waalwijkse en UnqstRAAtse couRant Overzicht van de Deken Van Riel stichting - Waalwijk in 1966 Bouw nieuw streekziekenhuis in Waalwijk vordert goed „Een algemene omroep is bepaald ongewenst" SOCIALE MAMMOETWET y w Ziekte en ongeval niet Banger scheiden Schatten H. STASSAR - JUWELIER MR. VAN DOORN VOORZITTER KRO Het is nu definitief dat per 1 juli 1967 de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking zal tre den. Deze wet, vanwege zijn omvang wel de sociale mammoetwet genoemd, zal de invaliditeitswet, de ongevallenwet, de land- en tuinbouwongevallenweit en de zee-ongevallenwet gaan vervangen. Dit om vangrijke staatstuk heeft zovele aspecten, dat het on mogelijk is ze alle in kort bestek te behandelen. Daar om volstaan wij er mee, enkele hoofdlijnen van de wet in summiere trekken aan te geven. Verplicht verzekerd Percentages Veel zorg Nederland spreekt met Indonesië over terugkeer Ambonezen M Tji- r Verlovingsringen De allermooiste voor de allerliefste Stationsstraat 88, Waaiwijk lC®sten f 88.000.— per bed Pakje boter weer S cent duurder Tasmania biedt MeeSerï. regering excuses aan Premie W.A.O. moet hoger A'dam 66 Ongewenst Richtlijnen door ziekenfondsen aanvaard W.-Duitse regering helpt kranten Tilhurgs bedrijf stopt: 50 ontslagen MAANDAG 20 MAART 1967 88e JAARGANG No. 23 De tcho van het Zuióen Uitgever Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Abonnement p. week (0,28+ 2ct.inc.k.) ƒ0,30 p. mnd. (1,20+10 ct. inc.k.) ƒ1,30 p. kwrt. (3,40+10 ct. inc.k.) ƒ3,50 p. kwrt. p. post 4,— bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaus Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167-2002 Telegram-adres „ECHO" De arbeidsongeschiktheidswet treedt op 1 juli in werking Recht op arbeidsongeschikheids- uitkering bestaat na een jaar ar beidsongeschiktheid. Het eerste jaar krijgt men dus gewoon een uitke ring krachtens de ziektewet. Daar na valt men onder de arbeidsonge schiktheidswet. Men is verzekerd voor een bedrag van ten hoogste 20-000,Verdient iemand bijv. 35.000,en wordt hij vooor 80% of meer arbeidsongeschikt bevon den, dan kan hij recht doen gelden op 80% van 20.000, Recht op uitkering bestaat los van de vraag of de invaliditeit veroorzaakt is door een bedrijfs ongeval. Een der bedoelingen van de wetgever is dus om ziekte en ongeval niet langer zo angstvallig te scheiden. Vormde in de onge vallenwet het in de werkzaamheid als arbeider schuilende risico de grondslag, in de wet op de arbeids ongeschiktheid staat het algemeen risico centraal. Het risico, dat men door ziekte of ongeval verhinderd wordt door arbeid in loondienst 'n inkomen te verwerven. Het is de feitelijke arbeidsverhoudingen waar op de rechtsgrond voor deze ver zekering berust. Hiermee wordt de omstandigheid erkend, dat degenen die met arbeid in dienst van ande ren fin hun onderhoud vioorzien, gevrijwaard dienen te zijn tegen de gevaren en invloeden, waar hun arbeidskracht van nature aan bloot staat, zodat wanneer die gevaren zich effectueren en hun inkomen uit arbeid geheel of gedeeltelijk verloren gaat, daarin door verplich te verzekering dient te worden voorzien. Dat het beginsel van het alge mene risico centraal staat, blijkt ook uit de verdeling van de finan ciële last van de arbeidsongeschikt heidsverzekering. Werknemer, en werkgever moeten elk de helft van de premie betalen. De wet brengt een volledige vervanging van het kapitaaldekkingstelsel, dat in de invaliditeitswet (rentekaartwet) is neergelegd en voorts een volledige invoering van het omslagstelsel, zoals we dat kennen bij andere volksverzekeringen (AOW - AWW) waardoor welvaartvaste