WAALwijkse en lAnqstRAAtse couRAnt Koninklijke onderscheiding voor J. Verhoofstad DdfflP°breekt Fr. Verhoeven 40 jaar bij N.V. A. &i. de Kort WASPIK Sprang-Capelle WINKELJUFFROUW X 40 jaar bij „De Amstei" VRIJDAG 19 NOVEMBER 1965 86e JAARGANG No. 89 bedrijf. Maar uit wat de directeur heeft gezegd, kan ik afleiden, dat U niet alleen als vakman een waarde volle kracht bent, maar ook als leg ger van contacten tussen de perso neelsleden." Burgemeester Teijssen zei graag deelgenoot te zijn van dit feest bij "De Amstei" en gaarne zijn cordiale ge lukwensen te willen aanbieden. Het verheugde hem zeer de jubi laris mede te kunnen delen, dat hem door H. M. de Koningin de ere-me- dalje verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau was toegekend. Onder applaus van de aanwezigen speldde Burgemeester Teijssen de on derscheiding op. De heer E. Stassen sprak daarna een woord van gelukwens namens het staf- en kantoorpersoneel. Bij alle ups en downs kon op de jubilaris worden gerekend. Hij noem- t Zwartste zwart is de basis geweest, waarop wij onze reputatie op bouwden. Daaraan hebt gij altijd gewerkt en daarvoor zijn wij U grote dank verschuldigd aldus sprak de heer Gompen, directeur van de N.V. Koninklijke Chroomleder fabriek "De Amstei" v/h L. S. Gompen, dinsdagmorgen tot de heer J. Verhoofstad, die gedurende veertig jaar werkzaam is geweest bij deze lederfabriek. De heer Gompen was verheugd, dat er weer een jubileum kon worden gevierd, want die keerden in het bedrijf terug met een zekere regelmaat. Hij memoreerde, dat het jaar 1925 voor de jubilaris een goed jaar moet zijn geweest het herstel van de crisis, die na de eerste wereldoorlog was ontstaan, was ingetreden. Grote bewondering toonde de heer Gompen voor het vakmanschap van de heer Verhoofstad. Maar daarvoor ook niet alleen. Als bestuurslid van de personeelsontspanningsvereniging maakte de heer Verhoofstad zich zeer verdienstelijk. In het bedrijf wist de jubilaris al tijd een prettige sfeer te scheppen en de anderen zijn trots hem een collega te kunnen noemen. "De tijden veranderen", aldus de heer Gompen, "maar bepaalde waar den blijven bestaan. Eén daarvan is trouw. Die heeft twee richtingen. Trouw gaat en komt terug. Dezelfde gevoelens van trouw, die U bezield hebben, bezielen ons als directie. En bepaald niet alleen vandaag." De rustige zelfverzekerdheid van het optreden van de heer Verhoof stad, noemde directeur J. Gompen een bron van inspiratie voor allen die met de jubilaris in contact kwamen. Spreker betrok ook mevrouw Ver hoofstad in de hulde en bood haar bloemen aan. De heer Verhoofstad mocht uit handen van zijn directeur de pas geïntroduceerde gouden A- speld en een enveloppe met inhoud ontvangen, De heer Gompen kondigde aan, dat op 3 december alle overige Amstel- medewerkers, die recht hebben op de gouden onderscheiding, aan de beurt komen, Burgemeester Teijssen sloot zich vol gaarne aan bij de woorden van de heer Gompen. "Ik kan niet treden in een beschou wing over Uw verdiensten voor het de kracht van een verkoudheid bij Vader, Moederen Kind, ann de hem "de bewaker over de zwarte suède" en zei, dat de heer Verhoof stad het zwartste zwart nog zwarter probeerde te maken. Naast een woord van gelukwens vond de heer Sassen een woord van dank op zijn plaats. Dank nl. voor de wijze waarop de jubilaris zijn aandeel heeft geleverd aan de reputatie van het bedrijf. Namens het personeel kon de heer P. van Vugt verzekeren, dat de naam Verhoofstad bij alle collegae een pret tige klank heeft, omdat hij altijd voor de juiste sfeer wist te zorgen. De heer van Vugt bood de jubilaris namens 't personeel een geschenk onder couvert aan. Aan het einde van de gezellige bij eenkomst in de directiekamer sprak de heer Verhoofstad een kort dank woord. "Iedere week vinden we in de krant bedrijfsjubilea vermeld. Ook veer tigjarige. De waarde schijnt een beetje te devalueren. Daarom is het nuttig even stil te staan bij een veertigjarig jubileum. Deze jubilarissen zijn in de bedrijven gekomen op een moment, toen het vervaardigen van schoenen een beetje industrie begon te