wAAlwijkse en UnqstRAAtse couRant Stassar heeft bril die [bij] u past. Stassar Raad Loon op Zand had geen moeite met korte agenda Raad Waspik stelde tarieven drank-, horecabelasting vast leweiisverzek^riui PREMIE-SPAARPLAA een NIEUWJAARSAOVERTENTIE de echo van het zuiden NA-OORLOGSE KABINETTEN VOLGDEN ONRECHTVAARDIG EN ONAANVAARDBAAR HUISVESTINGSBELEID Opticiën ONDERWIJSVERGOEDINGEN AANGENOMEN De liberalisatie van de huurpolitiek in Nederland wordt voortgezet, zo hebben wij gemerkt. Minister Schilt van Volkshuisvesting zal alle na-oorlogse woningen met 4 pet. per jaar in huur laten stijgen. Daaronder zijn de woningwetwoningen, die voor de regering zo'n dure begrotingspost vormen. Wil de overheid de rege ringsuitgaven behoorlijk verminderen dan zal zij al lereerst de subsidie op woningen moeten afschaffen. Het is immers een zotte vertoning dat iemand in een huis woont dat door een ander wordt betaald. Ondanks alle kritiek van betrokkenen is de overheidsgedachte om de huren op kostprijsbasis te brengen economisch volkomen juist. Het is alleen zo jammer dat de over heid dit voor woningen, waarbij zij zelf financieel be trokken is, noodzakelijk acht, maar dat zij de particu liere eigenaars van vooroorlogse woningen in de kou laten staan. Niets voor particu liere eigenaren Regeling werkloos heidsuitkering Car ©te vraagstukken Samenspel ©f ondergang Concurrentie Verhoog Uw Profiteer van Siet W. ïimmermaEis ©ei Z©o@ïi Bezwaarschrift afgewezesi Lésiigsf raaf weg Gemeeuterekenisig Wegvervoer in Europa MAANDAG 18 DECEMBER 1967 88e JAARGANG No. 101 De tcho vad het Zuióen Uitgever Waaiwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tleien HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit Dlad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Abonnement p. week (0.23+ 2 ct. inc.k.) ƒ0,30 p. mnd. (1,20+10 ct. inc.k.) ƒ1,30 p. kwrt. (3,40+10 et. inc.k f 3,10 p. kwrt. p. post 4,bij girobetaiing (bij incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal ia-ief Opgericht 1878 Bureaus Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr van Beurdenstraat 8. tel. 04167-2002 Telegram-adres „ECHO" Er heerst een chaos in Nederland op terrein huur en verhuur onroerend goed De minister wil de doorstroming naar deze woningen bevorderen voor hen, die een dure woning kunnen be talen. De minister doet niets voor huiseigenaren, die al jaren met een te lage huuropbrengst worstelen, terwijl hun huurders de economisch verant woorde hogere huur best kunnen op brengen bij een doelmatig uitgaven patroon. Er heerst een chaos in Nederland op het terrein van de huur en verhuur van onroerend goed. Er is een be schermingsmuur opgetrokken voor huurders van goede huizen, die on der het mom van recht de kans gebo den wordt om hoge inkomsten te vor men in de vorm van onderhuur terwijl de eigenaars financieel het nakijken hebben. Tallozen wonen in goedkope huurhuizen terwijl buren, die toeval lig een zelfde leeg koophuis bewonen, wel in staat blijken hoge bedragen aan aflossing en rente op te brengen. Dan is er plotseling geen sociaal pro bleem meer voor de minister. Voor de volkshuisvesting bestaat er zo langzamerhand maar één groot sociaal probleem en dat is het on rechtvaardige en onaanvaardbare huisvestingsbeleid dat door alle na oorlogse kabinetten is gevolgd. De re gering de Jong schijnt daarop geen uitzondering te willen maken dan al leen ten bate van de staatskas. Nu de werkloosheid toeneemt en de uitkeringskassen moeten worden geopend, komen de nadelen van de bestaande verzekering ook duidelijker boven drijven. Die hebben in het ver- leden ook wel bestaan, maar wanneer die nadelen een klein aantal gevallen j betreft, neemt men ze graag op de koop toe. Die zouden in een tijd van j geringe werkloosheid herzien kun- nen worden maar dan schijnen tal van diensten rustig voort te wiegen op de golven van de gunstige conjunctuur, i Een groot nadeel van de werkloos heidsverzekering is dat veel werklo zen geen lager betaalde baan accepte ren omdat de werkloosheidsuitkering hoger is dan het nieuwe aangeboden werk. Men noemt dat nieuwe werk dan niet-passend