wAAlwijkse en UnGStRAAtse couRAnt Van EEG-landen stegen in Nederland lonen het meest KVP voor nieuwe industrialisatieronde Jampe i 1 Raad van Waspik kwam moeizaam tot belastingverhoging Ogen vragen brillen van STASSAR Damesmode Tilburg Nederland is gezond land: ruim 100 men sen boven 100 jaar Pal staan tegen bui tensporige looneisen MAANDAG 13 DECEMBER 1965 86e JAARGANG No. 96 De ïcho VAn het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 -f 1 ct. inc.k.) 0.29 p. mnd. (100 4- 5 ct inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 -f 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO' De Europese intregatie blijkt een geleidelijke harmonisatie van ionen en salarissen tot gevolg te hebben. Uit de jongste vergelijkbare gegevens - over het jaar 1964 - is de neiging van de zes EEG-landen om ook op dit gebied naar elkaar toe te groeien, duidelijk waarneembaar. Zo zijn in Nederland, dat tot voor kort het land met de laagste reële in komsten was, de lonen lyö4 t sterkst gestegen. En zowel in Nederland als in Duitsland, waar het werkelijke in komen van de arbeiders met grote ge zinnen lager is dan in België. Luxem burg, Frankrijk en Italië, zijn in dat jaar verhogingen van de kinderbijslag tot stand gekomen die groter zijn dan in de andere gemeenschapslanden. Uit een overzicht dat de EEG-com- missie ten behoeve van het Europese parlement heeft opgesteld over de sociale aspecten van de economische integratie blijkt, dat de zes gemeen schapslanden vorig jaar een gunstige sociale ontwikkeling hebben gekend, met een flinke stijging van het reële inkomen van de arbeiders. De stijging van het werkelijke in komen was het grootst in Nederland, nl. 7,5 procent, tegen 6,5 procent in Duitsland, 5 procent in België, 2,5 procent in Frankrijk en Luxemburg en 2 procent in Italië. Dit zijn stijgingspercentages voor het reële inkomen - er is dus reke ning gehouden met de eveneens ge stegen kosten van het levensonder- onderhoud. Als men de stijging van de CAO-lonen van de industrie-ar beiders in 1964 zonder meer neemt, komt men tot de loonstijgingen van 18 a 19 procent in Nederland, 17 procent in Italië, 11 procent in Bel gië, 1 procent in West-Duitland, 5 procent in Luxemburg en 4 procent in Frankrijk. De stijging van de arbeidskosten vertoont een iets ander beeld, door dat die kosten niet alleen bepaald worden door de lonen, maar ook soci ale lasten, vakanties, premies e.d. Zo is in Frankrijk in 1964 vrij al gemeen een vakantie van vier weken ingevoerd, werd in Duitland de va kantiebijslag in vele gevallen ver hoogd tot een „dertiende" maandloon en werd in België een begin gemaakt met invoering van een derde betaalde week vakantie. Al met al beliep de stijging van de arbeidskosten in 1964 in Nederland ruim 16 procent, in Bel gië 12,5 a 13 procent, in Itadië 12 procent in Duisland 10,5 procent, in Frankrijk 7,5 procent en in Luxem burg 6 procent. Ook hier, net als bij de lonen, een duidelijke neiging tot harmonisatie de landen met de laagste arbeidskos ten - Nederland en Italië - ver tonen de sterkste stijging. Het jaar 1964 heeft echter naast hogere lonen ook hogere prijzen ge bracht. Over algemeen zijn die nog wel binnen de perken gebleven, zo verklaart de EEG-commissie in haar verslag, maar in Nederland en Italië waren ze toch wel de bedenkelijke kant, nl. 5,5 en 6 procent. In de ander gemeenschapslanden lag de stijging van de indexcijfers tus sen 2,3 procent (Duisland) en 4,2 procent (België). In Nederland en Italië, waar de arbeidsverdiensten het sterkst zijn toegenomen, stegen de consumentenprijzen ook het meest. De ontwikkeling van consumenten