waalwijkse en LanqstRAAtse couRant Elk regeringsprogram fbrengt hogere belastingen en meer investeringen Nederlandse medewerking St assal politie vraagt van burgerij Festival voor de werkende jeugd" van 3-8 mei Rechtsbijstandverzekering W. Timmermans Zonen GEEN INVESTERING IS MOGELIJK ZONDER VERMOGENSVORMING liet geld NA VERNIELINGEN OP BEGRAAFPLAATSEN EN IN KERKEN VCOR 6e MAAL IN TILBURG Begroting Cultureelbad Artsen zijn bereid overeenkomst te tekenen Pakje boter 10 cent duurder Nu de verkiezingsleuzen niet meer opklinken en de politieke onrust weldra zal wegebben, wordt het tijd om het oog te richten naar het nieuwe regeringspro gramma, zoals dat weldra voor ons zal liggen. Al zijn de regeringspartners nog niet bekend, toch is het nu reeds voor een groot deel duidelijk binnen welke con touren zich het nieuwe economisch programma zal ontwikkelen. Dit programma wordt goeddeels bepaald door factoren, die wij niet in de hand hebben. Binnen de grote internationale verbanden wordt immers ge streefd naar bepaalde toekomstbeelden. Het is duide lijk dat wij in Nederland onze rol spelen in deze op Wereld Seeft nu op hoger niveau dan in jaren "30 Inkomen op de toekomst geprojecteerde film. De hoofdrolspe lers kunnen van gezicht wisselen. Zij kunnen een rode rose of gele banier hijsen, de marsorde blijft de zelfde. Wij lopen in de marsorde van de westerse economie en binnen die orde marcheren de economische solda ten van de E. E. G. naar de voornaamste offensieve en defensieve stellingen van Europa. Het offensief zal in de eerste plaats gericht zijn op verbetering van de levenstandaard van de bewoners. Het gaat er daarbij niet om of wij meer guldens in handen krijgen maar of wij meer goederen tot onze beschikking zullen krij gen dan wij nu bezitten. Belasting vragen brillen van Gezin vermoordde beide oma's Veerboot slaat om: 250 doden li In Waalwijk Vorig jaar §0.000 verkeersdoden in Amerika Deelnemers voeren gesprekken met kunstenaars Belasting valt half miljard gulden tegen Drie bromfietsers bij ongelukken om het leven gekomen MAANDAG 20 FEBRUARI 1967 88e JAARGANG No. 15 ItmrtllUilu /-u ruuuumu jl>7ui 1 v" De tcho vAn het Zuióen Uitgever Waalwijkschè Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Abonnement p. week (0,28+ 2 ct. inc.k.) ƒ0,30 p. mnd. (1,20+10 ct. inc.k.) ƒ1,30 p. kwrt. (3,40+10 ct. inc.k.) 3,50 p. kwrt. p. post 4,bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadver ten ties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaus Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167-2002 Telegram-adres „ECHO" In deze zin zullen in 20 jaar tijd onze levensstandaard kunnen ver dubbelen, maar dan moeten alle Europese landen samen naar dit doel toe werken. Dit betekent bin nen de pas lopen van de grote lij nen, die in Europees verband wor den uitgezet. Wij lopen reeds lang min of meer binnen deze lijnen en wij zijn er wel bij gevaren. Ondanks alle theorieën en angst over een herhaling van de situatie in de der tiger jaren is het duidelijk dat de wereld nu op een hoger niveau leeft dan in die jaren en dat alleen daarom het gevaar voor een nood, in die mate als wordt gesuggereerd, veel geringer moet worden geacht. Om tot een hogere levensstan daard, dus tot meer welvaart te ge raken, moet er in allerlei sferen meer worden geïnvesteerd. Er moe ten dus meer produktiemiddelen worden gemaakt. Dat zijn goederen waarmee consumptiegoederen wor den vervaardigd. Daaronder hoort een bakkersoven, waarmee brood wordt gebakken maar ook 'n school waarmee je leerlingen kweekt die allerlei eenvoudige en moeilijke dingen kunnen maken. Daartoe hoort ook