wAAlwijkse en LanqstRAAtse couRant NIEUWE VIERDE WETHOUDERJ. VAN SETERS (65) Moeten de V.S. Israël garanties bieden? Pastoor van Haarenschool - Waalwijk wordt met 8 lokalen uitgebreid ampe ~Ci ampe ■:*v 12 tegen 6 van Clllierio Beëdiging Ondemocratisch BJdele hoop Stemmen verhouding Straks 14 lokalen 'n Goed adres» 'n Uniek adres» in Tilburg: Schooltelevisie Schoolbestuur DONDERDAGAVOND 3 SEPTEMBER 93e JAARGANG No. 71 De tcho vAn het Zuióen Uitgever: Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredakteur: JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Losse nummers 20 cent Opgericht 1878 Abonnement p. week (0,33+ 2 ct. inc.k.) ƒ0,33 p. mnd. (1,45 10 ct. inc.k.) ƒ1,59 p. kwrt. (3,95+10 ct. inc.k.) ƒ4,05 pJtwrt. p.post ƒ4,75 bij girobetaling Advertentieprijs: 15 cent per mm Contractadvertenties: speciaal tarief Brieven onder nummer 50 ct. extra Bureaus: Waalwijk, Grotestraat 205, Tel. 04160-32621-32746 - Kaatsheuvel, Dr. van Beurdenstraat 8, Tel. 04167-2002 Telegram-adres: „Echo" Merendeel Waalwijkse raad niet voor vernieuwing Men zou van een man als de Amerikaanse senator Fulbricht, die nogal dikwijls tegen Israël en het zionistische ageren van leer trekt, niet verwachten, dat het juist hij zou zijn, die het voorstel deed, dat de Verenigde Staten door een ver drag het voortbestaan van de Is raëlische staat dienen te garande ren. Moreel, legaal en strategisch zijn de V.S. eigenlijk reeds verplicht om de vernietiging van Israël te verhinderen. Zij zijn bijvoorbeeld mede-verantwoordelijk voor het ontstaan van deze staat; als lid van de Verenigde Naties verplicht om Israël tegen militaire agressie te be schermen en, gezien de Russische penetratie in het Midden-Oosten, aan zichzelf verplicht om te trach ten daar een zeker evenwicht te handhaven. Er blijft echter twijfel bestaan wat de V.S. zouden kunnen doen tegen een langzame ondermij ning van de Joodse staat door Rus sische macht en Arabische onder grondse aktiviteit. Niemand verwacht, dat de V.S., ondanks teleurstellende ervaringen in Vietnam, lijdelijk het verlies zouden dulden van een gebied, dat de brandstof voor de westeuropese industrie levert en het kruispunt van wegen tussen Europa, Azië en Afrika beheerst. Fulbricht is zeker geen zionist en na Vietnam geen voorstander van overzeese verplichtingen voor de V.S. In zijn verklaring over het Midden-Oosten staat menige scher pe uitval tegen Israël, maar hij ziet in, dat er uit de situatie in het Mid den-Oosten meer kans bestaat tot het ontstaan van een wereldoorlog, dan uit die in Vietnam. Alleen een garantie van de V.S., kan de Rus sen en Arabieren ervan overtuigen, dat druk uitoefenen op Israël zin loos is. In ruil voor de Amerikaanse ga rantie zou Israël zich echter moeten terugtrekken achter de grenzen van vóór 1967. Bovendien zou het meer Palestijnse vluchtelingen moe ten opnemen, dan het tot nu toe aandurft. Fulbricht is er zeker van, dat de Israëli's de Arabieren militair kun nen weerstaan en verslaan, maar dat zij niet opgewassen zullen zijn tegen een combinatie van Sow jet technologie en Arabische guerilla- aktiviteit, aangezien deze druk vele jaren zou kunnen worden uitge oefend, waarbij de druppel de steen zal uithollen. De Amerikaanse senator kan ge lijk hebben of misschien niet, van belang is echter, dat hij tenminste een duidelijk voorstel doet. Israël is verstrikt geraakt in een afschuwelijke oorlog, waaraan zon der meer