waaLwijkse en UnqstPAAtse couRant DRUNEN BEGROET 10.000sie ADRIANUS JOHANNES VAN SPIJK ONTWIKKELING IN DRUNEN BEGON NA 1945 Vele geschenken voor Drunen's 10.000 Ogen vragen brillen van STASSAR WÊÊÊÜM St. Nicolaas en STASSAR, één begrip! Pauselijke afkondigingen in het Concilie MAANDAG 22 NOVEMBER 1965 '~~'v 36e JAARGANG No. 90 De rcho v^n het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.20 p. mnd. (100+ 5ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO' "19 november 1965 is een dag die "met bijzondere klank in de anna- "len van onze gemeente opgete- "kend zal worden. We zijn ver- "heugd vandaag de 10.000ste in- "woner van Drunen te hebben ge registreerd. Zijn naam is Adria- "nus Johannes van Spijk',' aldus begon Burgemeester Stieger van Drunen vrijdagmorgen 'n feeste lijke bijeenkomst in de raadszaal. Intussen wapperden op en rond het Marktplein de vlaggen, die allengs ook elders in de gemeente meer en meer verschenen, na de bekendmaking van het heugelijke feit door een ge luidswagen, en speelde het carillon van de kerk vrolijke feestmelodmieën. De 10.000ste van Drunen is in vele opzichten typerend voor de gemeente. Zijn ouders, Franciscus Theodorus v. Spijk en Martina Gerarda Klerks, zijn beide 24 jaar oud en uit de plaats zelf. De heer van Spijk is werkzaam bij de N.V. Lips en woont in de Mei doornlaan 27. De heer mevrouw van Spijk hebben ook nog een dochtertje. Tijdens de plechtigheid in de raads zaal, waarbij behalve de vader van de 10.000ste aanwezig waren de beide wethouders, Deken Werner, dominee van 't Kruis, de heer van Lammeren namens de N.V. Lips en de heer M. Elshout namens de kring van Dru- nense Schoenfabrikanten, schilderde Burgemeester Stieger de grote ont wikkeling en sterke groei van Drunen op velerlei terrein. Elders op deze pagina treft de lezer daarvan een overzicht aan. Behalve de vader en de moeder ("ik kom U vanmiddag thuis nog op zoeken") betrok Burgemeester Stieger ook de beide wethouders, de secreta ris en het gemeentepersoneel in zijn gelukwens. Voor de ambtenaren was het prettig eens naar buiten te kunnen demon streren wat er nodig is om een snel groeiende gemeente te runnen. De Burgemeester zei, dat de amb tenaren een pluim verdienen voor wat ieder van hen voor zich en allen ge zamenlijk als team presteren. Dit jaar is voor Drunen in vele op zichten een recordjaar: de veiling be reikte donderdag een mijlpaal, het kampeercentrum bewees z'n grote be kentenis door de 100.000-ste over- nachting te boeken en de 10.000 in woner markeert de na-oorlogse ont wikkeling Burgemeester Stieger deelde mede, dat de Drunense schooljeugd die vrij dagmiddag vrijaf zou hebben. De gemeenteraad zou 's avonds in een feestelijke zitting bijeenkomen. Telegrammen werden verzonden aan de commisaris der Koningin in Noord-Brabant, de besturen in de omliggende gemeenten en de voorzit ter van de Streekraad Midden-Bra bant. Namens het gemeentebestuur bood burgemeester Stieger, - na de voor lezing van de akte - een spaarbank boekje aan, waarop ook de Boeren leenbank en de N.V. Rex een bedrag hadden gestort. De heer J. van Herpt, bestuurslid van de Boerenleenbank zei, dat deze niet achter wilde blijven bij de geluk wensen omdat de bank op het punt staat de 7.000e spaarder in te schrij ven. W. van Lammeren sprak een geluk wens namens de direcue van de INV Lips, irlet is meer dan een toevallige samenloop van omstandigheden dat de vaders van de bUUUe, de 9UUUe en de iU.UUUste inwoner van Drunen bij de N.V. Lips werkzaam zijn. De heer van Lammeren overhandigde 'n geschenk onder couvert en zegde een verzoek toe van een Lips-delegatie ten huize van de heer van Öpijk. De heer M, Lishout wenste de heer van bpijk namens de schoen!abrikan ten geluk. De geschenken waren te talrijk om mee te brengen