prijzen blijkt in de zes landen overi gens nogal uiteen te lopen, getuige 't volgen de overzicht: In België werd vlees (uitgezon derd varkensvlees), melk, zuivel, kof fie, kranten tijdschriften en vervoer, duurder en ten dele ook aardappelen. Varkensvlees en vet werden goedko^ per. In Frankrijk werd koffie aanzien lijk duurder, stegen de kosten van herstelwerk aan huizen en van het bioscoopbezoek, gingen posttarieven en huren omhoog. Varkensvlees en vet werden goedkoper, net als in Bel gië. Ook daalden daar de kosten van verwarming en verlichting iets. In Duitsland stegen alleen de huren noemenswaardig, als gevolg van het leidelijk vrijlaten van de woning markt. In Itadië werden vooral vlees, vis en verse groenten duurder, vet werd goedkoper, benzine duurder, evenals de aanschaf, reparatie en onderhoud van auto's en scooters. Nog sterker was in Itadië de stijging van de kos ten van onderhoud van woningen. Voorts stegen er prijzen in de Ho reca en amusementssector. In Luxemburg werd vooral de kle ding duurder, terwijl de kosten van verwarming en verlichting daalden. In Nederland tenslotte werd de grote stijging van het indexcijfer ver oorzaakt door verhoging van huren en door prijsstijgingen in de voedings- en genotsmiddelensector (vet, tabak). Aardappelen groenten en fruit waren aan het eind van 1964 echter wat goedkoper dan aan het begin van dat jaar. Voorts werd het vervoer duur der en waren er ook andere prijsstij gingen in de dienstensector. De EEG-commissie heeft in dit ver slag voor het eerst geprobeerd erach ter te komen, of de werkelijke inko mens van de arbeiders in 1964 snel ler of langzamer stijgen dan de inko mens van de kleine en grote zelfstan dige ondernemers. Een vergelijking van de stijging van de inkomens der arbeiders met de toeneming van het inkomen per hoofd van de beroepsbevolking in het alge meen (arbeiders en zelfstandigen) leidt tot de conclusie dat in Italië en Nederland het inkomen van de arbei der in 1964 duidelijk méér is geste gen dan 't inkomen van de arbeider in 1963 duidelijk méér is gestegen dan het inkomen per hoofd van de beroepsbevolking (in Nederland was dat 18 procent tegen 15 procent). In België en Frankrijk steeg'het in komen van de arbeiders ook meer, zij het in wat mindere mate dan in Ne derland. In Duitsland alleen stond tegenover 'n gemiddelde stijging van het ar beidsinkomen van 8,3 procent 'n toe neming van het inkomen per hoofd van de beroepsbevolking van 9,1 pro cent. Een speciale commissie uit de so- siaal-economische commissie van de KVP pleit in een rapport voor een nieuwe industrialisatieronde met als doel het tot stand brengen van een nieuw industrieel cultuurpatroon. Het KVP-Partijbestuur heeft zich ver enigd met inhoud en conclusies van het rapport: „Een nieuwe industriali satieronde". De samenstellers zijn uit gegaan van de achtste industrialisatie nota als de laatste nota, hetgeen duidt op het aflopende karakter en de wijziging in de opzet van het regio naal industrialisatiebeleid. Zij menen voorts dat een industrialisatiebeleid al nodig zou zijn i.v.m. de moeilijk heden in een aantal bedrijfstakken, uit een oogpunt van verdere opvoe ring van de produktiviteit, verzor ging van werkgelegenheid en 'n even wichtige verdeling van de welvaart. Tenslotte wordt gesteld, dat de snel le evolutie, met name op technisch gebied, een bewust industrialisatiebe leid met eigen nieuije doelstellingen en met een uitgesproken kwalitatief karakter noodzakelijk maakt. De commissie wijst erop, dat het na-oorlogse industrialisatiebeleid van de overheid een sterk quantitatief ka rakter droeg en in