waalwijkse en lanqstcaatse coupant EngelandMr. Speaker Sociale leer: „Geen machtsvertoon, maar dienstbaarheid Jampe „Vogellust" te Waalwijk organiseerde een Vogelshow 1 anjer VERLOVINGSRINGEN I Plaquette voor A.J. de Munnik DE ALLERMOOISTE Van het personeel van Ivo van Haren's schoenfabrieken N.V J^tassat - K)aalwijk Damesmode Tilburg voor DE ALLERLIEFSTE MAANDAG 20 DECEMBER 1965 86e JAARGANG No. 98 De tcho YAn het Zuiöen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) f 0.28 p. mnd. (100+ 5ct.inc.k.) 1.03 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) f 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO' De voorzitter van het Engelse La gerhuis bekleedt een zeer voorname positie. Tot deze functie te worden geroepen is een hoge eer. Niet dan tegenstribbelend, als om aan te to nen hoezeer hij zich onwaardig acht, laat de nieuwe Speaker zich naar zijn zetel brengen. Thans echter is er rondom deze functie een touwtrekken aan de gang, dat weinig overeenstemt met de eer biedwaardige traditie, aan het hoge ambt verbonden. Misschien is er in heel het Lagerhuis niemand, die zo weinig zegt als de speaker. Maar wat hij zegt is wet. En tot hem richten zich alle sprekers. Een berisping van de Speaker is een diep beschamende gebeurtenis. De Speaker moet het vol komen vertrouwen van het Lagerhuis hebben, want zijn woord is wet en van zijn beslissingen is geen appél mogelijk. Zodra hij op zijn zetel plaats heeft genomen, vertegenwoor digt hij niet langer zijn partij; hij staat boven de partijen. En dat is nu juist de oorzaak, dat er thans zoveel opschudding is ontstaan rondom de benoeming van de Speaker van het Lagerhuis. SLECHTS 1 STEM De Labour-partij heeft de verkie zingen gewonnen met de hakken over de sloot. De meerderheid was net voldoende om een regering te kunnen vormen zonder met een andere partij (met name de liberalen) een coalitie aan te gaan, maar het bleef spannen. De tegenpartij kon van ieder ogen blik, waarop Labour niet op volle sterkte aanwezig was, gebruik maken om stemming te eisen over een voor de regering onaanvaardbaar voortsel en dus Labour laten vallen. Dat is al eens gebeurd, maar de regering zei, dat het geen principiële zaak was en bleef rustig zitten. In ieder geval had den de Tories hun tanden laten zien en wist Wilson, dat het uitkijken ge blazen was. Dank zij enkele tussenverkiezingen die ongunstig afliepen voor Labour, heeft deze partij nu nog slechts twee stemmen méér dan de Tories, samen met de anderen, kunnen opbrengen. Wordt, zoals gebruikelijk, de Spea ker gekozen door de regeringspartij, in dit geval Labour, dan blijft er nog maar één stem over en dan wordt het helemaal hachelijk. COMPLIMENTEN-GEVECHT Vandaar, dat de heren over en weer naar elkaar staan te buigen en zeg gen: aan U de eer! Voor de Conservatieven zou het zo erg niet zijn, een stem te verliezen, maar ze voelen er weinig voor op die manier het kabinet-Wilson te hulp te komen. Want zouden de Tories een hunner tot Speaker laten kiezen, dan zou dit alleen zijn om Wilson zijn twee-stemmen-surplus te laten. De Tories hebben zelf wel eens 'n stuntje uitgehaald en een lid van de tegenpartij, Morrison, tot Speaker ge kozen. Ze zaten toen zelf niet te ruim in de stemmen en wilden er geen mis sen. Aangezien men moeilijk kan be danken wanneer men tot deze eer ge roepen wordt, moest Morrison wel ac cepteren, maar zijn partij was er niet blij mee. Misschien zou Labour hetzelfde kunnen doen, maar dan moeten ook letterlijk alle leden worden opgetorm- meld. En zo wordt de meest on-politieke functie in het Parlement touwtrek ken. KONING TROK AF Er is thans geen twijfel mogelijk, dat regering en parlement de dienst uitmaken, maar vroeger was dat wel eens anders en de eerste Karei (van de sigaren) lag dan ook steeds met het parlement overhoop. Toen een aantal afgevaardigden scherpe kritiek op zijn beleid had uitgeoefend ver scheen de koning persoonlijk in de vergaderzaal en eiste, dat hem de boosdoeners zouden worden uitgele verd. De