wAAlwijkse en UnqstRAAtse couraiu Correspondentie K.V.P. - P.v.d.A. Brabantse K.V.P. gereed voor verkiezingsactie Wilson ziet oplossing voor Rhodesië B. BOUWMAN Oe bloemen van he! oorlogsgraf r i i i L 1 I I I J De toestand in Indonesië caballero V7W77 van DEKZEILEN W V'- BRILLEN - SPECIAALZAAK IEDERS ■Will GROTE STRAAT 231 - WAALWIJK KLAPROOSDAG 1965 AMERICAN-STORES Tilburg «0RTH0-F0RM» cJ-lerenklèdincj WAALWIJK (VOORHEEN J.TAUSCH) TELEFOON 3541 DORPSTRAAT 15 OISTERWIJK - anders andere VRIJDAG 5 NOVEMBER 1965 ^„u„ 86e JAARGANG No. 85 De rcho v^n het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.28 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 —Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO" De brief, die de heer Schmelzer, KVP-fractieleider in de Tweede Ka mer, vorige week stuurde aan de heer Nederhorst, fractieleider van de PvdA, begint met de constatering, dat de heer Nederhorst zelf al begrip heeft getoond voor de reacties, die zijn als vertrouwelijk bedoelde, maar gepubliceerde brief aan een aantal ontevreden kiezers, bij de KVP heeft gewekt „Pijnlijk getroffen" en „ern stig bezorgd". De heer Schmelzer vroeg ophelde ring van het werkelijke standpunt van de PvdA ten opzichte van het huwe lijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg. Hij citeert uit de brief van de heer Nederhorst, die schreef nu geen bezwaren meer te willen maken tegen het huwelijk, omdat er dan te veel politiek rumoer zou ontstaan. De heer Schmelzer stelt daar tegen over het officiële standpunt van de PvdA er zijn onvoldoende redenen om de toestemming voor het huwelijk te weigeren „mede gezien de persoon van de heer von Amsberg en de om trent hem verkregen inlichtingen". De heer Schmelzer vindt dat er een dui delijk verschil is tussen de twee standpunten. De fractie van de PvdA antwoordt in een brief, ondertekend door de heer Nederhorst, dat wel sprake is van een accentverschil tussen de brief aan de kiezers en het standpunt van de PvdA-fractie, maar legt er de na druk op, dat de heer Nederhorst zijn brief schreef vóór het standpunt van de PvdA werd vastgelegd. De PvdA- fractie onderstreept, dat haar houding tegenover het huwelijk niet door „op portunistische beweegredenen" wordt bepaald, maar dat zorg voor het goed functioneren van de democratie in de constitutionele monarchie de door slag heeft gegeven. "GESCHOKT" In het slot van zijn brief zegt de heer Schmelzer, dat de wijze waarop de heer De Quay door de heer Neder horst werd bejegend „zo denigrerend is, dat zij mijn fractie heeft ge schokt." Over de uitlating van de heer Ne derhorst, dat een monarchie altijd nog beter is dan een republiek met de heer De Quay of Luns aan het hoofd, schreef de heer Schmelzer „Ik moet u in alle openhartigheid zeggen, dat dit in onze kring onmogelijk kan worden aanvaard." Hij sprak de hoop uit, dat de PvdA „mede in het belang van een juiste verhouding tussen re geringspartners aan genoemde perso nen recht doet wedervaren." Daarop antwoordde de PvdA-frac tie aan de KVP „Zoals u bekend kan zijn leven er binnen onze fractie ernstige bezwaren tegen het optreden in de eerste oor logstijd van het driemanschap, dat leiding gaf aan de Nederlandse Unie. De fractie is er echter van over tuigd, dat er wordt er verschillend gedacht over het beleid van dit drie manschap, waartoe de heer de Quay behoorde, hij oprecht bedoeld heeft het landsbelang te dienen. Zij ge voelt daarom geen behoefte thans nog op deze gebeurtenissen terug te ko men. (De Nederlandse