belangrijke mate diende ter bestrijding van regionale structurele werkloosheid. De in dat beleid gestelde doeleinden zijn inmid dels grotendeels bereikt. Waar het doel van een industrialia- lisatiebeleid thans dient te zijn het op basis van de erkenning van de onder- nemingswijze produktie, vergroten van de bijdrage van de industrie aan de algemene en individuele welvaart, vraagt een dergelijk beleid nadrukke lijk om meer kwalitatieve benadering. Het door een verantwoord, eigen tijds geven aan welvaart en welzijn, vraagt het creëren van een nieuw in dustrieel cultuurplatroon, met 'n mo derne, hooggekwalificeerde industrie, waarbij een structuele versterking van de concurrentiepositie van het Neder landse bedrijfsleven ten opzichte van Europese en mondiale markten, vol doende ruimte zal scheppen voor ont wikkeling van ieders persoonlijke aanleg en capaciteiten. De commissie acht een en ander noodzakelijk, gezien de groeiende be tekenis der wetenschap, mede tot uit drukking komend in het toenemend gebruik der cybernetica, de snelle marktwijzigingen als gevolg van de snelle veranderingen in de produk- tiemethoden en de daaruit voortvloei ende grote behoefte aan diepte-inves teringen, de schaalvergrotende inter- nathionale communicatie en intrega tie. Uitgaande van een functioneel vrij ondernemerschap zou de taak van de overheid bij 'n nieuw industrialisatie beleid, een nieuwe industrialisatieron de, onder meer moeten zijn: bevorde ring van een grotere continuïteit van haar beleid; c.q. het opstellen van meerjaren-plannen, voor onderschei den facetten van het sociaal-econo mische leven; stimulering van (op langer termijn) doelgerichte research; een van visie getuigende en mede op de industrialisatie gerichte ruimtelijke ordening; een versnelde en in meer jarenplannen vastgelegde uitvoering van infra-structurele werken; de be vordering van een doelmatige kapi taal-voorziening; vernieuwing van de sociaal-maatschappelijke structuur en een op dit nieuwe industrële cultuur patroon afgestemd onderwijs; het voorkomen van een schokswijze ont wikkeling. Uiteindelijk gaat het niet om nieu we structuren van produktie-appara- ten, aldus de commissie, doch om met benutting van nieuwe kansen en nieu we mogelijkheden - door de snelle technische en wetenschappelijke ont wikkelingen - een nieuw industriëel cultuurpatroon te realiseren, waarin welvaart, welzijn en geluk van iedere burger tot grotere ontplooiing kunnen worden gebracht. Gezien de internationale ontwikke lingen blijft het Nederlandse volk en de Nederlandse overheid geen keuze over. Wij zullen mee moeten. Het zal dan ook zaak zijn ervoor te waken, dat wij in deze opmars der weten schap en techniek niet in de achter hoede meemacheren, zo meent de commissie. Heuvelstraat 14 - Telefoon 26S82 Exclusieve collecties SHAWLS BLOUSES PULLOVERS VESTEN ROKKEN KRAAGJES, COLLS PANTALONS GEBREIDE JAPONNEN Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. Het heeft de burgemeester H. C. Welling heel wat overredingskracht gevraagd om in de donderdagavond gehouden raadsvergadering enkele voorstellen van het college van B en W met betrekking tot belasting verhoging er door te slepen. Het debat over deze kwesties vroeg enorm veel tijd, ondanks het feit dat de hogere inkomsten welke hierdoor in de gemeentekas gaan vloeien op de begroting van 1966 weinig of geen invloed zullen heb ben. Met de heren Op de Weegh, Kools en IJpelaar als tegenstem mers werd uiteindelijk het voor stel aangenomen om de heffings percentages op de hoofdsom van de personele belasting te verhogen \an 150 tot 170 procenten. Hierdoor wordt een hogere