wAAlwijkse en LanqstRAAtse couraiu Felle kritiek Brabantse Kamers van Koophandel op Provincaal Ontwikkelingsplan Belasting-verhoging in z'n totaal Jampe Felle kritiek op regering f Raad van Waalwijk tegen plaatsing van vuilniscontainers in woonwijken In bedrijfschap schoenindustrie Ogen vragen brillen van STASSAR IN- EN UITVOER VERDER OMHOOG Damesmode Tilburg slagen. Z'j kiest met liefde voor hem een paar WARME PANTOF FELS UIT. Reinigingsrecht van f 12.60 naar f 15.- per jaar Bezwaren tegen verhoging rioolbeiasting Basisplan voor uitbreiding recreatiegebied 't Hoefsven MAANDAG 6 DECEMBER 1965 86e JAARGANG No. 94 i uuc x>u. 31 De tcho vAn het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, WaalwijkTel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.28 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres ..ECHO" De gezamenlijke Kamers van Koop handel van de provincie Noord-Bra bant hebben op niet mis te verstane wijze het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant laten we ten hoe zij over het onlangs gepubli ceerde rapport „Noord-Brabant, wel vaartsbalans en Ontwikkelingsplan - 1965" denken Ondanks de aanwezigheid van vele statische gegevens over bevolking, migratie en pendel, beroepsbevolking en werkgelegenheid in de balans van Brabants welvaren sinds de tweede wereldoorlog vinden de Kamers van Koophandel, dat de onderwerpen „nogal statisch worden behandeld" en dat vele vragen blijven bestaan. Zo worden bij vele verschijnselen de oorzaken niet genoemd. Voorbeel den daarvan zijn de constateringen: - West-Brabant trekt thans minder bevolking aan uit Midden-Bra bant dan voorheen, maar stoot aan de overige gewesten meer be volking af, vooral aan Zuidoost- Brabant; - Pendel over zeer lange afstanden komt in Noord-Brabant in het al gemeen weinig voor. Des te op vallender zijn de zeer lange af standspendel in alle deelgebieden van West-Brabant - alsook in het land van Heusden en Altena; - Overigens is gebleken, dat de concentratietendensen in de indu- strieële ontwikkeling in sterke mate bepaald worden door regio nale omstandigheden; - De metaalnijverheid ontwikkelde zich in Midden-Brabant aanzien lijk minder dan in de drie andere gewesten. Juist de bekendheid met de oorza ken zou het door de overheid en be drijfsleven te voeren beleid mede kun nen bepalen. Het rapport geeft dan ook meer een demografische dan eco nomische ontwikkeling weer. Het zou aan waarde hebben gewonnen, aldus de K. van K. indien een bredere eco nomische oriëntatie er een plaats in had gevonden. Te eenzijdig is het er van uit te gaan, dat tot 1980 voor 11.000 mannen en 4.400 vrouwen werk geschapen moet worden. Andere facetten als voortdurende arbeidsschaarste en afvloeiing van werkkrachten naar andere delen van het land of zelfs daarbuiten, wanneer daar de beloning voor de factor ar beid hoger kan zijn, zijn niet in over weging genomen. ling in Noord-Brabant. De stedelijke uitbreidingen en de voortgaande industrialisatie zullen te- zeer in een ruimtelijk keurslijf moe ten plaatsvinden. De belangen van de industrie - de motor van onze welvaart - mogen volgens de K. van K. niet onderge schikt worden gemaakt aan de overige eisen van het ruimtelijk beleid. De toekomstige economische ontwikke ling en de localisering van de indus trieën wordt onderzocht aan de hand van een viertal vestigingsfactoren. De waarde daarvan wordt echter meer en meer in twijfel getrokken. Het doet daarbij vreemd aan, dat gemeenten, die door hun aaneengesloten bebou wing geacht kunnen worden te beho ren tot hetzelfde stedelijke gebied toch verschillende plaatsen in de rangorde van aantrekkelijkheid heb ben gekregen. Zo hebben de gemeen ten Waalwijk, Loon op Zand, Drunen en