Unie was een te gen de NSB gerichte, doch openlijk opererende organisatie). PRESIDENTSCHAP Over het „presidentschap" van de heer Luns of De Quay van de Neder landse republiek, schrijft de PvdA „De fractie is van mening, dat men van haar niet zou kunnen verlangen thans een uitspraak te doen over de geschiktheid van welke persoon dan ook voor het ambt van president in een hypothetische republiek. Zij be grijpt en aanvaardt dat uw fractie zich zeer nauw verbonden voelt met de heren De Quay en Luns. Zij is van mening dat het een belangrijk voor deel kan zijn van de constitutionele monarchie boven de republiek, dat de vorst door de wijze waarop hij tot zijn ambt geroepen wordt gemakkelijker boven de partijen staat. Wanneer dan Met de verkiezingen voor de Pro vinciale Staten (23 maart van het volgend jaar) in het vooruitzicht begint de KVP ook in Brabant op 7 november met een ledenwervings actie. De partij telt in Brabant nu 80.000 leden, hetgeen meer is dan een kwart van het landelijk totaal. In het kader van de wervingsac tie wordt een landelijk opinieonder zoek gehouden onder leden en niet leden. Via de plaatselijke afdelin gen worden enquêteformulieren verspreid met elf vragen, die met ..je" of „nee" beantwoord kunnen worden. De Tilburgse KVP vindt de formulering van de vragen wat moeilijk, en komt dan ook met een eigen formulier dat een soort ver taling is van het landelijke. De KVP zal haar televisie-zend tijd op 16 november en haar radio zendtijd op 17 november aan de wervingsactie besteden. Op 21 maart houdt de Brabantse KVP te Eindhoven een demonstra tieve bijeenkomst, tijdens welke ge sproken zal worden door minister Bogaers en de huidige KVP-fractie- voorzitter in de staten, de heer J. L. P. M. Teijssen. Daar blijft het echter niet bij. Vanaf medio februari zullen in 25 Brabantse plaatsen kennismakings bijeenkomsten georganiseerd wor den. Op dit tournee zullen de KVP kandidaten aan de kiezers worden voorgesteld. Hoewel deze bijeen komsten niet als een soort „kandi daatsexamen" bedoeld zijn, kan el- ka kiezer vragen op hen afvuren. Ook politieke tegenstanders zijn welkom zo werd ons gisteren al door een KVP-woordvoerder ver zekerd. Plakploegen en andere „spekta kelmakers" zullen in de komende verkiezingscampagne niet veel werk hebben, voorzover het de KVP be treft tenminste. In affichering ziet men niet veel heil meer, al zullen er nog wel enkele aanplakbiljetten verspreid worden. Huis aan huis wil men een folder verspreiden met het Brabantse provincieprogramma en een model-stembiljet. Speciale aandacht besteedt de KVP aan degenen die voor het eerst ter stembus gaan. De jongerengroepen van de KVP zullen zoveel mogelijk met de nieuwe kiezers praten. In Brabant met zijn jeugdige bevol king zijn er uiteraard nogal wat nieuwe kiezers. De KVP bezet momenteel 56 van de 71 Brabantse statenzetels. Zeven KVP-ers stellen hun zetel beschik baar vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Er komen overi gens méér zetels vacant. Thans heb ben 6 burgemeesters zitting in de staten. De provinciale centrale van de KVP heeft daartegen geen be zwaar, maar vindt wel dat het er niet meer moeten doen. ook gesteld wordt, dat men in de ver gelijking van het koningschap en een evenetueel presidentschap van de he ren De Quay en Luns, aan het eerste de voorkeur blijft geven boven het tweede, dan wil de fractie dit als een zakelijke beoordeling zien. De fractie is voorts van mening, dat men de be trokken passage in geen geval zal mogen