wAALwijkse en UnqstRAAtse couRAnt Regering zoekt nieuwe steden Waar moet snel groeiende bevolking blijven? Kamer akkoord met huurverhoging C#* orffatdudlee Rhodesië Ziekenfondsverzekerden gediscrimineerd 1 cunen Ogen vragen brillen van STASSAR MAANDAG 13 NOVEMBER 1963 86e JAARGANG No. 88 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwjjk Tel. 04160-2621 - Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8. tel. 04167 - Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.23 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" De regering is bezorgd over de snelle groei van de bevolking in Ne derland. Vooral de snelle verstede lijking in grote delen van ons land, waar kleine plaatsen razendsnel uit groeien tot steden van fors formaat, dreigt de nodige moeilijkheden te ge ven. Het kabinet wil zo snel mogelijk een plan uitwerken, waarin deze ont wikkeling, die tot nu toe min of meer in het wilde weg kon plaats hebben, aan een bepaald schema moet worden onderworpen. Daarvoor zullen de meest recente gegevens over bevol kingsgroei en de snelle verstedelijking (in ambtelijke taal urbanisatie) wor den verzameld en zal een beeld wor den geschetst van het uiterlijk van Nederland in de komende jaren. Deze nota zal, zoals minister Bo- gaers (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) in zijn jongste begroting aankondigde, volgend jaar verschij nen. Meer en meer is te bemerken, dat de leefbaarheid minder wordt, zei de minister in die begroting. Het is voor al de maar heel beperkte ruimte, welke wij ter beschikking hebben, die de boosdoener is. De ruimte, welke wij nodig hebben om te wonen, te wer ken en ons te ontspannen, kan niet voldoende door landaanwinning (b.v. de toch niet onaanzienlijke IJssel- meerpolders) worden uitgebreid in verhouding tot de groei van onze be volking en het toenemen van de Eu ropese functie van ons land, stelde minister Bogaers. Ons ruimtegebrek zal ons daardoor in de toekomst veel meer moeilijkheden geven dan de wo ningnood nu, schreef hij somber. Er is nu eenmaal geen mogelijkheid de productie te vergroten, zoals bij de woningnood, waar de gestage groei van het bouwcijfer langzaam maar ze ker verbetering brengt on de situa tie. Integendeel, het probleem van de verdeling van de ruimte zal in de toe komst steeds klemmender vormen aan nemen", aldus de begroting. Om welke gigantische belangen 't gaat, wordt duidelijk als men de voor spellingen van de planologen nagaat. Die zeggen, dat vóór de eeuwwisse ling, dus in de komende 35 jaren, nieuwe woonruimte zal moeten wor den geschapen voor rond acht mil joen mensen. Dit betekent, dat in die tijd evenveel aan nieuwe steden moet worden gebouwd als wij er nu hebben of, anders gezegd, dat alle Neder landse steden nog eens zo groot als nu moeten worden. Het is niet alleen het gebrek aan ruimte, dat problemen veroorzaakt. Industrialisatie en motorisering vra gen de bijzondere aandacht in een toch al dicht bevolkt land. Boven dien wordt ons land volgens minis ter Bogaers internationaal betrokken bij de groei van een uitgestrekt com plex van steden, industriegebieden en havens in en rondom de Rijn-Maas- Schelde-delta, met als zwaartepunten de Randstad Holland, het Rijn- en Ruhrgebied en de grote centra in Bel gië en Noord-Frankrijk. De dichtste verstedelijking is dan ook merkbaar in die delen van ons land, die tot dit complex behoren. Globaal genomen is dit dat deel, dat ten Zuiden van de lijn Alkmaar-Arnhem ligt. Ten Noor den en Noord-Oosten van deze lijn is tot nu toe een minder dicht beslag op de ruimte gelegd. Terwijl voorlopig ook nog het Deltagebied (Zeeland- West-Brabant) minder onder druk staat. Grote aandacht wil de regering be steden aan de ontwikkeling van het Noorden van