een einde moet komen, ook in het belang van Israël zelf. Het zal moeten kiezen tussen twee voor het land belangrijke za ken en wel een Amerikaanse vei ligheidsgarantie of gebiedsuitbrei ding. Het liefst zou de Israëlische regering beide hebben, maar dat is niet mogelijk. De V.S. staan er na melijk op, dat Israël de bezette ge bieden zal ontruimen, om op die manier te verhinderen dat er al weer een kiem voor nieuwe moei lijkheden wordt gelegd, waaruit t.z.t. een nieuwe oorlog zal voort vloeien. Het is van bijzondere betekenis, dat senator Fulbricht, die altijd zo veel kritiek op Israël heeft, nu vraagt, wat alleen Ben Goerion in dertijd heeft durven vragen: een duidelijke Amerikaanse garantie. (Van onze verslaggever) WAALWIJK - Toen enkele weken geleden drie raadsleden van de ge meente Waalwijk een verzoek naar de gemeenteraad stuurden om het colle ge van burgemeester en wethouders met een vierde wethouder uit te brei den, hebben zij ongetwijfeld al gewe ten dat deze wethouder uit en door hun 3 frakties gekozen zou worden. De gesprekken van de dag vóór de gemeenteraadsvergadering van dins dagavond én de wethoudersverkiezing in deze raadsbijeenkomst dinsdag avond hebben een scherp kontrast in de Waalwijkse volksvertegenwoordi ging aan het licht gebracht. De inzenders van het verzoek tot uit breiding van het bestuurscollege, de heer J. A. Buijs van de Algemene Werknemerslijst (6 raadsleden), mej. mr. A. van Doorn van de Katholieke Unie (4 raadsleden) en de heer A. Dercksen van de Protestants Chris telijke Groep (2 raadsleden) zagen dat hun verzoek dinsdagavond zonder enige kanttekening door de nieuwe raad ingewilligd werd. Daarvoor had den alle 19 raadsleden, 11 overgeble venen uit de periode 1966-1970 en 8 nieuw-benoemden, volgens de wet de eed afgelegd en waren met het "Zo waarlijk helpe mij God almachtig" be ëdigd. Voordat de wethoudersverkiezing al leen nog maar een kwestie van stem men werd, hebben de in deze samen werkende frakties van KVP, WD, CDU en D'66 (in totaal 6 raadsleden) door hun soms in scherpe bewoordin gen geuite pleidooien nog getracht de door AW, KU en PCG gevormde "groep van 12" over te halen alsnog hun 4e kandidaat de heer Van Seters te laten vallen en op mevr. Schut (D'66) te stemmen. Dat hierbij diver se malen termen als "vooraf uitge maakte zaak, keuze van de bekwaam ste kandidaat, teleurstelling voor groot deel Waalwijkse bevolking, een zijdige samenstelling college en dood- Wethouder J. van Heeswijk 19 stemmen gaan van de democratie" aangehaald werden, hoeft geen betoog. De heer J. Trommelen (KVP) stelde dat de gemeenteraad een spreekbuis van de plaatselijke bevolking moet zijn. Hij zei dat het samenspel zo goed mogelijk gespeeld moet worden door samen aan tafel te gaan zitten en vroeg om 'n 'bezinning op de voor gestelde kandidaten. Mr. W. van Es (éénmansfraktie CDU) noemde de hele wefhoudersverkiezing een vooraf uitgemaakte zaak, die in feite al be slist zou zijn. "Toch zijn wij als klei ne partijtjes voor deze vergadering uitgenodigd. Als groep van zes staan we nu tegen de groep van twaalf. Doordat deze elkaar de baantjes toe schuiven gaat de democratie dood. Wethouder C. van den Hoven 14 stemmen Volgens artikel 86 van de gemeente wet moeten de wethouders uit het midden van de raad gekozen worden. In 't belang van Waalwijk mag daar bij geen eenzijdigheid betracht wor den. Wanneer de anderen niet wen sen te accepteren