Sprang-Capelle een verschillende plaats, terwijl toch sprake is van één stedelijk gebied, waarin de industri ële vestiginsfactoren aan elkaar ge lijk zullen zijn. De K. van K. hopen dat bij de plaatsbepaling van de regio nale industrie-complexen zal worden uitgegaan van een diepgaand econo misch onderzoek. Conclusie Aan het slot komen de K. van K. tot de conclusie, dat het ontwikke lingsplan een bruikbaar uitgangspunt is voor verdere discussie. Voor een gericht beleid is het nood zakelijk, dat de economische struc tuur van Noord-Brabant verder wordt onderzocht en dat mede op het resul taat van deze studie het ruimtelijk be leid wordt afgestemd. Door de over heid, die streeft naar inkomensmaxi- malisatie voor de inwoners, zal het ruimtelijk beleid voor belangrijk deel moeten worden gericht op de econo mische ontwikkeling. Vermeden moet worden dat in Noord-Brabant door maatregelen van ruimtelijke ordening de economische potenties niet tot op timale ontplooiing kunnen komen. Het totaal aan belastingverhogin gen, dat de regering in de miljoenen nota voorstelde en de nieuwe plannen - zoals bekend geworden - geven het volgende beeld: Hogere opbrengst 1966 1967 (in miljoenen guldens) Hogere alcoholaccijns en omzetbelas ting 80 90 Bieraccijns (van 19 naar 22 cent per liter) 10 13 Accijns op tabaksartikelen 100 200 Omzetbelasting personenauto's (van 18 naar 25 percent) 75 100 Omzetbelasting op televisietoestellen (van 10 naar 25 percent) 10 13 Omzetbelasting op radiotoestellen (van 10 naar 18 percent) 5 7 Volgens de door het C.B.S. sa mengestelde voorlopige gegevens bedroeg de waarde van de invoer in oktober 2.450 miljoen (in sep- tmeber 2.246 miljoen), terwijl voor een waarde van 2.151 mil joen (vdm. 2.158 miljoen) werd uitgevoerd. De uitvoer bedroeg evenals in oktober 1964 88 procent van de invoer (v.m. 96 pet.). Zowel de in- als de uitvoer is in oktober 1965 ten opzichte van de overeen komstige maand van het vooraf in de detailcritiek hebben de K. ^aan^e jaar met 8 Pct toegenomen. De absolute waardevermeerdering van K. een vernietigende tekortko ming gesignaleerd. Van de werkgele genheid in de nijverheid worden al leen bedrijven met meer dan 10 arbei ders onder de loupe genomen. Hier door blijft 27 procent van de werkge legenheid buiten het bestek van de studie. De waarde van de provinciale studie is daardoor wel erg geslonken. SAMENHANG MET ANDERE GEBIEDEN In het ontwikkelingsplan is ten on rechte Brabant op zich zelf be schouwd. Er is zelfs geen korte schets van de te verwachten ontwik keling in de ons omringende gebie den gegeven. Toch wordt algemeen erkend, dat Noord-België, de Neder landse mijnstreek, het Waterwegge bied en de ontsluiting van Zeeland nauw samenhangen met de ontwikke- bij de invoer was echter 24 mil joen hoger dan bij de uitvoer. De voornaamste goederen (groe pen), waarvan de invoer een stij ging onderging waren auto's, elek trische machines en toestellen, vliegtuigen, voedsel voor dieren, granen en groenten (erwten). Daar tegenover stonden dalingen bij ma chines (niet elektrisch) en mine- ïale brandstoffen (steenkool). De voornaamste goederen (groe pen, waarvan de uitvoer is geste gen waren vlees, minerale brand stoffen (aardolieprodukten), sche pen, machines (niet electrisch), gietijzer en staal en organische chemische produkten. Dalingen van geringe omvang kwamen o.a. voor bij vliegtuigen, melk en zuivelpro- dukten, diverse chemische produk ten en bloembollen. Het invoersaldo bedroeg sedert 't begin van het jaar 2.990 miljoen en was daarmee 972 miljoen la ger dan in de overeenkomstige pe riode van het voorafgaande jaar. Heuvelstraat 14 Telefoon 26SS2 Exclusieve collecties SHAWLS BLOUSES PULLOVERS VESTEN ROKKEN KRAAGJES, COLLS