waaLwij kse en lAnqstRAAtse couRAnt - -■ Binnenkort bespreking tussen B. en W. van Waalwijk en Kamer van Koophandel WIJ K-WINKELCENTRUM IN LAAGEINDE Slachthuis HOENDERVANGEfc OVER INDUSTRIALISATIE-BELEID WAALWIJK - Dinsdagavond zullen door de gemeente raad twee nota's worden behandeld. Naast de behan deling van de uitgestelde nota inzake het gemeentelijk grondbedrijf komt dan ook de nota over de bouw van een overdekt instructiebad aan de orde. Ook zal er worden beslist over de verkoop van bouwterrein in het plan Laageinde aan Zeebregts N.V. te Goirle, welke onderneming hier een wijk-winkelcentrum wil bou wen. In het kader van het onderwijs in het vak lichame lijke oefening wordt gedurende de zomermaanden in de gemeentelijke zweminrichting „Het Hoefsven" zwemonderwijs gegeven aan de leerlingen van het 5e Financiële consequenties niet gering Centrale plaats Winkelcentrum en 6e leerjaar van de ter plaatse gevestigde lagere scholen. Het zwemonderwijs, zoals het momenteel wordt gegeven, sorteert maar weinig effect. Voorna melijk wordt zulks toegeschreven aan de omstandig heid, dat de lessen niet regelmatig gegeven kunnen worden, zo schrijven b. en w. in de nota. In verband daarmede is reeds herhaaldelijk de wens naar voren ge bracht over te gaan tot het bouwen van een overdekt instructiebad. Bij de behandeling van de begroting voor het jaar 1967 heeft het college de raad over deze aange legenheid een nota toegezegd. Clublokaal WSC Werkbaas bij Philips vergiftigd IVIaar Vader blij met een HERENMODE Cruijff mag oranje shirt weer dragen Man verzuimt arts te roepen: vrouw sterft Aktie 10 dagen voor Israël in Tilburg Verontrust over SlOL-regeling Dongemond Geen nieuwe industrieën 100-jarig bestaan De MAANDAG 12 JUNI 1967 88e JAARGANG No. 47 Uitgever Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Abonnement p. week (0,28+ 2ct. inc.k.) 0,80 p. mnd. (1,20+10 ct. inc.k.) ƒ1,30 p. kwrt. (3,40+10 ct. inc.k.) ƒ3,50 p. kwrt. p. post 4,bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaus Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167-2002 Telegram-adres „ECHO" Raad Waalwijk gaat mogelijkheid aanleg instructiebad onderzoeken „Zonder twijfel mag worden aan genomen, dat door de bouw van een instructiebad in deze gemeente in een grote behoefte zal worden voor zien. Nu reeds zij echter onder de aandacht gebracht, dat de financi ële consequenties van de bouw van een instructiebad niet gering zullen zijn. Blijkens verkregen inlichtin gen van gemeente, welke reeds een instuctiebad exploiteren, moet het namelijk uitgesloten worden ge acht, dat voor een zodanig bad een sluitende exploitatie kan worden verkregen. De meeste gemeenten werken zelfs met een betekenend tekort. De grootte van dit tekort is ondermeer afhankelijk van de stich- tingskosten van instructiebaden. Om de gedachten in dit verband te bepalen kan worden medege deeld, dat de stichtingskosten van een bad met een bassin van 16,66 x 8 meter f 725.000,- a 750.000,- bedragen en van een bad met een bassin van 25 x 10 meter 1.050.000,- a 1.100.000,-. Deze bedragen dienen nog te worden verhoogd met de waarde van de ten behoeve van de bouw in ge bruik te nemen grond, terwijl bij de stichtingskosten van het bad met een bassin van 16,66 x 8 meter een bedrag van 50.000,- zou moe ten worden geteld, indien dit bad zou worden voorzien van een ver stelbare vloer. Voor een bad met een bassin van 25 x 10 meter zou deze voorziening een beduidend ho gere investering vergen, nog afge zien van de techniche problemen, welke het een en ander zou mede brengen. De kapitaalslasten (rente en af schrijving van de stichtingskosten) vormen nog niet het voornaamste bestanddeel van de exploitatie-uit gaven. Het bedrag van de post sa larissen en sociale lasten van het aan het bad verbonden personeel gaat daar nog in betekenende mate overheen. Zulks houdt verband met de omstandigheid, dat voor instruc tiebaden dient te. worden uitgegaan van het tewerkstellen van twee a drie instructeurs met hulppersoneel Het hulppersoneel heeft meestal 'n parttime betrekking. De instruc teurs daarentegen maken elk een werkweek van 45 uren. De nood zaak twee a drie instructeurs te werk stellen, vloeit voort uit het openstellen van dergelijke baden van 's-morgens vroeg tot 's-avonds 'laat. 