ons land. Immers, elke bevolkingsaanwas, die hier kan wor den opgevangen, betekent een verlich ting van het overbezette Westen. Voor het eerst is vorig jaar het Noorden als geheel over de migratiedrempel gekomen. Er trokken meer Nederlan ders naar toe dan er weggingen. Het is van belang, dat deze tegenbeweging in stand wordt gehouden en versterkt door het verder uitgroeien van krach tige industriële en stedelijke centra in het Noorden, zegt minister Bogaers. Het was vorig jaar voor het eerst in honderd jaren, dat de drie Noordelij ke provincies gezamenlijk een vesti gingsoverschot hadden. De grootste moeilijkheden doen zich voor in het Westen, midden en Zuiden van Nederland. Rond het eind van de eeuw zal Nederland 20 tot 21 miljoen inwoners hebben, waarvan rond 16 miljoen ten Zuiden van de zóne Alkmaar Arnhem zullen wo nen. Terwijl dus in het Noorden een beleid moet worden gevoerd, dat tot een snelle ontwikkeling van het ge bied moet leiden, zal in de andere de len van het land een "inrichtingsbe- leid" moeten worden ontworpen. Kernpunt daarvan moet volgens minister Bogaers de verstedelijking zijn. De steden zijn geconcentreerd in vier grote zones 1. de Noordvleugel van de Rand stad (IJmond, Haarlem, Amsterdam, Zaanstreek, Gooi, Utrecht, Amers foort, Utrechtse heuvelrug, Veluwe- zoom, Arnhem, Nijmegen); 2. de Zuidvleugel van de Rand stad (Leiden, Den Haag, Delft, Schie dam, Vlaardingen, Rotterdam, Dord recht) 3. de Brabantse steden (Bergen op Zoon, Roosendaal, Breda, Til burg, Waalwijk, Den Bosch, Oss, Eindhoven en Helmond); 4. Zuid- en Midden-Limburg. De beide vleugels van de Rond- stad zulen binnenkort een capaciteits tekort hebben voor bijna een miljoen mensen. Voor hen zulen elders steden moeten worden gebouwd. De gedach ten gaan daarbij uit naar Alkmaar, Lelystad, Zuidelijk Flevoland, Helle- voetsluis en misschien nieuwe kernen verder in het Deltagebied. Een belangrijke vraag is daarbij hoe die steden moeten worden ge bouwd en hoe voldoende recht kan worden gedaan aan recreatie- en land bouwbelangen. De nota van volgend jaar moet daarop een antwoord geven. PERFECT L0NG-DRINK# Almdudler, met jonge jenever De Tweede Kamer is donderdag akkoord gegaan met de regerings plannen voor huurverhogingen in '66 en '67 en een gewijzigd subsidiebe leid. „Zonder geestdrift" stemde de Partij van de Arbeid voor het ont werp. Want, zei fractieleider Neder horst „Huurverhoging op dit mo ment en van deze omvang blijft een ongelukkige zaak. Maar wij weten ons gebonden aan de afspraken die bij de kabinetsformatie zijn ge maakt". Prompt na deze verklaring stemde drs. Nederhorst tegen. Reden voor een kabinetscrisis? Bij de formatie is immers ook afgesproken dat fractie leiders zich niet tegen de hoofdpun ten van het regeringsbeleid mogen uitspreken. Met een rood hoofd haastte de heer Nederhorst zich naar de griffier om uit te leggen dat zijn „tegen", „voor" had moeten zijn. Hij schijnt zich nog al eens te ver gissen! Voor welke woningen geldt verhoging? De nieuwe huurverhoging geldt in VRIJE DAG BAKKERS meeste huisvrouwen liefst woensdag. Als de bakkers en bakkersgezellen de vijfdaagse werkweek en dus een vrije dag zullen krijgen zien de meeste huisvrouwen die dag zonder brood bezorging liefst op woensdag vallen. In de steden Utrecht en Dordrecht is dat reeds het geval.. Een landelijke steekproef, genomen door een grote bakkersorganisatie, heeft uitgewezen dat 92 percent der huisvrouwen tegen een bezorgloze dag geen bezwaar heeft; van deze 92 percent gaf 60 pet. de voorkeur aan de woensdag. P.T.T.