een modern wegennet, want een snel vervoer komt aan de industrie ten goede maar ook aan de consument die naar zijn werk of op vakantie gaat. Investeringsgoederen kunnen al leen worden aangeschaft wanneer daarover geld is. In de afgelopen jaren zijn onze industrieën snel uit gebreid, omdat die bedrijven over grote bedragen aan winst beschik ten, die deels werden gebruikt voor uitbreiding. Daar hebben wij nieu we fabrieken van gebouwd, waarin onze zich snel uitbreidende bevol king werk kan vinden. Wij hebben er ook laboratoria van opgericht en ontwikkelingsafdelin gen van bestaande industrieën. Wij moeten immers steeds nieuwe pro- duktiemogelijkheden vinden want anders worden wij te duur in de wereld. Andere landen besteden daaraan ook grote sommen en daar om zien wij ook dat er sprake is van een marsorde. Zodra de winsten dalen, in alle of in een deel van de industrieën, blijft er minder geld over om te in vesteren. In dat geval moet het be drijfsleven worden aangemoedigd om investeringen te doen. Wij zien dat nu dan ook in bijvoorbeeld in het noorden en zuiden van ons land gebeuren, waar de regering pre mies van 25 pet. gaat verstrekken op nieuwe projecten. Op zichzelf gezien is dat nuttig en noodzakelijk, maar duidelijk is ook dat het geld voor de regerings steun ergens vandaan moet komen. Uit ons aller inkomen. Met onze bijdrage aan dit soort investerings hulp wordt onze consumptie vermin derd met de hoop dat deze er la ter weer extra door zal toenemen. Een ander probaat middel om in vesteringen aan te moedigen, is de fiscale investeringsaftrek. Nu de vooruitzichten minder goed wor den in het zakenleven dringt men van werkgeverszijde reeds aan op herstel van de investeringsaftrek. Zo'n aftrek betekent minder be lastingopbrengst, die weer uit an- Sedert juni 1966 zijn op 36 plaat sen in een gebied, gelegen tussen Arnhem, Tilburg, Hasselt en Aken, vernielingen gepleegd op begraaf plaatsen en in kerken. Vaak wer den door de dader zeer kwetsende teksten op grafstenen, beelden en altaren aangebracht. In een geco ördineerd onderzoek trachten de po litie van Nederland, Duitsland en België de dader te achterhalen, tot heden zonder succes. Nagenoeg ze ker is, dat de feiten door een en dezelfde persoon worden gepleegd. Crimineel zijn de feiten tamelijk onbelangrijk, maar zij zijn betreu renswaardig, vooral uit een mo reel oogpunt. Waarschijnlijk koes tert de dader haat tegen de maat schappij, de kerken en de Rooms Katholieke kerk in het bijzonder. Een sinister idee van de duivelver- ering tracht hij naar buiten uit te dragen. Overal treft men woorden aan als: „Satan Heil" en „Satan is onze God". Het is in het belang van de sa menleving en ook van de dader zelf, dat zijn identiteit bekend wordt, opdat een psychiatrisch on derzoek kan plaatsvinden en een therapie voor zijn genezing gevon den worden. Uitgaande van de stel ling, dat de mensen uit zijn omge ving toch wel iets moeten opmer ken van zijn eigenaardig gedrag doet de politie een beroep op de bevolking van hun verdenking me dedeling te doen aan haar of aan dere zakken moet komen, want ook de overheid staat voor investerings plichten. De overheid moet de wegen fi- nanciëren, de gemeenten gedeelte lijk, het onderwijs, de waterstaat en vele andere voorzieningen, die eveneens in het investeringsvlak liggen. Het merkwaardige is dat naarmate de levensstandaard van een volk hoger wordt, de behoefte aan dit soort diensten en investe ringen van de overheid meer dan evenredig gaat toenemen. Dit heeft duidelijk konsekwenties voor de belastingbetaler. Bij het voortduren en nog uitgroeien van de begrotingstekorten komt er van nieuwe investeringen niets terecht. Bij verschillende gemeenten zijn de tekorten op de begrotingen al zo gegroeid in de laatste jaren, dat er al een enorme achterstand in de noodzakelijke investeringen aanwe zig is. Uit de geschetste situatie en noodzakelijkheden kunnen wij afle zen welke financieel-economische politiek voor ons onontkoombaar is: 1. 