's-Zondags zijn deze baden meestal gesloten. Van belang voor de exploitatie van een instructiebad is de plaats waar dit bad wordt gevestigd. Dezë plaats dient zo centraal mogelijk ten opzichte van de in de gemeente gevestigde scholen te zijn gelegen. De gedachten zijn daarom uitgegaan naar het op de hoek van de Bern- hardstraat en de Wilhelminastaat gelegen terrein, zulks mede in ver band met het openhouden van de mogelijkheid tot het inpassen van het op dat terrein staande, sedert enige tijd buiten gebruik gestelde badhuis in het voor het instruktie- bad op te stellen plan. Bij onder zoek is overigens gebleken, dat het inpassen van het badhuis in het plan voor het instuktiebad slechts een beperkte invloed zal hebben op het totaal van de investeringen. Zoals het college reeds bij de be handeling van de begroting voor het jaar 1967 heeft medegedeeld, ach ten wij het gewenst, dat voor be langrijke objekten een commissie ad hoe uit de raad wordt ingesteld. De bouw van een instructiebad ach ten zij van voldoende importantie om daarvoor een zodanige commis sie in te stellen. Deze commissie zal worden samengesteld uit een door de raad aan te wijzen voorzitter en drie leden. Het college stelt de raad voor dinsdag over te gaan tot het instellen van een commissie en deze commissie te verzoeken van sdvies te dienen met betrekking tot de plaatsbepaling, het te ontwer pen bouwplan en de mogelijkheden van realisering van een instruktie- bad in deze gemeente. De raad heeft in 1962 reeds be sloten aan Zeebregts' aannemers bedrijf N.V. te Tilburg, een bouw terrein te verkopen, gelegen op de oosterlij ke hoek van de Grotestr. en de Putstraat. Genoemde N.V. was voornemens op dit terrein een flatgebouw te stichten, bevattende 8 winkels met bovenwoningen en 9 flatwoningen. Boven de Winkels zouden 3 woonlagen met in totaal 17 wooneenheden worden gebouwd. In de inmiddels verlopen periode van 5 jaren is de bebouwing in de plannen Baardwijk en Laageinde I en II grotendeels gerealiseerd. In deze staddelen, met momenteel reeds ongeveer 4.000 inwoners, zal een wijk-winkelcentrum in een gro te behoefte voorzien. In de stede- bouwkundige opzet van de gemeen te is in het gebied in de omgeving van de Markt voorzien de uitgroei van een hoofdwinkelcentrum. Dit centrum zal het nodige hogere en alzijdige verzorgingsniveau moéten opleveren, waarin zich de schaal vergroting van de gemeente zal manifesteren. Naast dit hoofdwin kelcentrum bestaat er de behoefte aan meerdere wijk-winkelcentra, met een beperkter assortiment. Deze wijk-winkelcentra zullen centraal in de wijk en op voldoende afstand van het hoofdwinkelcen trum gelegen moeten zijn. Het ge noemde terrein op de hoek Putstr. Grotestraat is daarom naar de me ning van b. en w. minder geschikt voor de bouw van een wijk-winkel centrum, mede gezien de toekom stige uitbreiding van de woonbe bouwing, met name in verband met de realisering van het in voorbe reiding zijnde bestemmingsplan „De Hoef". Om deze redenen heeft ook Zeebregts' aannemersbedrijf N.V. besloten de plannen voor de bouw van winkels op het terrein op de oosterlij ke hoek van de Grote straat en de Putstraatniet uit te voeren. Thans is een geheel nieuw plan voor een wijk-winkelcentrum opge zet. Het geheel is gepland in een gebied omgrenst door de Groen van Prinstererlaan, de Teisterbantlaan, de Dr. Kuyperlaan en de Mr. Goe man BoWgesiusstraat. Op dit ter rein, in totaal groot 12.332 m2. met daarboven woningen in 3 en in 6 bouwlagen, verder 2 supermark ten, magazijn, een quick-service sta tion, garagebedrijf annex show room, een cafetaria en een bankge bouwtje. Een grote parkeerplaats, etalagekasten, een kiosk, een fon tein en diverse bloembakken zullen verder dit winkelcentrum comple