waalwijkse en UnqstRAAtse couraiu Schoenindustrie kan nog personeel genoeg gebruiken" Hoofdlijnen van vier fracties in ontwerp regeringsprogram TEVREDEN OVER HET WERK J. DE. KORT TIJDENS VERGADERING KAMER VAN KOOPHANDEL MR. B. BIESHEUVEL FORMATEUR WAALWIJK - Een fietsende pater Capucijn, snel van het ene huis naar het andere is de laatste anderhalf jaar een vertrouwd beeld geweest in Waalwijk. Over een week zullen we ze echter missen, de drie Capu- cijnen, pater Floribert, pater Hildebert en pater Ro gier. Dan is hun werk in de „schoenenstad" voorbij. Alle parochies, uitgezonderd Besoyen, zijn i(n deze periode uitgekamd. Week in week uit gingen deze drie paters (in enkele parochies door andere paters bijgestaan) op gezinsbezoek en verzorgden zij 'ge meenschapsvieringen. Nu hun werk voorbij is, trek ken ze de verheugende conclusie, dat de priester nog steeds bij ieder welkom is, dat de mensen huisbe zoek op prijs stellen en dat er veel good-will bij de parochianen is om de vernieuwingen aan te gaan. De „parochie-vernieuwing" zoals het werk van de pa ters heet, heeft aangetoond dat de kerk nog steeds on der de bevolking leeft. Een sprekend voorbeeld hier van zijn de gespreksgroepen die in deze anderhalf jaar zijn onstaan en die, onderleiding van de parochie geestelijken, nog lang kunnen draaien. iViensen ontvangen priester graag Gezinsbezoeken Conclusie De preek Jammer li Ondernemingsrecht Economische groei Woningbouw Kiesstelsel Inkomen Verkeerde stemming Langstraatweg Commissie Dongemond MAANDAG 13 MAART 1967 88e JAARGANG No. 21 De tcho van het Zuiöen Uitgever Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Abonnement p. week (0,28+ 2 ct. inc.k.) ƒ0,30 p. mnd. (1,20+10 ct. inc.k.) ƒ1,30 p. kwrt. (3,40+10 ct. inc.k.) ƒ3,50 p. kwrt. p. post 4,bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaus Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167-2002 Telegram-adres „ECHO" Paters Capucijnen gaan Waalwijk na anderhalf jaar weer verlaten (Van onze verslaggever) Pater Floribert, Hildebert en Ro gier behoren tot de mobiele ziels- zorg-. Zij trekken met een kapel wagen door het land, zijn geen on bekenden in gevangenissen, houden bezinningsdagen en verzorgen nu al ruim anderhalf jaar de „paro chievernieuwingen" in Waalwijk. De drie paters behoren niet tot de zgn. experimentele groep Capucij- nen die ondervinding op hoopt te doen in een dekenaie structuur, 'n Structuur waarvoor Waalwijk nog niet rijp is, oordelen deze paters. „Wij hebben in deze tijd getracht onder de mensen te leven. Dat is volledig gelukt. Zo zijn we er in geslaagd de mensen te begeleiden, die met moeilijkheden te kampen hadden. Moeilijkheden vooral op het gebied van de vernieuwing. We hebben deze personen op een rus tige manier getracht de vernieu wingen uit te leggen. Uiteraard geen shock-terapie toegepast. Opvallend is het dat de intelectueel vaak zo weinig van zijn gemeenschapszin in de kerk begrijpt", aldus pater Rogier, met zijn 37 jaar de jongste van het „zwervend-trio". Het werk van d'eze paters is in twee categoriën te verdelen: het gezinsboek en de gemeenschapsvie- ringen. 't Gezinsbezoek werd voor namelijk 't avonds gebracht. Met ouders en kinderen werden dan problemen en onderwerpen die in het gezin leefden besproken. Een strak schema werd niet gehanteerd. Dan zouden de bezoeken ook niet aan hun doel beantwoorden. De in drukken tijdens deze gesprekken opgegaan zijn bijzonder goed. De mensen stellen een bezoek van een priester op prijs. De paters voegen hier wel meteen aan toe, dat het huisbezoek voor hen ge makkelijker is dan voor de paro chie-geestelijken. Deze hebben meestal een druk bezette agenda die niet veel tijd overlaat om be paalde straten te bezoeken. In de afgelopen 18 maanden hebben de paters echter in deze behoefte voor zien. De gezinnen zijn steeds met de parochie-geestelij ken doorgenomen en wat commucicabel was, bespro ken. De geestelijkheid weet nu weer wat er onder d'e bevolking van Waalwijk leeft en welke ge zinnen op een bepaalde manier ge holpen moeten worden. De paro chie-geestelijkheid kan op deze huisbezoeken inhaken. Behalve de gesprekken in ge zinsverband zijn er speciale dagen geweest voor de jeugd