-TARIEVEN Een tariefverhoging van de PTT is volkomen overbodig. Ook al wordt rekening gehouden met een aanzien lijke kostenstijging, dan zal het batig saldo van de PTT over 1966 - zon der tariefverhoging - altijd nog minstens zo groot zijn als geraamd wordt voor dit jaar (97,7 miljoen). Mede gezien de wenselijkheid van algehele prijsstabilisatie is er in de naaste toekomst geen enkele aanlei ding tot verdere verhoging van de tarieven, aldus het Consumenten Con tact Orgaan (CCO)) in een brief aan minister Suurhof (Verkeer). Zoals bekend heeft Smith eenzijdig de onafhankelijkheid van Rhodesië afgekondigd. De Britse regering heeft de een- I zijdige onafhankelijkheidsverklaring van de blanke minderheidsregering in Rhodesië scherp veroordeeld. Zij noemde dit een daad van rebellie en verraad en heeft onmiddellijk tegen maatregelen afgekondigd. Rhodesië werd verdreven uit het pond-sterlinggebied. De lage invoer rechten tussen de landen van het ge menebest gelden voor deze opstandige Britse kolonie niet meer. De aankoop van tabak en suiker uit Rhodesië is verboden. Vooral dit zal het land zwaar treffen, want suiker en tabak zijn de steunpilaren van de Rhodesi- sche economie. De Britse hulp aan Rhodesië is stopgezet en de export van kapitaal en wapens is niet meer toegestaan. De Britse kolonie Rhodesië heeft zich ten langen leste van het moeder land losgescheurd. Het is de eerste keer sinds de onafhankelijkheidsver klaring van Amerika in 1776, dat een kolonie een dergelijke rebellie heeft gepleegd. Met trillende stem en zijn ontroering nauwelijks meester, las premier Smith van Rhodesië de onaf hankelijkheidsverklaring in een uit zending voor de Rhodesische televi sie voor. Koningin Elizabeth, die j.l. woensdagnacht nog premier Smith per telegram gesmeekt had geen on wettige stappen te doen, heeft het Rhodesische kabinet ogenblikkelijk ontbonden. De Britse minister van buitenlandse zaken, Stewart, is naar New York vertrokken om de Verenigde Naties in te lichten. Hij moest de UNO duidelijk maken, dat Engeland de kwestie als een Brits probleem blijft zien. Britse troepen zullen niet naar Rhodesië worden gezonden, tenzij om orde en rust te herstellen. De Veiligheidsraad kwam donder dagavond bijeen om de toestand in Rhodesië te bespreken. Gesproken werd over een nieuwe Afro-Aziati- sche resolutie, waarin er bij Engeland wordt op aangedrongen de rebellie van Smith neer te slaan. Verbolgen Afrikaanse landen hadden deze reso lutie enkele uren eerder ontworpen. De Veiligheidsraad heeft de motie aangenomen, die tegen Rhodesië werd voorgesteld en maatregelen goedge keurd. De Rhodesische hoge commissaris in Londen is verzocht om binnen 48 uur Engeland te verlaten. Gevreesd wordt, dat de Britse gouverneur in Rhodesië gearresteerd zal worden. Tot nu toe heeft geen enkel land Rhodesië erkend, ok Zuid-Afrika en Portugal, de voornaamste bondgeno ten van Smith, hebben meegedeeld dit niet te zullen doen. Smith, die donderdagmiddag om 12.15 uur zijn handtekening onder de afhankelijkheidsverklaring zette, zei, dat Rhodesië de koningin trouw zou blijven. „Wij hebben geen ruzie met de Britten, maar met de Britse rege ring", vervolgde hij met een brok in de keel. Hij vertelde, dat er alleen maar goodwill bij de Rhodesiërs be stond voor de naburige landen. Dit zou inhouden, dat Rhodesië geen re presaille-maatregelen overweegt en niet van plan is het vervoer van koper uit Zambia, dat door Rhodesië gaat, stop te zetten. Zambia is het meest kwetsbare land. beginsel niet voor woningen, vóór 1 januari 1921 tot stand gekomen, met een huur, die lager is dan f 75.-, f 70.- of f 60.- (al naar gelang van de gemeenteklasse). De minister kan echter voor deze woningen de huurprijs nader vaststellen, indien de huur kennelijk zeer aanzienlijk af wijkt van die van twee vergelijkbare woningen. Woningen, tot stand gekomen tus sen 1 januari 1921 en 5 mei 1945, met een huur die lager is dan de on der boven aangegeven, krijgen een verhoging van tweemaal IV2 pet. Woningen, tot stand gekomen tus sen 1 januari 1921 en 5 mei 1945, met een huur, welke hoger ligt dan f 135.