wAAlwijkse en UnqstRAAtse couratu Studiebeurzen moeten vóór februari worden aangevraagd Overgang naar hoger onderwijs is groot Huwelijksfeest Margriet en Pieter is geregeld NAAR DE UNIVERSTITEIT OPEN OOG K- VEEL BUITENLANDSE GASTEN al mm VRIJDAG 6 JANUARI 1967 88e JAARGANG No. 2 Siudievrijheid stelt hoge eisen >«1 ■rammpSm W^-% ;-n T11 - .•v-3r> A'.i+ a MBif1 f>m immim lMÉS|A-»èÉi A A2i WÊti Verplichtingen Mogelijkheden Teleurstelling Uitgenodigd Inzegening De tcho vAn het Zuióen Uitgever Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Opgericht 1878 Bureaus Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167-2002 Abonnement p. week (0,28+ 2ct.inc.k.) ƒ0,30 p. mnd. (1,20+10 ct. inc.k.) ƒ1,30 p. kwrt. (3,40+10 ct. inc.k.) ƒ3,50 P'P- P°st f bij girobetaling (by incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" Reeds in januari zullen talrijke jongeren in overleg met hun ouders moeten beslissen, wat zij straks in september van plan zijn te doen. Dat geld met name voor degenen, die nu in de hoogste klas van een middelbare school zitten en die voornemens zijn zich straks op een universiteit of hogeschool te laten inschrijven. Willen zij voor een beurs of renteloos voorschot in aanmerking komen, dan moet een aanvraag voor een rijksstudietoelage vóór 1 februari in het bezit zijn van het ministerie van onderwijs en wetenschappen, afde ling rijksstudietoelagen, Nieuwe Uitleg lt Den Haag. Voor veel jongeren, die niet uit een academisch millieu komen, is de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs een grote stap. Wat betekent het wetenschappelijk onderwijs voor hen? Wij hebben deze vraag voorgelegd aan een woordvoerder van het bureau voor lichting van een onzer universiteiten. Voor velen die na hun eindexamen een studie aan universiteit of hoge school beginnen3 hebben deze instel lingen ondanks alle voorlichting iets mysterieus, romantisch of soms iets angstwekkends. Dat geldt vooral voor hen, wier ouders zelf geen academici zijn. Dit alles geheel ten onrechte. Voor wie de studiegidsen bestudeert, zal er geen geheimzinnigheid behoe ven te bestaan. Voor wie ervaart dat studeren hard werken is, verdwijnt de romantiek. Voor wie voldoende capa citeiten heeft 'en de zul f tucht om plichtsgetrouw dat te doen wat van (haar) word verivacht, is de universi teit een wereld waarin men zijn per soonlijkheid kan ontwikkelen als ner gens anders. De aankomende student doet reeds in het eerste jaar tal van verrassen de ervaringen op, de beruchte groen tijd nog buiten beschouwing gelaten. „Toch zit er in de overgang naar de universitaire studie een riskant ele ment", aldus onze zegsman. „Ik doel hier op de vrijheid van studeren. Geen rapporten, geen jaarlijkse klas seovergang en geen gecontroleerd schoolbezoek meer. De nieuweling ervaart dit alles met verwondering en de vreugde, die elke vrijheid nu een maal geeft. Maar dezelfde vrijheid stelt de student voor een zware proef. Kan hij er toe komen zelfstandig te werken? Dat zal hef des te gemakke lijker vallen, naarmate hij in de hoog ste klassen van de middelbare school zelfstandiger heeft gewerkt. Hoe meer aandrang van ouders, hoe meer controle en les overhoren, des te ab rupter is de overgang van sohool naar universiteit". V f..p ff y •- Het Dr. Moller-college in Waalwijk. Een instituut dat evenals het Willem aantal afgestudeerden aan de universiteit aflevert. Wordt er op onze universiteiten iets gedaan om de jonge student over de dikwijls grote aanpassingsmoeilijk heden heen te helpen? Bij vele facul teiten bestaat de mogelijkheid van studie begeleiding. Toch dient de jon ge student zo gauw mogelijk te leren op eigen benen te staan. Hoewel de studievrijheid zeer groot is, kan men zich van sommige voorschriften niet bij voorbaat ontslagen achten. Voor sommige colleges, waarvoor geen tentamen is vereist, moet een verkla ring worden overlegd, dat men gere geld aanwezig is geweest. Er zijn hoogleraren, die voor de toelating tot een examen de eis stellen, dat de betrokken student geregeld bepaalde centrale colleges heeft gevolgd". Hoe moet de aankomende student de eigenlijke studie