wAAlwijkse en lanqstRAAtse couRAnt Vriendenkring Oostenrijk en amusement uit brengt cultuur dit land Accordeola vierde 1e lustrum met qroots concert ORGANISATIE WIL MIDDEN-BRABANT OOSTENRIJK KENNIS LATEN MAKEN MET Uit do Langstraat KAATSHEUVEL MAANDAG 18 NOVEMBER 1968 89e JAARGANG No. 93 (Van onze verslaggever) WAALWIJK - Het buitenland is bij vrijwel iedere Nederlander 'in'. Dat blijkt ieder jaar overduidelijk uit de vakanties naar andere landen, maar ook uit de lectuur die hierover wordt verkocht en uit de bezoeken aan lezingen en filmavonden. Er zijn in Nederland verschillende organi saties die de Europese, ook vaak landen van buiten dit werelddeel pro pageren. Een van deze organisaties is sinds kort ook in Midden-Brabant gevestigd. Het is de Vriendenkring Oostenrijk. De bedoelingen van deze vereniging zijn duidelijk. Leden wachten veel voordelen De promotor van deze Vrienden kring is de Tilburger Harrie van Krieken, in toeristische kringen in Midden-Brabant geen onbekende. Reeds vele jaren is hij geïnteresseerd in het wonderlijke land Oostenrijk. Door de nauwe contacten die hij met dit land onderhield heeft de heer v. Krieken de afgelopen jaren het kon- takt op toeristisch gebied tussen Ne derland en Oostenrijk verstevigd. Dat er Oostenrijkse groepen onze provincie bezochten is voornamelijk het werk van Harrie van Krieken, die ook een belangrijk aandeel in de Oostenrijkse Week had, die enkele jaren geleden in Tilburg werd gehou den. Hij kent het land door en door en wordt vaak geraadpleegd door Oostenrijkse organisaties die Neder land willen bezoeken. Dat zij dan Midden-Brabant, het werkterrein van de heer Van Krieken, is niet vreemd. Als lid van de Vereniging Neder land-Oostenrijk ijverde de heer Van Krieken er tijdens de vergaderingen in Den Haag voor, dat niet alleen de culturele aspecten meespeelden maar ook dat Oostenrijks amusement in ons land moest worden gebracht. Daarmee kon een bredere kring van belangstellenden worden bereikt. De regenten van de Vereniging Neder land-Oostenrijk wilden hun culturele grondslag echter niet laten varen. Amusement Zo heeft Noord-Brabant nu dan een Vriendenkring Oostenrijk, waar van Drs Schiff, mevr. M. Martha en Harrie Krieken de bestuursleden zijn. De vereniging tracht met een eigen programma gedeeltelijk in samen werking met de Ver. Nederland-Oos tenrijk - de leden voor Oostenrijk te interesseren. Die samenwerking ligt dan voornamelijk op het culturele vlak. De hoofdschotel is het amuse ment, dat men in vele vormen aan de Brabantse bevolking wil tonen. Daarvoor zullen er avonden belegd worden in alle grote steden van Bra bant, want de Vriendenkring wil met haar werk zo veel mogelijk gemeen ten bereiken. Ook ontvangen de le den iedere maand een handig boekje waarin al het nieuws over Oostenrijk is te vinden. Een uitgebreide agenda zorgt er voor, dat men van alle fes tiviteiten in Oostenrijk op de hoogte blijft. Voordracht Nu reeds, zonder dat er veel be kendheid aan werd gegeven, telt de Vriendenkring vele tientallen leden. Een aantal dat echter voor snelle uit breiding vatbaar is. De nieuwe leden en aspiranten kunnen binnenkort tij dens 'n speciale 'Oostenrijkse Avond' met de organisatie kennis maken. Weens bal Voor de leden staat er nog meer op 't programma. Met Kerstmis gaat men naar het jaarlijkse Weense Bal van de Vereniging Nederland-Oos tenrijk. Dan speelt in het Kurhaus in Scheveningen het Weens Philharmo- nisch Orkest; een bijzonder stijlvolle avond. Ook zal er volgend jaar een speciale goedkope reis naar Oosten rijk worden gemaakt. Het gezelschap wordt dan door een uitstekende