uitleggen in het nadeel van de persoon van de heren De Quay en Luns, noch in het nadeel van uw par- tij". De KVP-fractie heeft dinsdag ochtend over de brief van de heer Nederhorst beraadslaagd. De heer Schmelzer zei na afloop slechts, dat hij er de volgende week in de Kamer op terug zal komen. HUWELIJK IN AMSTERDAM „Van de eenmaal genomen beslis sing inzake de plaats van het huwe lijk van de heer von Amsberg met prinses Beatrix zal niet worden afge weken", aldus de memorie van ant woord op de Goedkeuringswet. Het huwelijk van de kroonprinses zal dus in Amsterdam plaats hebben. De re gering ies bereid te bevorderen, dat bij de vaststelling van de definitieve huwelijksdatum zoveel mogelijg reke ning wordt gehouden met de door ve le leden in het voorlopig verslag ge maakte opmerkingen over de verkie zingen voor de Provinciale Staten. Uitstel van het huwelijk tot na de verkiezingen van 1966 wordt niet noodzakelijk geacht. Een dergelijk uitstel is „nodig noch wenselijk". SCHEEPSRAMPEN De zware najaarsstorm, die het hele weekeinde en ook maandag voort duurde, heeft het leven gekost aan 3 van de 6 opvarenden van de Duitse kustvaarder Friesenland, die zater dagavond strandde op de Haaksgron- den, noorwestelijk van Den Helder. De bemanning verliet het schip per reddingsboot, die door een hevige grondzee kapzeisde terwijl de motor reddingsboot Prins Hendrik vlakbij was. Op de verleden week donderdag vijf mijl benoorden Ameland gestrande Liberiaanse vrachtvaarder Panaga- thos, verergerde de toestand in de loop van maandag. Was bij de stran ding het dek al gescheurd, maandag bezweken door het stoten op de har de zeebodem de stoelen van de ketels van het schip, waardoor groot gevaar ontstond dat deze zouden kantelen. De kapitein, die maandagmiddag wei gerde de bemanning door helicopters van boord te laten halen, verzocht maandagavond om hulp. De 20 opva renden zijn nog door helicopters naar Leeuwarden overgebracht. Premier Wilson, terug in Londen, zei in het overvolle Lagerhuis, na zijn reis in Rhodesië, dat de mogelijkheid geschapen is om via besprekingen het Rhodesische probleem op te lossen. Wilson, die luid werd toegejuicht in het Lagerhuis, vertelde, dat men afgelopen vrijdag volkomen was vast gelopen en premier Smith op het punt had gestaan om de onafhankelijkheid te grijpen. Wilson kwam toen met 't voorstel de koningin te verzoeken een koninklijke commissie in te stellen onder leiding van de voorzitter van 't Rhodesische hoogste gerechtshof. Deze commissie zou amendementen kunnen indienen op de huidige grondwet, die Rhodesië als basis van de onafhankelijkheid wil, maar die Engeland niet kan aanvaarden om dat deze niet genoeg waarborgen aan de Afrikaanse bevolking geeft. Via de koninklijke commissie zou men dan tot een grondwet kunnen komen, die voor het hele Rhodesische volk aan vaardbaar is. Premier Smith ging met dit voorstel akkoord. De nationalistische leiders in Rho desië, Nkomo en Sithole, die de vier LANGE HUWELIJKSREIS VAN BEATRIX EN CLAUS Het ziet er naar uit dat prinses Beatrix en Claus von Amsberg na hun huwelijk een lange reis gaan maken. De kans is groot dat het paar daarbij Suriname en de Nederlandse Antillen zal bezoeken, evenals Mexico en Ca nada. De boezemvriendin van de prin ses, de inmiddels getrouwde René Roëll, woont in Montreal en een an dere vriendin in Mexico City, de dochter van de Mexicaanse president. Verder staat op het voorlopige programma een reis naar Afrika, met name Tanzania. Claus von Amsberg heeft in