Speaker weigerde (in het besef dat dit hem de kop kon kosten) aan deze eis te voldoen. Dit incident hebben de Britten, met hun zin voor traditie, nog steeds ge conserveerd. Wil de vorst in het La gerhuis verschijnen, dan moet hij daarvoor toestemming vragen en in ieder geval heeft hij (of zij) er niets te vertellen. En wanneer een afge vaardigde de beraadslagingen geheim wil hebben, behoeft hij slechts de kreet te slaken dat hij „vreemdelin gen in het Huis heeft „ontdekt" en dan moet ieder, die geen lid is, ver dwijnen. Het tegenstribbelen van de nieuw benoemde Speaker, die vrijwel naar zijn zetel moet worden gedragen, mo ge dan een teken van bescheidenheid zijn, in vroeger dagen was de Spea ker, die namens het Parlement met de vorst moest spreken, zijn leven dikwijls niet zeker en enige schroom bij het aanvaarden van het ambt was dus wel verklaarbaar. Maar wie er ook Speaker mag wor den en tot welke partij hij ook moge behoren, zodra hij op de „woolsack" zit, bu'gen vorsten, ministers en af gevaardigden eerbiedig het hoofd, want Mr. Speaker heeft altijd het laatste woord! Kardinaal Alfrink heeft tijdens het jubileum-congres van de Ka tholieke Middenstandsbond in Arn hem waar hij zijn 50-jarig bestaan vierde en Kardinaal Alfrink minis ter-president Cals e.a. tegenwoordig v/aren en gesproken hebben naar aanleiding van het betoog van de Tilburgse hoogleraar prof. dr. R. A. de Moor, die het bestaan ontkende van een „katholieke sociale leer" 't volgende gezegd: Een halve eeuw geleden, aldus de kardinaal, was alles duidelijk en vanzelfsprekend. Alles en iedereen werd georganiseerd in de conven tionele groeperingen en men was ervan overtuigd dat dit de beste weg was om te geraken tot het so ciaal bestel waarin de katholieke beginselen tot uitdrukking konden komen. Van die beginselen was men eerlijk overtuigd. Grote gees ten hadden erover nagedacht en hadden ze geformuleerd. Thans wordt even eerlijk de vraag gesteld of er eigenlijk wel sprake kan zijn van een katholieke maatschappij leer, aldus de kardinaal. Gesteld dat men niet zou kunnen spreken van een katholieke maat schappijleer, aldus de kardinaal, maar er zijn katholieke mensen die zijn opgenomen in een katholieke samenleving en die krachtens hun levensovertuiging voor die opbouw van die samenleving met bepaalde ethische principes rekening willen houden en ruimte vragen. Mis schien zou men kunnen stellen dat het hier vaak geen specifiek Katho lieke principes geldt, maar alge meen christelijke ethische normen, die ieder christenmens aan het Evangelie van de Heer zal moeten ontlenen. Misschien ook kan men stellen dat hier vaak om een niet eens christelijk ethische principe gaat, maar om algemeen menselij ke waarde, gebaseerd op de eer biediging van de menselijke per soon en op de wetten van recht- vaardighied en naastenliefde die in iedere maatschappij vorming voor iedere mens dienen te worden er kend en te worden gehanteerd. Ie dere aatholieke sociale organisatie zal daarvoor op de bres willen staan en haar invloed willen aanwenden om bij de opbouw van de menselij ke samenleving deze princieps in vloed te doen hebben. Liefst in een gezonde en loyale samenwerking met al degenen die aan de princi pes ruimte willen geven. De kardinaal merkte verder op dat men het propageren van katho lieke of christelijke ideeën over de opbouw van een menselijke samen leving eventueel kan overlaten aan de invloed van de individuele ka tholieken op de samenleving. Bij 't inrichten van confessionele organi saties is men echter mede uitge gaan van de ervaring dat een stem des te invloedrijker zal kunnen klinken als hij door gelijkgezinden gezamelijk wordt aangeheven. Niet als een machtsvertoon, maar in de geest van dienstbaarheid en als ge tuigenis van een christelijke geest. Als een getuigenis die des te over tuigender en duidelijker kan spre ken, omdat het de stem is van de katholieke leek die deskundig is op 't terrein waarover het gaat en die zich dagelijks met alle lief en leed op dit