2. handhaven van een zeer hoog niveau van directe belastingen. De tegemoetkomingen en ver mindering in de sfeer van de directe belastingen zullen niet royaal kunnen zijn. Verhoging van het niveau van de verbruikingsbelastingen. Reeds heeft minister Zijlstra zich verbonden tot het invoeren van het stelsel van de toegevoegde waarde bij de omzetbelasting. Dit betekent een sterke verho ging van deze soort belasting met alle gevolgen van dien. terop geraakte gemeenten te hulp te komen. Rood of zwart, groen of geel ge regeerd, wij zullen onze consump tiemogelijkheden op korte termijn zien ingeperkt om de verbetering van ons levensniveau op langer zicht te garanderen. Het individu in Nederland kan het welvaartsproces bespoedigen door ook de besparin gen op te voeren ten koste van de consumptie. Geen investering is mo gelijk zonder vermogensvorming. Kapitalist noch socialist ontkomt daar aan. Opticiën - Horloger - Juwelier Stationsstr 88, Waalwijk, tel. 3037 Voor de rechtbank van de Nor- mandische stad Rouen staan een moeder van 58 jaar, haar zeven kin deren en haar schoonzoon terecht om zich te verantwoorden voor de moord op twee grootmoeders van de familie. Het motief was: de oude dames waren vanwege ouderdoms kwalen te lastig geworden. In de Golf van Oman zijn onge veer 259 mensen verdronken, toen in een hevige storm een veerboot omsloeg. Vliegtuigen en schepen hebben zonder resultaat naar over levenden gezocht. een instantie van de geestelijke volksgezondheid. De oriëntatiepunten ter ontdek king zijn de volgende: Waarschijn lijk oefent hij het beroep van ver tegenwoordiger, onderhoudsmon teur, controleur of iets dergelijks uit, gelet op zijn snelle verplaat singsmogelijkheid. In elk geval be schikt hij over een auto. Hij heeft een vaardig handschrift en zijn ontwikkeling is minstens van Mulo niveau. Verondersteld wordt dat hij van 9 januari tot ongeveer 14 fe bruari j.l. verhinderd was nieuwe feiten te plegen, bijvoorbeeld door ziekte. De politie zal de uiterste discretie betrachten, zeker voor wat betreft de bron der medede lingen. Ook de gemeentepolitie van Waal wijk oefent een dagelijkse controle uit op de kerkhoven in de gemeen te. Tot op heden zijn hier gelukkig nog geen vernielingen op kerkho ven of in kerkgebouwen aange bracht. Om bij eventuele vernie lingen zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen rekent ook de Waalwijk- se politie op de medewerking van de bewoners. De kerkhoven zijn gelegen achter de Katholieke ker ken van Baardwijk, Waalwijk en Besoyen, achter de voormalige St. Antoniuskerk, aan het Hollands Steegje en nabij het Wandelpark. 3. Een begrotingspolitiek, die alle tekorten terugdringt en de uit gaven aanpast aan de beschik bare middelen. Financiële nood zaak zal tal van overheidsacti viteiten in de consumptieve sfeer moeten beperken. 4. Het kweken van betalingsba lansoverschotten Om de inflatie te beteugelen. 