waaLwijkse en UnqstRAAtse couraiu De Gaulle „tekent bij" c Dr. DREES CONTRA Dr. NEDERHORST Fiscus int miljard meer dan vorige jaar BrtHichiletten r i i i L i i i j van <^Bogaertó PUROL Laat Uw bril van tijd tot tijd eens bijstellen HET KOST NIETS DEKZEILEN AMERICAN-STORES Tilburg togen! S-tèrenkleclincf Brillenspecialist Optica Houdt Bogaorts voor ogen Sanatogen het versterkend middel voor jong en- oud voor lichaam en geest. ;SANA- VRIJDAG 12 NOVEMBER 1965 86e JAARGANG No. 87 De tcho vAn het Zuióen Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen - Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.28 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (by incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertentiesspeciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 - Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8. t,l 041 «7 7nrv> Telegram-adres ECHO" Wat iedereen reeds verwachtte, maar toch niemand met stelligheid wist, is gebeurd de oude Franse ge neraal heeft, een maand voor de pre sidentsverkiezingen en twee weken voor zijn vijfenzeventigste verjaardag aangekondigd dat hij zich "gereed moet houden" om zijn taak voort te zetten. De Gaulle heeft zich niet, zoals zijn mededingers, gewoonweg kandi daat gesteld, hij heeft zelfs het woord kandidaat niet eens genoemd, maar het doen voorkomen alsof het voort bestaan van Frankrijk afhankelijk is van zijn herverkiezing, de gebruike lijke hoogmoedige en demagogische voorstellingswijze die echter naar men schat zestig procent van de kiesge rechtigde Fransen (waaronder vooral de vrouwen) zal bewegen hem zijn vertrouwen te geven, waarmee vol gens de president het huidige systeem gewaarborgd zou zijn. Men verwacht dat de linkse tegen kandidaat Mitterrand ongeveer vijf entwintig procent der stemmen zal krijgen, de kandidaat van het centrum Lecanuet vijf en de uiterst rechts ad vocaat Tixier-Vignancour eveneens vijf. Blijkbaar is de mythe van de man, die, geheel volgens zijn eigen theorie- en zijn volgelingen en tegenstanders steeds weer voor verrassingen plaatst zo krachtig dat het in de zeven jaar van zijn bewind niet aan de partijen in Frankrijk is gelukt zich voldoende te hergroeperen en een alternatief te vinden. DICTATORIAAL De minachting die de president aan de dag legt voor de politieke partijen, de gaullistische U.N.R. niet uitge zonderd, is daarom misschien ook niet helemaal ten onrechte. Het Fran se volk geeft er eens te meer blijk van voorkeur <te bezitten voor een zeer autoritair regiem met militaristische inslag, en het kon met deze voorkeur wel eens een zeer belangrijke beslis sing nemen die bepalend kan zijn voor het lot van Europa. Was immers de generaal slechts 'n figuur die door zijn optreden een ze kere binnenlandse stabiliteit voor Frankrijk zou hebben gebracht, maar naar buiten geen overwegende rol zou hebben gespeeld, dan zou zijn kandi daatstelling niet zoveel aandacht waard zijn. Maar het tegengestelde is juist het geval niet binnen Frankrijk verandert er door de invloed van De Gaulle zoveel (al wil hij het doen voorkomen alsof dit wel het geval is), maar zijn betekenis ligt juist in de omstandigheid dat zijn buitenlandse politiek een belangrijke en wellicht uiteindelijk fatale invloed oefent op de ontwikkelingen in Europa en daar buiten. Met zijn herhaald beroep op steun van het Franse volk, waarvan hij zich zelf als het machtig symbool ziet, laat hij zich tevens een mandaat geven voor een politiek die er op gericht is