wAAlwijkse en LanqstRAAtse couRAnt Zaterdag grote tombola in Gemeenschapshuis Baardwijk (X ampei Waalwijkse politie lost serie van 35 inbraken op Veel belangstelling voor judoclub in Waalwijk Stap óók over op Holiandia ampe Vesriel's Lederwarenhuis kaatsheuvel VIER JEUGDIGE WAALWIJKERS GEARRESTEERD Goed werk ■ii. Nederland telt nu 3 jonge prinsjes Zaterdagmorgen aangifte Voor instrumentenfonds Harmonie St. Jan Rondwandeling en show BESPANNEN RAMEN TALENS' Fa. W. Hens Zn Tilburg Voornamelijk diefstallen op bouw werken Braderie in een succes Drunen Vernielingen Zojuist ontvangen: Nieuwe aktiviteiten „Het winkelcentrum Hoofdstraat" DONDERDAGAVOND 26 SEPTEMBER 1968 89e JAARGANG No. 78 De rcho VAD het Zuióen Uitgever ft-aalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredakteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Abonnement p week (0,30-1- 2 ct. inc.k.) ƒ0,32 p mnd. (1,30 f 10 ct. inc.k.) 1,40 p kwrt. (3,65 10 ct. inc.k.) f 3,75 p kwrt. p. post 4,25 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Upgeri icht 1878 Bureaus: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621-2746 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167-2002 Telegram-adres „ECHO" Prinselijk perspectief Als er ooit een vloek op de Oranjes rustte, dat er alleen maar vrouwen zouden voortkomen uit dit geslacht (zoals wel eens beweerd werd), dan is die nu toch wel opgeheven. Drie jonge prinsjes telt Nederland nu en dat is met de vaders en de grootvader mee een zeer manlijk gezelschap, dat langzamerhand het getal in Nederland woonachtige vrouwelijke leden van het Oranjehuis gaat overvleugelen. Dit opent geheel nieuwe perspec tieven voor de toekomst. Van ouds her gaven immers prinsen van Oranje van grote activiteiten blijk. De oudste zoon van onze koning Willem I (de latere Willem II) heeft zich bijzon der verdienstelijk gemaakt met zijn belangrijk aandeel in de Slag bij Waterloo en al zijn in deze tijd de veldheren minder in tel, wij mogen toch wel dankbaar gedenken dat prins Bernhard een uitstekend com mandant van de Binnenlandse strijd krachten is geweest. In vredestijd liggen er tal van mo gelijkheden open voor vooraanstaan de figuren. Prins Bernhard heeft in ternationale faam verworven als goodwill-ambassadeur voor onze ex port en vele staatslieden zijn hem dankbaar voor zijn organisatorische werk aan de zg. Bilderberg-conferen- ties, die bepaalde internationale span ningen deden wijken. Het is opval lend in onze vaderlandse geschiede nis, dat verscheidene prinsen van Oranje diverse internationale belan gen hebben behartigd en als diploma tieke afgezanten uiterst belangrijke contacten hebben gelegd, of onder handelingen tot 'n goed einde brach ten. Voor onze jonge prinsen kunnen echter ook binnenlands wel verant woordelijke posten worden gevon den. Mochten zij over een toereikende gave hiervoor beschikken, dan is het denkbaar dat bij gebleken leidersca paciteit de bestuursfunctie van be langrijke organisaties aan een prins kan worden toevertrouwd. Vooral in het internationaal contact zou de Nederlandse stem hierdoor aan kracht winnen. De officiële aangifte van de ge boorte vindt zaterdagmorgen om 10 u. in 't Utrechtse stadhuis plaats. Als ambtenaar van de burgerlijke stand treedt jhr. mr. L. de Rantiz, burge meester van Utrecht op. Als getuigen zijn door Prins Claus aangezocht Dr. Beel en minister-president De Jong. Het officiële communiqué, dat woensdag na de geboorte werd ver strekt luidde: Heden, op 