en zouden thuis worden bezorgd. Ook de N.V. Rex had deze week een miljoenenrecord geboekt. De hr. Elshout overhandigde de gelukkige vader een doos met kinderschoentjes, geen gewone, maar drie paar in de zg. Beatrix-doos (zoals ze 38 jaar ge leden verkocht werden)een paar ro de, een paar witte en een paar blau we. Deze laatste waren nog origineel uit de produktie van 1938. „We willen er geen doekjes om winden: de groei van Drunen" hangt samen met de groei van de N.V. Lips. Dat is de peiler van de welvaart in onze gemeente en daarop kan Drunen zijn expansie herleiden." Opvallend is het feit, zegt hij, dat Drunen pas na de oorlog aan zijn expansie is begonnen. Tot 1945 bijvoorbeeld vertoont de loop van de bevolking hetzelfde sta tische deel, dat in de overige Lang- straatse gemeenten wordt aangetrof fen. Ter illustratie; in 1880 telde Druhen 2800 inwoners en in 1920 was dat slechts gegroeid tot 3000. In 1935, 't jaar dat Elshout en een deel van Oudheusden bij Drunen werden gevoegd, werd de eigen bevolking van 3400 zielen vermeerderd met 1100 mensen. In 1945 bedroeg het inwonertal nog maar 5000. Maar dan gaat de groei in een versneld tempo: in 1953 zijn er al 6000 inwoners, 10 jaar later wordt de 9000ste begroet. Begin 1965 telde Drunen 9460 in woners. BEVOLKING VERDUBBELD In de na-oorlogse jaren is de be volking dus verdubbeld. De laatste jaren is de netto groei zelfs met 500 zielen per jaar. Dat alles dankt Dru nen aan de „injectie" van de N.V. Lips, die haar grote expansie pas na 1950 inzette. Deze heeft Drunen niet alleen gekozen als vestigingsplaats voor het bedrijf, maar ook voor haar medewerkers. Het bedrijf bouwde voor zijn personeelsleden ruim 450 woningen en nog onlangs kwamen er nog 50 woningen gereed. :r Een gelukkige 10.000ste inwoner tussen vader en moeder van Spijk. De heer van Spijk zet zijn handtekening, terwijl burgemeester Stieger (rechts) en wethouder L. van Drunen (midden) toekijken. PRIMA WERKGELEGENHEID Hoewel Lips de voornaamste pei ler is van Drunens' welvaart, zij is niet de enige. Ook de gevestigde schoenindustrie breidde zich belang rijk uit en wist zich te consolideren. Er zijn verschillende schoenfabrieken met grote faam. In de lederwarensec- tor heeft Drunen twee belangrijke en gezonde bedrijven binnen zijn gren zen. Nieuw voor Drunen zijn een drie tal confectie-ateliers, die vooral voor de werkgelegenheid voor meisjes van groot belang zijn. Deze ateliers vor men welkome aanvulling van het in dustriepatroon Overeenkomstig de richtlijnen, die een vijftal jaren geleden zijn uitge stippeld door het E.T.I. in Tilburg, voert de gemeente geen aktief indus trialisatiebeleid, de expansie van de bedrijven vezekert de werkgelegen heid voldoende. Momenteel heeft Drunen een groot inkomend pendel saldo (18,7%). In 1947 was Drunen nog 'n agra rische gemeente met 37,8% van de onafhankelijk van de beroepsbevol king werkzaam in de agrarische sec tor. Dat was in 1960 teruggelopen tot 16,4% en momenteel kan worden aangenomen, dat dit percentage 12 bedraagt. In 1947 was nog maar 41,7% werkzaam in de industrie, in 1960 echter 60,1% en thans 64%. In de industriesector toont Drunen hetzelf de beeld als de rest van Midden-Bra bant: betrekkelijk weinig mensen vin den er hun emplooi: 20,5% in 1947: 23,5% in 1960 en 24% thans. STRUCTUURPLAN VOOR 25.000 INWONERS De enorme expansie van de ge meente heeft natuurlijk zijn conse quenties gehad voor het uiterlijke aanzien. Het oorspronkelijke bebou wingspatroon van Drunen toont het zelfde beeld, dat elders in de Lang straat wordt aangetroffen; een lang gerekte lint-bebouwing. Ten noorden van deze lintbebouwing heeft zich reeds eerder rond het gemeentehuis 'n centrum ontwikkeld. Thans heeft het gemeentebestuur voor het gehele gebied een structuur plan