-, f 125.- of f 110.- (al naar gelang de gemeenteklasse) wor den zowel in 1966 als in 1967 met 15 pet. in huur verhoogd. De overige voor 5 mei 1945 ge bouwde woningen worden tweemaal met 10 pet. verhoogd. De woningwetwoningen, gebouwd in de jaren 1946 1956, krijgen eveneens tweemaal een verhoging van 10 pet. Hetzelfde geldt voor de naoorlogse tot 1957 gebouwde gesubsidieerde particuliere huurwoningen. Voor de woningen uit de jaren na 1956 zal het huurverhogingspercen tage variëren van 0 tot tweemaal 10 pet., afhankelijk van de hoogte van de huur, die thans tgeldt. TOPAGENT AMERIKANEN VERDWENEN De Amerikaanse geheime dienst in Duitsland heeft een grootscheeps on derzoek ingesteld naar de mysterieu ze verdwijning van de topagent Spen cer D. Harris. Wanneer het waar is, dat Harris naar het communistische oosten is gevlucht of door geheime agenten ontvoerd werd, dan is het vrijwel zeker, dat de meest geheime plannen rond de Amerikaanse atoom bom in handen van Moskou zullen raken. Deze affaire dreigt zich tot een enorm schandaal te ontwikkelen, omdat Harris een uitermate losban dig leven leidde; hij dronk enorm en hield er een leger vriendinnen op na. WITHEER LESGER OMGEKO MEN BIJ AUTO-ONGELUK Bij een auto-ongeluk in Heeswijk is de 52-arige priester A. Lesger van de orde der Norbertijnen te Heeswijk om het leven gekomen. Witheer Les ger was leraar klassieke talen aan het Norbertijnengymnasium te Heeswijk en prefect van het internaat. Het slachtoffer was bestuurder van een personenauto, die op de weg van Heeswijk naar Heesch onder de buurtschap Rucphen, uit de bocht vloog en tegen een boom botste. Een mede-inzittende, de 30-jarige lerares mej. V. uit Eindhoven, liep ernstige verwondingen op en moest worden opgenomen in het ziekenhuis te Veg- hel. De naam van de arts is in de ogen van de ziekenfondsverzekerden moei lijk aantastbaar hij is de vaderlijke autoriteit, heerser in het geheimzin nige gebied tussen leven en dood. De onlustgevoelens in de relatie tot de arts krijgen vooral gestalte in een zich achteruit gezet voelen in verge lijking met de particuliere patiënten. Veertig procent van ziekenfondsver zekerden, die vier jaar geleden wer den geënquêteerd in het kader van een door het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds ingesteld psy chologisch onderzoek naar de instel ling van de ziekenfondsverzekerden, zegt heel openlijk het gevoel te heb ben, anders behandeld te worden. De resultaten van het door Makro- tes in Amsterdam uitgevoerde onder zoek zijn eerst thans bekend gemaakt in het blad van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen. Hoewel de CBOZ voorzichtigheid bij de beoordeling van de verkregen re sultaten gewenst acht, is de bond te vens van oordeel dat een goede in druk werd verkregen van de vier jaar geleden levende gevoelens. Slechts zeven procent van de on dervraagden reageerde negatief over het ziekenfonds als sociale instelling. Zij zagen er „een winstgevend be drijf" in. Het oordeel over de ver strekkingen was ten gunste van de ziekenfondsen (80 40). Een ideaalbeeld herkent men in de arts een voorkeur voor een fonds praktijk. De arts met een particuliere praktijk komt er veel slechter af. De motivering „om het geld, wie gauw rijk wil worden" komt veel vaker voor en blijkt bijna allesbepalend te zijn. Sommigen noemden een particuliere arts wel een specialist, in tegenstel ling met de ziekenfondsarts, die men vooral als een gewoon arts ziet. In het algemeen bleken de onder vraagden bang te zijn voor de tand arts. Ongeveer een derde van de