gids, een Oostenrijk-kenner bij uitstek ver gezeld. Iedereen die zijn hart verpand heeft aan Oostenrijk of zich voor dit boeiende land interesseert, kan zich wenden tot de Vriendenkring Oosten rijk, Postbus 184 in Tilburg. Men ontvangt dan alle inlichtingen over deze organisatie. Pater v. d. I Jssel uit Kaatsheuvel plotseling overleden In het missiehuis 'De Steffenberg' te Helvoirt van de Missionarissen van de H. Familie stierf maandag j.l. plotseling de Zeereerw. Heer Pater Leo van den IJssel, een bekende fi guur in de congregatie van de Paters van de H. Familie. Pater v. d. IJssel werd op 21 maart 1903 te Delft ge boren en bracht zijn jongensjaren in Wassenaar door. Zijn priesterstudie genoot hij bij de Paters van de H. Familie te Kaatsheuvel en de laatste jaren op 't groot seminarie te Nieuw- kerk. Op 23 juni 1929 werd hij priester gewijd en direct aangesteld als leraar Veel bewondering voor Emscherland- Accordeon-Orches- ter uit Herne Tijdens de lange jaren, dat hij in Kaatsheuvel werkzaam was, genoot hij veel bekendheid op gebied van zang en toneel. Als directeur van 't kloosterkoor ging zijn voorkeur uit naar de acapella zang en op toneel gebied naar de oude Griekse dichters. Hij was een prettige en geliefde reis leider voor de vele tochten die hij naar Lourdes en Rome maakte. Hij was een graag geziene gast in de vele familiekringen, die hem kenden. Van de laatste Romereis kwam hij ongesteld terug. Ofschoon hij rede lijk herstelde, was zijn gezondheid toch geen 100 procent. Maandagmid dag voelde hij zich niet te best en zocht daarom zijn bed op, waar de ziekezuster hem een paar uren later dood aantrof. Vandaag om half elf werd in de St. Jansparochie te Vught een requiemmis voor zijn zielerust opgedragen, waarna de begrafenis volgde op het parochiekerkhof. Vlijmen Drunen Waspik Sprang-Capelle Capelle Nieuwkuijk A. Kramer spreekt voor Kiesvereniging CHU Sprang-Capelle De Kiesvereniging der Christelijke Historische Unie te Sprang-Capelle heeft de heer A. B. Kramer uit Bre da bereid gevonden als spreker een avond te verzorgen met als onder werp: Relatie tussen vernieuwing en verantwoordelijkheid in de Chris telijke politiek. Waarna de heer A. B. Kramer graag de gelegenheid geeft tot het stellen van vragen. Dit is een zeer actueel onderwerp, en mede daardoor verwacht het bestuur een grote op komst van zowel jongeren en oude ren. Ook de CHU-leden van omlig gende gemeenten nodigt men graag uit tot het bijwonen van deze bijeen komst, welke gehouden zal worden op 21 november a.s. in het cultureel centrum „Zidewinde" des avonds om 8 uur. KNBB - Kaatsheuvel UITSLAGEN 3e KLASSE LIBRE KAATSHEUVEL KNBB NAS 2 - KOT 2 5-4 Efteling 2 - Poedelvrees 2 2-7 Nooit Voll. 1 - 't Maoske 1 4-5 Brandaris 2 - Ons Genoegen 2 5-4 De stand: Ons Genoegen 2 Brandaris 2 NAS 2 KOT 2 't Maoske 1 Poedelvrees 2 Nooit Volleerd Efteling 2 4 25 4 23 4 20 4 19 4 17 4 16 4 13 4 11 ■4^*- Vt\n het Zuióen Uitgever ïfsalwyksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredakteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Loase nummers 20 cent Opgericht 1878 Abonnement p week (0,30+ 2 ct. inc.k.) 0,32 P mnd. (1,30-|-10 ct. inc.k.) 1,40 p kwrt (3,65+10 ct. inc.k.) f 3,75 p kwrt. p. post f 4,25 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 75 ct. extra) Advertentieprijs: 14 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Bureaus Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621-2746 Kaatsheuvel Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167-2002 Telegram-adres „ECHO' Accordeola, de waalwijkse Accor deonvereniging, vierde zaterdag