waaLwijIcsg en lanqstRAAtse couRAnt Navordering is alleen mogelijk als een nieuw feit bekend wordt Mei maand viering ter ere van de Wonderbare Moeder Emmy Verhey soliste bij uitvoering Brabants Orkest DE INKOMSTENBELASTING voor een waardevol geschenk Aftreden van burgemeester Van Hall wordt verwacht TIJDENS FESTIVAL WERKENDE JEUGD - TILBURG IN ELSHOUT Twee gevallen van uitzondering Waf is verzuim? Boete bij navordering? Vrijwiligheid Kwijtschelding Olieachtige stof op strand bij Hoek van Holland Forum-avond over medezeggenschap in de onderneming Twee meisjes in Engeland gewurgd 124 Doden bij vliegramp op Cyprus Gedeelte produktie Beeren N.V„ - Weert wordt voortgezet MAANDAG 24 APRIL 1967 88e JAARGANG No. 33 van het Zuióen Uitgever Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Abonnement p. week (0,28+ 2ct. inc.k.) ƒ0,30 p. mnd. (1,20+10 ct. inc.k.) ƒ1,30 p. kwrt. (3,40+10 ct. inc.k.) 3,50 p. kwrt. p. post 4,bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaus Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167-2002 Telegram-adres „ECHO" (Van onze belastingmedewerker Een feit dat de inspecteur bekend was, of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn op het moment dat de definitieve aanslag werd vastgesteld, kan geen grond voor navordering opleveren. Er is dus een nieuw feit vereist voor navordering. De inspecteur is daarbij mede verantwoordelijk voor fouten - ambtelijke verzuimen - van zijn personeel; de belastingplichtige is mede aansprakelijk voor fouten van zijn adviseurs. Dit laatste vooral wat betreft een even tuele boete bij navordering, waarover hieronder nog wordt gespro ken. Maakt dus het personeel van de inspectie een rekenfout waar door de aanslag te laag wordt, dan is evenmin navordering mogelijk als wanneer de inspecteur zelf over het hoofd ziet dat een belas tingplichtige een bijverdienste niet heeft aangegeven terwijl in het dossier te zien was dat die bijverdienste was genoten. Een uitzondering geldt echter voor ten eerste het geval dat de definitieve aanslag te laag is doordat te hoge voorheffingen zijn verrekend en ten tweede in het geval dat een in de wet voorziene omslag van verschuldigde belasting over echtgenoten niet op de juiste wijze blijkt te zijn geschied, waardoor de een zoveel te veel kreeg te betalen als de ander te laag werd aangeslagen. In het eerste geval kon de belang hebbende er niet redelijkerwijze van uit gaan dat hij met de definitieve aanslag wist waar hij aan toe was, want de voorheffingen zijn hem ui teraard bekend kunnen dat althans rederlijkewijze zijn zodat hij had moeten bemerken dat de aanslag niet goed was. In het tweede geval staat de totale belastingschuld vast en moet alleen over de echtgenoten verdeeld wordt, men kent het totaal bedrag. In het algemeen gaat het er dus om, dat niet kan worden nagevorderd voor zoveel te weinig is betaald door een ambtelijk verzuim. Wat nu wél en niet verzuim is, staat uiteraard niet scherp vast. Het gaat er daarbij om de vraag welke diepgang de controle door de fiscus rederlijkewijze moet hebben. Ener zijds behoeft een inspecteur niet ie der punt, waarvan hem niet aan stonds duidelijk is dat het juist is, te verifiëren, doch mag hij uitgaan van de verklaring van de belastingbetaler op zijn aangiftebiljet, dat hij dit „duidelijk, stellig en zonder voorbe houd" heeft ingevuld. Anderzijds mag hij niet alleen in zijn dossier aan wezige controlegegevens veronacht zamen, doch mag hij ook punten, die al te zeer van het waarschijnlijke af wijken, niet zo maar