Frankrijk als "uitverkoren land" het middelpunt te doen zijn van Europa, dat weliswaar een politieke conceptie naar Frans initiatief moet aanvaar den, maar zich niet mag overgeven aan het oude ideaal van een boven nationale democratie, gecontroleerd en bezield door het Europese parle ment te Straatsburg. TRANS EUROPA Zijn Europa zou in sterke mate af hankelijk en daardoor ondergeschikt moeten zijn aan de wil van Frankrijk dat immers door zijn bezit van atoom wapens en zijn "force de frappe" de beschermer is. Duitsland zou in ruil voor zijn hereniging, die Frankrijk met behulp en onder goedkeuring van Rusland zou steunen, moeten afzien van indirecte of directe zeggenschap over atoomwapens, waarmee dus het Amerikaanse plan tot een multilate rale kernmacht, die er op gericht was de Europese samenwerking een atlan- tisch verlengstuk te geven, van de baan zou zijn. Rusland zou in ruil voor het uit schakelen van Duitsland als "revan chistische" mogendheid gemakkelij ker met de Verenigde Staten tot een ontwapeningsovereenkomst kunnen komen, waardoor aan de veiligheid in de wereld een belangrijke bijdrage zou zijn geleverd. Aldus in grote lijnen de strategie van het Franse staatshoofd, een stra tegie die hij als hem de kracht zal zijn gegeven in de komende jaren zelf of door zijn opvolger wil doen verwe zenlijken. Zou De Gaulle er inderdaad in sla gen zijn politieke toekomstbeelden WAALWIJK gedeeltelijk of geheel tot een realiteit te maken, dan betekent dit onder meer dat de Europese economische gemeen schap in een beslissende fase van zijn bestaan een halt wordt toegeroepen, dat voor een Europa als democrati sche gemeenschap geen plaats is en dat dit Europa allengs zal vervreem den van de tweede Europese kernmo- gendheid, Engeland, en van het land van het "grand design" de Verenig de Staten. (Advertentie) GEEN HAAR OP UW HOOFD hoeft grijs te worden! Borstel dage lijks met CRÈME MARCHAL (kos ten 2 cent) en uw coiffure behoudt haar oorspronkelijke kleur. Ook verkrijgbaar in diepzwart. Gratis folder bij: Drogisterij - Parfumerie LOEK MERTENS Grotestraat 131, Waalwijk telefoon 2045 STAATSUITGAVEN BESNOEID MET 70 MILJOEN De door de regering voorgestelde bqlastingvierhogingen kunnen met 120 miljoen gulden worden beperkt. Het kabinet zal daar ruimte voor maken door voor bijna zeventig mil joen te bezuinigen en een bedrag van vijftig miljoen extra te lenen. Minister Vondeling deelt dit mee in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Door deze maat regelen kan de regering de helft opvullen van het gat in de schat kist, dat ontstaat als de omzetbelas ting op schoenen en textiel (ge schatte opbrengst bijna een kwart miljard gulden) vervalt. Voor het opvangen van het res terende tekort wordt het waar schijnlijk nodig andere belastingen in te voeren of te verhogen. Ge dacht wordt aan omzetbelastingen op luxe goederen en frisdranken. Het kabinet overweegt nog de mo gelijkheid de omzetbelasting op schoenen en textiel niet geheel te laten vervallen, maar te halveren. Het is echter twijfelachtig dat de regeringspartijen hiermee akkoord zullen gaan. In ons vorig nummer hebben wij reeds medegedeeld, dat dr. Drees een geheel ander idee heeft over 't hu welijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg dan zijn mede-socialist dr. Nederhorst. En hoewel de kwestie in de Kamer zijn beslag heeft gekregen, achten wij 't toch van belang de mening van dr. Drees, socialist, oud-premier en nu lid van de Raad van State, die alge meen