waal wij kse en LanqstRaatse couRant mpe j J!c arnpe u an iflierlo De inzet van de Anti-Honger - Aktie is het weizijn op de wereld u ziet het in een oogwenk Slassur WETSVOORSTEL MOET TWEEDE KAMER NOG' PASSEREN Bedrijfsleven eens met vrije loonpolitiek UW AANDEEL RENTEDRAGEND Snuif en wrijf al. Voor w Baby Tegen gesubsidieer de willekeur Een zweep I I I I I I I 1 I I 1 i I a V Tilburg I I I I I I I I I I I I I I I I I I i, m hi m bbi Kinderaftrek De gevolgen Cijfers ssB J-terenkleding WAALWIJK Moraal onze kollektie brillen is "hip" Basis voor vrede ¥©@rzitter St. Lam- feertus „Textiel industrie" biedt een somber beeld Amokmaker in Amerika schiet zes mensen dood Sabotage aan boord Nederlands oorlogs schip VRIJDAG 27 OKTOBER 1967 88e JAARGANG No. 86 De tcho van bet Zuióen Uitgever Waal wijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit Dlad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Abonnement p. week (0,28+ 2 ct. inc.k.) ƒ0,30 p. mnd. (1,20+10 ct. inc.k.) ƒ1,30 p. kwrt. (3,40+10 ct. inc.k.) f 3,50 p. kwrt. p. post 4,bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaus: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdens raat 8, tel. 04167-2002 Telegram-adres „ECHO" Aankondiging van huurbelasting veroorzaakt schrik en verwarring Hoewel over de aangekondigde huurbelasting in feite nog niet meer vast staat dan in de pers reeds is gepubliceerd, heeft deze toch reeds vele pennen in beweging gebracht. En wel van ongeruste lezers, die vragen stellen over het schrikbeeld, dat zij zien opdoemen, van een grote maandelijkse of weke lijkse uitgave, waar hun gezinsbudget thans geen ruimte" voor biedt; zoals men dat tegenwoordig pleegt uit te drukken. Om de zaak tot zijn ware pro porties terug te brengen dienen we om te beginnen vast te stellen, dat er nog niets anders is gebeurd dan dat de regering heeft medegedeeld van plan te zijn een wetsvoorstel in te dienen tot invoering van die huurbelasting. Het slaat dus niet vast, dat die er komt of dat het voorstel niet gewijzigd wordt. Tezamen met de huurliberalisatiedie per 1 oktober j.l, in een groot deel van het land is ingevoerd, is thans wel zoveel beroering rond het huurbeleid ontstaan, dat aangenomen mag worden dat het wetsvoorstel tot invoering van de huurbelasting niet onopgemerkt de Tweede Kamer zal passeren. Het is genoegzaam bekend, welk een warboel van ongerechtvaardigde en willekeurige verschillen 't huur beleidin de loop der jaren heeft doen ontstaan. Huurbeperking, huur- bescherming, huursubsidie hebben tot gevolg dat vele jonge gezinnen rela tief hoge huren moeten betalen voor kleinere, soms slechter gebouwde hui zen, terwijl vele ouderen voor lage huren wonen in ruime, goedgebouw de, vooroorlogse huizen. Zij zouden vaak wel naar kleinere huizen willen, als die maar niet zoveel duurder zou den zijn. Een ander gevolg is dat ge subsidieerde woningen worden be woond door mensen met zodanige in komens, dat voor hen die subsidie niet was bedoeld. Een subsidie, niet ten laste van de overheid, doch ten laste van hun medeburgers, via de overheid. Soms worden zij voorge steld als parasieten, die maar lekker goedkoop blijven zitten. Maar hoe- velen van hen zouden niet graag een hogere huur betalen voor een ruimer en beter huis? Dat is niet te vinden, doordat hetzelfde huurbeleid mee brengt. dat het voor een geldbelegger onaantrekkelijk is zijn geld te beleg gen in woonhuizen voor de verhuur. De huurliberalisatie zal ongetwijfeld een eerste stap zijn op de moeizame en pijnlijke weg terug naar meer nor male omstandigheden. En de huurbe lasting zal. naar het zich laat aanzien, daarbij de zweep zijn die voor de no dige snelheid moet zorgen. De eerste, gedachte is, dat de meer draagkrach- tigen (met meer dan 12.750, - jaarinkomen) toch tenminste onge veer 10 van hun inkomen