waalwijkse en UnqstRAAtse couRAnt ampe ampe Agrarische Streekdagen cut jaar op 16-17 september in Drunen VOLGEND JAAR KOMEN IN DRUNEN 250 HUURWONINGEN GEREED OPEN OOG In opdracht van „Stichting Woning bouw Drunen" Industrie RUITERFEEST IS HOOGTEPUNT België koopt vier T.V.-zenders bis Philips VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1967 88e JAARGANG No. 70 Opgericht 1878B q-eaus Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdens'raat 8, tel. 04167-2002 Telegram-adres „ECHO" Uitgever Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Abonnement p. week (0,28+ 2 ct. inc.k.) ƒ0,30 p.mnd. (1,20+10 ct. inc.k.) ƒ1,30 p. kwrt. (3,40+10 ct. inc.k.) 3,50 p. kwrt. p. post 4,bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief (Van onze verslaggever) DRUNEN - Over een jaar is de woningnood in Drunen voor een groot gedeelte opgelost. Dan zullen ongeveer 250 huurwoningen worden opgeleverd. Een belangrijk contingent, waarmee het gemeen tebestuur bijzonder ingenomen is. Met de bouw van het eerste ge deelte, 132 premiewoningen in de noord-westelijke hoek van het be stemmingsplan Braken-West wordt nog deze week door het Bouw bedrijf Pepping uit Kaatsheuvel begonnen. Het betreft hier 132 luxe huurwoningen van een geheel nieuw type. Het andere contingent, 116 woningwetwoningen, zal zo spoedig mogelijk worden aanbe steed. Vorige week is het bouwrijpmaken van de grond in het plan Vennen-Oost gegund. Optimistische geluiden dus van het woning- bouwfront in Drunen. Dat nog deze week met de bouw van de 132 premiewoningen kan wor den begonnen is te danken aan de Stichting Woningbouw Drunen die, mede op initiatief van het gemeente bestuur, in april tot stand kwam. De eersten die aan de wieg van deze stichting stonden waren vertegen woordigers van 't bedrijfsleven, vak- en standsorganisaties: ir Th. v. Lam meren (direkteur Lips N.V.), G. Vissers (direkteur Vissers' Wegen bouwbedrijf), M. Elshout (direkteur REX), Th. Gelsing (NKV), C. van Drunen (voorzitter Boerenleenbank), A. v. Herpt (agrarische bedrijven) en P. Elshout (gemeente-secretaris). De ze heren baanden de weg voor een definitief bestuur, waarvan burg. mr H. Stieger voorzitter is en waarin verder zitting hebben de heren P. Els hout (secretaris), W. Buis (penning meester - adj. dir. Lips), M. Els hout en Th. Gelsing. Huur 165,— per maand Dit bestuur heeft vorige week be sloten, na 'n lange periode van voor bereiding, tot de bouw van 132 pre miewoningen in 't plan Braken-West over te gaan. Bouwbedrijf Pepping begint nog deze week met de werk zaamheden. Het wordt een nieuw type woning dat is ontworpen door de Drunense architect J. C. Verhagen in samenwerking met de Dienst Ge meentewerken en de firma Pepping. De huurprijs (f.165,— per maand) ligt wel aanzienlijk boven die van de doorsnee woningwetwoning. De huur der krijgt voor deze prijs echter een bijzonder moderne en gerieflijke wo ning. De woonkamer is in Z-vorm gebouwd met daarin een open zgn. speeltrap naar boven waar 4 slaap kamers zijn, een douchecel en een tweede toilet. Ook is er een schuif- trap naar een bevloerde zolder. In de keuken komt een roestvrij I I 1 I B I VOOR: VOOR VOOR; ajouren, stoppen, plisseren repareren, inkorten, borduren stofknopen, gespen, ceintuurs (en voor nog véél, héél veel méér) in Tilburg naar i i a i a a a i l i l Heuvelstraat 14 iwr stalen aanrecht. Op de slaapkamers treft men verder nog vaste wastafels aan. De gehele woning is voorzien van centrale (gas)verwarming, waar van de installatiekosten in de huur prijs zijn begrepen. Het verbruik, in clusief huishoudelijk gebruik op 30 gulden per maand geschat, is voor rekening van de huurder. Het ge bruik van een centrale TV-antenne is wel in de huurprijs begrepen. „Dit plan heeft heel wat inspan ning en studie gevraagd. 