wAAlwrjkse en UnqstRAAtse couRant Canada is Nederland dankbaar voor eerbied aan gesneuvelden OMEGA OVERWEG BURGEMEESTER SMEELELAAN PUTSTRAAT WORDT VERBETERD heb Ik van sparen willen weten, maar nu... OPEN OOG van PREMIE SPAARPLAN Ongelukken Gereserveerd voer dagwinkels Verworpen Basis voor persoonlijk bezit Havennota Overweg Scholengebouw ^terenkleding WAALWIJK Kath. Academie Lich. Opvoeding in Tilburg geopend PEMM-kabels worden gespannen VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1967 88e JAARGANG No. 72 De tcho van het Zuióen Uitgever Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week I^osse nummers 20 cent Abonnement p. week (0,28+ 2ct. inc.k.) ƒ0,80 p. mnd. (1,20+10 ct. inc.k.) ƒ1,80 p. kwrt. (3,40+10 ct. inc.k.) ƒ3,50 p. kwrt. p. post 4,bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 B .reaus Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167-2002 Telegram-adres „ECHO" Raad Waalwijk wil in bungalowwijk plan Meerdijk geen benzine-station (Van onze verslaggever) WAALW1JK - In het nieuwe uitbreidingsplan Meerdijk, ter hoog te van het in aanbouw zijnde bejaardenhuis St. Antoniushof komt geen benzine-service-station met showroom. De gemeenteraad ver wierp dinsdagavond, tijdens de maandelijkse raadsvergadering, het voorstel van B. en W. om bouwterrein te verkopen aan H. Appels Automobiel- en Garagebedrijf N.V. Tien raadsleden konden zich niet met het voorstel verenigen. Men oordeelde het onjuist om een bungalowwijk met een benzinestation te verrijken. De heer Van Eijl vond het ook bijzonder onelegant tegenover de bewoners van deze bungalows, die er zich niet van bewust zijn een benzinestation in de omgeving te krijgen. Van verschillende zijden werd ook opgemerkt, dat er in de omgeving van de Burg. Smeelelaan genoeg benzine verkooppunten zijn, of binnen korte tijd gerealiseerd worden. De overige agendapunten gaven weinig of geen aanleiding tot discussie. De raad sprak er haar waardering over uit dat de spoorwegovergang aan de Burg. Smeelelaan en de Putstraat wordt gereconstrueerd. Bij de behandeling van het voorstel om bouwterrein aan de Burg. Smeele laan in het plan Meerdijk te verkopen aan H. Appels, Automobiel en Gara gebedrijf N.V. in Waalwijk wees de heer M. van Eijl er op dat volgens 't oorspronkelijke bouwplan dit perceel voor dagwinkels was gereserveerd. Hij was benieuwd waarom hier van afgeweken werd. Bovendien vond hij het onelegant tegenover de bungalow bewoners die er zich niet van bewust zijn dat er een benzinestation komt. De heer P. Brouwer vond een ben zinestation nu ook niet dirékt passen in een villawijk. Bovendien oordeelde hij vier stations in eenzelfde wijk nog al bezwaarlijk. Hij stelde voor het station meer in oostelijke lijn te ver leggen. De bewoners zouden daar be ter mee gediend zijn. De heer Van Mosselveld vroeg zich af of aan de grond geen betere bestemming gege ven kon worden. Burgemeester Téijs- sen wees er op dat er ook wel dege lijk een dagwinkel komt. Aansluitend aan het service-station zou de firma Appels nl. een winkel in auto-acces soires beginnen. „Daarbij lopen de onderhandelingen al 2 jaar", zo be toogde de heer Teijssen. Bezwaren van de heer Van Eijl, waarom dat er in het uitbreidingsplan geen punten zijn opgenomen voor dergelijke voor zieningen wees de burgemeester van de hand. In uitbreidingsplannen wor den namelijk nooit dit soort verkoop punten opgenomen. B. en W. kunnen de bestemming bepalen. Het voorstel om op dit punt, ter hoogte van het Rembrandtpark nabij het bejaardenhuis, grond te verko pen, was uit het oogpunt van doel matigheid gedaan zo verzekerde de Nu moest ik gewoon