worden. Deze mensen hebben de slechte tijd van de crisis meegemaakt, waarover veel verwijten zijn ge maakt. Zij hebben de oorlog en het herstel meegemaakt. Ook de groei tot een volwaardige industrie in het Nederlandse bedrijfsleven." Met deze algemene schets begon de heer J. A. J. de Kort, directeur van de N.V. A. en J. de Kort Schoenfa briek, de huldiging van de heer Fr. Verhoeven, die gedurende veertig jaar aan dit bedrijf was verbonden als binnenzolen-opkrammer. Ook de heer Verhoeven had zijn beste krach ten aan het bedrijf gegeven, waardoor deze ontwikkeling mogelijk was. Hij had als al die mensen, die zo vele jaren hun beste krachten gaven, bijgedragen aan de goodwill van de bedrijven, de bedrijfstak en Waalwijk Exclusieve collecties SHAWLS Damesmode Tilburg Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz als centrum van de schoenindustrie. De heer Verhoeven is de 13e bij de N.V. A. en J. de Kort, die zijn veer tigjarig jubileum vierde. De jubilaris had praktisch al die veertig jaren in het bedrijf aan één machine gewerkt. Hoewel het op- krammen van zolen eenvoudig werk lijkt, is het in feite het basiswerk in Sprang geref: jeugdbeweging" de montage-afdeling en voor de ver dere produktie. De heer de Kort wees erop, dat de heer Verhoeven op zijn tijd voor een vrolijke noot kon zorgen en met iedereen op goede voet stond. Voor de grote verdiensten van de jubilaris overhandigde de heer De Kort hem een prachtig horloge en een enveloppe met inhoud. Mevrouw Verhoeven deelde in de gelukwens van de heer De Kort en ontving van hem een doos bonbons. Loco-Burgemeester J. J. M. van Heeswijk vertegenwoordigde Burge meester Teijssen, die tot zijn spijt niet aanwezig kon zijn. Hij schetste op de hem eigen, per soonlijke wijze de verdienste van de heer Verhoeven voor diens veertig jaren werk in het bedrijf van de N.V. A. en J. de Kort. „Het feit, dat er zovele veertigjarige jubilarissen zijn, bewijst, dat er nog mensen zijn, die een grotere binding met het bedrijf hebben dan het loonzakje." Wanneer een binnenzool verkeerd zit, aldus de heer van Heeswijk, is er van een schoen niets goeds meer te maken. Hij rekende de heer Verhoeven voor, dat alle binnenzolen, die hij in zijn handen gehad, tesamen een leng te vormen van Waalwijk tot Napels. Groot was de waardering voor de wijze, waarop de heer Verhoeven steeds zijn werkzaamheden had ver vuld. Loco-burgemeester v. Heeswijk was verheugd te kunnen mededelen, dat het H.M. de Koningin behaagd had de jubilaris te onderscheiden met de ere-medaille verbonden aan de or de van Oranje Nassau. Nadat de heer Verhoeven een kort dankwoord had uitgesproken bleef 't gezelschap nog enige tijd bijeen. Spar - Zelfbediening L. VAN OPSTAL Besoijensestraat/hoek Molenstraat, Waalwijk Telefoon 04160 - 3775 werken Halve dagen Ook dat kan mevrouw en 't is de moeite waard om te informeren wat u in die tijd bij Hollandia kunt verdienen. DE B. V. D. De Hagenaar die zich de vorige week in een telegram aan premier Cals beklaagde over activiteiten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, blijkt bij de BVD op een lijst van ex tremistische figuren te staan. Minister Smallenbroek (Binnen landse Zaken) heeft dit dinsdag in de Tweede Kamer gezegd. De lijst is op gesteld door de Haagse politie, die het nuttig vond de BVD de namen te geven van hen die zich op Prinsjes dag duidelijk tegen Claus toonden. De 40-jarige Hagenaar A. Rem merswaal - 'n rijksambtenaar werk zaam bij de Koninklijke Bibliotheek - liep tijdens het uitspreken van de Troonrede over het Lange Voorhout met een bord „Claus geen prins der Nederlanden". De politie nam hem mee naar het bureau. Dit is een kwestie der Haagse po litie, zei minister Smallenbroek. „Ik betreur het dat de BVD op nieuw slachtoffer is van het werk van anderen", zei minister Smallenbroek. Het ging om een interne nota van het ministerie van Justitie, en niet van de BVD. Als er één dienst is, die zorgvuldig met zijn stukken om springt, dan is het de BVD, zei hij. Zij moet het opnemen tegen diensten die geen enkel middel schuwen, zoals die van communistische