PANTALONS GEBREIDE JAPONNEN Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. Omzetbelasting op vliegtuigen (van 5 naar 25 percent) 1 1 Omzetbelasting op pleziervaartuigen (van 5 naar 18 percent) 2 2 Omzetbelasting op kampeerwagens (van 5 naar 18 percent) 4 5 Omzetbelasting op bromfietsen (van 5 naar 10 percent) 4 6 Omzetbelasting op grammofoons (van 5 naar 18 percent 3 4 Verhoging accijns op mineraleoliën (andere dan benzine) 88 100 Verhoging accijns op benzine met 2 cent per liter 50 56 Omzetbelasting op textielprodukten 78 Omzetbelasting op schoenen 11 Omzetbelasting bij invoer van textiel 8 10 Vermogenbelasting (van 5 naar 6 percent) 40 40 Verhoging vennootschapsbelasting 30 13 MINDER BELASTING OP ERFENISSEN Vanaf 1 januari aanstaande zal er veel minder belasting op erfe nissen betaald moeten worden. Als een overledene zijn echtgenote (of omgekeerd) een erfenis met een waarde van minder dan twee-en- halve ton nalaat, hoeft er geen suc cessie-belasting betaald te worden. Tot nog toe is dit vrijstellingsbe- ciiag 20-duizend gulden voor de weduwe en 10-duizend voor de weduwnaar. Minister Vondeling en staatssecretaris Hoefnagels (beiden financiën) hebben daartoe donder dagavond een wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend. Ook andere maximum-bedragen aan erfenissen, waardoor geen be lasting hoeft te worden betaald, worden belangrijk verhoogd vol gens dit wetsvoorstel: Het vrijstellings-bedrag van 250.000 gulden wordt verhoogd met 2250 gulden (nu 750) voor ieder jaar, dat het jongste kind van de overledene jonger is dan 21. Als ouders of kinderen van de overledene invalide zijn, wordt het vrijstellings-bedrag van 250.000 met 10-duizend gulden verhoogd (was 5-duizend gulden). Ook voor schenkingen aan in stellingen voor een algemeen nut wordt het vrijstellings-bedrag ver hoogd met 10-duizend gulden in plaats van 5-duizend gulden. Minderjarige kinderen van de overledene hoeven geen belasting te betalen, als hun erfenis minder waarde heeft dan 9000 gulden (was 3000). Ieder jaar, dat ze jonger zijn dan 21, komt daar nog 2250 gulden bij (was 750). Voor meerderjarige kinderen en ouders van de overledene is het vrijstellings-bedrag van nu (3000 gulden) verdubbeld. LEVENSONDERHOUD De enorme uitbreiding van de vrijstellingen voor successie-belas ting zal het rijk 20 miljoen minder belasting opleveren, zo delen de minister en staatssecretaris mee. Zij gaan er van uit, dat het overlij den van een van de echtgenoten speciaal als het de man betreft meestal een aanzienlijke verzwak king betekent van de financiële po sitie der achterblijvenden. Vooral als er minderjarige kinderen zijn, die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De bewindslieden vinden, dat gezien de verzorgingsplicht die de man heeft de achterblijvenden bij zijn overlijden zoveel mogelijk dezelfde maatschappelijke positie moeten kunnen behouden. De maatschappelijke positie van de weduwe en kinderen komt niet in het gedrang als grote vermogens geëerfd kunnen worden en daar over belasting betaald moet wor den. De bewindslieden hebben daarom de minimum-belastinggrens op twee en een halve ton gesteld. NIEUWE SANCTIES VOOR RHODESIë In de Rhodesische hoofdstad Sa lisbury liggen plannen gereed om de krachtcentralen bij de Kariba- dam in de Zambesirivier te vernie tigen, als Britse troepen het land zullen binnenvallen. Dit heeft een hooggeplaatste woordvoerder van rebellerende blanke minder heids- regering van Ian Smith meegedeeld. Deze bedreiging volgt op het zen den van Britse troepen naar het naburige Zambia om de dam te be schermen. President Kaoenda van Zambia had om deze bescherming gevraagd en woensdagnacht werden hij en de Britse minister voor