en als zodanig wordt het geweigerd. In een dalende conjunctuur gaan de lonen omlaag. Het nieuwe aange boden werk zal lager worden gehono reerd dan het oude. De Minis ter van Sociale Zaken vraagt nu aan de SER of men het niet juist vindt dat bij aanvaarding van minder be taald werk het nadelig verschil door de werkloosheidsverzekering wordt bijgepast. Het voorstel van de minister moet zeker worden toegejuicht. Wij moe ten er zoveel mogelijk voor waken dat er enerzijds een groot aantal va catures ligt en anderzijds een ferme arbeidsreserve gaat ontstaan. Als wij nu naar een regeling groeien van werkloosheidsuitkering op basis van oud loon met bijbetaling op een lager betaalde functie dan zullen er toch waarborg-regelingen moeten komen dat de doorbetaling een keer ophoudt. Wij zien hier nog allerlei moeilijkhe den bij 't optreden van nieuwe werk loosheid. Wij zien ook grote vraagstukken van de werknemers, die nu en bij een verfijnde regeling nog meer voor de vraag komen te staan wanneer nieuw aangeboden werk als passende arbeid kan worden gezien. Niet alleen de ar beidsbemiddeling maar ook de werk nemers zullen over duidelijke richt lijnen moeten kunnen beschikken. Wij hopen dat de SER daar bij zijn advies rekening mee houdt. Het mag zeker niet zo worden dat wij door de inge wikkelde werkloosheidsuitkering dan straks het bos van de arbeid niet meer zien. Een onduidelijke wetgeving ver oorzaakt evenveel leed als een onvol ledige of ongewenste regeling. Dat zien wij bij de fiscale wetgeving. De stijging van de loonsom en de daarmee verbonden sociale lasten in het bedrijfsleven heeft de winstcapa citeit van vele ondernemingen aange tast. Deze ontwikkeling is ernstig omdat er nu onvoldoende middelen komen voor nieuwe investeringen, die aan de groei van ons prcduktiepro- gramma, waarvan ook de consumptie afhankelijk is, moeten vooraf gaan. Slechts enkele wegen kunnen ons uit deze impasse voeren. De president-directeur van de Ko ninklijke Nederlandse Petroleum Mij mag over het bovenstaande meepra ten. Hij heeft duidelijk gesteld dat zijn onderneming de produktiemidde- len daar moet kopen waar zij het i goedkoopst zijn en dat is lang niet altijd in Nederland. Om meer te kun- SS31H Komt u eens naar onze grootse kollektie moderne brilmonturen kijken. Wij tonen a gaarne het nieuwste, ook op het gebied van ontspiegelde brillenglazen, contactlenzen enz. Leverancier van alle ziekenfondsen STATIONSSTRAAT 88 WAALWIJK nen moet alle kracht worden inge spannen om meer te kunnen doen aan onderzoek. Om hiervoor voldoende geld te fourneren moeten de bedrijven voldoende financiële draagkracht hebben. Dat drijft in de richting van fusies en dus grotere eenheden. Ook een fusie moet echter zinvol zijn voor het te volgen preduktieprogramma. Dit wordt dikwijls vergeten. Blijven er dan geen midden- en kleinbedrijven? Die zulten er nog meer komen dan voorheen mits zij de grootindustrie niet imiteren maar hun kracht zoeken in specialisatie en toe levering. Grote industriële eenheden kunnen niet alle onderdelen voor hun produktie zelf maken. Zij kunnen de fabricage daarvan beter uitbesteden aan kleine ondernemingen, die eco nomisch wendbaar zijn en zich ge makkelijk aan veranderde wensen van de grote klanten kunnen aanpassen. Opnieuw heeft de directeur van een groot bedrijf de weg gewezen naar 'n doelmatig samengaan van groot- en kleinbedrijf. Wij hebben niet de in druk dat er voldoende samenspraak is tussen de groot- en kleinondernemers om tot efficiënte produktiekringen te komen, Er is veel te veel animositeit. Het gaat er niet om of de klein- dan wel de grootindustrie in Nederland wint, het gaat in de groeiende inter nationale concurrentie om het voort bestaan van beide groepen, derhalve van onze gehele industrie. (Van onze verslaggever) KAATSHEUVEL Slechts een half uur had de gemeenteraad van Loon op Zand nodig om de 14 punten tel lende agenda af te werken. Het voorstel tot vaststelling van de exploitatievergoeding voor 1968 op f 130.