j.l. haar eerste lustrum en ter gelegen heid van dit feit werd in De Linde boom een feestconcert verzorgd. Er bestond voor deze avond een zeer grote belangstelling. Als gasten wa ren op dit concert aanwezig het Duitse Emscherland Accordeonor- chester uit Herne. Onder de geno digden op deze avond bevonden zich onder anderen loco-burgemees ter J. van Heeswijk en wethouder M. van Eijl. De beschermheer van de accorde onvereniging, de heer Arn. v. Hilst, gaf eveneens van zijn belangstel ling blijk. Op het landelijk solisten concours te Zeist behaalde mej. El- ly de Man de derde prijs en werd hiervoor gehuldigd door de voorzit ter van de vereniging, de heer P. van Zon. Tevens overhandigde hij aan de voorzitter van de Duitse ac cordeonvereniging een herinnerings vaantje, terwijl deze aan de heer van Zon een geschenk aanbood af komstig van de Stad Herne. Een -/an de oprichters van de ver eniging, kapelaan De Kort, die Waalwijk toen als zijn standplaats had, sprak de aanwezigen eveneens toe en haalde daarbij herinneringen op rond het ontstaan van de accor deonvereniging „Accordeola". Hij prak de hoop uit, dat de vereniging mag groeien en bloeien en dit dan mede door de prettige samenwer king met de muziekschool, waarvan de directeur, de heer H. Timm ook onder de gasten bevond. Ook de heer J. van Heeswijk bood zijn ge lukwensen aan met het bereiken van deze mijlpaal. Verder was het voor hem een genoegen de Duitse gasten te kunnen begroeten, nog terugdenkende aan het gastvrije onthaal in Herne. De Duitse gasten werd een typisch Waalwijks ge schenk aangeboden, namelijk een leren actetas. Het lustrumconcert werd 'n groot succes. Diverse werken werden uit gevoerd door het Duitse en Waal wijkse orkest. De in groten getale opgekomen bezoekers, staken na af loop hun bewondering dan ook niet onder stoelen of banken. Nederlands te Kaatsheuvel. Hij. volg de toen de studie voor M.O. Neder lands, welke akte hij na twee jaren studie behaalde. Toen voor de subsi diëring van de school samenvoeging van drie opleidingen noodzakelijk werd, volgde zijn overplaatsing naar het Gymnasium van het Xaveriuscol- lege te Helvoirt, waar hij tot het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd - januari j.l. - verbonden bleef. BILJARTPROGRAMMA VOOR DE VLIJM. BILJARTVERENIGINGEN DISTRICT DEN BOSCH Klasse C 1, poule A: OBK-VOG; NAO- Poedelvrees. Klasse C 2, poule A: Kleine Hut OBK 2. Klasse C 3, poule A: Poedelvrees 2 - H. v. Brabant Klasse C 3, poule B: NAO-Tivoli. Uitelagen: Klasse C 1, poule' A: Poedelvrees - DVS, 6 - 3; NAO - VOG, 4 - 5; OBK - EBBC 2, 6-3. Klasse C 2, poule A: Schuttershof - OBK 2, 7-2. Klasse C 3, poule A: Overhand - Poedel vrees 2, 5-4. Klasse C 3, poule B: VOG- NAO 2, 7-2. BILJARTWEDSTRIJDEN GR. VLIJMEN Klasse A: ONA-Avanti; DSS- DPL; De Knoeiers - DVS; De Muntel-'t Cen trum; De Missers -'t Hoekje; BVV-On- senoort. Klasse B: DPL 3 - De Missers; Avanti 2- De Muntel 3; DPL 2-DSS 2; DVS 2- De Knoeiers 2; 't Centrum 2 - De Muntel 2; Onsenoort 2-BW 2. Uitslagen: DPL 1 - De Missers 4-6; DSS - 't Hoekje, 4 - 6; Avanti - De Muntel, 2 - 8; ONA - 't Centrum, 3-7; DVS-BW, 2-8; De Knoeiers - Onsenoort, 6 - 4. Klasse B: DPL 3 - DSS 2, 8-4; De Muntel 2 - Avanti 2, 2 - 10; De Missers 2 - DPL 2, 8 - 4; Onsenoort 2 - De Knoeiers 2, 7-5; 't Centrum 2 - De Muntel 3, 10 - 2; BW 2 - DVS 2, 8 - 4. OUDE R.K. KERKTOREN BLIJFT BEHOUDEN In de gehouden raadsvergadering te Vlij men werd goedkeuring gegeven over het behoud van de oude R.K. kerktoren, alleen raadslid Vorstenboseh had grote bezwaren. De kosten voor restauratie zal op 100.000 gulden komen. Ook omzetting