teren. Met Zeebregts' aannemersbedrijf N.V. heeft het college overeenstem ming bereikt omtrent de verkoop van de gehele ondergrond voor 'n koopsom van 500.000,-. Deze koop som stemd overeen met de thans geldende exploitatieopzet. Verder is genoemde N.V. een bedrag van 30.000,- verschuldigd aan de ge meente voor adviezen door de ste- clebouwkundige van de gemeente verstrekt aan de architect van de genoemde N.V. Voor eigen rekening zorgt koop ster behalve voor de bouw van de diverse opstallen ook voor de be strating, de aanleg van de fontein en de groenvoorziening, en het aan brengen van luifels en verder straatmeubilair. Indien de beplan tingen, waterpartijen en bestratin gen eenmaal zijn voltooid, komt 't onderhoud voor rekening van de ge meente Waalwijk. B. en W. stellen de raad voor te besluiten tot ver koop van voornoemd bouwterrein aan Zeebregts' aannemersbedrijf N.V. te Tilburg voor een koopsom van 500.000.-. Het bestuur van WSC heeft het gemeentebestuur verzocht over te gaan tot het stichten van een club gebouw op de terreinen van deze Waalwijkse voetbalvereniging. WSC heeft reeds de beschikking over een overdekte tribune en kleed- en waslokalen. De andere verenigingen die gebruik maken van het sportpark Olympia waar toe ook de terreinen van WSc be horen, hebben wel de beschikking over een clublokaal. B. en W. achten het redelijk dat WSC ook een zodanig gebouw ter beschikking krijgt. De houtbouw Jarino N.V. heeft zich bereid ver- klaard een clublokaal te stichten en dit gebouw op basis van een 10-jarig contract te verhuren te gen een bedrag van 7691,- per jaar met recht van verkoop na deze ter mijn tegen 3500,-. WSC gaat volledig akkoord met het döcïr Hcfutbouw Jarino N.V. ontworpen bouwplan. De vereniging wil bovendien de jaarlijkse huur met 1000,- verhogen. B. en W. stellen de raad voor tot de bouw van een clublokaal op deze basis over te gaan. Door het gemeentebestuur is het laatste jaar de mogelijkheden in zake het al dan niet voortbestaan van het plaatselijk slachthuis en doeltreffende structuurwijziging op het gebied van de vleeskeuring nauwkeurig bestudeerd. In het ka der van aansluiting bij een naburi ge Vleeskeuringsdienst is overleg gaande met de vleeskeuringskring Land van Heusden en Altena en de Biesbosch. Ofschoon een combina tie tussen de kring Waalwijk en deze kring nog niet vaststaat me nen b. en w. dat deze combinatie gunstige vooruitzichten biedt. In het kader van de ontwikkeling en met het oog op het verstrijken van het tijdelijk direkteurschap van dr. A. Bos op 1 augustus a.s. menen b. en w. dat de waarneming van het direkteurschap in afwachting van een definitieve beslissing over sa menvoeging van de beide kringen Personeel van de Philips afd. fa bricage gloeilampen zou de baas van de afdeling vergiftigd hebben. De ondergeschikte van baas A. Sanders (45 jaar) zouden een wrok tegen hem koesteren vanwege de reorganisatie in de afdeling die San ders sinds twee maanden invoerde. De Eindhovense- recherche die sa men met de Philips-recherche een onderzoek heeft ingesteld, heeft echter nog niets kunnen ontdekken. Er werden 32 man verhoord, maar niemand bekent iets van de vergif tiging af te weten. Het aantal doden aan boord van het Amerikaanse verbindings schip Liberty, dat bij vergissing werd aangevallen door Israëlische schepen en vliegtuigen, is gestegen van 10 tot 31. De toestand van 15 der 100 gewonden wordt zeer ern stig geacht. het best kan geschieden door de heer P. Rodenhuis te Dussen. Deze is thans direkteur van de kring Land van Heusden en Altena en de Biesbosch. Verder zal de raad nog beslissen over de verkoop van 10 bouwper celen gelegen ten westen van de Laurierstraat in het plan Groene- woud aan de heer C.H. van de Zande. Deze wil op de bouwterrei nen 5 dubbele woningen bouwen. Aan het aannemersbedrijf A. van der Meer te Oosterhout zullen zes bouwterreinen ten noorden van de Seringhog worden verkocht. Er is in Waalwijk een nijpend tekort aan eengezinswoningen in de zgn. „middenklasse". Het gemeente