wel, want het sparen werd te aantrekkelijk. Mijn vrouw en ik sparen nu elk jaar 500,— en naast de normale rente krijgen we vanaf 1972 ieder jaar ook nog eens honderd gulden van het Rijk! Belastingvrij! En dat telt dubbel-aan„ Waarom informeert u ook niet eens naar de spaarbewijzen van het Premie Spaarplan? Alle Spaarbanken, Poskantoren, Banken, Boerenleenbanken, Raiffeisenbanken en Bouwfondsen zullen u graag inlichten. voorzitter. De heer Van Eijl vreesde dat door het benzinestations het win kelplein zou worden afgesloten. Na dat de heren Van Eijl en Van Mos selveld stemming hadden gevraagd werd het voorstel met 10 tegen 8 stemmen verworpen. Voor waren de heren Meijs, Van Seters, Duyvelaar, Verhoeven, Westenburger en de wet houders Van Laak, Van Heeswijk en Van den Hoven. De heer Van Eijl in formeerde bij de behandeling van de ingekomen stukken naar een schrij ven van de gezamenlijke lederfabri kanten in Waalwijk. Deze hadden zich tot het college gewend met het verzoek eens te mogen komen praten over de onlangs aangenomen verho ging van rioolbelasting. Burgemees ter Teijssen zegde toe dat in de ver gadering van 28 september deze brief en het antwoord van B. en W. op ta fel zullen komen. Er werd een krediet van f. 20.000 beschikbaar gesteld voor bestrating van de opslagplaatsen van de ge meente licht- en waterbedrijven. Uit breiding van de gas-, elektriciteits- en watervoorziening en van openbare verlichting in het industrieterrein aan de haven vergden een bedrag van f. 23.544,-. Voor de uitbreiding van dezelfde voorzieningen in het bestem mingsplan Groenewoud werd 'n kre diet van f. 147.940, - gevoteerd. Ook de voorstellen om f. 22.500, - beschikbaar te stellen voor de aanleg van een hoogspanningskabel vanaf 't transformator station Engelsestr. naar de Irenestraat 'en f. 44.000,- voor de aanleg van verspreide dienstaan- sluitingen alsmede de aankoop van meters ten behoeve van de gemeente licht- en waterbedrijven werden goed gekeurd. Binnenkort komt er een nota over de havenwerken uit. Dit op verzoek van de commissie van advies voor 't havenbedrijf die het college daar vo rige week om gevraagd had. Dit deel de wethouder Van den Hoven mee naar aanleiding van opmerkingen van de heren Duyvelaar en Van Eijl waarom dat het krediet van f. 30.000 ten behoeve van de omlegging van de hoogspanningskabel in de Zomerdijk op de bedrijven drukt. De heer Van de Hoven verzocht de raad het voor stel te aanvaarden in afwachting van de nota. Dan kan nog altijd een ge deelte van dit bedrag ten laste van de havenwerken worden gebracht. Bij de woning Mr van Bossestraat 26 zal 'n i garage worden gebouwd. De raad voteerde daar f. 4.020, - voor. En kele raadsleden vreesden dat als de huurder de woning zou verlaten, de aangebouwde garage moeilijkheden met andere huurders zou geven. Wet houder Van den Hoven verzekerde dat er altijd veel belangstelling be staat voor huurwoningen met een ga rage. Het voorstel om een overeenkomst aan te gaan met de Nederlandse Spoorwegen terzake van de recon structie van de spoorwegovergang Burg. Smeelelaan-Putstraat werd van harte toegejuicht. De heer van Eijl deed de suggestie om ook de zebra paden te verleggen, terwijl hij wet houder Van Heeswijk verzocht de mogelijkheid te willen bezien nu reeds voorzieningen te treffen voor stop- of knipperlichten die tezijner- tijd toch wel op dit kruispunt zullen verschijnen. De wethouder nam beide zaken in overweging. Er is overigens een plan bij B. en W. in studie om alle knipperlichten in de gemeente te herzien. Met het aanbrengen van warmte meters op radiatoren van de centrale verwarmingsinstallatie