uitkerin gen mogelijk zijn. Tenslotte brengt de wet een uitbreiding van de kring van verzekerden door afschaffing van de loongrens ten opzichte van de verzekeringsplicht, zodat alle loontrekkend'en in het particuliere bedrijfsleven verplicht verzekerd zullen worden (voor ambtenaren geldt een andere voorziening). De uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het verdiende loon. De arbeids ongeschiktheid zal worden uitge drukt in een percenatge. Deze pro cedure kent men thans oook reeds bij de interimwet invaliditeitstrek- kers, doch daar zijn slechts vier glassen. Bij de arbeidsongeschikt heidswet is het aantal klassen ver dubbeld. Is iemand voor 15 tot 25% ar beidsongeschikt verklaard' dan heeft hij reeds recht op een uitkering van 10% van zijn loon. De hoogste uit- kerin is 80% van het dagloon, bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen zullen dus welvaart- vast zijn, ze worden herzien bij wijziging in de mate van arbeids ongeschiktheid en vervallen bij 't bereiken van ds 65-jarige leeftijd. Het invaliditeitsbegrip speelde ook reeds een belangrijke rol bij de bestaande ongevallen- en inva- liditeitsuitkering. Een nieuw ele ment is echter, dat de betrokkene buiten staat moet zijn het loon te verdienen dat gelijksoortige arbei ders gewoonlijk verdienen. Wan neer dus iemand als gevolg van 'n handicap zich niet meer zo pro- duktief kan maken als anders, dan wordt de loonschade opgevangen door een arbeidsongeschiktheidsuit kering. Voor de medische deskundigen, die de arbeidsongeschiktheid moe ten schatten opdat ze in een klasse moet worden ingedeeld, betekent dit een zware taak. In het alles-of- niets-systeem van de oude invalidi teitswet, waar slechts twee klassen waren, was de schatting soms al moeilijk. Toch is de indeling van klassen met overgangen van be trekkelijk kleine sprongen recht vaardiger. Anderzijds wordt een en ander gecompliceerder, omdat het voor grensgevallen heel aanlokke lijk wordt een kansje te wagen om in een hogere klasse te komen. Voorbeeld: Wanneer iemand voor 75% arbeidsongeschikt wordt ver klaard, heeft hij recht op een uit kering van 65% van het daglooon. Wordt hij voor 80% invalide ver klaard, dan krijgt hij 80% van zijn dagloon. Overigens dient men niet te veel nadruk te leggen op de materiële kant van de wet. Het is natuurlijk prettig een uitkering te ontvangen, wanneer men arbeidsongeschikt is. Maar de verzekerde zal zich het plezierigst voelen, wanneer hij vol komen gezond is. Daarom wordt aan de revalidatie van de arbeids ongeschikte veel zorg besteed. In de artikelen 60 tot en met 63 van de wet worden de bedrijfsvereni gingen bevoegd verklaard de ver zekerde in aanmerking te brengen voor voorzieningen tot behoud, her stel of ter bevordering van de ar beidsongeschiktheid. De Nederlandse en Indonesische regeringen voeren besprekingen over een groep van 5000 Ambone zen in Nederland, die terug willen naar Indonesië. Dit heeft prof. dr. J. Verkuyl, al gemeen secretaris van de Neder landse Zendingsraad, meegedeeld tijdens een persgesprek in de eind vorige maand in Soekaboemi gehouden conferentie van de Indo nesische Raad van Kerken, welke hij als lid van de Nederlandse dele gatie heeft bijgewoond. C;Vr i k ^.c' v .,v' J-- De bouw van het ziekenhuiscom plex, aangevangen op 13 juli 1964 vordert goed en alle krachten wor den ingezet om te bereiken dat het ziekenhuis eind 1967 gereed komt. De totale kosten vas de bouw zijn wederom mede ten gevolge van de prijsstijgingen en het hoge rente peil, gestegen en worden geraamd op 14.750.009,—, ofwel 88-000,— per bed. Hierbij dient te worden aange