25 sep tember 1968, heeft H.K.H. Prinses Beatrix in het Academisch Zieken huis in Utrecht het leven geschonken aan een welgeschapen zoon. De be valling, die langs operatieve weg heeft plaatsgevonden, is geheel naar wens verlopen. De toestand van moe der en kind is goed". Het nieuwe prinsje werd om 12 minuten voor 9 geboren, woog 3870 gram en heeft blauwe ogen. Bij de troonopvolging komt het prinsje op de derde plaats, na Prinses Beatrix en Prins Willem-Alexander, maar voor Prinses Margriet en Prins Mau- rits. uv Bloch Stibbe (Van onze verslaggever) WAALWIJK - Ten bate van het Instrumentenfonds van de Waalwijk- se harmonie St. Jan wordt zaterdag a.s. in het Gemeenschapshuis in Baardwijk een grote tombola gehou den. Ook zal er een muzikale rond wandeling door de gemeente plaats vinden met een show van het majo- rettenkorps van Cornu Copiae. In het Gemeenschapshuis zullen via het „Rad van Avontuur" vele honderden fraaie en waardevolle prij zen, waaronder een aantal „Hunter- jasjes" worden verloot. Een unieke kans om met een schat van prijzen naar huis te gaan. Voor de jeugd zal het rad van avontuur reeds vanaf 7 uur 's avonds draaien. Voor de overi gen die een gokje willen wagen vangt de tombola om 8 uur 's avonds aan. Zaterdagavond vindt ook de trekking plaats van de grote loterij die gehou den werd ten bate van Harmonie St. Jan. Alle 1.000 loten zijn verkocht. Wie de gelukkige prijswinnaars zijn is zaterdag bekend. De eerste prijs is een dames- of herenrijwiel, de 2e prijs een door de boerenleenbank be schikbaar gesteld spaarbankboekje met een inleg van 50, - Om het publiek op deze grote St. Jan-Tombola te attenderen vindt er zaterdagmiddag tussen 4 en 5 uur een muzikale rondwandeling plaats door een gedeelte van de gemeente. Hieraan zullen medewerking verle nen: het Waalwijkse Majoretten- korps, het Jachthoornkorps 'Cornu Copiae' en de Harmonie St. Jan. Na afloop hiervan wordt een show ge geven, verzorgd door 't majoretten- korps van 'Comu Copiae', op het plein voor het Gemeenschapshuis in Baardwijk. Verf Van Vettewinkel SCHILDER-KISTEN SCHILDER-EZELS het adres voor het inlijsten van: schilderstukken reproducties diploma's foto's enz. enz. Grotestraat 163 Waalwijk - tel. 2370 HEEFT HET blouses, rokken, shawls, vesten, jumpers, pantalons, zakdoeken, kraagjes, nylons enz. enz. DOET HET: plisseren, ajouren, stoppen, borduren, repareren, vermaken, inkorten enz. enz. Ook voor stofknopen, ceintuurs, gespen enz. in naar: Heuvelstraat 14 - De Tweede Kamer heeft het wets ontwerp op het minimum loon van 135, - gekoppeld aan loon- en prijzen-index, aangenomen. - De zin: „De man is het hoofd van 't gezin", is uit het burgerlijk wet boek geschrapt. - Een Spaanse gastarbeider in En schedé heeft 400.000 mark uit de Duitse Lotto getrokken. - Het K.N.M.I. te de Bilt gaat het weer 3 dagen vooruit voorspellen. - De PTT-tarieven worden volgend jaar opnieuw verhoogd. Brieven worden 25 cent; briefkaarten 20 cent. Ook telegrammen en telex aansluitingen worden duurder. De telefoonabonnementen ondergaan ook een verhoging van ongeveer 2 gulden per maand. (Van onze verslaggever) WAALWIJK - De gemeentepolitie van Waalwijk heeft na een bijzon der intensief speurwerk een goede slag geslagen. De afgelopen weken werd een inbrekersgilde van de eerste orde gearresteerd, dat 35 diefstallen in Waalwijk en omgeving op zijn naam heeft staan. De inbraken zijn in de periode van maart tot begin augustus gepleegd, voornamelijk op bouw werken. De 3 