gemene- bcstzaken, Bottomley het eens over de voorwaarden voor een Britse troepenmacht. Bij een vernietiging van de krachtcentrales, die op Rho- desisch gebied liggen, zou Zambia zonder electrische stroom komen zitten. Vooral de rijke kopermijnen ir. dit land zouden hierdoor worden getroffen. De economie van Zam bia is geheel afhankelijk van deze mijnen. De Karibadam is de grootste in de wereld. De Britse premier Wilson heeft woensdag in het lagerhuis verklaard, dat Engeland bereid is tot beperkte militaire actie in Rho- desië, als Smith de stroom mocht afsnijden. De opstandige regering Salisbury heeft laten weten, dat 't oen Brits ingrijpen als een vijande lijk binnendringen van Rhodesisch gebied zal beschouwen, wat het land zal dwingen zijn soevereiniteit te beschermen. De Kariba-kracht- centrale zal dan het eerst worden vernietigd. Donderdag zijn in Tilburg de jaar lijkse beraadslagingen gehouden van het bedrijfschap voor de schoeninlus- trie. Tijdens deze bijeenkomst werd een lang niet malse kritiek voorname lijk op de totstandkoming van de om zetbelasting op schoeisel, 't Is klaar blijkelijk niet nodig geweest het be drijfschap in de te nemen maatrege len te kennen. De vele acties die zijn gevoerd acht te heer Geurts niet helemaal mislukt, omdat uitstel is verkregen en omdat de wederinvoering van de omzetbe lasting tot de helft is beperkt. Het da gelijks bestuur van het bedrijfschap zal een nota opstellen om de conse quenties van de belastingheffing voor de schoenindustrie na te gaan. Bij de critiek op de regering sloot zich de heer P. Mannaerts, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Schoenfa brikanten, aan. Hij begreep het niet, dat de regering enerzijds de totstand koming van p.b.o.-organen stimuleert, maar tegelijkertijd helemaal niet rea geert op de inbreng, die bestaande organen leveren. ,,We zijn door het Ministerie van Economische Zaken met een kluitje in het riet gestuurd", zei de heer Mannaerts, doelende op het feit, dat het schap niet vertegen woordigd is in door de Minister van Economische Zaken ingestelde werk- commissie, die een groeiprognose moet opstellen voor de textiel-, schoen- en kledingindustrie. Ronduit onbehoorlijk vond de heer Mannaerts het feit, dat van de zijde van het Ministerie van Financiën he lemaal niet gereageerd wordt op de brieven. SATRA-SYSTEEM Tijdens de begrotingsbehandeling werd van de zijde van het dagelijks bestuur medegedeeld dat het komen de jaar de stikkerij-opleiding zal plaatsvinden volgens het Engelse Sa- tra-systeem. Het bedrijfschap raamt voor het komende jaar een totaal aan inkomsten van f 118.000,-. Aan basisheffingen zal f 16.500 binnen komen en aan variabele heffingen f 190.000,- Voor de middelbare Vakschool te Waalwijk is een subsi die van f 1250,- uitgetrokken, het Lederinstituut T.N.O. te Waalwijk waar is ze HJ) MOET WACHTEN..ZU WIL "BOVEN VERWACHTING" Markt Waalwijk krijgt f 15.000 en het Modecentrum voor de schoen- en Lederindustrie kan rekenen op f 75.000,- De Stichting Opleidingsfonds Schoenindustrie ontvangt een subsi die van f 17.000 en het Nationaal Museum voor Schoenen en Leder bleef staan op het armetierige subsi diebedrag van f 100. - De heer J. A. F. de Kort kondigde echter aan, dat men voor het volgen de begrotingsjaar rekening zal moe ten houden met een verhoogde aan vraag van de zijde van het bestuur van het in Waalwijk staande museum. De vergadering stemde niet in met een subsidieverzoek van fr. Stichting Vakopleiding Vakexamens detailhan del in schoenen. Door het bedanken van de heer F. Drabbe als plaatsvervangend lid van het schap, waren vacatures ontstaan in de commissie voor beambten, die voor ondernemingsraden en de c.a.o. Door de benoeming van