132 wonin gen in de middenklasse ga je zomaar niet bouwen. Dan moet er ook zeker heid zijn dat men ze kwijt raakt. Die garantie hebben we, want de plaatse lijke industrie legt een zware claim op deze woningen. Op de allereerste plaats zijn ze dan ook bestemd voor de werknemers in de plaatselijke in dustrie. Daarnaast verwachten we dat veel gezinnen, die nu de goedkopere woningwetwoningen zitten, liever 'n grotere en luxere woning willen be zitten. Van doorstroming verwachten we dus veel", zo vertelde ons burge meester Stieger. Doorstroming Dat doorstroming van groot belang is wordt duidelijk als men weet dat Drunen nog altijd 350 woningzoe kenden telt. Daarvan is een grote categorie die zich uiteraard geen huurprijs van f. 165, - kan veroor loven maar die met een woningwet woning uitstekend geholpen is. Het ligt in de bedoeling van het gemeen tebestuur om straks bij de toewijzing van woningen de loongrens te han teren. ,,Dat kan, nu er aanbod is van duurdere woningen. Onze gemeente heeft nooit premiewoningen gehad. In de middenklasse was dan ook niets te bieden. We zien voor deze Twee neefjes dood in koelkast Twee neefjes van zes jaar uit de West-Duitse stad Koesching, die sinds begin augustus vermist werden, zijn zaterdag gevonden. Hun lijkjes lagen in een koelkast van een her berg in Koesching. De politie wilde geen verdere bijzonderheden bekend maken. Toen de kinderen begin au gustus verdwenen werden uitgebreide speurtochten ondernomen. Politie honden uit heel Beieren werden toen in de omgeving van Koesching inge zet. Brandstichter uit Tilburg geeft zichzelf aan Een magazijn van bouwmaterialen aan de Mendelssohnstraat in Tilburg is maandagmorgen vroeg door brand verwoest. Enige tijd later meldde de 23-jarige betonvlechter E. V. zich bij de politie. Hij bekende in het maga zijn te hebben ingebroken en daarna brand te hebben gesticht. Burgemeester Stieger 132 huizen echt wel een markt in Drunen", verzekerde ons mr Stieger. Een grote ruggesteun daarbij is on getwijfeld de plaatselijke industrie, die steeds met de handen in het haar zit hoe ze werknemers aan woon ruimte moet helpen. Als in de vol gende raadsvergadering de gronden aan de stichting verkocht zijn is er geen enkele belemmering meer. Aan belanghebbenden zal een folder wor den vertrekt, waarin men uitvoerig over deze premiewoningen kan lezen. 116 Woningwet woningen in Vennen-oost Dankzij dit plan van 132 wonin gen en de 116 woningwetwoningen in Vennen-Oost is de woningbouw in Drunen voor geruime tijd gewaar borgd. Vissers' Wegenbouw uit Dru nen zal zo snel mogelijk beginnen met het bouwrijpmaken van de grond in het plan Vennen-Oost. De bouw van deze woningwetwoningen moet nog gegund worden. In het plan is ruimte voor 385 woningwetwoningen en een even groot aantal premiewo ningen, terwijl in de vrije sector 277 woningen kunnen verrijzen. Dan is er nog een plan voor bejaarden wo ningen, flats, bungalows en uiteraard ook winkels. Van dit alles worden eerst de 116 