aanpakken? „Daar bestaan geen algemene richt lijnen voor. De ene student studeert nu eenmaal heel anders dan de an dere. Wel is het altijd verstandig ten tamen te doen na een periode waar in geen colleges worden gegeven, zo dat men de tijd heeft zioh enige we ken zonder onderbreking op de stof te concentreren". Voor studenten is het belangrijk te weten, dat de ouders hun moreel steunen bij hun moeilijke taak. Maar niet altijd zijn de ouders in staat dit op te brengen. Dat hangt ook van de studieskeus van hun zoon of dochter af. Wanneer hun zoon zegt arts, tandarts, dominee, dierenarts, leraar Frans of chemicus te willen worden, dan begrijpen zij wat hun pupil later zal worden. Maar wanneer het vak van zijn keuze sociologie heet, of ar cheologie of kunstgeschiedenis, dan wordt dit direct al veel minder duide lijk. Welke beroepsmogelijkheden biedt de academische studie? „Een simpel rechtstreeks antwoord kan op deze schijnbaar eenvoudige vraag niet worden gegeven. Zelfs niet voor elke bepaalde studierichting afzonderlijk. Zelfs de aanduiding van beroepen als arts, psycholoog en ingenieur zijn erg vaag, want binnen elk beroep is weer zulk een variëteit van richting en mogelijkheden, dat het haast on doenlijk is ze alle op te sommen. Denk bijvoorbeeld aan het artsenbe roep. Men kan huisarts worden, be drijfsarts, medisch adviseur, keu ringsarts, inspecteur volksgezond heid, om nog maar te zwijgen van de vele specialistische richtingen die er bestaan. Als psycholoog kan men ook alle kanten uit. Men kan staflid wor den van een beroepskeuzebureau, doch ook de richting van de klinische psychologie uitgaan, waar men totaal andere werkzaamheden moet verrich ten. Veelal ontdekt de student pas tijdens de studie, welke richting hij uit wil". Ook moet gewaarschuwd worden tegen de misvatting dat een bepaald beroep dat men via academische stu die kan bereiken, altijd een hoog fi nancieel inkomen garandeert. Uiter aard vallen academische gegradueer den in de hogere inkomensgroepen van de maatschappij, omdat zij ge woonlijk door hun opleiding en ken nis in verantwoordelijke posities wor den geplaatst. Maar er is hier slechts sprake van een gemiddelde, waarbij de verschillen in een beroep zeer groot kunnen zijn. van Oranje-college ieder jaar een Vaak hebben degenen die zich een luilekkerland dromen wanneer zij zich door de rijstebreiberg van acade mische studie hebben heengegeten, alleen het oog op de topfuncties die bereikt kunnen worden, terwijl het gros der afgestudeerden allerminst fabelachtige salarissen geniet. Grote financiële verwachtingen zullen daar om in de regel op teleurstelling en wrok uitlopen. AAA 2. EEN BLIK IN DE NIEUWE KATECHISMUS DRIE VERHEUGENDE UITZICHTEN Als we zeggen dat God de wereld hééft geschapen, dan klinkt dat teveel als een voltooiing. Feitelijk is Hij de wereld aan het scheppen. Hij blijft met de wereld bezig. Het is immers niet waar dat een bos, een mooi natuurgebied Gods werk is en een stad niet. Een stad is haast nog méér zijn werk. Het is immers zo, dat de mens - het hoogste schepsel van God - er zich in heeft uitgedrukt. De mens heeft dus gewerkt in Gods rich ting. Hij is aan t werk in Gods richting. Hij is aan het werk in beroep en gezin. De arbeid maakt mensen één. Wij werken namelijk met anderen samen. De arbeid maakt mensen één, doordat arbeid steeds voor anderen gebeurt. Man en vrouw werken voor elkaar. Man en vrouw werken op kantoor, in een bedrijf, op school, in een ziekenhuis en in de openlucht voor zovele bekenden en onbe kenden. Het is een hoopvolle gedachte dat de christen door middel van zijn arbeid een hoopvol uitzicht op het eeuwige krijgt. Door de resultaten van ons werk worden andere mensen in staat gesteld meer mens te worden, wat tevens inhoudt, da zij dankzij een volmaakter mens-zijn in staat zijn om meer te beminnen. En met liefde wint men eeuwigheid. Namens 't Bedrijfsapostolaat, ALBERT MEGENS Op de ervaringen, opgedaan bij 't huwelijk van Prinses Beatrix, hebben de organisatoren van de festiviteiten rond het huwelijk van Prinses Mar griet en Mr Pieter v. Vollenhoven, dankbaar gesteund. Het