5. De vorming van overheidsbe- sparingen om daarmee de ach- Vorig jaar in bij verkeersonge lukken in Amerika het recordaan tal van 52.500 mensen om het leven gekomen; zeven percent meer dan in 1695. Het aantal verkeersgewon- den bedroeg vorig jaar 1-9 miljoen. De totale schade beliep 35 miljard gulden. Evenals de laatste jaren is gebeurdzal ook dit jaar het Festival voor de Werkende Jeugd worden gehouden. Voor de zesde maal zal aan de jongeren tussen 16 en 23 jaar de kans worden gegeven in de Tilburgse Stadsschouwburg kennis te maken met allerlei facetten van de kunst en voor zover deze kennismaking al heeft plaats gevon den zullen zij volop de gelegenheid krijgen zich te verdiepen in die kunst. Dit zal o.a. kunnen gebeuren door gesprekken met kunste naars die zo openhartig en zo overtuigend een gesprek voeren, dat de jonge mensen geboeid raken door het ongrijpbarevan de kunst. Deze kunst zullen ze ervaren en leren waarderen, wanneer ze steeds dieper doordringen op de vele onderwerpen. Het zal ongetwijfeld een verrijking voor hen zijn en zeker ook een bron van geluk. Deze rijkdom zal steeds grotere vormen aannemen, wanneer hun belang stelling ervoor zal blijven bestaan en aan hun verdere leven steeds meer waarde en inhoud zal weten te geven. Het zou daarom dan ook nuttig zijn, voor bijna iedere mens om zich zo nu en dan eens volle dig in te zetten voor en over te leveren aan de kunst en kunstenaars. Niet iedereen is evenwel in staat om zich enkele dagen hieraan over te geven. Vele jongeren evenwel begeven zich telken jare naar de Tilburgse Stadsschouwburg om er gezamenlijk te genieten van en te discussiëren over de kunst. Na tuurlijk kan dit niet alleen plaats vinden in de schouwburg. De deel nemers aan dit festival, en dat zijn er ieder jaar vele honderden, lo geren in vakantiecentra, alwaar ze ook een deel van de gesprekken voeren. Ook bezoeken aan de ate liers van beeldende kunstenaars vallen ieder jaar bijzonder in de smaak. Hartveroverend is het om te zien, hoe deze jonge mensen de kunste- I naars belagen. Dit kan zonder meer als een bewijs gezien worden van Aantal verkeersongevallen neemt toe Aantal processen-verbaal vermindert Verhaal van schade steeds moeilijker Makelaars in Assurantiën Grotestraat 341, WAALWIJK telef. 04160 - 4131 de wenselijkheid van zo'n festival. Sterker nog, er is behoefte aan, het is noodzakelijk Ook in de schouwburg worden gesprekken gevoerd. Die gesprek ken gaan over allerlei onderwerpen zoals muziek, toneel, ballet, film en televisie, literatuur en beelden de kunst. Het is ongetwijfeld een groot aantal onderwerpen, die de aandacht vragen en het zou mis schien een overladen programma lijken, maar dat valt erg mee. De sfeer, waarin de gesprekken wor den gevoerd en de wijze waarop ze plaatshebben, is voor een groot deel bepalend voor het nut ervan, 's Avonds zijn er voor de deelne mers dan voorstellingen, die' min of meer voor hen worden gekozen, maar waarbij dan ook het overige publiek normaal toegang heeft. Opvallend op deze avonden is, dat de bijna voelbare intensiteit, waarmede deze jonge deelnemers de avondvoorstellingen meemaken, ook het andere publiek a.h.w. mee sleept in een eigentijds theaterge- beuren. Zo'n jaarlijkse onderdom peling in het cultuurbad van het theater en vele andere artistieke reservoir is dus alleszins de moeite waard. De kans hiertoe wordt dit jaar weer gegeven voor werkende jongeren die veelal maar één vrije dag hoeven te nemen, omdat het 's woensdags in de namiddag begint, donderdag is het Hemelvaartsdag, hetgeen voor velen een vrije dag betekent, en vrijdag is dan de dag die ze vrij moeten nemen. De zaterdag zal ook niet veel moeite kosten en zondags is de slui ting. Bij elkaar dus bijna 4 volle dagen cultuurgenot in een aange name sfeer, een verrijking voor eenieder, die eraan deelneemt. Deze dagen zullen in dit jaar ge houden worden van 3 tot en met 8 mei. De belangstelling ervoor is ieder jaar bijzonder groot en dat is ook te begrijpen, wanneer