inkomst geraamd van 800,Het ging hier zoals de voorzitter stelde, danook niet op de eerste plaats om het bedrag maar om de geste. Wil het gemeentebe stuur nl. in aanmerking komen voor een extra bijdrage uit het ge meentefonds, dan zal moeten wor den aangetoond dat we onze eigen inkomsten zo hoog mogelijk heb ben opgevoerd. De heer Op de Weegh achtte juist de geste niet aan te bevelen nu het levensonderhoud steeds stijgt. Bij de behandeling van het voorstel tot verhoging van de straatbelasting voegde de heer Sa- velkouls zich bij de tegenstemmers. Desondanks werden de heffingsper centages op de gebouwde en onge bouwde eigendommen verhoogd van resp. 10% en 5% tot 14% en 17 Hierdoor zal een verhoging van inkomsten worden bereikt van 5200.lok de verordening der Haven, en kadegelden moest °P de helling waardoor mag worden ver wacht dat zij 500,meer zullen gaan opbrengen. TEKORT VAN F 131.267,59 OP DE BEGROTING Bij de aanbieding van de begro ting over 1966 bleek overduidelijk de benarde financiële positie van de gemeente. Er is een tekort ge raamd van 131.267,59. Enkele pos ter. die hiertoe in niet geringe mate bijdragen zijn: Algemene Bijstand- wet, „het faillissement van iedere gemeente", aldus burgemeester Welling, 20.000 meer dan in 1965, aan salarissen 50.128,45 meer; ge meenschappelijke diensten 2508,-; biandweer 1659,subsidie kruisverenigingen 3943,onder wijs 25467,50; sociale voorzienin gen 27108,35; kapitaalslasten 237.000,We hebben, aldus de voorzitter, de grootst mogelijke zui nigheid betracht maar het verzor- gingspeil zoveel mogelijk trachten te handhaven. Het is aan de heren Van den Broek, Kamp, Kools, Sa- velkouls en Smits om deze begro ting te onderzoeken. TWIJFEL ROND VERWEZEN LIJKING WINKELGALERIJ Ook de herziening van het be stemmingsplan Waspik-Noordelijk gedeelte bracht de heer Op de Weegh aan het rekenen. Zoals be kend werd dit plan herzien om tot eer. meer economische verdeling van de grond te komen, waardoor meer bouwpercelen beschikbaar ko men, terwijl het hier geprojecteer de sportcomplex komt te vervallen. Het debat betrof hier echter de grond in het bestaande centrum aar. het toekomstige dorpsplein waar een winkelgalerij in gepro jecteerd. Volgens de becijferingen var. de heer Op de Weegh zou ie mand die daar een zaak wil gaan voeren, buiten de inventaris zo on geveer een ton moeten investeren. Is dit haalbaar in Waspik? Ziet 't college van B en W dit als reali teit? zo vroeg de hr. Op de Weegh. Spreker zou daarom met de aan koop van de daardoor benodigde gronden voor een kleine 50.000,- liever wachten tot het moment dat zich werkelijk serieuze gegadigden hebben aangediend. Ook pleitte hij voor het verlenen van faciliteiten aar. hen die zich hier willen vesti gen zoals ten aanzien van industrie vestiging geschiedt. Burgemeester zag deze kwestie minder somber in. Er zijn nu reeds drie gegadigden terwijl 't gemeen tebestuur al van drie kanten is be naderd om het gehele complex (voor de verkoop of verhuur) te bouwen. We willen de exploitatie echter als het mogelijk is voorbe houden aan Waspikse winkeliers. Een stichting zou hier een zeer re- ele oplossing kunnen brengen. ONDERWIJS Een 5-tal onderwijs zaken kwa men aan de orde. Voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen ten dienste van het aanvankelijk lees taal onderwijs werd aan de Herv. school f 117,— beschikbaar gesteld. Op een post van 724,05 voor een natuurkunde instrumentarium werd' door de inspecteur negatief gead viseerd. Aan hetzelfde schoolbe stuur werd voor de uitbreiding van de speelplaats 376 m2 grond ver kocht voor 2,50 per m2. De ex ploitatievergoeding der bijzondere lagere scholen en die voor de kleu terscholen werden vastgesteld. Het vergoedingsbedrag per leerling voor het gewoon lager onderwijs werd voor 1966 vastgesteld op 60.