accepteren. De waarheid ligt in het midden en het aantal gevallen dat zich voor kan doen is zó verscheiden, dat hierover inmiddels vele rechterlijke uitspraken zijn verschenen. Deze zouden ons thans echter te ver voeren. De wet zegt hierover ten eerste dat de in een navorderingsaanslag 'begre pen belasting met 100% wordt ver hoogd, behoudens voor zover het niet aan opzet of grove schuld van de be lastingplichtige (of diens adviseur is te wijten dat te weinig belasting is geheven. In twijfelgevallen moet de belanghebbende dat dus bewijzen, doch wanneer de inspecteur zonder meer reeds meent dat geen opzet of grove schuld in het spel is, zal hij reeds direct van het heffen van boete afzien. j 1 i i Past hij de verhoging toe, dan be oordeelt hij nog in hoeverre die kan worden kwijtgescholden, met andere woorden hij gaat na op welk percen tage hij die, gezien zijn voorschrif ten moet stellen en deelt dat van te voren aan de belastingplichtige mede, die dan zijn zienswijze kan geven. Voor „normale" gevallen van grove schuld is een verhoging met 25 voorgeschreven; bij zeer ernstige gro ve schuld en bij opzet 50%; en al leen 100% bij herhaling en bij ern stige en verhoudingsgewijs omvang rijke fraude. Voor gevallen van vrijwillige ver betering bedraagt de boete 10%, doch let wel: gezien hett bovenstaan de alleen indien aanvankelijk opzet of grove onachtzaamheid in het spel was. Van vrijwillige verbetering kan echter geen sprake meer zijn als de gene die de aangifte verbeterde wist of rederlijkewijze moest vermoeden dat de opsporingsambtenaren de on juistheid reeds op het spoor waren of wellicht zouden 'komen. Bijvoor beeld in het geval dat deze hem een onderzoek van zijn boekhouding had den aangekondigd. Is men het met het opleggen der boete niet eens, dan kan men daar tegen in beroep komen door te stel len dat geen opzet of grove onacht zaamheid in het spel was. Is men het met de hóógte van de boete niet eens dan kan men daar volgens de wet al leen tegen in beroep komen wanneer men kan stellen dat ofwel de inspec teur zijn bevoegdheid tot kwijtschel ding tot een ander doel heeft gebruikt dan waarover die gegeven was, ofwel dat de hoogte van de boete in strijd is met de redelijkheid, gezien de be trokken belangen ófwel in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Deze bepalingen zijn nieuw en er is nog geen rechtspraak die hier de grenzen van wat wel of niet redelijk of behoorlijk is reeds heeft afgeba kend. Moet men de juistheid van een opgelegde boete naar wettelijke maat staven erkennen, doch zijn er verlich tende omstandigheden in het spel dan kan men kwijtschelding verzoeken. De bevoegdheid daartoe berust bij de directeur der Rijksbelastingen waar onder de betrokken inspecteur ressor teert; mede om tot een zo constant mogelijk beleid te kunnen komen bij de afweging van verlichtende omstan digheden. De moraal is uiteraard dat men zijn aangifte zo invult dat de in specteur het bij de definitieve aan slagen kan en moet laten. De inspec teur zal 't er wel mee eens zijn, want hij krijgt toch geen procenten. STATIONSSTRAAT 66 WAALWIJK Dinsdags gesloten Wie in de vroege lente-morgen op de zondagen in mei vanuit west-Bra bant, Tilburg en omstreken via Waal wijk de richting Elshout neemt, zal langs de hoofdweg, maar vooral langs de landelijke zij- en binnenwegen de vele reizigers en trekkers ontdekken, die als „een kerk onderweg" pelgri meren naar het oude vertrouwde 'Ge nade-oord van de Wonderbare Moe der'. Mensen met hun kleine en gro te zorgen, met hun vreugde en onge