bestuur heeft daarom contact opge nomen met de woningbouwvereni ging Baardwijk' die 113 eengezins woningen, bestemd voor verhuur, in het plan Groenewoud zal bou wen. In dit bouwplan zijn ook 46 garageboxen begrepen. Het worden bijzonder riante en ruime wonin gen, met centrale verwarming. De woningen ten zuiden van De Cou- bertinlaan zullen maximaal f 36,- per week, kosten, exclusief verwar ming. polo-pull gebreid jasje overhemd sportshirt kamerjas pyama-set laofer jasje das en sokken zakdoeken manchetknopen ruitere ap hoed of sportpet Fil.: M. v. d. Brand-Hens Grotestraat 155, Waalwijk 21-jarige Johan Cruijff van lands kampioen en bekerhouder Ajax heeft donderdagavond bij gelegen heid van de uitreiking van de top scorers-insignes kwijtschelding ge kregen van de straf, welke hem was opgelegd naar aanleiding van een incident tijdens de op 6 novem ber jl. gespeelde interland tegen Ts j echo-Slowakij e. Cruijff werd een jaar uitgesloten van deelne ming aan interlandwedstrijden om dat hij de Oostduitse scheidsrech ter Glockner zou hebben geslagen. De Amersfoortse politie heeft de 47-ja ige W.B. uit Amersfoort ge- arre! eerd. Terwijl zijn vrouw in bewusteloze toestand verkeerde heeft de man verzuimd medische hulp te halen. De echtgenote van B. had zondagavond een grote dosis slaaptabletten ingenomen. De vol gende morgen bleek de vrouw be wusteloos. Eerst dinsdagmiddag laat heeft B de GGD gewaarschuwd maar toen kwam medische hulp te laat. Mevrouw B. is nog dezelfde dag overleden. In Tilburg heeft zich de laatste dagen een initiatiefcomité gevormd welk comité zich ten doel stelt ten bate van de economische hulpverle ning aan het Israëlische volk een gidote aktie te organiseren. Deze aklie is op woensdeg, 7 juni te 16.0o uur van start gegaan door het hijsen van de Israëlische vlag aan de vlaggenmast van de Stads schouwburg. De aktie loopt tot en met vrijdagavond, )16 juni, wan neer in de Stadsschouwburg een speciale avond georganiseerd, waaraan talrijke bekende artiesten meewerken. De bedoeling' is, dat het initiatief comité de verschillende akties die in Brabant gehouden worden, bun delt, terwijl verder door het comité zelf een aantal nevenakties zullen worden ondernomen. Het comité heeft een rekening geopend bij de Centrale Boerenleenbank in Eind hoven, waardoor de mogelijkheid is geschapen dat alle inwoners van Brabant (en Limburg) hun bijdra gen kunnen storten bij de Boeren leenbank ter plaatse. Verder zal in de komende dagen een aktie worden gevoerd onder de beeldende kunstenaars teneinde de beschikking te krijgen over ca. 50-tal kunstwerken, die op vrijdag 16 juni in de Stadsschouwburg zul len wórden geveild1. Als veiling meester zal daarbij optreden de hr. Herman Krikhaar uit Amsterdam. De grote slotapotheose van de aktie wordt, op vrijdagavond, 16 juni gehouden. Dé voorstelling be gint met een film, gemaakt onder regie van Manus van der Kamp, welke film uitgezonden is dóór de KRO-TV. Deze film heeft als titel „Portret van het moderne Israël". Aan deze voorstelling wordt ver der meegewerkt door Hans Tiemeij- er, Jules de Corte, Albert van Dal- sum, het zang duo Les Shaloms, het Dekany Quartet, Sonja Brill, Marti- ne Crefcoeur, Lex Goudsmid en Tabe Bas. Als gastvrouw itreeldt die avond op de televisie-interview ster Mies Bouwman. (Van onze verslaggever) WAALWIJK - Het bureau van de Brabantse Kamers van Koop handel heeft een telegram aan de Minister van Economische Zaken gestuurd, waarin men zijn verontrusting uitspreekt over de SIOL- regeling, die de Brabantse werkgelegenheid in gevaar brengt. Dit deelde de heer J. Timmermans, voorzitter van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Noordelijk Noord-Brabant donderdag avond, tijdens de vergadering van de Kamer in Waalwijk, mee. Een voorbeeld hiervan is het vertrek van de Helmondse Schroefbouten- fabriek naar Heerlen. De heer Timmermans wees ook nog op de situatie in Tilburg. Stel dat hier bedrijven worden weggezogen Ook kwam de brief ter sprake die het bestuur van