ontworpen. Dat voorziet van 'n aantal uitbreidingsplannen in onder delen in onderscheidene woon- werk en recreatiegebieden. Het gebied ten noorden van de spoorlijn (Elshout) heeft een typisch agrarisch karakter, dat nog geaccentueerd is door de ruil verkaveling. TUSSEN SPOORLIJN EN AFWATERINGSKANAAL Het structuurplan concentreert zich op dat deel van de gemeente, dat ligt tussen spoorlijn en afwateringska naal. Tussen spoorlijn en Grotestraat heeft zich inmiddels een groot cen trum ontwikkeld. Dat is de eerste fa se van het structuurplan. Ten oosten van de Stationsstraat komt daar zelfs een nieuwe parochiekerk (van pas toor Meeuwissen, die zich thans nog met een noodkerk moet behelpen) en een winkelcentrum. Ten zuiden van de Grotestraat lig gen de uitbreidingsplannen Vennen- Oost en Vennen-West, van elkaar ge scheiden door de Torenstraat. Dit zijn resp. de tweede en derde fase van het structuurplan. Wanneer die zijn voltooit komt er een vierde fase, die ten oosten van het huidige cen trum tot aan de Badhuisstraat en ten Oosten van het plan Vennen-Oost, alsmede aan de westelijke grens van de gemeente nog in bebouwingen voorziet VIER FASEN Wanneeer deze fasen voltooid zijn kunnen er in dit nieuwe centrum van Drunen 24600 mensen wonen in 6575 woningen. De eerste fase (die bijna voltooid is) omvat 101 ha. grond en krijgt 2300 woningen voor 9200 inwoners, de tweede fase (Ven nen-Oost) omvat 59 ha., 1475 wo ningen voor 5300 inwoners: de derde fase is even groot en de vierde ten slotte omvat 53 ha., waarop 1325 wo ningen worden gebouwd voor 4800 inwoners, LAND- EN TUINBOUW IN ELSHOUT Het land- en tuinbouwgebied krijgt zijn zwaartepunt in Elshout, waar de streekveiling met een omzet van vijf miljoen gulden. lV* miljoen gulden uit de eigen plaats verwerkt. Ook in de toekomst zal de land en tuinbouw een belangrijke bron van inkomsten betekenen. Het gemeente bestuur juicht de aanwezigheid van vitale tuinbouwbedrijven van harte toe. Ook in de zuidoosthoek en de zuidwesthoek van de gemeente is nog ruimte gelaten voor landbouwbedrij ven. Ten oosten van de Badhuisstraat is het 100 ha. grote industrieterrein van Lips gelegen. Kleinere industrie terreinen liggen in de bebouwde kom. Als zuidelijke grens van het woon gebied geldt het Afwateringskanaal. Aan de andere kant daarvan ligt een derde van het grondgebied van de ge meente, dat als een van de mooiste natuurgebieden van ons land bekend staat. VEEL NATUURSCHOON De gemeente is begiftigd met veel natuurschoon. Dat schept verplich tingen. In 1955 werd het kampeer centrum De Klinkaert in het leven ge roepen. Een belangrijke stap die nog jaarlijks veel gevolgen heeft. Steeds opnieuw moeten daarin grote inves teringen worden gedaan, wil het cen trum aan de steeds hoger gestelde eisen voldoen. SINDS DE OORLOG: 1250 WONINGEN Een van de grote problemen van Drunen is sinds de oorlog de volks huisvesting geweest. Drunen mag, wat dat betreft, niet klagen. In 1961 werden 150 woningen ge bouwd, in 1962 200, in 1963 140 en in 1964 120. De verwachting voor 1965 is 200 woningen. Sinds 1945 is de totale woningvoorraad toegeno men met 1250, waarvan 420 woning- WAAR. IS DE. ^glazemwassejrU^)^ «M r iii i i ;.'Vi CJ _j _i i i i i i-i 'T 1$ HELDER ALS GLAS DE GLAZEN WASSER WIL NIETTE LAAT KOMEN VOOR EEN SINT-GE SCHENK VLUG KEUS MAKEN VINDT HU NOG MOOIERi Markt Waalwijk wetwoningen en 830 particuliere wo ningen. De rijksgoedkeuring is bin nen voor de bouw van de eerste van vijf flats, die gesitueerd zijn langs de spoorlijn ten oosten van de Stations straat. Niet alleen 's middags op het Dru nense gemeentehuis, maar ook 's avonds in de woning van de fa milie van Spijk, was het een drukte van belang en kwamen velen hun gelukwensen en geschenken aan bieden. Burgemeester Stieger met zijn