aanwezig op 250 woningen in het plan Laageinde zal de grootste spoed worden be tracht. De raad stelde hier een kre diet van ruim 18.000 gulden voor be schikbaar. Als de warmtemeters een maal aangebracht zijn is het ook mo gelijk dat de gemeente afwijkt van de gestelde data waartussen contrac tueel warmte geleverd moet worden. Dan kan wellicht, zo deelde wethou der Van den Hoven mee, met een on derbreking van twee maanden het ge hele jaar warmte geleverd worden. Ten behoeve van de lichamelijke oefeningen van de openbare lagere school iverd een krediet van bijna f. 7.000, - beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een oefenset. De heer Van Eijl vroeg zich af of het college wel voortdurend aktief ge noeg is geweest om een gymnastiek zaal bij de school te realiseren. Dit ivas voor burgemeester Teijssen aan leiding om er op te wijzen dat nog een groot aantal objecten goedkeu ring behoeven. Het betreft hier ener gie-voorzieningen, 't bouwrijpmaken van gronden voor de woningbouw en de scholenbouw. Wat de laatste cate gorie betreft wees de voorzitter er op dat het college de hoogste prioriteit toekent aan de bouw van de Nuts Ulo-school. De plannen hiervoor wachten al drie jaar. Ook werd medewerking verleend voor de uitbreiding van de Pastoor van Haarenschool met zeven lokalen. Verder werden nog enkele percelen bouwgrond verkocht en gekocht van de familie Mombers. Ook werd een legesverordening en de politieveror dening Haven Waalwijk vastgesteld. Als leden van de Commissie van Ad vies woonruimtewet werden gekozen de heren G. Duyvelaar, voorzitter; M. Faro; F. Kemperman; A. Meijs; C. van Mosselveld en A. van Seters. „ZINVOLLE VOORBEREIDING" Op min of meer toevallige wijze kregen wij een stukje „Open Oog" in ons bezit (30-6-'67). Al lezende treffen we zinnen aan als: ,,De werknemers denken te veel; wat kan het mij schelen". En dan nog: „Men moest eens verder kijken dan mijn witte Chevrolet, mijn gave handen en witte boord". Dit overdenkende gingen onze gedachten terug naar de tijd dat we leerden: „In Siberië groeit een soort mos, wat Toendra heet". Alsook: „Een zekere meneer Hoorn zeilde om Zuid-Amerika en nu heet dat stukje Kaap Hoorn". Later, toen we veertien jaar werden, zijn we opgenomen in het be drijfsleven. Daar kwam de één eerder dan de ander er achter dat leder niet van toendra gemaakt wordt en dat de beesten niet van Kaap Hoorn komen. We willen maar zeggen: is het vormen van verantwoordelijke werkers niet ap betere wijze te doen dan met der gelijke „voorbereidingen" of is vorming van jonge arbeiders niet anders te bereiken dan met methoden, die men er in de jaren dertig op na hield? ZinvolMet de erfenis van toen zitten we nu. A. Grootswagers, werknemer, Kaatsheuvel Naschrift Wij plaatsen deze reactie en laten het raam open voor anderen. Het is niet aan ons, om op deze vingerwijzing te reageren. Dat laten wij graag aan U over. Het Bedrijfsapostolaat Maandagmorgen om 11 uur zijn 3 Duitse vakantiegangers verdronken toen hun auto op de weg Sint Maar- tensbrug-Schagerbrug uit de bocht vloog en in een sloot belandde. - De 38-jarige vertegenwoordiger A. H. P. J. M. Sengers uit Tilburg is maandagmiddag op de rijksweg 16 onder de gemeente Dubbeldam veron gelukt. Een bij hem in de wagen zit tende verkoopster, de 22-jarige H. G. W. Teeuwen uit Budel werd levens gevaarlijk gewond. De secretaris van het Ned. Oor logsgraven Comité, mr W. H. En klaar (burgemeester van Holten) zal op 18 september in het Nederlands paviljoen van de Wereldtentoonstel- ling te Montreal de „International Award of Merit" in ontvangst ne men, uitgereikt door de president