dat er een wethou der uit de groep van zes gekozen wordt, wordt het alleen maar een po litieke wet van getallen en niet van bezinning" aldus de heer Van Es tot de gemeenteraadsvoorzitter burge meester J. Teijssen. Ook de 'heer De Groot van de VVD haalde naar voren dat de meest ca pabele persoon gekozen moest wor den. "Als kleine groepjes geen wet houder mogen leveren, wordt 45% van de Waalwijkse bevolking niet meegeteld", aldus de VVD-er. Zijn fraktiegenoot C. Döll noemde de kandidatuur van de groep van 6 voor iedereen aanvaardbaar. Meteen hier op maakte de heer J. Buys van de Al gemene Werknemerslijst een einde aan elke misschien inmiddels bij ve len op de overvolle publieke tribune ontstane stille hoop dat alsnog de Wethouder M. van Eijl 13 stemmen kandidatuur van mevr. Schut het zou kunnen halen. Hij bevestigde de kon- trastsituatie tussen de meningen van de twee 'raadsiblokken' dcor met stemverheffing te stellen dat men niet gekomen was om Van Seters als wet houder te eisen, maar wel om stem men te tellen. Hieruit bleek dat de door AW, KU en PCG gestelde kan didaten J. van Heeswijk, C. van den Hoven, M. van Eijl en J. van Seters in elk geval telkens door 12 raadsle den gesteund zouden worden. En dat is al meer dan de vereiste meerder heid van 10 stemmen. Mej. v. Doorn wilde deze stelling verstevigen door te zeggen dat bij de gemeenteraads- verkiezingei^de kiezers op de kleine frakties afzonderlijk en niet op een coalitie van KVP, VVD, D'66 en CDU gestemd hebben. Mevr. Schut viel die opvatting aan: "We zijn riet samengesmolten tot één politieke par tij. Wel kunnen we gezien worden als 'n vier-eenheid die genuanceerd kan denken. Neen, door de groteren is on zorgvuldig met de speelkaarten om gegaan". De heer P. Brouwer (één mansfraktie voelde zich tenslotte een Wethouder J. van Seters 13 stemmen soort vuurtoren die als baken tussen de twee groepen in staat. In de door periodieke aftreding ont stane vacature van de wethouders- post J. van Heeswijk werd deze met algemene stemmen, 19 stemmen van 19 raadsleden, inclusief hemzelf, ge kozen. Wethouder Van Heeswijk is lid van de Algemene Werknemers lijst. C. P. van den Hoven (PCG) werd met 14 stemmen in de vacature Van den Hoven gekozen. De andere 5 stemmen gingen naar mevr. Schut- Hummelman. Zij haalde stemmen toen in de vacature M. van Eijl voor zien moest worden. Ook wethouder Van Eijl (KU) kan door de 13 op hem uitgebrachte stemmen aan een nieuwe wethoudersperiode beginnen. Deze stemmenverhouding herhaalde zich bij de keuze van de vierde wet houderszetel. Mevr. Schut bleef op 6 stemmen steken, terwijl J. van Se ters, de 65-jarige tweede man van de Algemene Werknemerslijst, met een 6temmentotaal van 13 als de vijfde man voor het college van burgemees ter en wethouders kan gaan fungeren. (Van onze verslaggever) WAALWIJK - Het is genoegzaam bekend dat er door allerlei instanties en verenigingen hard gewerkt wordt aan de leefbaarheid van de gemeen te Waalwijk. Zoals men telkens weer kan vernemengebeurt er zeer veel op het gebied van de scholenbouw. Een toenemende bevolking met een relatief groter aantal kinderen, een geleidelijke daling van het aantal leer lingen per klas en een voortschrijdende onderwijsvernieuwing eisen in grijpende aanpassingen. Zo begint er in Waalwijk-Oost enige tekening te komen in de uitbreiding van de Pastoor van Haarenschool aan de De Jonghestraat 3. Deze school voor gemengd