jeugdige hoofdverdachten, allen Waalwijkers, zijn voorge leid voor de Officier van Justitie in Den Bosch en ingesloten. De inbraken waren vooral in bouwketen en in aanbouw zijnde woningen in de uitbreidingsplannen Groenewoud en Bloemenoord. Hier werden handgereedschap en bouw materialen gestolen, waaronder en kele kostbare voorwerpen waarmee leken niets kunnen doen. De keten en woningen waar werd ingebroken waren vaak niet goed afgesloten. Bij deze 15 tot 20 bouwdiefstallen werd voor circa 7000 gulden ont vreemd. Daarnaast gingen de heren op bezoek bij een woning in de Ka millestraat. dat door een a.s. echt paar geheel was ingericht. Alle bruikbare voorwerpen, w.o. een lin- nenuitzet en levensmiddelen wer den ontvreemd. Verder werden in Waalwijk 9 fietsen en in Drunen en Kaatsheuvel 10 fietsen gestolen. De daders van al deze inbraken zijn de 20-jarige werkloze arbeider G. de P., de 26-jarige arbeider A. F., de 20-jarige gehuwde A. H. en de 18-jarige C. de P. Daarbij speelde ook de moeder de P. een grote rol. Zij sloeg de gestolen artikelen op en zette A. H, zelfs aan bij het in- Onlangs werd de nieuwe dojo van de Waalwijkse judoclub 'Shin-gi-tai' geopend. Het is een succesvolle ope ning geworden, die er reeds nu toe bijgedragen heeft, dat velen nadere inlichtingen gevraagd hebben. Om de te verwachten toevloed van leden op te vangen, bestaan er reeds concrete plannen om bestaande lessen om te zetten en nieuwe cursussen te begin nen. Zo heeft men de cursus jiu jitsu reeds van de dinsdag- naar de don- i derdagavond verzet. Er zijn 3 adres sen waar men zich kan aanmelden, n.l. J. Wijkmans, Ganzerikstraat 24, L. van Veldhoven, Merwedelaan 33 en de dojo Grotestraat 150. Op 3 oktober hoopt men te kunnen straten met een nieuwe cursus jiu jitsu voor heren van 7 tot 8 uur. Af gestemd op wat de dames op straat kan overkomen komt er voor hen nu ook een cursus zelfverdediging. Deze zal gegeven worden op de donder dagavonden van 8 tot 9 uur, aan sluitend op de lessen jiu jitsu voor de heren. De duur van de cursus zal zo'n 3 a 4 maanden gaan bedragen. Nu de judoclub een eigen 'home' heeft, vervalt het bezwaar van het gaan naar café's en zalen. Animo is er genoeg, maar men zal de weg naar de dojo nog moeten weten te vinden. Buiten de aktiviteiten in Waalwijk zal een afvaardiging van de Waal wijkse judoclub op 19 oktober deel nemen aan de Zuid-Nederlandse kampioenschappen voor aspiranten en junioren in de Studentensporthal te Tilburg. Op het eind van oktober te houden internationale judotoernooi te Kerkrade voor degenen, die de zwarte band behaald hebben zullen ook Waalwijkers op de mat verschij nen. breken te helpen. Proces verbaal is ook opgemaakt tegen een groot aan tal van heling verdachte personen die de gestolen artikelen tegen lage prijzen kochten. Ongeveer 30 procent van alle gesto len artikelen kon door de politie worden achterhaald en aan de be trokken eigenaars worden terugge geven. De schade voor de benadeel den is echter groot. De zaak kwam ongeveer twee maanden geleden aan het rollen toen een surveillance-ploeg van de Waalwijkse politie 's-nachts 'n fiet ser die zonder achterlicht reed aan. hield, en zich daarbij zonderling ge droeg. Deze G. de P. bekende na grondige verhoren. Hierna konden zijn broer C. de P. en F. en H. wor den gearresteerd en voorgeleid. De drie hoofdverdachten bevinden zich in arrest. Ook tegen moeder de P. werd een proces verbaal opgemaakt. Ook enkele andere inbraken met ergerlijke vernielingen