woningwetwoningen gerealiseerd. De ze komen ten zuiden van 't Sempke ingesloten door de Heidijk. De flats moeten als afsluiting van het gehele 41-jarige man in Amsterdam ver moord In een woning aan de Fagelstraat in Amsterdam-West, vlakbij het Fre- derik Hendrikplantsoen, is maandag ochtend het stoffelijk overschot ge vonden van de 41-jarige kantoorbe diende A. Souman, wiens handen en voeten waren gebonden. Om de hals van het op Java geboren slachtoffer waren stropdassen en touwen gewon den. Het achterhoofd van de kantoor bediende vertoonde grote bloedende hoofdwonden. project dienen. Burgemeester Stieger zei dat de komende jaren niet naar flats wordt gestreefd. Voorlopig zijn er echter woningbouwaktiviteiten ge noeg in Drunen. Als volgend jaar de 250 woningen worden opgeleverd is er in twee categoriën woningen volop keus. NEEM HET MAAR EENS KWALIJK Dat uw chef - u nooit in het overleg betrekt, - u te weinig of te veel werk geeft, - niet voldoende met uw verlangens en capaciteiten reke ning houdt, - uw persoonlijke zorgen niet kent en geen meeleven toont, - zo weinig begrip toont als u fouten maakt, - niet openstaat voor uw ideeën en uw kijk op uw eigen werk, - u te laag beoordeelt en beloont, ALS U HEM NIETS VRAAGT, ZEGT OF UITLEGT Dat uw ondergeschikte - u zo weinig mogelijk vraagt of zegt, - uw opdrachten niet naar behoren uitvoert, - altijd de gedweëe slaaf uithangt of in de contramine is, - geen begrip toont voor de problemen van uw taak, - niet met zijn problemen en ideeën bij u komt, - leeft in voortdurend wantrouwen omtrent uw bedoelin gen met hem, - uw beoordelingsrapport bij voorbaat eenzijdig vindt, ALS U HEM NIETS VRAAGT, ZEGT OF UITLEGT Dat uw collega - u zo mogelijk vraagt of zegt, - niet bereid is om u te helpen, - zo slordig en traag is bij het geven van inlichtingen, - u steeds weer verkeerd begrijpt en waardeert, - onredelijk jaloers of onbarmhartig kleinerend reageert, - u nooit helemaal vertrouwt en uw ijver verdacht vindt - geen begrip heeft voor uw werk en uw problemen, U HEM NIETS VRAAGT, ZEGT OF UITLEGT ALS naar folder B.A. Amsterdam jgr. 4 nr. 5 (Van onze verslaggever) DRUNEN - Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zullen op za terdag 16 en zondag 17 september in Drunen de Agrarische Streek dagen worden gehouden. De NCB-leden uit Bokhoven, Engelen, Haarsteeg, Vlijmen, Nieuwkuijk, Drunen, Elshout, Herpt, Hedik- huizen, Heusden, Heesbeen, Doeveren en Waalwijk zullen elkaar dan in een groot aantal wedstrijden bekampen. Het hoogtepunt van deze streekdagen is ongetwijfeld het ruiterfeest dat zondags gehou den wordt en waaraan ook niet-agrariërs mogen deelnemen. Met de organisatie van deze dagen heeft de Kring Oostelijke Langstraat altijd veel succes geboekt. In het NCB-gebied staat deze streek- organisatie, dankzij de talrijke aktiviteiten, bovenaan. Uit de besturen van de deelnemen de plaatselijke afdelingen is 'n over koepelend bestuur geformeerd dat in samenwerking met de Streekverbete- ring ieder jaar de Agrarische Dagen organiseert. In eerste opzet waren deze dagen alleen bestemd voor de jonge boeren en boerinnen. Toen echter bleek dat de afdelingen niet meer in staat waren ook voor de ou deren iets te organiseren werd in sa menwerking met alle plaatsen tot de ze opzet gekomen. Mede door de sub sidies die de gemeentebesturen 'en de Streekverbetering toekennen kan het programma groots