gevolg was een efficiëntere werkwijze, waardoor men op geen enkel terrein in tijdnood kwom. Op alle gebieden is de blauw druk van de 10 e maart gehanteerd. Van de tijdschema's voor de stoet, tot de regelingen voor de publiciteits- vertegenwoordigers. In veel mindere mate behoefde er rekening te worden gehouden met ordeverstoringen het geen een belangrijk winstpunt was. Door politie en Binnenlandse Vei ligheidsdienst zijn er weliswaar nauwsluitende veiligheidsmaatregelen getroffen, doch deze konden onder aanzienlijk minder hoogspanning worden voorbereid. De lezing van 't huwelijk op 10 maart is bijvoorbeeld terug te vinden in de verkeerstechni sche aanpak. Om slechts één detail te noemen: In Amsterdam kwam het bruidspaar het stadhuis uit, op het zelfde ogenblik, dat hooggeplaatsten de Westerkerk binnengingen. Voor de televisie was de gelijktijdigheid van deze gebeurtenissen zeer onaan genaam. Nu is het echter zo geregeld dat de televisie afzonderlijk opnamen kan maken. Het experiment met een rijdende camera van de NTS is nieuw. Wan neer het bruidspaar op 10 januari 't Huis ten Bosch verlaat zal de stoet tot aan de binnenstad worden ge volgd door een camera op een auo. Omdat de NTS niet voldoende came ra's beschikbaar heeft om de stoet langs het gehele parcours vanuit vas te punten in beeld te brengen, is dit zo geregeld. Ook het schema van de genodigden in de kerk is veranderd. Waren het in de Westerkerk te Am sterdam „landelijke" vertegenwoordi gers, ditmaal is het meer een Haagse aangelegenheid. Daarnaast gingen uitnodigingen naar studentenkringen, de Koopvaardij en afgevaardigden van Schiedam, de woonplaats van de bruidegom, en het bedrijf van de heer Van Vollenhoven sr. Er worden on geveer honderd buitenlandse verslag gevers en fotografen in Den Haag verwacht. De cameralieden, vooral van geïllustreerde periodieken zullen veruit in de meerderheid zijn. Naar het voorbeeld van dat op 10 maart in het Amsterdamse Krasnapolski zal in een van de grafelijke zalen aan het Binnenhof een perscentrum worden ingericht. Verder zullen er verschil lende TV-toestellen worden opge steld, om de verslaggevers, die geen plaats in stadhuis of kerk hebben ge kregen, op de hoogte te houden. Voor de film- en fotopers is op nieuw een „poolregeling" gemaakt. Als directe aanloop tot het huwelijk van dinsdag 10 januari beginnen de feestelijkheden zaterdagavond, daar aan voorafgaande met een galabal in de zalen van het paleis Soestdijk. In de loop van die dag zullen de buiten landse gasten zijn gearriveerd. Dit zullen zijn: de prinsessen Alice, gra vin van Atholnoe (Engeland), Chris tina (Zweden), Margerethe (Dene marken) en haar verloofde Henri de Laborde, graaf van Montpezat. Ver der Groothertog Jean, Groothertogen Josephine Charlotte en prins Charles van Luxemburg, Prins Friedrich Wil helm en Prinses Kira van Pruisen. Verder komen die zaterdag ook nog Lady Anson en Christina von Ams- berg en reverent Winfield Burg- graaff, die Prinses Margriet in 1943 in Ottawa heeft gedoopt. Het gala bal in het paleis wordt gevolgd door een souper, dat een dubbel feestelijk karakter krijgt door het 30-jarig hu welijksfeest van Koningin Juliana en Prins Bernard. Maandagmorgen vertrekt het bruids paar naar Den Haag. Het algemeen Haags Comité, heeft bij de gemeen tegrens een „blijde incomste" in pet to", compleet met muziek en zang. 's Avonds is er een feestelijke ont vangst door het Haagse gemeentebe stuur in het Scheveningse circusge bouw. Op de huwelijksdag zelf zal de bruidsstoet om even voor half elf 's morgens van paleis Huis ten Bosch vertrekken naar het oude stadhuis aan de Javastraat, waar om 11 uur de burgerlijke huwelijkssluiting be gint. Om 12 uur komt het bruidspaar aan bij de Grote- of St. Jacobskerk voor de inzegening van het htiwelijk. Omstreeks half 2 wordt de stoet op het paleis terugverwacht. Na een dé- jeuner-dinatoire vertrekt het bruids paar voor de huwelijksreis. Prof. H. Berkhof, hoogleraar in de theologie namens de hervormde Kerk aan de Leidse Universiteit zal het huwelijk inzegenen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1967 | | pagina 1