geacht wordt als een man van objectieve en eerlijke opvattingen om trent de brief van dr. Nederhorst. De socialistische oud-premier, mi nister van Staat, dr. W. Drees, heeft de betrekkelijke stilte, die hij zichzelf heeft opgelegd toen hij zich uit de grote politiek terugtrok, verbroken, om prinses Beatrix en de regering te verdedigen tegen de kritiek van zijn partijgenoot drs. Nederhorst, de fractieleider van de Partij van de Ar beid in de Tweede Kamer. In een za terdag gepubliceerd vraaggesprek met de Goudsche Courant spreekt dr. Drees de heer Nederhorst tegen op vrijwel alle punten, die de PvdA- fractieleider in zijn persoonlijke brief aan ontevreden kiezers heeft aange sneden. Dr Drees deed dit overigens zonder de heer Nederhorst of diens brief te noemen. Het heeft in politieke kringen eni ge verbazing gewekt, dat de heer Drees zijn opmerkingen heeft ge- Grotestraat 220, Waalwijk Telefoon 3560 maakt enkele dagen voordat zijn par tijgenoot Nederhorst de toch al niet makkelijke discussie over het huwe lijk van de prinses moet voeren. (Het Tweede-Kamerdebat begon woens dag). De inhoud van de opmerkingen van de heer Drees hebben geen ver bazing opgeroepen, want ook toen hij premier was, heeft de heer Drees, zelfs meer dan voormannen van an dere partijen, het Koninklijk Huis verdedigd. De heer Nederhorst verweet kroon prinses Beatrix, dat zij de regering te laat op de hoogte had gebracht van haar romance. De heer Drees echter zegt ,,Men kan moeilijk verwachten, dat zij de regering van haar gevoelens in kennis stelt, vóórdat het paar het on derling eens is geworden. Men zal in deze zin altijd voor een voldongen feit worden geplaatst - namelijk, dat de bedoelingen van de aanstaande verloofden vaststaan. Er was in geen enkel opzicht sprake van een voldon gen feit. Prinses Beatrix en de heer van Amsberg hebben zich niet ver loofd vóórdat zij de regering van hun plannen in kennis stelden". Over prinses Beatrix schreef dhr. Nederhorst, dat zij volledig vreemd staat tegenover de harde eisen, die 't koningschap stelt en dat haar „eigen zinnigheid krachtig in toom zal moe ten worden gehouden". Dr Drees zegt, dat de prinses heeft getoond een groot plichtsgevoel te bezitten en dat zij Nederland bijzon der goed representeert „met evenveel toewijding en beleid als haar moeder en met evenveel begrip voor de con stitutionele verhoudingen". GEVOEL VAN EENHEID De heer Nederhorst zag het einde aankomen van de constitutionele mo narchie. De heer Drees zegt „Ik beschouw de monarchie niet in enigerlei vorm in gevaar. Natuurlijk, er zijn ook in ons land voorstanders van een republiek en de discussies zijn opener geworden." Onder drie vorstinnen is een ge voel van eenheid gegroeid, zegt de heer Drees. „Het zou zeer te betreu ren zijn als die stemming van eenheid zou verdwijnen". De heer Drees vindt, dat men de keus van de prinses, indien enigszins mogelijk, moest eerbiedigen. „Be paalde emoties, hoe respectabel ook, kunnen niet beslissend zijn." Hij meent, dat de regering beter eerder de bewijzen van de goede gezindheid van de heer von Amsberg op tafel had kunnen leggen en beter niet Amster dam als plaats van het huwelijk had kunnen kiezen. „Maar nu Amsterdam is gekozen, moet men deze keuze eerbiedigen. Als het toestemmingsontwerp een maal is aanvaard, moet ook deze be slissing worden geëerbiedigd - ook door de ondertekenaars van de peti tie", zo besluit dr. Drees zijn opmer kingen. De Nederlandse fiscus heeft in de eerste negen maanden van