Stichting Vak opleiding in Den Bosch naar alle Kamers had verstuurd. Hierin werd op de dreigende werkloosheid van meenten is er voor de geslaagden aan een LTS geen werk. De heer De Kort zei de stellige overtuiging te hebben dat dit probleem zich in Waalwijk niet zou voordoen. Er is hierover door het bestuur van ;de Waalwijkse •Nijverheidsschool nauw overleg gepleegd! m(st |het Gewestelijk Arbeidsbureau. Op 1 'januari 1968 moeten de leden van de Kamers van Koop- handel herbenoemd Worden,. In de Waalwijkse Kamer van Koop- j digers van werknemersverenigin gen, dienstensector, middenstand en industriële bedrijven aan. Al le belangengroepen zijn dus goed vertegenwoordigd. De heer Meijer wilde het aantal leden van de Ka- mem graag uitgebreid 'zien. Drk. W. Smits, secretaris, wees op de moeilijkheden niet bij uitbreiding ontstaan. De heer J. van Heeswijk wilde graag de tijd, voor dat over het voorstel van de heer Meijer ge stemd zou worden. Uitbreiding van het aantal leden bleek echter geen eenvoudige zaak. Besloten werd het probleem over 4 jaar, als de herbenoeming opnieuw aan de orde komt, nog eens uitvoerig te behandelen. In de Commissie Dongemond werd als vertegen woordiger van schipperskringen de heer Van Beek uit Drimmelen en als vertegenwoordiger voor het bedrijfsleven de heer Van Alphen uit Made benoemd. De Kamer besloot een brief naar Provinciale Staten te sturen, naar aanleiding van het ontwerp streek plan voor de West Brabantse rivier monden. Door G.S. is op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening een ontwerp streekplan voor een gebied dat gaat van Geertruidenberg tot en met Dinterloord samengesteld. In dit gebied leggen een aantal ge meenten die tot het gebied van de Kamer behoren. Zo oordeelt men in de brief een volledige demping van de Donge niet nodig. Ook is men de mening toegedaan dat het provinciaal be stuur onvoldoende rekening houdt met de bedrijven. Vooruitlopend op een spoorverbinding Den Bosch - Waalwij k-Breda vraagt men direkt een hoogspoor aan te leggen. Tot slot vraagt men voldoende rekening te houden met de betekenis van de jachthaven van Drimmelen. Voorzitter Jud. Timmermans deel de de vergadering mee, dat burge meester Teijssen van Waalwijk ver klaard heeft, dat er op korte termijn een bespreking zou plaats vinden tussen het college van b. en w. en het bestuur van de Kamer over het te voeren industrialisatiebeleid. Hiervan had de heer Timmermans enige dagen geleden opnieuw een bevestiging gekregen. De heer Appels vond het hoog tijd dat het bedrijfsleven ook eens betrokken werd bij het industriali satiebeleid van de gemeente. „Er wordt weinig gedaan, om industrie aan te trekken. Vanaf 1965 heeft geen industrie van betekenis meer in Waalwijk gevestigd. Suddert Waalwijk in tot een plattelandsge meente? Wordt nu pas overwogen hoe een investering van 12 miljoen rendabel gemaakt moet worden", aldus de heer Appels De heer J. de Kort was niet te vreden over de PTT. „Men is wel voortvarend om de tarieven te ver hogen, maar als het on bestellen aankomt ho, maar. Het bestellen van de pakketpost is hopeloos. Wat donderdag gebracht wordt, krijgt de geadresseerde vaak pas dinsdags bezorgd. Dit brengt voor het zaken leven nare financiële concequentiés met zich mee" aldus de heer De Kort. De Kamer zal de klacht on derzoeken en hier contact met de PTT over op nemen. Een commissie had de rekening en verantwoording en balans 1966 be keken. De heer Dekkers bracht de secretaris en zijn staf dank voor het gevoerde financiële beleid. Hij deed hierbij tevens de suggestie om ieder jaar 1000,- te reserveren voor de viering van het 100 jarig bestaan van de Kamer in 1978. Men wil dan ondermeer een ge denkboek uitgeven. Voor de aan vang van de vergadering herdacht de heer Timmermans de enige we ken geleden overleden chef-de-bu- reau van de Kamer, de heer Kley- berg die bijzonder grote vérdiensten voor de Kamer had. Men nam een ogenblik stilte in acht.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1967 | | pagina 1