- waarin f 5,per leerling is ver disconteerd voor de huur van de gymzaal. VOLKSHUISVESTING Zekerheidsstelling in het kader van de bevordering eigen woning- bezit werd verleend aan de heren L van Dongen en J. Riool die voor nemens zijn resp. aan de burge meester Libourelstraat en de Kerk- vaartsestraat een woning te bou wen. Bouwpercelen werden ver kocht aan G. Akkermans aan de Hazelaarstraat, en aan N. Smits aan de Burg. Couwenbergstraat. De raad bleef tevens garant voor enkele hypothecaire geldleningen t-b.v. de woningbouw, terwijl de ge meentewoningen Rector Gelissen- straat 6 en Kerkvaartsestraat 8 aan de huurders-bewoners werden ver kocht. In verband met uitbreiding van zijn bedrijf werd aan de heer P. Smits 935 m2 grond verkocht voor de bouw van een tweede koel- en invriescel te Waspik-Boven. Met de N.V. Bank voor Ned. Ge meenten werd een rekening cou rant overeenkomst aangegaan v/aarbij het crediet voor 1966 werd bepaald op f 125.000, De verordening toelagen en ver zekering vrijwillig brandweerper soneel werd herzien waarbij de vergoedingen werden verhoogd. De ingezette procedure tot ont- eigning van een aantal ongebouwde t-b.v. industrie-vestiging bestemde percelen grond in Waspik noorde lijk gedeelte werd voortgezet. Bur gemeester Welling stelde hierbij uitdrukking deze procedure liever met te gebruiken. Aan het einde van de vergade ring de laatste dit jaar aldus burgemeester Welling, is het mij 'n behoefte U dank te zeggen voor de wijze waarop U hebt meegewerkt aan de totstandkoming van 'n aan tal besluiten die U in het algemeen belang hebt genomen. Ik wens U graag een goede jaarwisseling. vVAAw KOK Hij KIEST IN ONZE ZAAK SCHOENEN UIT OMDAT HU WEET, DAT HIER Z'JN IDEALEN NIET"IN (?00K OPGAAN'.' DAT iS EEN UITGE KOOKTE'"GEDAlHTE Markt Waalwijk Het aantal personen van 100 jaar en ouder onder de Nederlandse be volking blijkt volgens gegevens van het CBS dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van ons land tot bo ven de 100 te zijn gestegen. Op 1 januari bedroeg het 103. In de loop van het jaar is het nog verder ge stegen, en volgens een voorzichtige schatting ligt het nu, tegen het ein de van het jaar, rond de 120. Uit vergelijkende cijfers uit ande re Westeuropese landen kan wor den opgemaakt, dat in Nederland relatief de meeste 100-en-meer-jari- gen voorkomen. De oudste onder de sterken is me vrouw Johanna Pouwaarts-Ratel- band uit Vlissingen, die 15 novem ber haar 105e verjaardag heeft ge vierd. Zij wordt op enige afstond gevolgd door vijf 104-jarige vrou wen. De mannen zijn minder oud, naar verhouding. Vijf 103-jari- ge mannen delen hun ereplaats met drie vrouwelijke leeftijdgenoten. 13 vrouwen en 6 mannen van 102 jaar staan bij het CBS geregistreerd en 34 honderdeneen-jarigen, van 26 vrouwen en 8 mannen. De rest van de groep van 120 sterken is 100 jaar. Het aantal honderd-en-meer-jarige vrouwen is tweemaal zo groot als dat van de mannen. Om de Neder landse recordleeftijd te kunnen be reiken zullen alle deze hoogbejaar den nog een aantal jaren moeten blijven leven. Het record staat na melijk op 110 jaar en werd in ons land slechts tweemaal bereikt: door Chrissemeuje uit Eibergen, die in'59 overleed, en precies een halve eeuw eerder, in 1899, door Geert Adriaans Boomgaard uit Groningen. Wergevers-voorzitter „Het is onbegrijpelijk, dat minister Veldkamp het advies van de Soci aal-Economische Raad over de nieu we loonvorming