echt genote, gemeentesecretaris Elshout en veel vrienden kwamen op be zoek. Collega's van heer van Spijk, die bij de N.V. Lips werkt, boden een geschenk aan. Tot voor vrijdag dacht men bij de familie van Spijk helemaal niet aan het feit dat bij hen de 10.000- ste zou komen. „Behalve wij zelf scheen het iedereen te weten", zei mevrouw van Spijk. Een muzikaal slot aan de avond brachten de mu ziekgezelschappen van Drunen en Elshout. Elshout, terwijl de gemeenteraad in feestelijke bijeenkomst vergaderde ter herdenking van dit feestelijk feit. Paus Paulus VI heeft donderdag morgen in de Sint Pieter als „en kele praktische punten die verband houden met het op handen zijnde einde van het concilie" een aantal besluiten bekend gemaakt. Zo spoedig mogelijk zullen naast de reeds bestaande postconcilaire commissies voor de liturgie, voor de herziening van het kerkelijk recht en voor de communicatiemid delen nieuwe commissies worden ingesteld. De Bisschopssynode zal zo niet vol gend jaar, dan toch 1967, eeuwjaar van de marteldood van Sint Petrus, voor het eerst worden bijeengeroe pen. Spoedig zal worden overgegaan tot de instelling van de bijzondere commissies waarom het concilie ge vraagd heeft; de secretariaten voor de eenheid, voor de niet-christenen en voor de ongelovigen zullen hun zegenrijke werk kunnen voortzet ten. De hervorming van de Curie zal beginnen met de binnenkort te ver wachten bekendmaking van een nieuw statuut voor het hoogste cu rieorgaan, dat van het H. Officie. Er zal een proces tot zaligverkla ring van Paus Pius XII en van Paus Johannes XXIII worden geopend. Ter herinnering aan het Tweede Vaticaanse Concilie zal in Rome 'n parochiekerk worden gebouwd die de naam Maria Moeder van de Kerk zal krijgen. De periode van 8 december tot volgend jaar Pinksteren zal een jubeltijd worden, een tijd waarin in de prediking bijzondere nadruk zal worden gelegd op de boodschap van waarheid en liefde die het concilie heeft verkondigd en de gelovigen zullen worden aangespoord zich nauw te scharen rond de herders van hun bisdommen. 50 MENSEN GEWOND BIJ HOOGOVENS In het rond springende gloeiend- hete metaaldeeltjes hebben donder dagmiddag vlak na twaalf uur 50 mensen verwond, die op excursie v/aren in de oxystaalfabriek van de Hoogovens in IJmuiden. Tijdens 't vullen van een converter ('n groot smeltvat) met ruwijzer ontstond volkomen onverwacht een reactie, waardoor ongeveer een ton van het mengsel van schroot en ruwijzer, dat zich op een temperatuur van meer dan 1300 graden Celsius in de converter bevond, uit het vat in het rond spoot. De bezoekers, een in twee groepen gesplitst gezelschap van negentig mensen, allen deelnemers aan het in de RAI te Amsterdam gebouden congres van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel bevonden z ch op dat moment op de bordes sen, die aan beide zijden van de converter op ongeveer dertig meter afstand en 6 meter boven de grond zijn opgebouwd. Van de gewonden moesten er 32 in ziekenhuizen wor den behandeld. Zestien van hen werden opgenomen voor verdere verpleging. De toestand van drie gewonden was donderdagavond nog zeer ernstig, maar de brandwonden leverden geen direct levensgevaar op. NOG GEEN AKKOORD OVER LOONVORMING De Stichting van de Arbeid (werk gevers en werknemers) en de rege ring (loonminister Veldkamp) zijn geen stap verder gekomen met het antwoord op de vraag: wie moet dadelijk aan de noodrem gaan hangen als de lonen uit de hand lopen? Twee uur lang hebben de partijen oude standpunten her kauwd. Dr. Veldkamp weigerde zijn eigen standpunt bloot te geven, eveneens weigerde hij de knoop door te hakken. Kennelijk gokt hij erop, dat werkgevers en werkne mers de komende dagen toch nog tot een akkoord komen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1