kende verlangens; vaders en moeders die het moeilijk hebben met hun grote en kleine kinderen om ze behoorlijk op te voeden voor deze nieuwe wereld en de Kerk van vandaag. Jongeren die vaak stuurloos of anstig tegen een onzekere toekomst aankijken. Oude ren die zich genomen, ontgoocheld of gekwetst voelen door het alsmaar wegvallen van hun dierbare en heilige verworvenheden. Eenzamen, teleurstellenden, ont moedigden, ontheemden, zieken, af- gedwaalden, zondaars, onverschilli gen en verbitterden, zij allen zoeken een rustpunt, een zich veilig thuis- voelen, een begrepen en verstaan worden in hun lichamelijke nood en geestelijke zijn, gedreven door een verlangen naar uitkomst, genezing, vergeving, aanvaarding naar vrede, vreugde, liefde en geluk. Daarcm gaan zij op weg naar de Moeder van Goede Raad, de machtige en getrou we Maagd, heil van de zieken, toe- Politiek Den Haag verwacht, dat Mr. G. van Hall binnenkort zal af treden als burgemeester van Amster dam. Dit ondanks een uitdrukkelijke tegenspraak van berichten hierover door minister-president De Jong en burgemeester Van Hall zelf. De minister-president verklaarde donderdagavond in de Tweede Kamer dat de berichten over Van Hall on juist waren en geheel op rekening ko men van de desbetreffende kranten. Hij zei dit in antwoord op vragen van de fractieleider van D '66, Mr. v. Mierlo. Mr van Hall zou zijn besluit genomen hebben, aldus de publikaties nadat hij kennis genomen had van „vernietigende kritiek" op zijn be sluit in het met grote spanning tege moet geziene rapport van de commis sie Enschede wer de achtergronden van de voortdurende onrust in Am sterdam. Over dit raport deelde pre mier De Jong mede, dat het uitmond de in een zevental 'beleidsvragen. De ze beleidsvragen waren volgens pre mier De Jong van dien aard, dat over leg met enige betrokkenen, noodza kelijk was. Pas na dit overleg zal de regering er haar conclusie's aan ver binden en die samen met het rapport aan de kamer voorleggen. vlucht van de zondaars, troosteres en hulp der christenheid. Ononderbroken heeft de Kerk haar vereerd en aangeroepen als Eerste Voorspraak boven alle Heiligen, als de grote smekende almacht voor al haar kinderen. 'Hoe voortreffelijk zij ook moge zijn als „mens", als eerste verloste, het meest ideale lid en oer beeld van de Kerk, toch gaan wij bo- venals vol liefde en vertrouwen tot 'haar als „Moeder van God". Door haar Moederschap deelt Zij in de vruchtbaarheid van de Kerk, die zij afbeeldt. Als „Moeder Gods" leeft zij ook in de harten van ons, haar kinderen, die zij aannam vanaf en ón der het Kruis. Moge haar bescher ming en voorspraak alle pelgrims be geleiden, verhoring en vertroosting schenken en naar haar voorbeeld „trouw" aan het geloof, onze roeping en levensopdracht, een bron van in nerlijke vreugde, oorzaak van onze blijdschap". Hopelijk wordt het dit jaar weer een mooie en zegenrijke tocht per auto, fiets of te voet door het schone Brabantse land, waar de verering tot de Moeder Gods nog diep ligt gewor teld in het hart van de Brabantse mens. Elshout ontving van oudsher duizenden bedevaartgangers en vele processies naar „de Wonderbare Moeder", gelijk Zij daar genoemd en sinds eeuwen vereerd wordt. Het prijsgeven van dit kostbaar erfgoed is zeker geen 'afschaffing ten goede', maar zou een verarming en verschra ling betekenen in het geestelijk en godsdienstig leven van de Christen mens. Waar standbeeld-onthulling en kranslegging, protestmars en voet tochten, spreekkoren en spandoeken aanslaan als nooit tevoren, kan