tekend, dat bij een uitbreiding tot 311 bedden, alleen het beddenhuis zal moeten worden vergroot, daar bij de bouw van het handelshuis en de huisvesting van de medische en huishoudelijke diensten reeds rekening werd gehouden met een tweemaal zo groot aantal bedden. Wanneer deze uitbreiding tot 311 bedden zou zijn gerealiseerd zouden de kosten per bed ±f 60.000,be dragen. Daar de huidige garantie van de gemeente Waalwijk 12.750.000, bedraagt was het noodzakelijk een verzoek te richten aan de gemeen te Waalwijk, genoemde garantie te verhogen tot 14.750.WO,Inmid dels werden leningen afgesloten voor in totaal 11.610.000, Het pakje boter is donderdag j.l. 5 cent duurder geworden. Na een verhoging van de afbrieksprijs vo rige maand met 40 cent per kilo is daar nu weer 21 cent aan toege voegd. Bij de fabriek kost een kilo boter nu 5,78. Wat de winkelprijs wordt is moeilijk te zeggen omdat deze niet uniform geregeld is, aldus een woordvoerder van het Produkt- schap voor Zuivel. De boterprijs moest worden aan gepakt 'aan de nieuwe Irichtprija voor melk die op 1 april van kracht wordt wegens de optrekking van het prijspeil van de Nederlandse zuivel tot het EEG-siveau. Op 1 april 1968 moet in alle EEG-landen de boterprijs gelijk zijn. In totaal werden in 1966 3177 pa tiënten in het ziekenhuis opgeno men (in 1965: 2999). Het aantal verpleegdagen bedroeg 43238 (in '65 43888. Het bezettingspercentage was 95,5% (in 1965: 97%). Deze patiën ten waren afkomstig uit de volgen de plaatsen: Waalwijk 1610 (in 1065: 613); Kaatsheuvel 699 (in 1965: 613); Drunen 457 (in 1965: 432); Sprang-Capelle 230 (in 4965: 224) Waspik, ïïeusden, Eethen, Dussen 84 (in 1965: 91). Overige plaatsen 97 (in 1965: 117). In 1966 totaal 3177, in 1965 2999. In het college van Regenten had den op 31 december 1966 zitting de heren: J. L. P. M. Teijssen, Waalwijk voorz. A. J. Wennekens, Kaatsheuvel, secretaris (wnd.). J. W. van Heesbeen, Waalwijk, pen ningmeester. C. P. v. d. Hoven, Waalwijk. P. Maessen, Waalwijk. M. M. H. Lips, Drunen. Drs. W. G. A. Smits, Waalwijk. President Julius Nyerere van Tan zania heeft Nederland zijn veront schuldigingen aangeboden, nadat jeugdige Tanzanianen een portret van koningin Juliana hadden weg gehaald. Het portret hing in het gebouw van de Algemene Bank Nederland, die als de andere ban ken is genaamd, in Dar Ee Salaam. Het was het eerste incident, dat bekend werd, sinds de nationalisa tie van alle banken in Tanzania. Nyerere maakte zijn excuses tegen over de Nederlandse zaakgelastigde, graaf Van Limburg Stirum. Eerder op de dag had de graaf een be drag van ruim één miljoen gulden overhandigd aan de regering van Tanzania voor een experimentele fabriek voor visconserven aan het Victoriameer. Tanzania zelf betaalt 310.00C' gulden aan het experiment. De premie van de arbeidsonge- schikheidsverzekering (WAO) zal bij de invoering per 1 juli niet 3,9 maar zeker 4,2 pet moeten zijn. Dit betekent, dat de premielast voor de werknemer extra zal stij gen met 0,15 pet. Werkgever en werknemers zullen ieder de helft van de premie gaan opbrengen. De sociale verzekeringsraad verwacht in de komende jaren nog een aan zienlijke stijging van deze premie. Mr. II. W. van Doorn, voorzitter van de KRO, heeft in Tilburg voor de Diocesane Contactcommissie van de KRO een inleiding gehouden over de KRO, na de omroepwet. De KRO-voorzitter stelde in zijn inleiding de vraag aan de orde waar het nu bij de radio en televisie om gaat. Jarenlang is er in dit land een hetze gevoerd tegen vrije om roepverenigingen die als ouderwets werden beschouwd. Velen zijn van mening gebleven, dat de massame dia het best werken ais ze commer cieel worden gemaakt. Nu er na bijna een halve eeuw omroep in dit land een wettelijke regeling is gekomen, moet er een antwoord komen op de vraag hoe televisie en radio het best kunnen werken. „Op 1 februari", aldus de KRO- voorzitter, „waren er in Nederland 2-387.526 T.V.