de heer S. Oosterhuis werd in deze vacatures voorzien. Het feit, dat in de laatste 5 jaren het aantal voor het bedrijfschap inge schreven ondernemingen is terugge lopen van 360 tot 320, achtte men een gezond saneringsverschijnsel. Het merendeel van de verdwenen bed rij ven was zeer klein. Tot tegen het middernachtelijk uur heeft de raad van Waalwijk zich afge lopen donderdag bezig gehouden met een ruim 45 punten tellende agenda voor de openbare vergadering. Ruim 1V2 uur werd gediscussieerd over het voorstel tot het plaatsen van containers ten behoeve van de vuilnisophaal dienst en de verhoging van de reinigingsrechten. Een tweetal raadsleden besteedden zeer uitvoerige aandacht aan het voor stel tot verhoging van de rioolbelasting; en grote aandacht kreeg ook het basisplan voor de uitbreiding van hett recreatiegebied ,,'t Hoefsven". GEEN CONTAINERS IN DE WOONWIJKEN In ons blad van vorige week maan dag drukten wij bijna in zijn geheel het pre-advies af, behorende bij het voorstel van B en W tot aankoop van 80 containers ten behoeve van de vuilnisophaaldienst; 60 daarvan zou den worden geplaatst bij verschillende W^VW%VW> industrieële bedrijven, en bij wijze van experiment wilde B en W er 20 plaat sen in enkele woonwijken. Het voor stel behelsde verder een verhoging van het verschuldigde recht voor het ophalen en verwerken van huisvuil van f. 12.60 tot f. 15, - per emmer per jaar. Het tarief voor industrieële en niet-huishoudelijk afval zou moe ten worden gebracht op f. 25,80 per emmer. De heer van Engelen, die er weer eens de nadruk op vestigde dat zijn fractie, de Kath. Unie, er principieel bezwaar tegen heeft, nieuwe tarieven vast te stellen buiten de behandeling van de begroting om, oordeelde de stijging van f. 2,40 voor particulieren, niet onbeduidend. Het totaal van de „vaste bedragen" op de maandelijkse rekening van de gemeentelijke bedrij ven wordt verontrustend groot. Hij vond dat het ophalen van huisvuil pri mair een kwestie van dienstbetoon van de gemeente aan de gemeentena ren moet zijn. Bovendien, zei de heer Van Engelen, wordt momenteel ge werkt aan een wetsontwerp ter ver ruiming van overheidssteun aan de gemeenten. Laten we daarop wachten. De verhoging van f. 12,60 tot f. 25.80 voor niet huishoudelijk af val vond hij al te dratisch. De heer van Eijl wilde het voorstel splitsen. Hij had geen bezwaar tegen de aanschaf van de 60 containers voor de bedrijven, wel tegen de aan schaf van de 20 containers voor plaatsing in verscillende woonwijken. Het pre-advies zegt, dat deze 20 con tainers geplaatst worden bij wijze van experiment. Waarom moet hiermee geëxperimenteerd worden, wilde de heer Van Eijl weten. Hij kon uit ei gen ervaring zeggen, wat voor narig heden een en ander met zich mee brengt. De heer Dercksen vond de verho ging van de tarieven ook nogal dras tisch. De heren Smits, Brouwer en Van Loon wilden nog enkele technische gegevens weten en de heer Van Seters vroeg zich af, of het industrievuil er niet de oorzaak van is, dat de dienst thans kampt met zijn groot tekort. De voorzitter wees erop, dat amper 1/3 deel van de werkelijke kosten door de opbrengst van de rech ten wordt gedekt. Er is een tekort van f. 124.220, - 't Bedrag van f. 25.80 is een reëel bedrag. F. 193.830,- (de totale kosten van de dienst) ge deeld door 7250 (het aantal uitgezet te emmers) is f. 26. - F. 25,80 was een door de Centrale Administratie gemakkelijker hanteerbaar bedrag. De reinigingsrechten bedragen echter f. 23,04, de huur f. 2,40 per jaar. De verhoging van f. 12,60 tot f. 15,- vond de voorzitter allesbe halve drastisch. Wethouder Van Heeswijk verklaar de nog, dat er, na de invoering van

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1