voor het wonen moeten besteden. Dat is dan nog maar een eerste stap, want aan de hand van huren in het buitenland en in ons land van voor de oorlog, kan men stellen dat normaliter 15 a 20% van het inkomen voor het wo nen zal worden besteed. Men zal dan als regel ook beter wonen. Het voor nemen van de regering houdt nu kort weg in dat als huurbelasting wordt (Ia i i K I I I HEEFT HET blouses, rokken, shawls, vesten, jumpers, pantalons, zakdoeken, kraagjes, nylons enz. enz. DOET HET: plisseren, ajouren, stoppen, borduren, repareren, vermaken, inkorten enz. enz. Ook voor stofknopen, ceintuurs, igespen enz. in naar: Heuvelstraat 14 geheven wat men minder aan huur betaalt dan die 10%. Een verfijning is daarbij nog aan gebracht: voor ieder kind wordt de heffing met 10% verminderd. Dus bijv.: A heeft een inkomen van f. 20- duizend; hij heeft twee kinderen voor aftrek en betaald voor zijn woning wetwoning f. 80, - huur per maand. Dan luidt de berekening 10% van het jaarinkomen 2.000,- betaalde huur 12 x 80,- 960,- 1-040,- 20% aftrek voor 2 kinderen.,, 208,- huurbelasting 832,- Of dat billijk is of niet? Wie zal daarover oordelen die niet weet hoe het komt dat A in zo'n goedkope wo ning woonde en of A wel de moge lijkheid had een royaler huis te huren, ook al was hij bereid meer te betalen? De gevolgen van dit alles zijn tot in hun uiteindelijke uitwerkingen nog niet te overzien, maar de eerste re actie van A zal ongetwijfeld zijn dat, als hij dan zoveel moet betalen, hij ook wel liever waar voor zijn geld zal hebben, d.w.z. een groter huis. En hij zal dus met recht de overheid vragen: wijzig het huurbeleid dan maar zo, dat het mij niet tegelijkertijd onmoge lijk wordt zo'n duurder huis te vin den. Dus: bouw zelf duurdere huizen of maak het althans een ander, die 't geld daarin wil beleggen, niet onaan trekkelijk, want ik ben nu bereid te betalen ivat het kost. Het is de vraag of dat laatste waar is, want het huur beleid heeft tevens meegebracht, dat de grote massa gewend is geraakt aan de kunstmatig laag gehouden hu ren en dus begrijpelijkerwijze maar niet ineens het dubbele bedrag nor maal kan vinden. Laten we er van uitgaan, dat het te beleggen geld 6 rente op moet brengen. Dat kan de geldbelegger thans overal elders gemakkelijk krij gen. Stel verder dat het huis 70 jaar meegaat, dan komt er rond 1 VlP/o per jaar bij voor afschrijving. Wanneer we de vaste lasten en de onderhouds kosten op 2 Vè per jaar stellen, dan komen we in totaal op 10% van de bouwsom per jaar. Dat betekent dat een huis van 30.000, - moet op brengen: 3.000,- huur per jaar. Wanneer de grond dan nog eens 5.000, - kost, a 6% per jaar, dan wordt de totale huur f. 3300, - per jaar ofwel 275,- per maand, of wel f. 63,50 per week! Uiteraard is dit ietwat globaal. De huiseigenaar lijdt geen verlies door de geldwaardedaling, waartegenover staat dat degene die obligaties koopt vermoedelijk wel meer dan 6% rente kan krijgen en bovendien zijn bezit gemakkelijker voor een deel te gelde kan maken als de nood aan de man komt. Ongeacht bijkomstigheden mag men dus stellen dat 10% van de bouwsom het bedrag is, dat een eige naar-bewoner verwoont. Of hij van de koopsom heeft geleend en de ren- Zullen de bewoners van deze woningen ook met schrik huurbelasting afwachten te op tafel moet leggen of dat hij eigen geld bezat, waarvan hij nu de de nieuwe Het bedrijfsleven is het volledig eens geworden over een vrije loonpo litiek. Het minimuminkomen zal pas per 1 juli van het volgende jaar wor den verhoogd. Uitsluitend de rege ring draagt de eindverantwoordelijk heid voor de landelijke loonontwikke ling. Een deel van de vakbonden ziet de vrije loonpolitiek met grote zorgen tegemoet, zei werknemersvoorzitter Kloos dinsdag na afloop van de ver gadering van de Stichting van de Ar beid. „Voor de