheden werden door B. en W. en kele transacties voorgesteld, waar mee de raad accoord ging. De heer Pijnenburg wees er ech ter op dat een en ander de gemeen te geen geld mocht gaan kosten. Hij dacht in dit verband aan overschrij- vingskosten. De heer Ploegmakers was met de transacties bijzonder tevreden en de heer v. Huiten wees er op dat de grenzen van de grond in perceel Heusdenseweg goed dienden te wor den vastgesteld. Ten aanzien van de aankoop en de doorverkoop aan Lips, hebben B. en W. gemeend, dat in dit geval voldoende termen aanwezig zijn om medewerking te verlenen. Het is WAAR V/\l PIE KUNT u Q\j VINDEN OM EEN PAAR SPORTSCHOENEN UIT te KIEZEN. H»J HEEFT PUS OP HET GOEDE PAARD GEWED Markt Waalwijk immers ook voor de gemeente van groot belang te achten dat de N.V. Lips langs minnelijke weg de ei gendom kan verwerven van de gronden, die zij voor haar uitbrei dingsplannen in de toekomst nodig heeft. Een onbelemmerde uitgroei van het bedrijf wordt hierdoor immers mogelijk. B. en W. stelden voor de volgen de panden aan te kopen: 1. het pand Heusdenseweg 4 met bijbehorende grond aan te kopen tegen de prijs van 13.000, 2. het pand Kasteeldreef 20 met bijbehorend erf aan te kopen tegen de prijs van 37.900,—; 3. het pand Kasteeldreef 20 met bijbehorend erf door te verkopen aan de N.V. Lips tegen de prijs van 37.900,—. Door B. en W. werden weer een aantal kredieten gevraagd, o.a. een krediet van 25.000,— voor voor bereidingen rioolzuiveringsinstalla tie. Het is nodig om op korte ter mijn voorbereidingen te treffen voor de bouw van de eerste phase van de rioolzuiveringsinstallatie. In totaal is derhalve nodig ten behoe ve van het maken van voorberei dingskosten 27.500, Verder een krediet van 13.080,- voor de bouw van een kleedgelegen heid bij het sportpark. Het betreft hier uitbreiding van het bestaande gebouw. Voor de mechanisering van de bevolkingsadministratie werd 'n bedrag gevraagd van 10.618.—. Voor de bouw van een Pompsta tion voor uitbreidingsplan Vennen- Oost, welk plan, naar de voorzitter meedeelde, in de volgende vergade ring op de agenda zal komen, werd 708.000,gevraagd. De heer v. Lammeren vroeg of de kosten van dit project ook ten laste zal worden gebracht van het ge noemde uitbreidingsplan. De voorzitter antwoordde beves tigend. Bouwgrond werd nog verkocht aan: A. v. Lieshout, Brakenstraat 6 al hier, voor een bouwterrein aan de Oranjestraat, ter grootte van pl.m. 230 m2, prijs 22,75. J. Schellekens, Kastanjelaan 63, voor een bouwterrein langs de Nor bertijnerstraat, groot pl.m. 362 m2, prijs 7.50. A. v. Schijndel, Kastanjelaan 61, voor een bouwterrein langs de Nor bertijnerstraat, groot pl.m. 368 m2, prijs 7.50. Besloten werd dat ook 't bureau van de burgerlijke stand vanaf 1 november voortaan zaterdags ge sloten zal zijn. De legesgelden voor huwelijken op zaterdag worden be paald op 100, De eerder vastgestelde subsidie van 4241,werd verhoogd met 614,dit in verband met een zelfde verhoging van de rijkssubsi die. Het betrof hier een subsidie aan het interparochiëel sociaal cha ritatief centrum. OPGEHEVEN De vier gulden standplaatsaftrek per maand voor gemeente- en rijks ambtenaren in vele kleine plaatsen wordt op 1 januari 1966 afgeschaft. De aftrek werd toegepast omdat het wonen buiten de grote steden goed koper werd geacht. Minister Smal- lenbroek (Binnenlandse Zaken) kwam met die mededeling gisteren de vaste kamercommissie tegemoet. Verheugd sprak daarna CHU-frac- tieleider Beernink van „een histo risch besluit". Die opmerking had betrekking op de strijd van vele ja ren om de gemeenteclassificatie af geschaft te krijgen. Voor overheids personeel is dat nu dan gelukt. Het opheffen van de standplaatsaftrek zal het rijk acht tot negen miljoen per jaar kosten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1