-toestellen en 2.753.069 radio's. Drie zenders leveren per week rond 300 uur radioprogram ma's. Aan televisie-programma's komt ruim 50 uur per week op de beeldbuis". Mr. Van Doorn zei: „Niemand, U noch ik, is in staat om dat alle maal te volgen. Maar in nagenoeg alle Nederlandse gezinnen wordt dagelijks gekeken en geluisterd. Per dag luisteren er gemiddeld 8 mil joen Nederlanders naar de radio. Per dag kijken gemiddeld 7 miljoen Nederlanders naar de televisie". Sprekend over de televisie in de huiskamers zei Mr. Van Doorn dat de kijkers elke d'ag opnieuw voor de moeilijke keuze staan tussen ont spanning en voorlichting, tussen instemming en afkeer. Hoe men daar ook over wil oordelen, de me dia zijn er nu eenmaal en het komt er dus op aan ze zo goed mogelijk te gebruiken. De KRO-voorzitter weerlegde de opvatting als zou er niet langer een KRO nodig zijn. Niemand zou bereid zijn dë uitge breide voorlichting te geven die de KRO elke dag opnieuw geeft. De KRO-voorzitter bestreed ook de ge dachte, dat de godsdienstige pro gramma's in engere zin dan wel gebracht zouden kunnen worden binnen het kader van een Neder landse BBC. Hij legde er de nadruk op dat de vrijheid van meningsuitingen in 't gedrang zou kunnen komen wan neer bijv. in zo'n BBC-situatie de verschillende actualiteitenrubrieken niet in volledige vrijheid zouden kunnen werken. Vervolgens sprak de KRO-voor zitter in zijn inleiding over het verdwijnen van het programma A'dam '66. De KRO heeft in de pers het verwijt gekregen dat door het verdwijnen van die uitzending de vrijheid van menings-uiting aan banden zou zijn gelegd. Het pro gramma zou door de KRO tè links zijn bevonden. De KRO-voorzitter zei hierover: „Als het jongste ver leden ons iets geleerd' heeft dan is het toch wel dit: de KRO doet echt niet te veel KVP in z'n program ma's. Sommigen betreuren dat, an deren juichen het toe. Als men nu beweert dat men bij de KRO niet werken kan omdat er teveel KVP in de programma's zit, dan moest ik daar eigenlijk verder maar niet op in gaan. De werkelijkheid is dan ook dat het programma uit Am sterdam naar onze opvatting veel te eenzijdig was". In zijn inleiding besteedde de KRO-voorzitter ook aandacht aan het gezamenlijk programma in de Nederlandse televisie en radio. Hij waardeerde een gezamenlijke aan pak van programma's wanneer daar toe aanleiding bestaat zoals bijv. bij de verkiezingsuitslagen, die in eendrachtige samenwerking met al le omrroepen via radio en televisie werden gegeven. Mr. H. Van Doorn hoopte dat de omroepen voldoende technische mid delen tot hun beschikking zouden kunnen blijven krijgen om hun programma's te brengen. In dat verband was hij wel bevreesd, dat van de opbrengst van de reclame in de televisie geschat op 54 mil joen gulden dit jaar, geen cent in de programma's van de omroepen terecht zou komen: voor één uur televisie stelt de Regeringscommis saris nu 8.500,ter beschikking. Dat is niet genoeg. De KRO-voorzitter kwam ten slotte tot de conclusie dat het toch wel merkwaardig is dat uitgere kend die voorstanders van de com mercie zich nu opwerpen als kam pioen voor één algemene omroep, die op zichzelf al uit een oogpunt va geestelijke volksgezondheid vol strekt ongewenst is. Televisie en radioo kunnen alleen maar functi oneren bij een zo groot mogelijke