van de nieu we of Grote Wiel onder Haarsteeg tot een regionaal recreatiecentrum kreeg weinig aanmerkingen van de raad. Over het alge meen was men verheugd over de plannen. ZAADHANDEL VAN ENGELEN IN VLIJMEN BESTAAT 50 JAAR Directie en personeel van Zaadhandel Gebr. van Engelen N.V. in Vlijmen vierde vrijdag en zaterdag het 50-jarig bestaan van de zaak. Vrijdag werd een uitstapje met het volledig personeel gemaakt naar Amster dam, waar een bezoek werd gebracht aan de Snip en Snap Revue. Zaterdag werd het feest voortgezet in Hotel Prinsen te Vlij men. Daar werden gelukwensen gesproken tot de Gebr. van Engelen namens het per soneel. De directie bracht hun hiervoor hartelijk dank. Heel het personeel kreeg de keuze uit verschillende cadeaus. Ook het personeel had zicht niet onbetuigd gelaten en overhandigde een cheque aan de Gebr. van Engelen om naar eigen keuze een ge schenk te kopen. AUTOBOTSING Op de Langstraatweg onder Vlijmen had zondag een autobotsing plaats. Beide wa gens werden totaal vernield. Het mag een wonder genoemd worden dat beide inzitten den het er met lichte verwondingen af brachten, daar er zelfs één met het hoofd door de voorruit ging. De politie was spoe dig ter plaatse. P.V. „DE REISDUIF" Zondag was het de 4e inzet van de vier daagse van de postduivenvereniging „De Reisduif"; ditmaal 2 oude doffers. De uitslag was als volgt: J. Boom 1 11; H. Boom 2 3; Nic. v. Dal 4 8; J. Kuys VB 5; Kooien Kuys 6 10; H. v. d. Ven 7; H. Berkelmans 9; C. Ber- kelmans 12; A. v. d. Heuvel 13. Eindstand 4-daagse: I. Kooien Kuys; 2. Jan Boom; 3. H. Ber kelmans; 4. H. Boom; 5. T. Kivits; 6. H. Kooien; 7. C. Berkelmans; 8. J. Kuys VB; 9. Th. v. Ovcrdijk; 10. P. van Dal; 11. R. Berkelmans; 12. H. Wilhart; 13. Nic. van Dal; 14. C. IJpelaar; 15. W. Broere. KORFBAL NEVER DOWN Hoofdklasse: ONA - Never Down 1 - 4. Ook in de uitwedstrijd speelde Never Down een goede wedstrijd en won overtuigend met 1-4. BMC - Never Down 3, 2-1. NIEUWE WINKEL Morgen hoopt de heer Henk de Jong zijn nieuwe winkel en atelier te betrekken. Bur gemeester mr. H. Stieger zal het nieuwe pand, dat aan de Grotestraat gevestigd is, openen. Voor de middenstand zal deze nieu we zaak een grote vooruitgang betekenen. POLITIE-EXPOSITIE Na Sprang-Capelle zet de Rijkspolitie- tentoonstelling „Raad en Daad" zijn tocht voort naar Drunen. In het gebouw de 'Hoge Braken' wordt de expositie volgende week overdag voor de schooljeugd en 's avonds voor de andere belangstellenden gehouden. Burgemeester mr H. Stieger opent maan dagavond deze tentoonstelling. „DE DORSTVLEGELS" De Boerenkapel „De Dorstvlegels" heb ben zaterdag in Den Dungen de eerste prijs behaald met 305 punten. PROMOTIE VOOR JEUGDHARMONIE Jeugdharmonie „Drunen" behaalde gis teren in Cuyk de eerste prijs met promotie in de vierde afdeling. Voor het verplichte nummer „Klokkenfeest" kregen zij 160Yl punt; voor 't gekozen nummer 'Frederique' 157 punt. Dit is wel een groot succe6, ook voor de dirigent, de heer H. v. Huiten, daar dit korps uit zeer jeugdige leden be staat. Om 8 uur 's avonds was er een re ceptie in de Harmoniezaal, waarbij het voltallige gemeentebestuur aanwezig was. Voorzitter P. de Leur gaf het woord aan de burgemeester. Deze hield een hartver warmende toespraak, die vergezeld ging met het aanbieden van een cadeau onder couvert. De heer Kop, de nieuwe voorzit ter van Harmonie Drunen, vertolkte de rapporten van de jury, o.a,: uitstekend re sultaat, goed gedisciplineerd korps, zo door zetten, enz. en wenste de direkteur proficiat, vooral omdat dit het eerste concours was onder zijn leiding. Secretaris van de