- per leerling t.b.v. het uitge breid lager onderwijs ontlokte aan de heer Eykemans de vraag, die tot zijn tevredenheid door burgeniess ter van Erp beantwoord werd. Een zelfde voorstel, maar nu aangaande het bijzonder gewoon lager onder wijs, was voor de heer Eykemans aanleiding om b en w te compli menteren met dit initiatief. Minder gelukkig was hij echter met het tweede gedeelte waarin onderscheid gemaakt wordt tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Het bedrag voor de openbare scholen is hoger dan dat voor de bijzondere scholen en dit vond hij niet rechtvaardig, wenste dan ook 'n gelijkstelling fe zien gerealiseerd wat deze vergoe dingen betreft. Burgemeester van Erp stelde, dat het openbaar onderwijs een bijzon dere piaats inneemt. Dit is voorna melijk het gevolg van de daarover bestaande jurisprudentie, die ech ter bij de bijzondere scholen niet in die mate aanwezig is. Een gelijk heid is dus niet juist en de gemeen te Loon op Zand kan daar dan ook geen uitzondering op zijn. Boven dien is men gebonden aan beschik kingen, die gelden vanuit Den Haag. Een algemene beschouwing door burgemeester van Erp over deze problematiek completeerde de dis cussie. Aan de pas opgerichte Theologische Faculteit aan de Katholieke Hoge school te Tilburg werd een subsi die toegekend, mede vanwege het feit. dat uit de gemeente daar reeds enkel studenten zijn ingeschreven. Het bestuur van de St. Herman Jozefschool te Kaatsheuvel vroeg het college van b en w om mede werking ter invoering van 'n nieuwe aardrijkskunde methode aan de school aldaar. De heer Hornman stelde, dat het motief van afwijzing zoals door bet gemeentebestuur was voorgesteld, verviel, daar de betref fende boeken door de uitgever uit de circulatie waren genomen. Ook de heren Soeterboek, Elshout en Eykemans hadden vragen van ge lijkluidende strekking. Voorgesteld werd om het voorstel aan te hou den en zich nader van een en ander op de hoogte te stellen. Burgemees ter van Erp vond het een vreemde zaak, die alle aandacht van b en w zal krijgen'. Het voorstel tot vast stelling van de Drank- en Horeca- verordening" voor de gemeente Loon op Zand vond enig commen taar van de heer Beerens, die con stateerde, dat hij nergens in de wet vermeld had gezien het maximum aantal vergunningen, dat door b en w kan worden afgegeven. Burge meester van Erp stelde, dat dit wetstechnisch niet mogelijk was. Alleen kunnen door verscheidene instanties strenge eisen gesteld wor den aan de inrichting van de loka liteiten. Hij hoopte verder, dat de nieuwe regeling ook in de gemeente Loon op Zand een juiste toepassing zal vinden. Een voorstel tot terugverkoop van een bouwperceel aan de van Hornestraat van A. G. M. van Lier gaf nog aanleiding tot een enkel woord. Daar de raadsleden hun kruit niet wensten te verschieten voor de algemene beschouwingen over de begroting 1968, zoals bur gemeester van Erp opmerkte, was er geen rondvraag en kon hij deze zeer korte vergadering om kwart over acht reedd sluiten. ZONDER DAT HET U IETS KOST Makelaars in Assurantiën 'Grotestraat 341, Waalwijk Tel. 04160 - 4131 Overeenkomstig' hei voorstel van b en w stelde de raad van de ge meente Waspik donderdagavond 'n verordening vast op de heffing en invordering van een drank- en ho recabelasting. ingevolge de voorge schreven bepalingen dient de be lasting voor de uitoefening van 'n vergunning voor een horecabedrijf of cantine ten minste f 5.- en ten hoogste f 7.59 te bedragen per 50 liter sterke drank omzet. Voor het shj+rsbcdryf zijn de voorgeschre ven maxima en minima resp. f 5.- en f 3.-. De nieuwe belasting, aldus de opinie van b en w mag zeker niet lager zijn dan de oude heffing. Van de andere kant mogen we niet al te rigoureus te werk gaan en mo gen tie belasting betalers niet te zeer worden gedupeerd. Vandaar dat de vastgestelde tarieven voor de ca fébedrijven en voor de slijtersbe- drijven werden vastgesteld op resp. f 7.5Q en f 3.