terrein beweegt en die staat midden in de problematiek die dit terrein voor een conciëntieus chris ten met zich meebrengt. Geen stem van boven af, maar 'n slem die opklinkt uit de situatie zelf. Dat is aldus de kardinaal een stuk apostolaire werkzaamheid, 'n stuk christelijke verkondiging, een stuk lekenapostolaat dat door onze sociale organisatie wordt gereali seerd als zij hun taak en hun op dracht in de Kerk en in de mense lijke samenleving goed verstaan. WONING VEDELING 1966 IN NOORD-BRABANT De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft in gestemd met het verdelingsvoorstel voor het woningtingent 1966, dat gedeputeerde staten in overleg met dehoofdingenieur-directeur van de Volkshuisvesting en de Bouwnij verheid hebben opgesteld. Op grond hiervan hebben gedeputeerde sta ten thans 5089 woningwetwonin gen, 2542 overige gesubsidieerde woningen toegewezen van het door minister Bogaers aan Noord-Bra bant voor 1966 toegewezen contin gent van 5560 woningwet, 2960 ove rige gesubsidieerde en 2070 onge subsidieerde woningen. Voor de plaatsen in ons versprei dingsgebied in die verdeling is als volgt (de grote steden ter verge lijking ook opgenomen) Breda, 370 woningwetwoningen, 338 overige gesubsidieerde wonin gen, 150 ongesubsidieerde wonin gen. Dongen 36 Drunen 20 Eindhoven e.o. 950 Geertruidenberg 20 's-Gravenmoer 6 Helmond 125 's-Hertogenbosch 300 Heusden Loon op Zand Made c.a. Raamsdonk Sprang-Capelle Tilburg Vlijmen Waalwijk 10 38 14 28 28 48C' 20 54 20 4 355 22 58 200 1 18 15 12 12 235 13 30 10 8 224 10 40 200 1 20 18 6 4 125 10 Exclusieve collecties SHAWLS BLOUSES PULLOVERS VESTEN ROKKEN KRAAGJES, COLLS PANTALONS GEBREIDE JAPONNEN Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. Heuvelstraat 14 - Telefoon 26S82 JUWELIER - HORLOGER - OPTICIËN Stationsstraat 88 De Waalwijkse Vogelvereniging „Vogellust" die in februari jl. haar 15-jarig bestaan herdacht, had naar aanleiding van dit derde lustrum, de vereniging opdracht gekregen, de Provinciale Vogeltentoonstelling N. Brabant 1965 te organiseren. En de actieve Waalwijkse vereni ging heeft het zich tot een eer gere kend, deze prachtige vogelexpositie tot iets groots te doen maken. Bijna 900 vogels, rijk van vorm en kleur, waren in de „Gecroonde Leers- se" te Waalwijk bijeengebracht, inge zonden door vogelliefhebbers uit alle delen van Noord-Brabant. Door de goede zorgen van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, was de zaal van J. de Nijs omgetoverd tot een waar vogelparadijs, waar de vogels goed zichtbaar woren opgesteld. Naast de grote en kleurrijke groep kanaries waren er veel tropische vogels te be wonderen, alsmede een groot aantal vogels van eigen land, zodat ook de vogelliefhebbers van vinken, sijsjes, putters etc. voor de volle 100% aan hun trekken kwamen. Bijzondere aan dacht verdiende zeker ook de fraaie groep papagaaiachtigen met 'n waar de variërend van f 10, tot f 350, of meer, terwijl hetzelfde kan worden gezegd van de tropische duiven en de diverse soorten kwartels. Een tiental keurmeesters, ware ken ners van hun groep, hadden zich tot volle tevredenheid beijverd om elke vogel op zijn volle waarde te testen en hen de punten te geven die hen toekwamen. Vrijdagavond werd de tentoonstelling officieel geopend door wethouder C. P. van den Hoven, die dit namens burgemeester Teijssen deed. Voordat wethouder van den Hoven tot de ope ning overging was het de voorzitter van de organiserende vereniging, de heer W. Snels, die de aanwzigen wel kom heette, in het bijzonder weth. C. P. v. d. Hoven die zich bereid had verklaard, de opening te verrichten - de afgevaardigden van Waalwijks Be lang de heren J. de Kort en Ant. Tie len - de afgevaardigden van de Ned. Bond van vogelliefhebbers - de Pro vinciale commissaris de heer Huigens uit Bergen op Zoom en de afgevaar digden van de bevriende verenigin gen uit de omtrek. De heer Snels bracht vervolgens dank aan allen die aan het welslagen van deze tentoonstelling hebben me degewerkt o.a. aan de