Bond, tevens ex-dirigent van de Jeugdharmonie, Jac. Merkx, sprak er zijn waardering over uit, en kwam als klap op de vuurpeil ver tellen, dat ze door dit hoge aantal punten in aanmerking komen voor de kampioen schappen, die begin 1969 gehouden zullen worden. En ze tevens voor dit seizoen een lauwerkrans verdiend hebben, die zaterdag a.s. in Rosmalen zal worden uitgereikt. Ten slotte dankte de voorzitter allen voor hun aanwezigheid en vooral de dirigent, die het heus met zijn jeugd niet gemakkelijk ge had heeft. FANFARE „EENDRACHT MAAKT MACHT" Ook in Elshout was het feest en trok het voltallige college van B. en W. ook déar heen om de Fanfare „Eendracht Maakt Macht" geluk te wensen met hun behaalde succes. Zij behaalde te Cuyk de le prijs met 270 punten. Hier heerste een gezellige stemming onder de muzikanten met een groot aantal belangstellenden. KERSTVIERING BEJAARDEN Op woensdag 18 december a.s. zal er in de zaal van café De Statie een kerstvie ring worden gehouden voor de Waspikse bejaarden en invaliden. Personen vanaf 65 jaar met eventuele begeleiding zullen hier toe worden uitgenodigd. De initiatiefnemers stelden een programma samen van bijbel lezing, toespraak en zang, waarvoor de ge vraagde medewerking werd verkregen. Voor een kopje koffie en een extraatje zal worden gezorgd. De avond begint om half 8. Zij die niet op eigen gelegenheid kun nen komen zullen met auto's worden ge haald en thuisgebracht. ONTSPANNINGSAVOND BEJAARDEN Woensdag 27 november organiseert het comité recreatie bejaarden een ontspan ningsavond voor alle Waspikse bejaarden, lid of geen lid van de plaatselijke vereniging of landelijke bond. Met muziek, zang en voordracht zal de avond worden opgeluis terd. Ondermeer treedt de boerenblaas- kapel op o.l.v. Piet de Graauw. Er is vrij entree en een gratis consumptie. Aanvang 8 uur. NATIONAAL KAMPIOEN Op een tentoonstelling in Rucphen be haalde J. v. d. Ven van de Waspikse ka narievereniging Vogellust zijn 2e nationale titèl van dit seizoen, met daarnaast nog een 3e, 4e, 5e en 10e prijs. Ook legde hij be slag op de le en 5e klassementsprijs. Er waren 1100 vogels van 176 inzenders. In Valkenswaard behqalden P. Coesmans en Urselman resp. de 2e en 3e en de 11e en 13e prijs. Vrijdagavond om 8 uur zal bur gemeester Welling in hotel A. v. d. Was- 6enberg een tentoonstelling van Vogellust openen. Belangstellenden kunnen vrijdag van 8 tot 10, zaterdag van 2 tot 10 en zon dag van 11 tot 6 de 157 kleurkanaries van de 17 inzenders bewonderen. Ook de twee voudige nationaal kampioen wordt hier ten toongesteld. GESLAAGD len de heer van Dommelen was iemand die in de gemeente en omgeving alom bekend was doordat hij op vele feesten en bruilof ten van de partij was als ceremoniemeester, waarbij hij voor talloze liedjes zelf de teks ten schreef. Bij de opening van het cultu reel centrum „Zidewinde" speelde hij ook mee in de revue die toen 8 avonden is op gevoerd. Ook voor deze revue waren door hem enkele stukken geschreven. De begra fenis zal dinsdagmiddag om drie uur plaats hebben op de begraafplaats achter de Ned. Herv. Kerk aan de Zuidhollandsedijk. VVD-VERGADERING De afd. Waalwijk en omstreken van de VVD zal op 21 november a.s. een open bare vergadering houden in hotel Moonen, Burg. v. d. Klokkenlaan te Waalwijk. Voor de afdeling zal als woordvoerder optreden Mr. H. E. Koning, lid van tweede kamer fractie van de VVD. De heer Koning zal spreken over „Kiezer en Gekozene". Na de lezing zal er volop gelegenheid bestaan tot het stellen van vragen en discussie. Ook belangstellende niet-leden zijn van harte welkom op deze vergadering. Na