een bedetocht en processie van een bid dend en zingend Gods volk tot eer zijn H. Moeder toch moeilijk onder de tafel worden geschreven of weg- gepraat als „niet bij de tijd". Maria stond onder het Kruis als ooggetuige van 't Offer van haar Zioon, die Zijn Offer nog dagelijks onder ons blijft hernieuwen. Dit kruisoffer willen wij meevieren in de geest van de offer bereidheid, het nederig geloof en de volkomen overgave aan de wil van de hemelse Vader gelijk Maria ons heeft voorgebeden: „Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord". Wegens de invoering op za terdag van de vcoravondmis om 7 uur Twee bulldozers en zes vracht wagens zijn donderdagavond bezig geweest het strand van Hoek van Holland, over vier kilometer te be vrijden van een olieachtige stof. Omstreeks tien uur had men één kilometer (het meest gebruikte strandgedeelte) van de bruine mas sa bevrijd). Op dat tijdstip konden vrachtauto's in verband met hoog water het verontreinigde zand niet meer afvoeren, zodat men besloot de werzaamheden de andere mor gen voort te zetten. Waar de blub- beraehtige sliert olie vandaan is ge komen, is nog niet bekend. Een woordvoerder van het ministerie van Waterstaat weet de bevuiling van het strand aan het schip Al- kyone, dat vijf weken op de Zuider- pier van Hoek van Holland heeft vastgezeten en dat donderdag bij 't lostrekken een hoeveelheid olie heeft verloren. Intussen blijft het gerucht de ronde doen dat de olie afkomstig is van de Torrey Ca nyon. Ook elders langs de kust is olie aangespoeld. Door de „Vereniging Ontwikke ling Arbeidskunde (V.O.A.) zal op 26 april a.s. te 20.00 uur in Hotel ..Noord Brabant" te Den Bosch een forum-avond worden georganiseerd, die het zeer actuele onderwerp „Medezeggenschap in de onderne ming van de werknemers, gezien in het licht van de Winstdeling- en Produktiviteits-toerekeningstechnie- ken" zal behandelen. Teneinde dit onderwerp van ver schillende zijden te belichten, is het forum als volgt samengesteld: de heren Aris, Brand en Top van D '66, v. d. Loo, personeelchef Bata, Best, Noordhoorn-Boelen, bedrijfsadvi seur te Waalwijk, v. Poppel van de firma Mutsaerts en v. Poppel, tex tielfabrikanten te Tilburg, v. d. Wolk van M. J. Vesters, schoenfa- brieken te Kaatsheuvel, v. Lieshout I van de Ned. Kath. Metaalbewer- j kersbond te Utrecht, j Gedurende deze avond zal het de eerste keer zijn dat drie specialisten van D '66 in het openbaar hun ge dachten over dit onderwerp weer geven, hetgeen de aktualiteit van deze bijeenkomst aanmerkelijk ver hoogt. De maniak van Beenham heeft weer toegeslagen. Vorige week vond beider, zijn dochtertje Ginette (10) Tony Wigmore (30), een boerenar- in een half onder water staande steengroeve. Het meisje was ge wurgd en had een aantal messte ken. Een eindje verderop lag haar vriendinnetje Jackie Williams (10), het dochtertje van de garagehouder in het 500 inwoners tellende dorp je. In oktober van het vorig jaar werd bij Beenham de kinderver zorgster Yolande Waddington (17) vermoord. Rechercheurs van Scot land Yard stropen de omgeving af op zoek naar de moordenaar. De inwoners van Beenham zijn er na deze dubbele moord van overtuigd dat de dader een van hun dorpsge noten is. Honderdvierentwintig inzittenden van een Zwitsers turbopropvlieg tuig zijn om het leven gekomen toen het toestel van het type Brit- tannia, op anderhalve kilometer van Nicosia, de hoofdstad van Cy prus, verongelukte. De ramp had plaats tijdens een zware onweersbui. Het toestel kwam te laag binnenvliegen om de lan dingsbaan van