terzijde heeft ge legd. De juridische constructie, die de minister als eigen vondst in. het nieuwe loonsysteem heeft aangedra gen, is bijzonder onfraai en veron derstelt een geesteskronkel die mis schien wél in de politiek, maar ze ker niet in de ondernemingswereld gangbaar is,„ aldus mr. Van Boven, voorzitter van het Nederlands Ka tholiek Werkgeversverbond NKWV in het ledenblad De Katholieke Werkgever van deze week. Mr. Van Boven schrijft over dr. Veldkamp, die het regeringsbeleid ten aanzien yan de lonen moet uit voeren: „Wie onzer zal de minister niet 'n vaste hand toewensen? Men mag er op vertrouwen, dat de minister thans in de mening verkeert die te hebben. Welk vertrouwen men ech ter ook mag hebben in de kracht van de bewindsman en in zijn vast beslotenheid om een uitspraak waar te maken, toch geloof ik, dat de bedrijfstakken er wijs aan doen hun eigen boontjes te doppen en niet te wijken voor exorbitante looneisen." De werkgevers hebben zich bij voorbaat neergelegd bij het stand punt van de regering. Maar schrijft de NKWV-voorzitter: „Zij behoeven echter de trouw niet zo ver te drij ven, dat zij nodeloos de schijn zou den moeten wekken onnozel te zijn. Dit alles moet mij van het hart, om dat ik wil voorkomen dat onze le den zouden denken dat hun verte genwoordigers in de Stichting van de Arbeid plegen te slapen". De voorzitter van de Katholieke werkgevers besluit zijn artikel met een opwekking aan iedere werkge ver het been stijf te houden, en niet te wijken voor te hoge vakbondsei- sen. „Ons land is afhankelijk van exportmogelijkheden. Die mogen niet in gevaar worden gebracht door onverantwoord loonpeil." Mgr. Bekkers: „ALLE DEUREN OPEN NA CONCILIE" Het concilie heeft vele lichtmasten opgetrokken, die de Kerk thans ter beschikking staan om de verdere weg te vervolgen. In het concilie zijn door de Kerk fouten erkend en nieuwe wegen geopend, zelfs vier baanswegen. Het is de fout van ka tholiek Nederland in de eerste plaats aan directe resultaten van het con cilie te denken. Ik kan u echter ver zekeren dat er na het concilie in Rome geen deur meer is die nog dicht zit, al zullen sommige bij het openen nog wat kraken. Deze conclusies gaf mrg. W. Bek kers, de bisschap van Den Bosch, donderdagmiddag op de algemene vergadering van de Nederlandse Christelijke Boerenbond in Eindho ven over het afgelopen concilie. Mgr. Bekkers is vroeger geeste lijk adviseur van de NCB geweest. Hij zei verheugd en dankbaar te zijn over het concilie, waarin ook plaats is gemaakt voor gewetensvol le eigen verantwoordelijkheid. MIKOJAN UIT DE SOVJET Anastas Mikojan heeft zijn func tie van staatspresident van Sovjet- Rusland neergelegd. Voor de Opper ste Sovjet verklaarde hij in een kor te rede, dat hij dit ambt niet meer aankon. „Er zijn er niet veel die weten, dat ik drie jaar geleden ben geopereerd. Ik ben daarvan nooit volledig hersteld", zei de oude bols jewiek met beverige stem. Zijn plaats wordt nu ingenomen door Nikolai Podgorni (62). Met Mikojan verdwijnt een van de laatste oude bolsjewisten, die nog meegedaan hebben aan de staats greep in 1917 van Lenin. Twee we ken geleden is hij 70 jaar geworden. Mikojan is ook een der weinige top figuren die er in zijn geslaagd alle zuiveringen van Stalin te overleven en hun positie in de topleiding te handhaven. Maar na de dood van de dictator heeft hij eens gezegd: „Sta lin kon met ons doen wat hij wilde. Er was maar één ontsnapping mo gelijk: zelfmoord. Ik heb er ook zo voorgestaan. Tegen het einde van zijn leven had Stalin besloten mij te laten executeren".

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1