afloop volgt voor de leden nog een kort huishou delijk gedeelte. Aanvang 20 uur. KLEUR-KANARIE SHOW Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november a.s. houdt de vogelvereniging „De Vogel vriend" in café Havenzicht van de heer Ph. v. Tilborgh wederom haar grote kleur- kanarie show. Er zullen meer dan 50 kleu ren te bewonderen zijn, waarbij vogels zijn van bijzondere kwaliteit, die op andere ten toonstellingen met de hoogste graad zijn onderscheiden. De keuring zal verricht wor den door de bekende keurmeester, de heer M. Pcnnings uit Den Bosch, zelf meervou dig kampioen in deze sport. Het bestuur hoopt, dat de vele vogelliefhebbers zoveel mogelijk in de morgenuren deze tentoon stelling zullen bezoeken, omdat het vooral op zaterdagavond zo druk is, dat men dan de vogels rustig kan bekijken. Roken is in de tentoonstellingszaal streng verboden. De tentoonstelling is geopend op vrijdag van 19 tot 22 uur en opzaterdag van 10 tot 22 uur. Een gang naar café Havenzicht op een van deze dagen zal zeker de moeite waard zijn. Voor het praktijkdiploma machineschrij- ven, volgens het blind-tienvingersysteem, afgenomen door de Federatie voor Steno grafie „Grootte", Machineschrijven en Kan toorpraktijk, slaagden de volgende kandi daten: Ellie van Oversteeg, Ina Rietveld en Nellie Bouman uit Sprang-Capelle. Henny Timmers en Cor Rombouts uit Kaatsheuvel. Zij werden opgeleid aan de Eerste Sprangse Steno-Typeschool, Oosteind 59. KONINGIN WILHELMINAFONDS Vanwege het Koningin Wilhelminafonds zal op maandag 25 november a.s. 's avonds om 8 uur in het cultureel centrum „Zide winde" een samenkomst worden gehouden met de besturen van een aantal plaatselijke verenigingen om van gedachten te wisselen over de belangen van de plaatselijke afde ling van het fonds en over de mogelijkheid om in Sprang-Capelle tot de organisatie van een voorlichtingsavond te komen. Vooral gezien het grote belang van voor lichting over kanker en verdere belangen die met dit vraagstuk samengaan wordt ver wacht dat de uitgenodigde besturen aan wezig zullen zijn. BEROEP AANGENOMEN Ds. R. T. Huizinga, Ned. Herv. predi kant, alhier heeft het beroep aangenomen naar Elspeet, terwijl hij bedankt heeft voor het beroep dat hij had ontvangen van Doornspijk. Ds. Huizinga deed in Capelle zijn intrede op zondag 28 juli 1963. DANKSTOND Woensdagavond 20 november zal des avonds om half 8 in het gebouw Elthato in Capelle een dankstond voor gewas en ar beid worden gehouden, in welke dienst zal voargaan Ds. R. T. Huizinga. OPBRENGST COLLECTE De in de maand oktober j.l. alhier ge houden collecte voor de anti-hongeraktie heeft 1455,54 opgebracht. J. VAN DOMMELEN OVERLEDEN In de nacht van donderdag op vrijdag j.l. is na een ziekbed van ruim twee weken overleden de heer J. van Dommelen. Wij- K.V.B. De KVB afdeling Nieuwkuijk heeft woens dagavond in de bejaardensoos een verga dering gehouden. De voorzitster mevrouw Snoeren verwelkomde enkele nieuwe leden en vertelde dat het ledenaantal nu tot nieu we leden en vertelde dat het ledental nu tot 70 is gestegen. Een vertegenwoordiger van een grote verffabriek hield tijdens deze vergadering een lezing over het zelf ver ven. OVERZICHT 'Met Ganze Trouw', het maandblad van de Heemkundige Kring 'Onsenoort', alhier, gaf in zijn jongste uitgave een overzicht van de kerkelijke geschiedenis voor Heus- den. Verder werd er aandacht besteed aan een bezoek van het koninklijk paar in 1904 aan de Langstraat en aan de pioniers van het pro-historisch onderzoek in de Loonse en Drunense Duinen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1968 | | pagina 9