het vliegveld van Nicosia te kunnen raken en botste tegen een heuveltop. Op de plaats waar de ramp plaats had, zijn nog zes overlevenden ge vonden, die met zware verwondin gen in het ziekenhuis van Nicosia zijn opgenomen, waarvan er 4 zijn overleden. Een belangrijk gedeelte van de produktie van de Beeren-tricotage- fabrieken N.V. in Weert, de stoffen- afdeling, zal worden voortgezet. Curator mr J. Jacobs heeft, dank zij kriedietgaranties van de AmRO- bank, de drie textielbedrijven Ro- sita van Rocker in Sittard, de Ar- tex (Van Kimmenade) in Aarle- Rixtel en Eysbouts textielfabrieken te Asten bereid gevonden de fa brieksgebouwen van Beeren in Weert en Venray aan te kopen. Dit betekent dat vandaag deze nieuwe N.V. de produktie van de stoffen- afdeling in Weert, waarin op korte termijn 150 man aan de slag kun nen, weer op gang zal komen. Op vrijdag 5 mei geeft Het Bra bants Orkest onder leiding van Hein Jordans om 20.15 uur een concert onder auspiciën van Stichting Festi val voor de Werkende Jeugd in de Stadsschouwburg te Tilburg. Het programma voor dit concert is als volgt samengesteld: 1. Schubert- Onvoltooide Symfonie; 2. Mendels- sohn-Vioolconcert: soliste EMMY VERHEY; PAUZE; 3. Bartók-Roe- meense Dansen; 4. Smetana - Die Moldau; 5. Berlioz-Ouverture le Carnaval Romain. Emmy Verhey werd op 13 maart 1949 te Amsterdam geboren. Aan vankelijk kreeg zij les van haar vader, die zelf violist is, doch na een jaar werd zij leerlinge van Prof. Oskar Back. Bij deze bekende pedagoog maakte zij zulke vorderingen dat Em my op twaalfjarige leeftijd haar de buut maakte met 't Frysk Orkest. Zij speelde op een jeugdconcert de „Ha- vanaise" van Saint Saëns en enige maanden later met hetzelfde orkest 't Tsjaikowski-concert. In de zomer van 1962 trad Emmy met het Utrechts Symfonie-orkest op in het Kurhaus te Scheveningen, waar zij voor het westen van het land debuteerde, ook Emmy Verhey en haar leermeester Herman Krebbers werden op de zondagen in mei de H. H. Missen gesteld op: half zeven, 8 uur, 10 uur (Hoogmis) en half twaalf 's-middags om 4 uur in de parochie kerk een plechtige dienst ter ere van Maria. Een bezoek aan de nieuwe Genadekapel en het processiepark zal vele trekkers uitnodigen voor een stil gebed tot de Moeder van God en „onze" Moeder, op de plaats waar Zij reeds eeuwen lang bijzonder wordt vereerd en vanwaar ontelbaren, verhoord, verlicht of gesterkt, hun weg zijn verder gegaan. j nu met het vioolconcert van Tsjni- kowski. Sindsdien was zij soliste bij de meeste Nederlandse orkesten en trad zij o.m. ook op in Duitsland, Zwitserland en voor de radio en T.V. Na de dood van Oskar Back werd Herman Krebbers haar leraar. Onder zijn leiding behaalde zij dit jaar haar solistendiploma „Cum Laude" aan 't Muzieklyceum te Amsterdam. Herman Krebbers was het ook die haar voorbereidde voor het Tsjai- kowskicancours te Moskou waar Em my dan ook de negende plaats bereik te in de finale en daarmee een diplo ma en een geldprijs in de wacht sleep te. Sinds enige jaren volgt Emmy Verhey 's zomers de Meisterkurs van Wolfgang Schneiderhan te Luzern. Enige maanden geleden maakte Emmy haar eerste grammofoonplaat, waarop zij de F-dur Romance van Beethoven speelt en tesamen met Chistian Bor het dubbelconcert van Bach. Voor 't komende seizoen staan o.a. concerten te Londen, Bayreuth en Luzem op het programma. In juli j.l. speelde zij met Het Brabants Orkest o.l.v. Hein Jordans voor een uitver kocht Concertgebouw te Amsterdam.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1967 | | pagina 1