en de Ouden van Dagen. Er zijn wedstrijden ge organiseerd, films gedraaid en zelfs een dansavond heeft niet ont broken. Natuurlijk zijn er ook hele „bomen" opgezet door de jongelui. In groepjes is de jeugd steeds on dergebracht in gezinnen in de pa rochie. Vooral bij de jongeren be staat er een enorme behoefte aan gespreksgroepen. De paters zien dit trouwens ook als een moderne vorm van huisbezoek. De priester kan als hij een gespreksavond bijwoont meestal 8 gezinnen ontmoeten. Pater Rogier is tot de conclusie gekomen dat er in Waalwijk een goede moot zit, de militant chris tendom wil. Volgens hem is er ook een grote groep die in sleur in het traditioneel ritme loopt. Bij een an dere groep mensen is er op het ge bied van de kerk onkunde. Gezien de historische achtergronden vin den de paters dit niet vreemd. Uit deze groep komen ook steeds weer de personen naar voren die kritiek op de kerk hebben. Om de proble men op te lossen doen ze geen moei te. „Onze prediking hebben we jam mer genoeg tè weinig aangepast aan de enquête die voordat we naar Waalwijk kwamen 'in aille paro chies is gehouden. Als we het over nieuw moesten doen, zouden we bepaalde dingen wel ander opzet ten. We zijn echter bijzonder te vreden. Rest nu alleen nog de na zorg die we over moeten laten aan de parochie-geestelijken. We zijn nu in de parochie Baardwijk aan onze laatste „serie" bezig. Iedereen uit geheel Waalwijk die een van de bijeenkomsten wil bijwonen is van harte welkom. Komende zon dag houden we in de St. Clemens- kerk (Baardwijk) de slotbijeen komst" aldus pater Rogier die ons gastvrij ontving in „zijn" woonwa gen die naast de kerk in Baard wijk staat. Vaak wordt beweerd dat preken uit de tijd is. Pater Rogier deelt de ze opvatting niet. Vandaar ook dat hij de parochianen van de St. Cle- mensparochie in een schrijven uit een zet wat hij van de preek vindt. „Mij krijgen ze niet meer naar een preek. Ik vind het 's zondags mooi genoeg en dan heb ik al moei te om wakker te blijven. En je mag toch niets zeggen, we willen zelf ook graag wel eens iets er tegen in zeggen", wordt vaak beweerd. Ja. daar zit iets in. Maar toch hou den wij preken. Ja, geen donder preken en zo van ..dik hout zaagt men planken" stijl. Waarom pre ken Omdat de verkondiging in de Kerk van Christus heel belangrijk is. Christus zelf heeft ook verkon digd en niet altijd gedisputeerd. Dat vermeed Hij enkele malen op zettelijk. Wat zijn tegenstanders ook opwierpen. Hij ging rustig door met Zijn eigen betoog:. In Rotterdam hebben we een tijdje geleden ook gespreksavonden gegeven in plaats van preken. Want dat is modern, zei men. Altijd ston den er maar een paar op om iets te vragen of op te merken. Ze vroe gen werkelijk alleen maar iets om te laten merken dat ze er ook wa ren. En dan vaak zulke rare vra gen, die je dan nog serieus moest beantwoorden. De rest van de aanwezigen zat op hun stoelen te schuiven van ergenis en ongeduld. Het gevolg was: Je kwam nooit tot het onderwerp zelf; het duurde al tijd veel langer dan gepland was. En velen bleven na zo'n eerste avond weg. Het zijn geen preken in de strik te zin van het woord die wij hou den, maar een gezellige en onder houdende conferentie, waarbij men zich echt niet verveelt. De paters vinden het bepaald jammer weer uit Waalwijk weg te moeten „We hebben hier 18 maan den vol plezier gewerkt. Als men weer een beroep op ons doet komen we graag". Dat zal dan wel weer een hele poos duren want voorlo pig is er werk genoeg voor de drie paters, die ieder op een ander ter rein weer opnieuw gaan proberen om onder de mensen te leven. De paters Floribert, Hildebert en Rogier, voor een als dagverblijf in gerichte woonwagen. Deze wagen staat nog een week voor de St. Cle- menskerk in Baardwijk. Dan verlaten deze drie paters Capucijnen Waal wijk. De Anti-revolutionaire fractie leider de 46 jarige mr Barend Bies heuvel is benoemd tot formateur van een nieuw kabinet, steunend op KVP, ARP, CHU en VVD. Hij zei een redelijke kans van slagen te hebben. Hij deelde mede, om per soonlijke redenen niet in het Cats- huis te gaan wonen, wanneer hij premier wordt. De redelijke kans meende hij te kunnen baseren op het bevredigende gesprek dat hij