inzenders de keurmeesters - de schenkers van prijzen w.o. „Waalwijks Belang" en het Brabants Dagblad, de schenkers van ereprijzen uit de Waalwijkse middenstand. Dank bracht de lieer Snels aan al degenen die door het plaatsen van een advertentie de uit gave en financiering van de catalogus mogelijk maakten. Tenslotte dankte hij de heer W. van Vugt, die voor de advertenties zorgde, de menagemees ter van de vogels, de heer v. Eethen en de verenigingen d'e kooien en vi trines hadden afgestaan. Hij dankte het gemeentebestuur en met name de heren Kobben en van Zon, resp. directeur gemeentewerken en opzichter plantsoenen, die voor de prachtige versiering van de zaal had den gezorgd, de heer van Pelt, direc teur Licht- en Waterbedrijven, die voor de verlichting zorgde en aan me vrouw de Nijs die de zaal spontaan beschikbaar had gesteld. Tenslotte wees spreker op de mo gelijkheid op deze wijze nader de vo gels tot de mensen te brengen en de natuur in huis te halen. Dit verschaft niet alleen een weldadige rust, doch geeft tevens grote voldoening in deze hobby. Hij spoorde daarom elke vo gelliefhebber aan zich voor deze hob by te interesseren, vooral wat de jeugd betrof. Hij dankte ook het tentoonstellings- bestuur en de leden voor het vele werk dat is verzet voor opbouw en verzor ging van dez eexpositie, waarvan hij hoopte dat deze aan de verwachtingen zou beantwoorden. Namens de burgemeester en het gemeentebestuur voerde wethoude: C. P. v. d. Hoven het woord. Hoewel burgemeester Teijssen destijds spon taan had toegezegd bij deze openmg aanwezig te zullen zijn, moest hij tot zijn spijt door ambtswerkzaamheden hiervan afzien. Hij verzocht mij daar om zijn plaats te willen innemen, al dus de wethouder, en ik heb dit gaar ne gedaan. Het gemeentebestuur stelt veel belang in het verenigingsleven, ook, in de vereniging van U. Hier spreekt duidelijk de liefde voor de natuur. Wethouder v. d. Hoven zei overweldigd te zijn door het grote aantal vogels dat hier is tentoonge steld en men wordt hier benaderd door het feit, dat vrijetijdsbesteding niet altijd behoeft te bestaan uit het daadwerkelijk beoefenen van een of andere sport, doch dat ook de liefde voor de natuur een prachtige vrije tijdsbesteding kan zijn. lenslotte hoopt de wethouder dat velen deze tentoonstelling zullen bezoeken en dat zij in alle opzichten mag slagen. Met deze wens verklaarde wethouder v. d. Hoven de tentoonstelling offici eel voor geopend. De voornaamste uitslagen zijn: algemeen kampioen eigen kweek: G. v. d. Rijken, Breda. Algemeen kampioen open klasse: C. Vissenberg, Sprundel. Hoofdgroep 1. Kanaries. 1. eigen kweek: G. v. d. Rijken, Breda. 1. open klasse: C. Vissenberg, Sprun del. Hoofdgroep 3 Wildzang. 1. J. Tref fers, Waalwijk. Hoofdgroep Bastaarden. 1. eigen kweek: J. v. Gestel, Gilze. 1 open klasse: Peeters, Tilburg. Hoofdgroep 5 Grasparkieten. 1. eigen kweek: C. Frik, Oosterhout. 1. open klasse: C. Langbroek, Din- teloord. Hoofdgroep 6. Gr. parkieten. 1. eigen kweek: C. Slabbekoorn-Soe- terboek, Breda. 1. open klasse; H. v. Dongen, Waalwijk. Hoofdgroep 7 Zebravinken. 1. eigen kweek C. v. d. Hoven, Ber gen op Zoon. 1. open klasse: idem. Hoofdgroep 8. Jap. meeuwen. 1. eigen kweek L. Kramer, Bergen op Zoom. Hoofdgroep 10. Tropen. 1. eigen kweek: J. Oomen, Breda. 1. open klasse: Fr. v. d. Poel, Tilburg Hoofdgroep 11 en 12: duiven en kwartels: 1. eigen kweek: J. Dinge- mans, Ossendrecht. 