basisonderwijs bevindt zich op 'n terrein dat door de Jonghe straat, v. Lovenlaan, Heermanslaan en Burg. van Heystlaan afgebakend wordt. Een groot deel van deze lap grond dient als bestraat openbaar speelterrein. Hieromheen bevinden zich een 8-tal zitbanken en enkele bloemperkjes. Bovendien herbergt de hoek v. Lovenlaan-Heermanslaan 'n kleine kleuterschool, terwijl de hier en daar aangebrachte beplanting een goede "ondergrond" schijnt te bezit ten. "Ik hoop echter dat het struikgewas laag gehouden wordt", zegt de heer Th. v. d. Heuvel, hoofd van de 10- klassige Pastoor van Haarenschool. "Tevens zou ik graag hebben dat de nieuwe uitbreiding in januari klaar is, zodat de 4 dependance-klassen vanuit het centrum van Waalwijk terug kun nen komen. Het is voor die kinderen een grote afstand om te overbruggen, terwijl de kontakten tussen het onder wijzend personeel nu ook niet altijd even gemakkelijk verlopen". Des te meer ingenomen is hij met de onder- CC< I KWALITEIT stofknopen, plisseren, ges- pen, ajouren, ceintuurs, re- I I pareren, borduren, verma- ken, inkorten enz. enz. enz. VAKWERK jersey japonnen en pakjes, jumpers, rokken, blouses, nylons, shawls, pantalons, i i Heuvelstraat 14 - - Deze foto toont "de basis" van de inspringendenieuwe lokalen aan de Van Lovenlaan. Rechts op de achter grond is nog juist de (Baardwijkse) Clemenskerk zichtbaar. havige vergroting van de school. Na dat men aanvankelijk moeilijkheden had met het watervrij maken van het terrein, is aannemersbedrijf Raaijma- kers uit Rosmalen in mei met de bouw begonnen. Er komen 8 lokalen bij, waarvan één dubbel groot lokaal door een uitvouwbare wand nog in twee ruimtes te scheiden is. In het verleng de van de 6 lokalen van het huidige schoolgebouw komen 3 klaslokalen. Loodrecht daarop worden telkens een paar meter inspringend naar de Van Lovenlaan toe 4 leerlingenruimten ge bouwd. De nu al te kleine speelplaats zal na de uitbreiding van de school met ruim 800 m2 vergroot worden. De daarbij geprojekteerde gymzaal aan de Burg. van Heystlaan is echter nog verre toekomst. De 10-klassige basisschool telt mo menteel 366 leerlingen, waarvan 152 kinderen in dependances in de ver afgelegen Petrus- en Theresiaschool onderricht worden. Het 6 lokalen tel lend Past. van Haaren-schoolgebouw in de St. Clemensparochie staat er al 8 jaar. De leerlingen komen echter uit de in 3 jaar tijd volgebouwde Bema- detteparochie. In het juist gestarte nieuwe schooljaar zijn 75 eersteklas sers ingeschreven. "Bij het klaarko men van de uitbreiding kunnen we al le kinderen plaatsen", vertelt 't hoofd van de school. Hij is verder ook blij met enkele nu reeds genomen maat regelen voor komende onderwijsver nieuwingen. Zo wordt bij het leggen van de elektrische leidingen reeds re kening gehouden met het plaatsen van school-TV. Ook zal in een lokaal 'n overhead-projektor bedrijfsklaar op gesteld worden. De Past. van Haarenschool en de dichtbij gelegen Clemensschool heb ben nu nog afzonderlijke schoolbe sturen. Uit de 2 parochies Bernadette en St. Clemens in Waahvijk-Oost is inmiddels een nieuw schoolbestuur geformeerd, dat hoewel de overdracht van de scholen nog moet plaatsvinden al taken vervult welke straks volledig tot haar werkterrein gaan behoren. De voltooiing van de uitbreiding van de Past. van Haarenschool is er een van. xcluóieve ci-(crenlil^da\g WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1970 | | pagina 1