met de andere fractieleiders had gevoerd onder leiding van de konin klijke adviseur dr. Beel, die 'savon- ds de Koningin verslag uitbracht. De ontwikkelinkshulp heeft in 't „concept - regeringsprogramma in hoofdlijnen" waarover tussen de fractievoorzitters van KVP, VVD, AR en CHU overeenstemming was bereikt, een streepje voor gekre gen bij de verdeling van de finan ciële ruimte. Voor zover het pro gramma bekend is, laten wij het hier volgOiR Het nieuwe kabinet, dat op dit programma in zee zou moeten gaan, wil maatregelen nemen op het ge bied vas: het recht van enquête, het recht van de ondernemingsra den op inlichtingen en op tijdige raadpleging bij fussies, sluiting en andere ingrijpende maat regelen, een aanvullende regeling van de rechten van de werknemers bij fail- lisement. Het program legt veel nadruk op de bevordering van de economische groei, die de welvaart van de toe komst moet opleveren. Als daar voor eentra investeringen nodig zijn, zal dit, gevolgen moeten heb ben voor de bestedingen. Gesproken wordt over een ver betering van de economische struc tuur. In deze paragraaf wordt vooral de nadruk gelegd op maatregelen om de woningwetwoningen meet te reserveren voor de groepen voor wie ze bedoeld zijn. Ook spreekt het program over een buitenwer king stellen van de huurbescher- ming voor leegstaande woningen. Verkopers zouden dan eerder ge neigd zijn te gaan verhuizen. Maat regelen zouden moeten worden ge troffen om „het niemandsland" tus sen de betrekkelijk goedkope wo ningwetwoningen en de aanmerke lijk duurdere koopwoningen op te vullen. Dit onderdeel van het regerings programma is, vergeleken met het eerste memorandum van de infor mateur, uitgebreid. Er wordt nu niet alleen gesproken over 'n staats commissie te bestudering van het kiesstelsel. Er zal ook een onder zoek moeten komen naar de wen selijkheid van een verdergaande herziening van de grondwet. Wel licht kan een regeringscommissaris met deze taak worden belast. De loonsverhogingen zullen zo dicht mogelijk bij de groei van de productiviteit moeten blijven. Het prijsbeleid' zal dit mede mogelijk moeten maken. Rekening moet er echter mee worden gehouden dat de inkomens van sommige bevol kingsgroepen snej kunnen stijgen, maar ook kunnen dalen. De belastingparagraaf gaat niet verder dan een verklaring dat een tariefsaanpassing nodig is wanneer (Van onze verslaggever) WAALWIJK - Donderdagmiddag is in de vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Waalwijk weer eens duide lijk naar voren gekomen dat het er met de schoenindustrie echt niet zo slecht voorstaat ale velen vermoeden. De heer J. de Kort lid van de Kamer en direkteur van de schoenfabriek A. en J. de Kort, pro testeerde heftig tegen uitlatingen van de heer J. Spronk, direkteur van het Geiuestelijk Arbeidsbureau. De heer Spronk heeft vorige week tijdens een persconferentie als zijn mening te kennen gegeven dat de arbeidsmarkt in de schoenindustrie op het punt stond verza digd te raken. Een uitspraak waarmee de heer De Kort het hele maal niet eens was: ,,De schoenindustrie kan nog personeel genoeg gebruiken". „Buitenstaanders krijgen 'n ver keerde voorstelling van de situatie. Iets dat bepaald een slechte stem ming kweekt. Ik ben 't met de heer Spronk eens als hij stelt dat de situatie niet rooskleurig is en ook met zijn be wering dat er in de toekomst nog bedrijfssluitingen te verwachten zijn. Heftig protesteer ik echter te gen de uitlating dat de arbeids markt verzadigd is. Er zijn tal van bedrijven die om personeel zitten te springen. Er is geen aanbod. Al le bedrijven in deze tak van indus trie springen om personeel". Als er hier personeel genoeg was, zouden we geen Belgen en Turken aantrekken, die veel duurder zijn. De direkteur van het arbeidsbu reau creeërt zo een verkeerde stem ming. Hier moeten we tegen pro testeren. In Limburg treft de re gering allerlei noodmaatregelen. Bouw in Waalwijk huizen, wij heb ben werk genoeg voor de Limbur gers", aldus de heer de Kort die zich niet van de mening kon ont trekken dat de gegevens die de heer Spronk verstrekt heeft aan de pers, fout zijn. Verschillende le den van de Kamer wezen er op dat zij de afgelopen weken het ar beidsbureau om personeel gevraagd hadden. Zonder resultaat overigens. Hierbij moet meteen opgemerkt worden dat veel bedrijven bij het aantrekken van personeel niet met de belastingdruk als gevolg van de inflatie en de progressie in de ta rieven stijgt. Hieraan is sinds 1964 niets meer gedaan. Van een reële belastingverlaging zal in de komen de vier jaar echter geen sprake kunnen zijn, gezien de vele drin gende overheidstaken. 