Afrika talrijke relaties uit zijn tijd als diplomaat bij het West- duitse ministerie van buitenlandse za ken. Hij is in Tanganjika geboren, het huidige Tanzania, waar prins Bemhard een farm heeft. Het jonge paar heeft overwogen enige tijd in het buitenhuis van de prins te verblijven om van daaruit tochten te maken in de verre omgeving. (Volkskrant) DIEVEN OPGEPAKT Maandagmorgen rond 10 uur is in de zogenaamde Bosjes van Van Veen in het Gelderse Renkum de 34-jarige Nederlander H. V. gegrepen. De man, die vele jaren in België heeft gewoond, was in gezelschap van zijn 28-jarige vriendin Johanna van D. uit Haarlem. Ze worden beschouwd als het gevaarlijkse roversduo, waar mee de politie in Nederland en Bel gië sinds jaren te maken kreeg. Ze bleven jarenlang ongrijpbaar. miljoen negers vertegenwoordigen, hebben het plan van de koninklijke :ommissie van de hand gewezen. Wil son dacht echter, dat 't na verloop van enige tijd mogelijk zou zijn aan beide kanten de vereiste goede wil op te brengen. De oplossing van het pro bleem zou echter wel lange tijd ver gen. De Afrikaanse landen wijzen het voorstel unaniem af. Elk jaar in november dit jaar op de 13e van die maand is het Klaproosdag. De klaproos de symbolische bloem van het oorlogsgraf wordt op en omstreeks deze datum ver kocht, als het Nederlands Oorlogs graven Comité de jaarlijkse collec te houdt. Deze organisatie besteedt de opbrengst van de inzameling om nabestaanden van gealliëerde ge vallenen gesneuveld en in ons land begraven in de jaren 1940 tot en met 1945 gastvrijheid in Ne derland te verlenen, zodat zij in staat zijn om hier de graven van hun gesneuvelde familieleden te be zoeken. Sedert de bevrijding zijn op deze wijze meer dan 41.000 na bestaanden in ons land geweest. In Nederland zijn echter meer dan 30.000 gealliëerde gesneuvelden be graven. Het aantal van 41.000 na bestaanden is dan ook slechts een gedeelte van de tienduizenden vrouwen en kinderen, vaders en moeders, die nog wachten totdat ook zij worden uitgenodigd. Dit zijn veelal bejaarde ouders, weduwen en kinderen, die 'n dergelijke tocht zelf niet kunnen bekostigen. Hun enige kans om naar ons land te ko men, is via het Nederlandse Oor logsgraven Comité. Hoeveel van deze nabestaanden dit comité in 1966 kan uitnodigen, hangt af van de Klaprooscollecte, die op en omstreeks 13 november VAN EERSTE KWALITEIT DOEK - TEGEN BIJZONDERE LAGE PRIJZEN 300 X 400 II. 66.70 300 X 500 II. 82.75 400 X 500 II. 110.25 400 X 600 II. 131.65 500 X 600 II. 164.50 600 X 800 II. 261.55 OP DEZE PRIJZEN 12°/0 KORTING VOOR CONTANT, Fabrikage en reparaties van dekzeilen en autohuiven T.I.R.-kappen. T E L E F O O N S T R A AT 33 (zijstraat Heuvelstraat) Tel. 04250 - 31 748 - 23391 - 70496 - 31 664 Generaal-majoor Soeharto, chef staf van de Indonesische landmacht, heeft de communistische partij PKI er openlijk van beschuldigd, „het brein van de opstand" te zijn geweest. Ter wijl hij deze beschuldiging uitte kwa men uit Midden-Java berichten over felle strijd tussen het leger en de communisten, die grote gebieden en plaatsen in de driehoek Djokjakarta, Solo en de berg Merapi in hun macht hebben. Honderden communisten zijn gedood in gevechten met de militai ren, maar ook honderden burgers zijn vermoord door de communisten en in massa-graven geworpen. Derde vice- premier Chaeroel Saleh noemde de situatie een „ware burgeroorlog". Uit Noord-Celebes zijn ook ge- speciaal kindersieun schoenen ook verkrijgbaar voor losse steunzolen SCHOEN EN Grotestraat 