van de Royal Canadian Legion". Hier mee wenst de Canadese oud-strijders organisatie hulde te bewijzen aan het gehele Nederlandse volk voor de eer bied en de piëteit, die sinds het einde van de tweede wereldoorlog bewezen worden aan de in Nederland ter aarde bestelde Canadese gesneuvelden. Mr Enklaar reist op 15 september per vliegtuig naar Canada in gezel schap van 150 Canadese nabestaan den, die dan juist een „pelgrimage" naar oorlogsgraven in ons land achter de rug hebben. Zij zijn naar Neder land gekomen op uitnodiging van het Nederlands Oorlogsgraven Comité, dat nu al 21 jaar zijn werk verricht en het de nabestaanden van geallieer de gesneuvelden mogelijk maakt voor een „pilgrimage" naar Nederland te komen. Volgend jaar wordt de 50- duizendste buitenlandse gast ver wacht. Vorig jaar ontving het NOGC ter gelegenheid van de 100e Britse „pelgrimage" een huldeblijk van de Royal British Legion". Ook toen werd gezegd, dat deze hulde eigenlijk het gehele Nederlandse volk betrof. Fvenals in Engeland is men in Cana da zeer onder de indruk van de offer vaardigheid van 't Nederlandse volk, dat jaarlijks op „klaproosdag" via 'n collecte grote bedragen bijeen brengt om het werk van het N.O.G.C. mo gelijk te maken. In 1966 kwam ook een groep Amerikanen naar ons land en verwacht wordt, dat in 1968 meer' Amerikaanse groepen zullen komen. Het verblijf in Nederland is voor de buitenlandse gasten altijd gratis en Nederland is het enige land ter we reld, dat op deze wijze bewijst de ge vallenen zijner bondgenoten niet te vergeten. Op de wereldtentoonstelling in Montreal is het werk van het N.O.G.C. dan ook niet onopgemerkt gebleven, vooral voor de uitgave van het boekje „Thank You, Canada waarvan de opbrengst aan het NOGC ten goede komt. Tilburg heeft weer de Katholieke Akademie voor lichamelijke opvoe ding. Ne een verblijf van zeventien jaar in Den Bosch is deze Akademie weer naar Tilburg teruggekeerd, hetgeen door de burgemeester van Tilburg, Mr. C. J. G. Becht, werd getypeerd met „de verloren zoon is weer terug". Maandag werd de nieuwbouw officieel in gebruik ge nomen met een plechtige zitting in de cantine. waar de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschap, Mr. J. H. Grosheide, de opening ver richtte. Door de bisschop van Den Bosch, Mgr. drs. J. W. M. Bluyssen, werd hierna het gebouw ingezegend. De Akademie in Tilburg heeft nu de beschikking over een fraai en doelmatig complex. Momenteel ziet men bij de Loonse- weg, de Moerzijstraat, de Rugdijk en de weg Eindhoven-Tilburg stel lages van palen staan. Op sommige plaatsen zijn zelfs huizen geheel in een paalstellage gezet. Een en ander hangt samen met het aan brengen van de kabels, die worden gespannen tussen de nieuwe hoog spanningsmasten, die het laatste jaar tussen Geertruidenberg en Til burg zijn gebouwd. Voor dit nieuwe hoogspannings net werd op 13 oktober 1966 nabij de Loonseweg de eerste paal gesla gen. Het 380.000 volts hoogspan ningsnet maakt deel uit van een koppelnet tussen Diemen en Maas- bracht. De bouw zal in totaal een bedrag vergen van 360 miljoen gul den. Tussen Geetrtruidenbörg en Tilburg staan Imet een tussenaf stand van ongeveer 400 meter, 180 masten van zestig meter hoog. Dit gedeelte van het koppelnet moet eind dit jaar gereed zijn. Daarna zal het gedeelte tussen Tilburg en Eindhoven worden gebouwd. Tus sen Diemen en Maasbracht, waar het koppelnet op het Duitse net wordt aangesloten zal men in to taal 6400 km draad nodig hebben. JUWELIER 'n precisie horloge mei internationale Omega-garantie COMPLETE COLLECTIE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1967 | | pagina 1