1. open klasse: A. Span, Waalwijk. Een afgevaardigde van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers feliciteer de hiema de organiserende vereui- ging, die steeds weer blijk geeft op het gebied van tentoonstellingen iets geweldigs te kunn enorganiseren. Hij maakte tevens van deze gelegen- WAAR GOED LOPEN 15 VOOR HEM OOK EEN DEEL VAN DE DIENST H'J KIEST B]) ONS EEN PAAR SCHOENEN UIT DAT PRETTIG ZIT EN GOED STAAT. Markt Waalwijk heid gebruik om dank te brengen aan de wildzangliefhebbers, want de wild zang mag niet verloren gaan. Te ot- te dankte hij de Vereniging „Vogel lust" speciaal secretaris van nen, die in de totstandkoming van deze tentoonstelling zo'n groot aandeel heeft gehad. MAN UIT HILVERSUM LAG DOOD IN SLOOT In een diepe sloot langs een pik donker, afgelegen en doorlopend laantje te Houten-Schalkwijk, ten zuiden van Utrecht, vond de land bouwer Th. de Wit het stoffelijk overschot van de 44-jarige Hilver- sumse metaalarbeider A. P. Valk, gehuwd en vader van drie jonge kinderen. De heer Valk was al 2 weken vermist, hij had op de avond van de eerste december na 'n on- betekend ruzietje met zijn vrouw boos het huis verlaten, nadien was niets meer van hem vernomen. Dt De 37-jarige luchtmachtkorporaal S.F. een vriend van De Valk, heeft bekend dat hij Valk heeft neerge slagen. Hij had Valk op de avond ontmoet maar ook hij kreeg woor den met hem. Na hem te hebben neergeslagen begroef hij hem in de tuin van zijn pension om het lijk de volgende dag in een sloot bij Houten te werpen. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer tijdens de vechtpartij dan wel na begraven tc zijn om het leven kwam. De kor poraal is ingesloten. AL 25.000 DODEN IN OOST PAKISTAN Volgens onofficiële berichten heeft het infernale noodweer, dat Oost- Pakistan woensdag enkele uren lang geselde, aan ongeveer 25.000 mensen het leven gekost. Vrijdag had de officiële aanbie ding plaats van de onlangs door 't personeel toegezegde plaquette van de heer A. J. de Munnik, directeur van Ivo van Haren's Schoenfabrie ken te Waalwijk. De plechtigheid had plaats op 't privékantoor waar de plaquette ook hoor definitieve plaats heeft ge kregen. Op uitdrukkelijk verzoek van de heer de Munnik waren slechts een 30-tal mensen bij deze aanbieding aanwezig. Naast de heer de Munnik met zijn echtgenote wa ren aanwezig de echtgenote van de onlangs overleden president-direc teur de heer van Haren, de voltal lige directie alsmede een aantal naaste medewerkers en afgevaar digden van de verschillende bedrij ven alsmede de verkoonleiders. De heer Thijssen, voorzitter van het huldiginscomité zei dat er be hoefte was om namens het perso neel van bewondering en waarde ring voor het vele werk te getui gen. Het is bekend dat de heer van Karen Sr. de capaciteiten van de heer de Munnik altijd zeer hoog heeft aangeslagen. Op grond daar van is hij ook tot directeur be noemd en in 1964 ook koninklijk onderscheiden. De heer Thijssen bracht naar voren de spontane bij drage en sympathie van alle mede werkers in de diverse bedrijven zo wel uit de produktiesector als uit de winkelfilialen. De bijval van 't personeel was zelfs zodanig dat aan de bekende Waalwijkse kunstenaar Theo van Delft de opdracht kon worden verstrekt. Na zijn toespraak waarbij hij ook mevrouw de Mun nik betrok ging hij over tot de ont hulling van de plaquette uitgevoerd in brons. De heer van Delft die ook bij deze gelegenheid aanwezig was had het genoegen om lof te oogsten voor zijn prachtig stuk kunstwerk. Mr. Jacq. van Haren liet in zijn toespraak, die hierop volgde, uit komen dat de geste van het perso neel door de directie zeer op prijs gesteld werd. Zijn vader heeft al tijd getracht de heer de Munnik op de juiste waarde te schatten en te belonen. Gezien de enorme ver diensten van de heer de Munnik is dat echter niet eenvoudig. Het deed hem daarom goed te zien dat ook het personeel zo tegen de heer de Munnik kan opzien. In zijn dankwoord zei de heer de Munnik dat hij door deze daad toch wel bijzonder getroffen was. Aan vankelijk had hij willen weigeren deze hulde in ontvangst te nemen. Hij toonde zich erg ingenomen met het feit dat de plaquette werd ver- vardigd door een huisvriend van de familie van Haren en zo goed re sultaat heeft opgeleverd. Dank was ook voor alle representanten van de diverse bedrijftafdelingen. De uitnodiging voor een gezellig sa menzijn ten zijne huize werd vol gaarne aangegrepen. De uitermate gezellige sfeer op die avond moge een weerspiegeling zijn van de goe de geest in de gehele onderneming.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1