werknemers in som mige bedrijfstakken en ondernemin gen zal het heel moeilijk worden". rente mist, is daarbij onverschillig. Dat hij door de geldwaardedaling geen verlies lijdt, zoals degene die ieder jaar ziet dat hij voor zijn spaar banksaldo weer minder kan kopen dan het jaar tevoren, komt tot uiting in de prijsstijging van zijn huis, waar door hij te zijner tijd waarschijnlijk een „winst" kan maken, die niet eens een echte winst is, doordat hij bij verkoop slechtere guldens terugkrijgt, dan hij bij aankoop heeft neergelegd. Wat is nu de moraal? Wij durven het niet te zeggen. Wij zijn het met de regering eens, dat het zo niet lan ger kon. Wij zij niet enthousiast over de paardemiddelen die nu wor den toegepast (of beter: voorgesteld). Doch zolang wij niet Zelf een duide lijk betere oplossing weten, durven wij niet te oordelen. Nog radicaler, dus ruwer? Dat kan haast niet. Dan voorzichtiger, dus langzamer? Daar voor is het, gezien de wantoestanden, al te laat. Er wordt veel, misschien teveel, gepraat over ontwikkelingshulp. Er wordt gemompeld en gefluisterd en geroddeld. Men vertelt verhalen van kapitalen die in verkeerde zakken verdwijnen, voedselzendingen die nooit hun bestem ming bereiken. En het is zo verleidelijk om dan de hand op de beus te houden en af te wachten tot men zekerheid heeft. Omdat wij zo graag zeker willen zijn van onze zaak, omdat wij in onze ontwikkelingshulp toch nog een soort belegging willen zien. Alle prijsklassen, vele kwaliteiten, kleuren en modellen STATIONSSTRAAT B8 WAALWIJK Overal waar mensen zijn worden fouten gemaakt, dagelijks. Die maken zij, die maakt u, die maken we alle maal. En voorlopig zal dat nog wel zo blijven ook. We kunnen niet wach ten tot alles volmaakt marcheert. Waarom niet Omdat mensen het slachtoffer worden van ons verlan gen naar zekerheid. De honger is 'n dringend probleem, een probleem dat om een oplossing schrééwt, een pro bleem dat geen uitstel kan lijden. We hebben éénvoudig geen tijd om te praten. Mfe moeten doorwerken. De anti-honger-actie is geen hobby van goedwillende mensen, die zo gaarne „weldoen". De anti-honger actie is een strijd. En de inzet zijn niet een paar hongerende mensen hier of daar op de wereld, de inzet is het welzijn van die wereld. Het gaat er niet om een paar duizend mensen uit de nood te helpen, het gaat erom de wereld gezond te maken. Wanneer tweederde van de mensheid onvol doende gevoed wordt, dan is de we reld ziek. In een zieke wereld is het slecht leven. Wanneer wij er niet in slagen die wereld tijdig gezond te maken, zullen onze kinderen dat ge waar worden en zij zullen het recht hebben een beschuldigende vinger naar ons uit te steken. Wij hebben het in onze macht deze onhoudbare toestand te veranderen. Wij kunnen de honger bezweren, niet met ton nen rijst en scheepsladingen graan alleen, ofschoon ook die nodig zijn om akute nood te lenigen, maar met onderwijs en landbouwvoorlichting, met machines en waterwerken, met bruggen en wegen. Daarom klopt de anti-honger-actie elk jaar opnieuw bij u aan. Niet om de aalmoes uit uw overvloed, maar om u bewust in te schakelen in de strijd tegen de hon ger. Om u ervan te doordringen dat het een levensbelang is voor ons al len. We hebben te lang onze ogen gesloten voor onze verantwoordelijkheid voor 't lot van onze medemens, én voor 't feit dat het ons niet goed kan gaan als het grote delen van de wereld slecht gaat. We hebben ons te lang gekoesterd met de gedachte dat de honger zo ver weg was en ons gewe ten gesust als wij bij tijd en wijle onze aalmoes gaven. Nu het zover is dat alom, in parlement en krant, op ra dio en televisie, ontwikkelingshulp onderwerp van gesprek wordt, zijn we al geneigd er moe van te worden en te zeggen: alweer! Daarnaast kan ook worden vast gesteld dat de ogen eindelijk bij ve len open