on dervraagden ontdekte bij de tandarts een verschil in behandeling. Onbemind De apotheker als persoon is over het algemeen voor de ziekenfondsver zekerde een onbekende, hetgeen hem tevens onbemind maakt, want 't aan tal positieve beweringen over de apo theker was gering. Veertig procent reageerde sterk negatief en 20 pet. positief. Van de overige 40 procent was de instelling vrij neutraal. Wat betreft de behandeling in de apotheek had men veel zakelijke en concrete klachten, maar deze liggen minder op het persoonlijke vlak. Zes tig procent had een positieve instel ling tegenover de apotheek. Men ziet de apotheek als een soort automatiek, waar men het recept ingooit en waar dan het medicijn moet uitrollen. Een belangrijk wrijvingspunt bleek de be zorging van medicijnen (30 procent). BEDRIJFSCHAP VOOR SCHOENINDUSTRIE GAAT VERGADEREN Het Bedrijfschap voor de Schoen industrie houdt op woensdag 1 dec. een vergadering om 10.30 uur in de grote vergaderzaal van het gebouw aan de Willem Il-straat 47-49 in Til burg. De begroting '66 en vaststelling van de Heffingsverordening '66 vor men naast een aantal zakelijke mede delingen de hoofdschotel van de agenda. Uit het onderzoek bleek voorts een kleine voorkeur voor de hulp van een huisarts bij een bevalling. De verhou ding huisarts-vroedvrouw was 47-33. De controlerend geneesheer is niet populair bij de ziekenfondsverzeker- Markt Waalwijk den. Hij wordt volgens de leiders van het onderzoek het best getypeerd met de uitdrukking van één ondervraag de; „Het is een boeman". Anderen lieten zich helemaal gaan en spraken van „baantjesjager" en „smeerlap pen". Men had weinig besef van de taak van een controlerend genees heer in het ziekenfondssysteem. Be ter komt de bode van het ziekenfonds er af. Hij wordt gezien als een onbe duidende figuur in het grote geheel, die „steeds op tijd komt" en „wat van de ziektewet af moet weten". Discriminatie De ervaringen bij een opname in 't ziekenhuis zijn goed. De negatieve gevoelens hebben betrekking op de verpleging, waarbij men vaak discri minatie tussen particulier en zieken fondslid ervaart. De instelling van de ziekenfondsleden tegenover de ver pleegsters is overwegend positief (ruim de helft). Uiterst negatief rea geerde de helft van de ondervraag den op het gescheiden spreekuur van de arts. Ze ontdekten daarin een stands- en welstandsverschil. EÉN DODE EN ZWAAR GEWONDE Doordat een overwegwachter in Leidschendam de bomen in de spoor lijn Den Haag - Rotterdam te vroeg opendraaide is donderdagmorgen vroeg de 37-jarige Rotterdammer G. Huyzers om het leven gekomen. De 39-jarige J. van Halem, eveneens uit Rotterdam, werd zwaar gewond. Bei de mannen zaten in een auto, die door de trein Den Haag - Rotterdam werd gegrepen. De overwegwachter had de bomen weer geopend, nadat de trein naar Den Haag juist was gepasseerd. Vlak daarna kwam er echter een trein uit de andere richting, die de auto op de geopende overweg greep. Meer dan een uur lang zijn de beide sporen in Leidschendam ver sperd geweest. De passagiers werden tussen Leischendam, Pijnakker en Delft met bussen vervoerd. De betrokken overwegwachter, die volgens de voorlichtingsdienst van de N.S. een uitstekende staat van dienst heeft, is voorlopig van zijn werk zaamheden ontheven. St. Nicolaas en Zwarte Piet komen traditiegetrouw ook dit jaar voor Uw klein tjes in onze zaak op woensdag IJ nov. en woensdag 24 nov. van 2 tot 4 uur Stationstr. 2-4, tel. 2809 Waalwijk De rcho vAn het Zuióen 2002 de Alpendrank uit Oostenrijk l' ul "Sö W>J WILDE ER NIET LANGER OVER DOOR ZAGEN HOE MOOI DE SCHOENEN-KOLLEKTIE B'J ONS WEL ZOU ZJN? HU LAAT ZICH NIET "BE GOOCHELEN" MAAR IS GAAN KIJKEN MET EIGEN OGEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1