dit jaar al één miljard gulden meer aan belastin gen geïnd dan in dezelfde periode van vorig jaar. Deze formidabele toe vloed van belastinggelden heeft er dan ook voor gezorgd dat voor het eerst in de geschiedenis de tien mil jard gulden-grens al in september werd overschreden. En hoe. De totale ontvangsten stegen eind september tot 10.4 miljard gulden tegen 9,4 mil jard gulden in dezelfde periode van vorig jaar. Zowel de directe belastingen (in komsten-, vennootschaps-, vermo gensbelasting), als de indirecte hef fingen (loon-, omzetbelasting, accijn zen enz.) droegen bij tot de welvaarts stijging van de fiscus en dus van zijn broodheden rijk, gemeenten en pro vincies. De opbrengst van de directe belastingen bedroeg in deze eerste 3 kwartalen 3068 miljoen gulden (2786 miljoen) en de indirecte belastingen 7362 (6648) miljoen gulden. De september-maand was in de rij der negen zeker niet de minste met Hoestdrank in tabl«tvorm.95ct SOEKARNO HANDHAAFT SOEBANDRIO Na een vier uur durende vergade ring van president Soekamo met zijn ministerraad te Bogor, werd zater dagmiddag bekend gemaakt, dat Soe kamo een officieel verbod van de In donesische communistische partij (PKI) overweegt. Soekamo heeft tij dens deze kabinetsvergadering echter tegelijkertijd gewaarschuwd, dat ook andere politieke - anti-communisti sche - partijen verboden zouden kunnen worden als ze de gemoederen van het volk blijven opzwepen. Soekamo weigerde vierkant, zijn minister van Buitenlandse Zaken en vertrouweling Soebandrio te ontslaan; hij noemde Soebandrio „de meest be kwame minister van Buitenlandse Za ken, die de republiek in haar 20-jarig bestaan heeft gehad". Zoals bekend, hebben belangrijke anti-communistische groeperingen in Indonesië het ontslag van Soeban drio geëist, omdat deze verdacht wordt van medeplichtigheid aan de mislukte staatsgreep van 30 ceptem- ber. VAN EERSTE KWALITEIT DOEK - TEGEN BIJZONDERE LAGE PRIJZEN 300 X 400 fl. 66.70 300 X 500 II. 82.75 400 X 500 II. 110.25 400 X 600 II. 131.65 500 X 600 II. 164.50 600 X 800 II. 261.55 OP DEZE PRIJZEN 12% KORTING VOOR CONTANT. Fabrikage en reparaties van dekzeilen en autohuiven T.I.R.-kappen. TELEFOONSTRAAT 33 (zijstraat Heuvelstraat) Tel. 04250 - 31 748 - 23391 - 70496 - 31 664 ACTIE TEGEN HUWELIJK MISLUKT Het Comité Verzoekschrift Staten- Generaal heeft de Tweede Kamer j.l. maandag laten weten 60.000 handte keningen tegen de toestemmingswet voor het huwelijk van prinses Beatrix te hebben verzameld. Hoewel comité-voorzitter prof. Wiersma bijzonder voldaan was over het resultaat van de actie, toonde se cretaresse Dra Eringa zich erg teleur gesteld. Zij had verwacht minstens 'n half miljoen handtekeningen te ver zamelen. Haar ontgoocheling werd gedeeld door Amsterdamse PSP'ers, die j.l. maandagavond een protestvergade ring in Krasnapolsky hielden. Hier werd het bescheiden resultaat vooral geweten aan de weigering van veel dagbladdirecties om een advertentie van het comité op te nemen. De actie is in de provincie geheel mislukt en van de grote steden nam Amsterdam het leeuwendeel voor zijn rekening. BEROEP OP KONINGIN tot behoud Bossche binnenstad Het Comité tot Behoud van de Binnenstad Den Bosch, heeft maan dag in een telegram een beroep op de koningin gedaan, om 'n aantal raads besluiten over aankopen en grondruil in de Bossche binnenstad te vernieti gen. Het comité, dat zich al enkele ja ren bezorgd maakt over de sanerings plannen van B. en W. en de raad van Den Bosch, vraagt de vorstin