gaan. De overtuiging wint veld dat ontwikkelingssamenwerking niet alleen menselijke plicht is, maar ook voorwaarde tot zelfbehoud, basis voor vrede. Maar laten we niet ver geten het onmiddellijk en daadwer kelijk bestrijden van de honger moet voorop staan. Anti-honger-actie blijft punt één op de agenda. Honger kan men niet bestrijden met woorden, honger kan men slechts te lijf gaan met daden. Deze daden zijn alleen mogelijk als er geld is. Dit geld kan alleen komen uit de welvarende ge bieden. De anti-honger-actie vraagt geen aalmoes, zij vraagt een recht vaardig aandeel in de strijd tegen de honger, die de wereld onbewoonbaar dreigt te maken. Anti-honger-actie is actie vóór een betere zonnerige we reld, niet alleen voor mensen in Azië en Afrika, maar ook voor onze kin deren U kunt uw dienstplicht aan de we reld in de week van 23 tot 29 okto ber, althans voor een deel, vervullen door met een gulle bijdrage deel te nemen aan de anti-honger-actie, of uw aandeel te storten op gironummer 100.200 Anti - Honger - Actie, Den Haag, tegen de fantastische rente: Een betere wereld. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met De werkgelegenheid in de textiel industrie vervult ons met grote zorg. De totale personeelsbezetting van de textielindustrie is van 1964 tot 1966 met ongeveer 9 procent verminderd. Sinds eind 1966 is de personeelsbe zetting opnieuw verminderd met en kele procenten. Dit zei de voorzitter van de Katho lieke Bond van Werknemers in het Kleding- en Textielbedrijf „St. Lam- bertus". Hoewel het huidige beeld somber is, zag hij enkele lichtpuntjes: de verbetering van de conjunctuur in West-Duitsland, iets dat ook gevol gen voor ons kan hebben. De finan ciële hulp, die de katoenindustrie van overheidswege gaat ontvangen en de studies in de wolsector onder leiding van Prof. Goldschmidt. Omdat de textielindustrie in Nederland vooreen belangrijk deel is geconcentreerd in Twente en Brabant, bepleitte de heer Huysmans maatregelen die op het scheppen van vervangende werkgele genheid zijn gericht. De heer Huysmans besprak ook de twee jaar geleden aangegane drie jarige c.a.o.'s, naar zijn mening ver loopt de uitvoering van deze lang lopende contracten niet zo vlekkeloos als verwacht mocht worden. In dit verband wees hij op het meningsver schil met een aantal Tilburgse werk gevers over de toepassing van de loonsverhoging voor het lopende jaar. Voor het eerst in de naoorlogse periode is een meningsverschil hier niet door de vakraad voor de textiel industrie kunnen worden opgelost, reden waarom het aan de in de c.a.o. voorziene commissie van bindend advies werd voorgelegd. POEDER -CREME OLIE - ZEEP Een zwaargewapende man heeft maandag in een vlaag van verstands verbijstering zes mensen doodgescho ten 'en zeven gewond, voordat hij door de politie kon worden gearres teerd. De man, Leo Held (45), kwam op zijn werk in een papierfabriek in Loganton (Pennsylvania), met een pistool in de ene en een revolver in de andere hand. Onmiddellijk na zijn binnenkomst schoot hij vijf collega's dood. Daarna ging Held naar het nabij gelegen vliegveld van Lock Haven, waar hij zijn buurvrouw, mevrouw Margaret Ramm opzocht, die werkt bij de Piper vliegtuigfabriek. Mevr. Ramm had Held diezelfde morgen naar zijn werk gebracht. Hij vuurde een kogel op de vrouw af, maar zij werd slechts licht gewond. Tijdige ontdekking van een hoe veelheid zand in een tandwielkast en in twee asblokken aan boord van de onderzeeboot jager Zeeland heeft gro te schade voorkomen. Het schip, dat is ingedeeld bij smaldeel 5, heeft eni ge tijd voor een onderhoudsbeurt in de Nieuwe Haven te Den Helder ge legen. Vorige week werd bij een al gemene controle op drie kwetsbare punten in de machinerie zand aange troffen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1967 | | pagina 1