landen. fcho vAri het Zuióert Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 - Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.23 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" ZWARTSTE ZWART NOG ZWARTER Mevrouw Verhoofstad bekijkt de koninklijke onderscheiding die haar man ontving ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum bij „De Amstei". CORDIALE GELUKWENS BLOUSES ZAKDOEKJES VESTEN ROKKEN KRAAGJES, COLLS PANTALONS GEBREIDE JAPONNEN Heuvelstraat 14 - Telefoon 26SS2 OUD PAPIER-ACTIE SIRENA Vrijdag 19 en zaterdag 20 november zal door de fanfare Sirena weer oud papier op gehaald worden. Beleefd verzoekt men het klaar te willen zetten. De route voor vrijdag is Hogevaart, Julianalaan en Heistraat, aan vang 7 uur; voor zaterdag Loonsestr., Zuid- Holl. Dijk en Raadhuisstr., aanv. 9 uur v.m. DOKTERSDIENST De doktersdienst zal zaterdagmiddag en zondag worden waargenomen door dokter K. van 1 uijn te Kaatsheuvel, Vossenberg- selaan 21, tel. 04167-2006. 'KERKDIENSTEN ZONDAG 21 NOVEMBER 1965 Ned. Herv. Kerk 9.30 uur en 2.30 uur Ds. P. J. Bos. Geref. Kerk 9.30 uur en 4.30 uur Ds. Wiersinga van Hilversum. BAZAR MARIJKE Zoals te verwachten was, bestond er j.l. maandagavond veel belangstelling voor de door en ten bate van harmonie en drumband Marijke georganiseerde bazar. Er werd weer geprofiteerd van de mooie prijzen, die met de attracties te verdienen waren. De trekking van de grote verloting vond plaats, alsmede werden de winnaars van de mooie poppen enz. bekend gemaakt. Deze bazar zal zeker een mooi bedrag in de kas van de harmonie brengen. Voor de uitslag van de loterij enz. verwij zen wij naar de advertentie in dit blad. Maandagavond kwam de Geref. Jeugd beweging Streekverband De Langstraat in vergadering bijeen in het Geref. Kerkge bouw te Sprang. De bijeenkomst stond on der leiding van de voorzitter van het Streek verband de heer Ad Hommel. Na opening en een welkomstwoord door de voorzitter, werd door mej. C. Mandemakers een onder werp ter bespreking ingeleid over: „Verbe VAN WAALWIJK TOT NAPELS Loco-burgemeester J. van Heeswijk wenst de heer Fr. Verhoeven geluk met zijn 40- jang dienstjubileum bij de fa. A. en J. de Kort en zijn koninklijke onderscheiding daarbij ontvangen. ter de wereld en begin bij u zelf", welk on derwerp eerst in een 8-tal groepen werd be sproken, om er daarna een algemene be spreking over te houden. Na de pauze, waarin koffie werd aange boden, kwamen Burgemeester M. v. Prooijen en de voorzitter van de A.R. Kiesvereniging Sprang-Capelle de heer Jac. Vos ter verga dering, die door de voorzitter werden wel kom geheten. Burgemeester van Prooijen sprak de jeugd toe en vertelde in een ge moedelijke causerie een en ander omtrent de komende verkiezingen voor leden van de Provinciale Staten en van de Gemeenteraad en van de Anti Revolutionaire Partij. Uitgaande van de titel van het vooraf door de jeugd behandelde onderwerp, wees burgemeester van Prooijen op de roeping van de jeugd, ook op staatkundig terrein het beginsel uit te dragen en wekte op tot steun aan de A. R. Partij, die vanuit Gods Woord GROTE VERSLAGENHEID BIJ OVERLIJDEN JOH. VAN BOXTEL Groot was de verslagenheid bij directie en personeel van de Schoenfabriek Martino te Kaats heuvel, toen bekend werd, dat de heer J. v. Boxtel ten gevolge van een noodlottig ongeval was overle den. De heer van Boxtel was gedu rende 34 j. werkzaam bij Schoen fabriek Martino, waar hij door zijn grote plichtsbetrachting een door de directie zeer gewaardeerd mede werker was. Ook bij zijn collegae stond de heer van Boxtel in hoog aanzien. Ook elders in Kaatheuvel, is het medeleven met de zwaargetroffen familie zeer groot. het staatkundig leven beïnvloedt. De geslaagde bijeenkomst werd met een dankwoord door de voorzitter aan de spre ker en het zingen van het le en 6e couplet van het Wilhelmus beëindigd. VOETBAL Het eerste elftal van Waspik speelt zon dag op eigen terrein een wedstrdijd tegen Raamsdonk. Deze streekderby zal ongetwij feld weer een groot aantal supporters naar Elzenhage trekken. White Boys trekt zondag naar Breda om daar SAB te gaan bekampen. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk, zondag 21 november a.s., 9.30 en 14.30 uur Ds. Rebel. MEDISCHE DIENST Zaterdag en zondag zal de medische dienst worden waargenomen door dokter Gerlach uit Capelle, tel. 350. ti#- AJ~xL Lii WINKELWEEK VOOR WASPIKSE JEUGD De stichting Jeugdbelangen en de plaat selijke winkeliersvereniging hebben elkaar gevonden in de organisatie van de traditio nele winkelweekactie. De "Jeugdheraut", 'n voor deze gelegenheid uitgegeven krant, maakt hiervan melding. De actie gaat 22 november van start en duurt tot 5 decem ber. In deze periode ontvangt de koper voor iedere gulden die hij bij een der deelnemers besteedt een bon. Deze moeten op wed strijdkaarten worden geplakt die tegen 10 ct. per stuk verkrijgbaar zijn. Tot en met 6 dec. kunt u dan deze kaarten inleveren om mee te dingen naar de vele prijzen die bij de heer A. Gijsman Raadhuisstraat 1 te be zichtigen zijn. U helpt dan tevens de Was- pikse Jeugd. KORFBAL De dameskorfbalclub Amicitia verloor op eigen terrein met 4-0 van Jong Brabant uit Tilburg. VOLLEYBAL De overgangsklasser Atak 1 moest in Den Bosch met 3-0 zijn meerdere erkennen in DOS. Atak behaalde tot nu toe 4 punten uit evenzoveel ontmoetingen. spiegel". De tweede bijeenkomst van de volksuniversiteit vond plaats op dinsdag 16 november in het gemeenschapshuis. Drs. C. J. Lapdy hield een inleiding getiteld "Waar om vernieuwde liturgie?" Een eerlijke be zinning op het "waarom" van verschillende vernieuwingen op liturgisch gebied bleek bijzonder zinvol en verhelderend. De vol gende avond is gepland op 14 dec. Dan zal dr. A. Smulders een lezing houden over: "volwassenheid als krachtbron in deze dy namische tijd". DRUK PROGRAM VOOR O.K.K. De Chr. Gem. Zangvereniging OKK is de laatste dagen erg actief geweest. In de Herv. Kerk te Dongen luisterde het koor 'n jeugd dienst op, terwijl in 's-Gravenmoer mede werking werd verleend aan de uitvoering van 't plaatselijk koor aldaar. Donderdag trad OKK in Raamsdonksveer op in het kader van een door de federatie van Chr. koren georganiseerd concert. JONGE BOEREN In de laatste vergadering van de jonge boeren maakte de heer Jos Kamp bekend dat hij wegens drukke werkzaamheden zich genoodzaakt voelde de voorzittershamer neer te leggen. Als zijn opvolger koos de verga dering de heer Piet Kamp Bzn. De heer L. Kamp AJzn. werd aan het bestuur toege voegd. De burg. van Erp-beker voor de ac tiefste jonge boer werd door de commissie dit jaar toegekend aan J. Wagemakers. Besloten werd op 11 dec. een oud-ijzer- actie te houden ter versteviging van de kas- positie. Tijdens deze bijeenkomst gaf de af tredende president een duidelijke uiteenzet ting van de vernieuwingen welke in de or ganisaties van jonge boeren en boerinnen zijn doorgevoerd. Beide organisaties zullen vanaf heden worden aangeduid met de naam Kath. Plattelandsjongeren, afgekort met KPJ. Tenslotte hield pater S. Remmerswaal OCD een lezing over het onderwerp: Onze houding in deze welvarende maatschappij. vraagt 5-daagse werkweek; goede sociale voorzieningen. STREEKDEMONSTRATIE EHBO. In de zaal van café C. Montens trad de Waspikse EHBO-vereniging op als gast- vrouwe van enkele EHBO-verenigingen uit naburige gemeenten. Hier hielden Hank, Raamsdonksveer, Dussen en Waspik een on derlinge wedstrijd, die tevens bedoeld was als een demonstratieavond. Als zodanig heeft de bijeenkomst zeker aan het doel be antwoord, want buiten de deelnemers waren er zeker 'n 100-tal toeschouwers. De demon straties waren interessant en leerzaam. De vier ploegen kregen samen 8 slachtoffers te verzorgen. De verschillende opdrachten wer den uitgevoerd onder het jurerend oog van mevr. Weterings uit Dussen, dokter R. F. Wijffels uit Waspik en dokter van Tilborgh uit Raamsdonksveer. VOLKSUNIVERSITEIT Was de eerste bijeenkomst welke de Was- wikse volksuniversiteit dit seizoen belegde bepaald niet overweldigend druk bezocht, inhoud had de avond zeer zeker. De jour nalist Henri Knap sprak op bijzonder boei ende wijze over „Gewone mensen voor de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1