't GAB willen werken. De redenen daarvoor kwamen donderdagmiddag duidelijk naar voren. De heer Spronk zal van deze kritiek op de hoogte worden gesteld. Door de Kamer zal een enquette worden in gesteld om een inzicht te krijgen van de situatie op de arbeidsmarkt. Enige tijd geleden is door de Ka mer een commissie voor verkeer en planologie ingesteld. In haar eerste vergadering heeft deze com missie een brief aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant geschre ven, waarin de aandacht wordt ge vraagd voor goede verbindingen in de Langstraat. Met name de Lang straatweg kreeg grote aandacht. Sinds de oorlog heeft men al strijd gevoerd voor goede verbindingen. Toen was de Langstraat verstoken van elke goede verbinding, met de andere delen van Brabant. Nog dit jaar gaat de Langstraat- weg (Den Bosch-Waalwijk) open. De commissie meent dat een twee- baansweg zoals nu gecreërt is, niet aan de eisen voldoet. Tellingen heb ben uitgewezen dat er per etmaal 10.000 motorvoertuigen van de weg Den Bosch-Waalwijk en 12.000 van het traject Den Bosch-Vlijmen ge bruik maken. In de brief dringt de commissie er op aan om de rij banen te verdubbelen. Een methode die verreweg te preferen is boven een aanleg in twee fasen. Ook wordt GS gevraagd het tra ject Waalwijk-Raamsdonk van een voorlopig wegdek te voorzien. Deze weg is momenteel in zo'n slechte staat, dat hij praktisch onbereid- baar is. Ook is nog eens aangedron gen op een reconstructie van het kruispunt Langstraatweg-Kruisstr. Binnenkort heeft het bestuur van de Kamer hierover een bespreking met Frov. Waterstaat. Zoals bekend heeft de Kamer 'n commissie ingesteld, die B. en W. van advies moet dienen bij de ver deling van de zgn. „tien procent woningen" voor de plaatselijke in dustrie. De heer De Kort vroeg zich af waar de huizen blijven. „Er gebeurt totaal niet, er wordt niet gebouwd", zo zei hij. De heer Meijs antwoordde dat er binnen afzienbare tijd nieuwe pro jecten zouden worden uitgevoerd, waarop de heer de Kort repliceerde dat dit al zo vaak is toegezegd. Het invoeren van de zomertijd werd overgelaten aan de Vereniging van Kamers van Koophandel. De aanvang van de zomeruitverkoop werd vastgesteld op donderdag 6 juli voor alle gemeenten beneden de Bergse Maas, met uitzondering van het land van Heusden en Al- tena. Het bestuur van de Kamer heeft met een groot aantal vertegenwoor digers van bedrijven uit Geertrui- denberg en Raamsdonksveer be sprekingen gevoerd over de te ver wachten expansie in het Don ros mond gebied. Tijdens deze vergade ring is ook de behoefte gepeild aan een nauwere samenwerking van de bedrijven om zo mogelijk inspraak te krijgen bij de plannen die de regionale overheid in dit gebied thans in voorbereiding heeft. Om dat deze behoeften sterk gevoeld worden werd donderdag besloten 'n commissie Dongemond in te stel len, die in het kader van de Kamer nader de problematiek in dit ge bied zou kunnen besturen. De commissie Dongemond bestaat uit de volgende persosen: R. F. A. van Dongen, (lid Kamer) van N.V. Machinefabr. v./h. Schip pen van Dongen. Geertruiden- berg; J. G. van Drunen van Van Baarsen Dakplaten en Betonfabriek Geertruidenberg;F. L. Hartong van Tankfabriek N.V. Geertruidenberg; R. D. Melcherts van N'.V. Hollandia Keizersveer; G. J. de Poorter van N.V. Industrieële Mij. „Geertrui denberg", Geertruidenberg; P. A. Ruijteenberg (lid Kamer) van N.V. Scheepswerven v./h. P. A. Ruii- tenberg, Raamsdonksveer; C. W. Schalkwijk van Nederlandse Castor Oliefabriek NECOF N.V. «Geertrui denberg; J. F. Th. Siemerink (lid Kamer) van Siemerink N.V. Geer truidenberg; J. G. v. d. Sluijs Olie handel N'.V. Raamsdonksveer; A. J. C. A. Verschuren van VERCO N.V. Raamsdonksveer.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1967 | | pagina 1