-. Op een bezwaarschrift van de heer A. van Gerwen, in verband met 'n hem opgelegde aanslag precario recht beschikte de raad afwijzend. Uit de discussie n.a.v. dit agenda punt bleek dat gedurende enkele jaren de vastgestelde precariover ordening niet werd gehanteerd. Daarom pleitte de heer van Dongen voor een algemeen pardon omdat particuliere bouwers niet waren in gelicht. Om niet in strijd met de be staande verordening te kunnen handelen bleek dit niet mogelijk. De heer Kools sprak in deze van ambtelijke willekeur. Hij wilde het recht van heffing niet ontzeggen, integendeel, maar sprak wel zijn afkeuring uit over de uitoefening van de verordening in het verleden. Willekeur, aldus burgemeester Wel ling, is hier niet op zijn plaats, hoog stens ambtelijk verzuim. Wat ver zuimd is was fout; men heeft er ge woon niet aan gedacht de verorde ning toe te passen. Toen wij het verzuim ontdekten konden we niet anders dan vanaf dat moment de heffingen wel te innen. We hebben ook in de kwestie van Gerwen met alle omstandigheden rekening ge houden. Ten behoeve van de aanleg van de Nieuwe Langstraatweg stond de gemeente Waspik in 1959 de Vrouwkensvaart aan de provincie af onder voorwaarde dat de provin cie na de totstandkoming van de ruilverkaveling ,,ten Westen van de Capelse vaart" een kavel van een ha. aan de gemeente zou overdra gen. Het is gebleken dat de provin cie niet aan deze verplichting kan voldoen. Vandaar dat deze verplich ting voor f 6500.- plus 5 pet. rente werd afgekocht. Ten behoeve van de reconstructie van de Veerstraat, thans Scharlo, kocht de raad enkele stukjes grond aan. Van de N.V. Scheepswerven Ruijtenberg 2840 ca. tegen f 2.50 per ca. Van de heer j. Boons 840 ca. tegen f 2.50 per ca. en een schuur voor f 18.444.-. Van de heer P. A. Ruitenburg kreeg de gemeente 22 aren en 30 ca. „om niet" in eigen dom. Als tegen prestatie zal de ge meente op enkele perceeltjes van de heer Ruitenberg een volgens het staatsbosbeheer goed te keuren be planting aanbrengen alsmede een houten garage. Omdat de aanplant voor 50 pet. door staatsbosbeheer zal worden gesubsidieerd zullen de totale kostên van aanplant en gara ge voor de gemeente f 3214,25 gaan bedragen. De gemeenterekening 1965, on derzocht door de heren Kools, de Bont en Smits werd voorlopig vast gesteld. De heer Koels sprak zijn waardering uit over dit werkstuk omdat er uit bleek dat de gemeente administratie hu geheel bij is. De commissie kan zich niet aan de in druk onttrekken, dat er ook in Was pik enkele personen parasiteren op de bijstandswet. Het verstrekken van financiële 'huln aan zelfstandi gen zag de heer Kools in de toe komst liever in de. vorm van cre- dieten of renteloze voorschotten om op die manier in betere jaren de verleende financiële hulp in klin- kende munt te kunnen terug vor- deren. Staatssecretaris Keyzer (Verkeer) woensdagavond nog somber ge stemd over de toekomst die Bonn het Nederlandse vervoer toedacht, was donderdagavond na de verga dering van de Europese Vervoer- raad in een aanzienlijk opgewekter stemming. Voorlopig, zo zei hij, is er geen reden meer voor grote on gerustheid over de positie van ons wegvervoer. Er zullen nog wel pro blemen komen, maar we blijven de grootste wegvervoerders in Europa. BRUGRAMP IN V.S. EIST SO LEVENS Tot nu toe zijn er 12 lichamen gevonden, nadat vrijdagnacht een hangbrug over de rivier de Ohio bij de Amerikaanse plaats Point Plea sant (Virginia) instortte. Zeker 60 mensen vonden hierbij de dood. Duikers hebben reeds 32 personen auto's en 17 vrachtwagens in het 22 meter diepe water gevonden. WILSONS' POSITIE STERK ONDERMIJND De Britse premier Harold Wilson zal in de komende week te maken krijgen met de wellicht moeilijkste crisis uit zijn politieke carrière. Po litieke kringen in Londen spreken er openlijk over dat de premier alle gezag heeft verloren en dat de aan i het licht gekomen vertrouwenscrisis in de Labourpartij wellicht zelf een vervanging van de leider noodzake lijk zal maken. Te midden onder alles wat zich wijzigt, blijft een goede gewoonte bestaan: elkaar bij de jaarwisseling geluk te wensen. Daarom stelt onze krant dit jaar de mogelijkheid weer open tot het plaatsen van Geef uw annonce liefst spoedig op aan onze colporteurs, bijkantoor of hoofdkantoor „De krant van en voor de Lang- Grotestraat 205, WAALWIJK Telefoon 04160 - 2621 - 2746

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1967 | | pagina 1