worden opgzet. Zowel voor dames als heren zijn er programma-onderdelen. Speciaal voor de oudere boeren had men in de eer ste vier jaar, dat deze agrarische da gen werden gehouden, fokveedagep. Daarvan is men vorig jaar afgewe ken. Het ruiterfeest dat daar toen voor in de plaats kwam werd zo'n succes, dat men ook dit jaar hier de zondag voor heeft gereserveerd. Nog grootser Mej. Van Herpt, secretaresse van het organiserend comité, zou het pro gramma graag nog grootser opgezet zien door bijvoorbeeld ook de Mid denstandsorganisaties in te schakelen. Hiervoor is de tijd echter nog niet rijp, terwijl men ook niet voldoende medewerking krijgt om een en ander te realiseren. Aan de Agrarische Da gen 1967 zullen 200 jongeren in de leeftijd van 14 - 30 jaar deelnemen. Voor het ruiterfeest verwacht men ook dit jaar een behoorlijke deelname van de burgerij uit de Langstraat. In zet van dit alles is een aantal bekers en medailles. Het streven van het organisatie comité is er op gericht tot een winter dag te komen. Er worden plaatselijk wel culturele avonden en diverse wed strijden georganiseerd, maar mej. v. Herpt zou dit graag in rayon-verband zien. Ook hiervoor ontbreekt het aan voldoende medewerking van de plaat selijke afdelingsbesturen. Wellicht is hier de Boeren Gezinsdag die iedere afdeling afzonderlijk organiseert, niet vreemd aan. Veel belangstelling Bijzonder verheugend vindt mej. Van Herpt het, dat 't verenigingsle ven op het platteland nog steeds 'in' is. Voor de culturele avonden, de uit stapjes en de lezingen, die regelmatig georganiseerd worden, bestaat steeds grote belangstelling. Dit ondanks dat veel jongeren niet meer thuis op de boerderij werken en hun ontspanning dus ook vaak elders vinden. Dat de Agrarische Dagen in Dru nen worden gehouden vindt zijn oor zaak in de centrale ligging van deze gemeente in het rayon Langstraat- Oost en mede ook doordat voor dit evenement van de zijde van de bevol king veel belangstelling bestaat. Bij zonder dankbaar is het organiserend comité ieder jaar opnieuw het college van B. en W. dat ruime medewerking, ook op financieel gebied heeft. Dat de organisatie van deze dagen nog al wat kost valt te begrijpen. Entree wordt er niet geheven. Wel worden er loten verkocht, met als hoofdprijs een pony-veulen. Er zijn er nu reeds 3.000 verkocht. Om iedereen een inzicht te geven van wat er op die dagen allemaal te doen is, treft men elders in dit blad een program ma-overzicht aan. De Belgische radio 'en televisie-om roeporganisatie BRT heeft voor de uitbreiding van haar TV-net in de gebieden waar de ontvangst nog on voldoende is, 4 Philips-zenders ge kozen. Voor de Vlaamse programma's zal een zendinstallatie te Genk en een in stallatie te Deurne worden geplaatst. Voor de Waalse uitzendingen komen er soortgelijke zenders resp. tussen Namen en Dinant en te Doornik. De zenders, die worden gefabriceerd in de fabriek van N.V. Philips Tele communicatie Industrie te Huizen (N.H.) kunnen worden gebruikt voor zwart-wit of kleurenuitzendingen, waarbij zowel het Pal- als het Secam- systeem mogelijk zijn. Alle stations zullen binnen 21 maanden gereed zijn. Voor het complete project is 'n bedrag van ongeveer 65 miljoen Bel gische franken uitgetrokken. Met de bouw van 132 luxe woningen in plan Braken-West is begonnen I I I fes I': j jjr

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1967 | | pagina 1