153 Waalwijk vechten gemeld tussen de overwegend christelijke bevolking en de commu nisten. Leger en politie houden zui veringsacties in Tondano en Tanden- gan. Men schat het totaal aantal ar restanten in heel Indonesië op tien duizend. Het leger zal speciale kam pen inrichten om deze communisten te interneren. Ook in West-Java steekt de opstand de kop op. Aan het politieke front blijven de niet-communistische partijen druk uitoefenen op president Soekarno om de PKI voorgoed te verbieden en be paalde politieke figuren aan de dijk te zetten, zoals minister Soebandrio, minister van arbeid, Soetomo en de minister voor het mijnwezen Armoe- nanto. Minister Soebandrio heeft reeds een belangrijke sleutelpositie moeten afstaan, namelijk die van hoofd van de inlichtingendienst. President Soekarno heeft de vor ming van een „vijfde macht" bevolen. Het bevel van de president is gepu bliceerd in het bulletin van de voor lichtingsdienst van het leger. Hierin staat verder dat deze „vijfde macht" paramilitair en onafhankelijk van de drie onderdelen van de strijdkrach ten en de politie zal zijn en zal be staan uit de gewapende vrijwilligers - ongeveer 1 miljoen - van de oude „verpletter Maleisië-beweging. De wapens der communisten blij- J ken afkomstig uit Rood-China. wordt gehouden. Verleden jaar was de opbrengst zó hoog, dat aan een extra groep nabestaanden het be richt kon worden gezonden dat Ne derland hen verwachtte. Laat het ook nu weer een dankbaarheidsof fer zijn jegens de nabestaanden van de velen, die uit het buiten land kwamen en voor onze vrijheid in Nederland de dood vonden. Zo dat volgend jaar velen van hen de reis naar Nederland kunnen maken! Het grafbezoek, zoals dit door 't Nederlands Oorlogsgraven Comité wordt mogelijk gemaakt is uniek en ondervindt in de voormalige ge alliëerde landen veel waardering. Daarom biedt „The British Legion" (de- grote organisatie van Britse oudstrijders en nabestaanden) uit erkentelijkheid aan drie en dertig collectanten van de Klaprooscollec te 1965 volgend jaar een reis naar en vakantie in Engeland aan. Uit elke provincie worden drie collec tanten door het lot aangewezen. GEEN OMZETBELASTING OP TEXTIEL EN SCHOENEN Na afloop van het kabinetsberaad dat tot vannacht half één duurde, heeft premier Cals gezegd dat uitvoe rig is gediscussieerd over de eisen van de Tweede Kamer tot het laten vallen van de voorgenomen omzetbelastin gen op textiel en schoenen, en de be zuinigingen die daar tegenover moe ten staan, om te voorkomen dat het déficit op de begroting nog groter zou worden. Ingewijden menen te weten dat zoals reeds eerder is bericht, deze belastingen inderdaad zullen verdwij nen en dat in de plaats daarvan de vermogensbelasting zal worden ver hoogd. KOFFIE 4 TOT 10 CENT DUURDER De koffieprijzen zijn gisteren in 't algemeen met vier tot tien cent per pakje van 250 gram omhoog gegaan. Volgens vakkringen is dit een gevolg van de stijging van de prijzen voor ruwe koffie op de wereldmarkt. Een aanpassing van de consumentenprij zen is daarom, zo meent men, onver mijdelijk geworden. BUS IN NIJL 64 DODEN In een buitenwijk van Cairo is j.l. maandagochtend een trolleybus door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en in de Nijl gestort. Enkele uren na het ongeluk waren de lijken van 64 slachtoffers geborgen; 19 in zittenden konden worden gered, van wie er zes naar 'n ziekenhuis moesten worden overgebracht. CONSTANTE KWALITEIT 25 STUKS f 1.25

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1