vrijheid van meningsuiting en me ningsvorming, in verscheidenheid en openheid. Op 30 maar 1966 werd als lid van het college van Regenten benoemd de WelEdelgeleerd'e Heer Drs. W. G. A. Smits, secretaris van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Noord-Brabant. De heer C. M. J. van Eerden, rec tor van het ziekenhuis, werd met ingang van 1 mei 1966 benoemd tot rector van het Bejaarden- en Ver pleeghuis „Kempenhof" te Valkens- waard. Met ingang van dezelfde datum werd tot rector van het zie kenhuis benoemd de eerw. heer A. A. Weijiing. De stichting wil gaarne rector van der Eerden bedanken voor het werk, dat hij in het belang van de patiënten van 't ziekenhuis heeft gedaan. Door 6 leerling-ver pleegsters werd het diploma zieken verpleging A behaald. Zeven ver pleegsters verkregen de aanteke ning Kraamverpleging en 1 ver pleegster de aantekening kinderver pleging. Aan het ziekenhuis zijn de vol gende specialisten verbonden: P. G. Beekman, chirurg; K. van Drumpt, kinderarts; A. C. S. v. d. Heijde: radioloog; K. S. Liem: uroloog; J. v. Oldenbeek, vrouwenarts; A. J, Polderman: anaesthesist; B. G. H. M. Sanders, oogarts; H. C. L. R. Verhoeven, huidarts; Dr. A. L. de Vetten, chirurg; H. M. van Woerden, internist. Direktie van het ziekenhuis: H. C. L. R. Verhoeven, geneesheer, direkteur; Drs. K. J. E. M. Schretlen, econoom; Zr. Henrito, adj. directrice. Donderdag is ook de Centrale Bond van Onderling Beheerde Zie kenfondsen (CBOZ), als laatste van de zes ziekenfonds-organisaties, ge reed gekomen met zijn beraad over de richtlijnen die minister Veld kamp (Soc. Zaken) heeft opge steld voor de honoraria der huis artsen. De CBOZ heeft, evenals de vijf andere ziekenfondsorganisaties, de ze aanvaard. Daar de huisartsen vrijdag j.l. hun fiat reeds aan de richtlijnen hebben gegeven, en ook de ziekenfondsen hiermee nu ak koord zijn, lijkt het laatste belet sel voor het afsluiten van een hono rarium-overeenkomst voor dit jaar (met terugwerkende kracht tot 1 januari) weggenomen. De richtlij nen van de minister zijn zo strin gent, dat ingewijden niet verwach ten, dat er nog nieuwe problemen op de onderhandelingstafel zullen verschijnen. Met belastingverlagingen, meer kapitaal, goedkopere kredieten en betere afschrijvingsmogelijkheden alsmede verlaagde posttarieven wil de Westduitse regering de kranten wereld tegemoet komen. De regering en de drie partijen in de bondsdag zijn vastbesloten een einde te maken aan de „grote krantensterfte". De persconcentra ties en het daarmee gepaard gaan de verdwijnen van vooral kleinere kranten hebben veel bondsdagafge vaardigden en de regering onge rust gemaakt over de mogelijke ge volgen vooor de vrije meningsvor ming. Algemeen is men van oor deel dat een zo groot mogelijk en zo gevarieerd mogelijk aantal kran ten d'e vrije meningsuiting alleen maar ten goeode komt en dat al te veel concentraties een soort een heidsopinievorming in de hand kun nen werken. De coonfectieindustrie en handels onderneming Jesaia Lissauer N.V- aan de Artemisstraat te Tilburg zal medio april gesloten worden. Bij deze sluiting zijn 50 personen be trokken. De firma Lissauer vervaardigt nachtkleding waarvan de produktie nu wordt gestaakt. Ook het bedrijf in Etten-Leur wordt opgeheven. In Amsterdam worden ook enkele personeelsleden ontslagen zodat in het geheel 114 personen, hoofdza kelijk vrouwelijk personeel, door deze sluiting getroffen wordt. Ge zien de arbeidssituatie in de tex tielsector zal het niet eenvoudig zijn gelijkaardig werk te vinden voor de ontslagenen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1967 | | pagina 1