zijn opge lost. In het weekeinde van 31 augus tus en 1 september werd ingebroken in de Schoenfabriek Cristal. Omdat de dader niet zijn gading vond spoot hij twee droog-schuimblussers op machines schoon. De schade hierbij bedroeg 1000.Twee weken later kreeg Schoenfabriek Jac. Bergmans bezoek. Ook hier richtte de dader grote schade aan 4500door 2 brandslangen aan te zetten. Bij de Stalenverenfabriek van Van Gent Co. tenslotte werd voor 1000. schade aangericht door dat ook daar twee schuimblussers werden gehan teerd. Deze inbraken met ergerlijke ver nieling staan op naam van de 18- jarige Waalwijkse arbeider J. van H.. die ook nog enkele fietsen heeft gestolen. Hij verklaarde de vernie lingen in staat van dronkenschap te hebben aangericht Ook hij is voor geleid en ingesloten. De Waalwijkse politie heeft dit ♦wee maanden durende onderzoek van een reeks opzienbarende dief stallen goed kunnen afronden dank zij gezamenlijke inspanning, waar bij goed werk is verricht. Als sluitstuk van het jaarlijkse zo merfestival hebben de negen winke liers van het Plataanplein zaterdag, zondag en maandag een kermis met braderie gehouden. Voor dit unieke volksfeest was zeer veel belangstel ling. Er werd in de leuke opgezette kraampjes goed verkocht en het klap stuk was wel de aankoop van een aantal boekjes over de TV-ster Zwie- bertje die alle gekochte boeken zelf met zijn handtekening verrijkte. Zon dagmiddag tussen twee en vier uur werden niet minder dan 1600 exem plaren verkocht. Deze verkoop was georganiseerd door boekhandel Cou- wenberg. Burgemeester Stieger open de de Braderie Zaterdagmiddag. Hij juichte het initiatief van de 9 winke liers van het Plataanplein toe, daar bij tevens tot zijn vreugde constate rend dat ook enkel winkeliers, welke niet op het plein gevestigd zijn, aan deze braderie meewerkten. De win keliers van het Plataanplein zijn, ge zien dit succes, voornemens elke der de zondag in september een dergelijk feest te organiseren. DAMESTASSEN HANDSCHOENEN PARAPLUIES STADS- en INKOOPTASSEN (o.a. Vistram) in de laatste herfst- modellen en kleuren Grotestraat 264, WAALWIJK Alléén Uw Speciaalzaak biedt zo'n sortering! Maandagavond kwamen de winke liers uit de Hoofdstraat in Kaats heuvel bijeen tot het nader bespreken van de feestverlichting rond St. Ni- colaas en Kerstmis. Unanieme een heid bleek hier het resultaat, zodat straks weer gezellig gewinkeld kan worden in een feestelijke omgeving. Zelfs wil men trachten de versiering wat uit te breiden. Hoewel de feestverlichting als hoofd-agendapunt op de agenda stond, is tijdens deze vergadering 'n zeer belangrijk initiatief tot uitvoe ring gekomen. De Hoofdstraat-win keliers gaan zich verenigen in één orgaan „Het Winkelcentrum Hoofd straat" met als doel het centrum een eigen gezicht, een eigen plaats te ge ven, en hiervoor een heel jaar lang actief mee bezig te zijn. Haar devies zal zijn: ,,'t Is gezellig winkelen in winkelcentrum Hoofdstraat". De organisatie is reeds gestart met een kerngroep van een 15-tal zaken. Middenstand en grootbedrijf gaan hier hand in hand en bouwen zo sa men aan een nieuwe eigen gezellige sfeer in de Hoofdstraat. Zij verwacht goede resultaten, en tevens dat de nog niet aangesloten zaken zich heel spoedig zullen melden. Dit kan, even een berichtje naar Hoofdstraat 65 en het komt in orde. Binnen enkele we ken zullen de pas begonnen aktivitei ten naar buiten merkbaar zijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1968 | | pagina 21