dit ver zoek bij de Raad van State nader te mogen toelichten. Volgens het comité zijn een aantal raadsbesluiten en de goedkeuring ervan door Gedepunteer- de Staten in strijd met het algemeen belang en met de wet. Het Comité Bossche Binnenstad, onder voorzitterschap van mr Hein Bergé, ziet in deze actie een laatste kans om een halt toe te roepen aan de Bossche saneringsplannen, die vol gens het comité onherstelbare schade aan vele historische plekjes zullen aanrichten. Het comité zal binnen en kele dagen gemotiveerde verzoek schriften indienen. een opbrengst van 1466 (1396) mil joen gulden. De stijging in deze maand was uitsluitend afkomstig van de sector der directe belastingen en daarvan met name de vennootschaps belasting die ditmaal 288 miljoen gul den opleverde tegen 209 miljoen gul den in september 1964. De iets lagere inkomsten uit de in directe heffingen werd voor een be langrijk deel veroorzaakt door het in zakken van 't benzine-accijns (8 mil joen tegen 58 miljoen). Die opvallen de daling is geen gevolg van een plot seling verminderde lust om auto te rijden, maar van de overgang op een ander systeem van controle en af dracht. In de komende maanden zul len de inkomsten dienovereenkomstig toenemen. Euromarkt-invloeden hebben de in komsten uit invoerrechten met 65 miljoen gulden omlaaggedrukt. Met de kansspelbelasting (vroeger loterij belasting genaamd) is het in septem ber ook minder goed gegaan. Dit maal een opbrengst van slechts 27 duizend gulden, tegen 288.000 gul den in september 1964. RUNDVLEES GOEDKOPER Rundvlees moet deze en volgende maand aanzienlijk goedkoper worden. De consumentenprijzen voor rund- en varkensvlees zijn thans onaanvaard baar en onnodig hoog. Bij gelijkblij vende inkoopprijzen zal de huisvrouw van de prijsdaling het meest merken in die winkels en supermarkten, waar de prijzen nu het hoogst zijn. Minister Den Uyl (Prijzen) zegt dit in antwoord op vragen van het Twee de Kamerlid mej. Kessel (KVP). Spoedig zal de bewindsman een standpunt innemen over de prijzen van varkensvlees. Als de slagers zelf niet hun rundvleesprijzen omlaag brengen, zal de minister ingrijpen. Dit is het resultaat van het overleg, dat het departement sinds het Vorig jaar oktober met de slagers heeft ge voerd. Het bedrijfschap slagersbe- drijf heeft al een brief doen uitgaan aan de slagers, waarin hun op het hart wordt gedrukt stipt gehoor te geven aan de oproep de rundvlees prijzen te verlagen. RUWE HANDEN SPORT Bittere woorden van KNVB-praeses Het klonk allemaal hard, wat KN VB-voorzitter Toon Schroder zater dag de bondsafgevaardigden te ver tellen had. Hij was door een reeks van gebeurtenissen onaangenaam ge troffen en luchtte daarover graag zijn gekwelde hart. Daar was, punt één, de nederlaag van de oranje-ploeg te gen de Zwitsers, de genadeklap, die „niet gehoeven had". Daar was, punt twee, 't vertoon van de drie Ajax- cieden, die „liever niet" in 't Neder lands elftal spelen. Daarop inhakend, punt drie, richtte de bondsvoorzitter zich tot Jaap van Praag, de praeses van Ajax, die in de vergadering van het betaalde voetbal bestraffend de vinger had geheven. In punt vier be handelde hij de voorbereiding van het nationale team. Onrustbarend, punt vijf, was volgens de spreker, het har de, soms gemene voetbal in alle lagen van de KNVB. Tenslotte, punt zes, hekelde Toon Schroder de trainers die als schertsfiguren aan een club zijn verbonden. Neem het elke dag!\

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1