het gebo- De opbrengst van de rijksbelas tingen over 1966 is, in vergelijking met de ramingen in de jongste mil joenennota, bijna een half miljard gulden tegengevallen. De loonbelasting viel 107 mil joen of 2,8 procent tegen, de omzet belasting 100 miljoen (2,9 procent) de olieaccijns ƒ44 miljoen (16,9 pro cent) en de tabaksaccijns 18 mil joen (2,5 procent). De benzine-accijns bracht 31 miljoen (16,9 pet.) meer op dan was geraamd. De overige belastingen bleven per saldo 7 miljoen onder de raming of 0,3 pet. De Landelijke Huisartsen Vereni ging is bereid een overeenkomst te tekenen met de twee grootste zie kenfondsenorganisaties in 't land die tweederde van alle ziekenfondsen vertegenwoordigen. Die fondsen hadden woensdag aan geboden de in het rapport van de commissie-Van der Ven genoemde abonnementshonora,ria te betalen zonder koppeling aan de salaris ontwikkeling van de artsen in over heidsdienst. Daarmee zijn de artsen afgestapt van hun principiële uit gangspunt, dat de bedragen en de structuur uit het rapport van de commissie-Van der Ven als een argumentatie voor de honorarium geheel dienen te worden beschouwd Deze beslissing van de LHV kan betekenen dat het maandenlang slepende conflict tussen huisartsen en ziekenfondsen uit de wereld is. De vraag is alleen nog of de ove rige vier ziekenfondorganisaties, die in het GOZ zijn vertegenwoordigd, bereid zijn het voorbeeld van de twee grootste organisaties te volg- gen. De boter wordt 'n dubbeltje per pakje duurder. Zowel de coöpera tieve als de particuliere boterhan- del heeft de prijs van boter, die tot nu toe f 515 per kilo (af fabriek) was, verhoogd met veertig cent p'er kilo. Per 1 april gaat de prijs nog maals met 20 cent omhoog. De handel heeft tot de prijsverho ging besloten, vooruitlopend op de nieuwe richtprijs voor melk die op 1 april van kracht wordt in verband met de optrekking van het prijspeil voor Nederlandse zuivel naar EEG- niveau. Dezer dagen overleed in een Bre daas ziekenhuis de 44-jarige F. P. Oostenbos aan de verwondingen, die hij eerder op de dag had opgelopen toen hij met zijn bromfiets onder 'n vrachtauto geraakte. De heer Oos- terbos, die op een voorrangsweg reed, werd gegrepen door 'n vracht auto, bestuurd door H. J. uit Rot terdam, die vanuit een zijstraat de Heuvelbrink op wilde rijden. Op een onbewaakte overweg onder Dorst kwam de 26-jarige in Rijen wonende Turkse gastarbeider Temir Hilmi om het leven. De heer Hilmi kwam met zijn bromfiets on der een personentrein. Het stoffe lijk overschot, dat voorlopig naar 't Oosterhoutse ziekenhuis is gebracht, zal naar Turkije worden gebracht. De trein liep een half uur vertra ging op. Een derde bromfietser veron gelukte in de buurt van Someren. Het was de 64-jarige heer F. Jans sen uit Someren die met zijn brom fiets de rijksweg HelmondWeert opreed en daarbij in botsing kwam met een bestelauto. In een zieken huis te Geldrop overleed 't slacht offer aan zijn verwondingen. Even buiten de bebouwde kom van Hooge en Lage Zwaluwe werd de 64-jarige voetganger J. D. v. Al phen uit Bergschenhoek door een personenauto aangereden en vrijwel op slag gedood. Het ongeluk ge beurde toen de heer v. Alphen de weg overstak om een hem aange boden lift te accepteren. dene wordt vergeleken met de kos ten ervan, In totaal moet men een bedrag van 30,betalen. De aan melding is inmiddels opengesteld en reeds 150 jongeren hebben een plaats gereserveerd. Wanneer men derhalve belang stelling heeft is spoedige aanmel ding gewenst. Adres voor aanmel ding: Louis Bouwmeesterplein 1 te Tilburg.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1967 | | pagina 1