WAALWIJK Er is verschil: ook in broodjes I Verdeling taken college van B. en W. Waalwijk is geregeld WIJ DRAAIEN J r\ V Christof/e Vrijdag huldigt „De Amstel" 16 zilveren jubilarissen Kaafsheiivelse winkel ,t Keldertje opende filiaal te Waalwijk AFWEZIG N. de Bflois avond en nachtdienst voor wit gele- en groene kruis Fraiïs van Huiten, medewerker Echo, overleden Drukkerij j. TRIM BACH Grote tegelexpositie te Waalwijk is dinsdag geopend Een begrip voor stijlvolle disgenoten. Feestelijkheden in Lido Carrières Burgemeester Teijssen verrichtte officiële daad kostbaar assorti ment artikelen Funktie Tien jaar Onderscheiding mr. Th- Taminiau Imposante taptoe in Oosterhout 11 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAGAVOND 3 SEPTEMBER 1970 11 ZONDAGDIENST ARTSEN Van zaterdagmiddag 12 uur tot zon dagavond 24 uur: pr. J Bonnier, tel. 32780 Apotheek Nijman, tel. 32084 Arts Burg. Moonenlaan 17 Waalwijk van 7 t/m 12 september Plaatselijke collegae nemen waar. TANDARTSENDIENST (Zaterdag's) Uitsluitend voor spoedgevallen van 17.00 tot 17.30 uur Tandarts: A. Poldervaart, Waalwijk Van 5 september 's morgens 12 uur tot 12 september 's morgens 8 uur: Zr. A. Bos. Burg. v. d. Kiokkenlaan 99, tel. 34774. ZONDAGDIENST PASTORILN van 13.00 tot 24.00 uur Pastorie: St. Jan, Groiestraat 285. tel. 32181. N.II. KERK, WAALWIJK 10 uur: Ds. Kroes. Bediening H. Avondmaal 18.30 uur: Ds. Kroes Voortzetting H. Avondmaal en Dankzegging N.II. KERK, BESOYEN 10 u. Ds. F. J. Sinke 6.30 u. Ds. F. J. Sinke N.II. KERK, BAARDWIJK 9.00 uur: Ds. J. J. Kooman. Bed. H. Doop. Extra kollekte voor het Ned. Bij belgenootschap. GEREFORMEERDE KERK WAALWIJK Geen opgave! PINKSTERGEMEENTE Parochiehui^ (achtnr do Kombi) 34 30 uur: de Heer W. Ruiter uit Al'blasserdam. VOETBALTOURNOOI DE VROLIJKE HOEF Zaterdag 5 september a.s. orga niseert de carnavalsvereniging De Vrolijke Hoef uit Besoyen een groot voetbaltournooi dat gehouden wordt op Sportpark Elzenhoven. Men zal er strijden om „De Vrolijke Hoef" v/isselbeker. De deelnemende ver enigingen zijn: Alleé Vooruit, De Naachtuilen, De Lindekneuters, De Duinpiepers, De Klaaitrappers, ca fé de Schuur, De Vossekoppen en De Vrolijke Hoef. Dit tournooi, dat voor het eerst voor carnavalsvereni gingen uit Waalwijk en omstreken is georganiseerd, zal om 1 uur dooi de voorzitter van De Vrolijke Hoef geopend worden. Aanvang der wed strijden ongeveer 1.30 uur. OPENING NIEUWE ZAAK J. VERAA Dinsdag 8 september 16.00 uur zal de fa. J. Veraa en Zn., Stationsstr. 2-4 te Waalwijk daar een geheel nieuwe zaak, gespecialiseerd in he- renkonfektie, modes en vrije tijds kleding openen. Eveens dinsdag wordt het pand van Veraa aan de Stationsstraat 13 - 15, welke gespe cialiseerd is in kinderkonfektie en modes, heropend. VROUWENBEWEGING N.K.V. AFD. WAALWIJK Woensdag 9 september a.s. is weer de eerste bijeenkomst 's avonds om 8 uur in de school in de Wilhelmina- stnat. Er zal een volksdansgroep uit Rijen optreden. REEDS 100 JAAR LUXE BAKKERIJ Grotestraat 309 Waalwijk, tel. 32617 Geheel onverwachts is woensdag middag de heer F. van Huiten, werkzaam in de Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen, overleden. In de voormiddag heeft hij nog normaal zijn werkzaamhe den voor o.a. de Echo van het Zui den verricht. Dinsdag was hij i.v.m. de viering van zijn 41e verjaardag, de hele dag thuis geweest. Hij laat zijn vrouw A. van Hulten- Kusten 3 kinderen achter. Om 10.00 uur zaterdagmorgen vindt in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Waalwijk de begrafenisplechtigheid plaats. Ruim twee maanden geleden, op 26 juni 1970, werd Frans van Huiten rog gehuldigd doordat hij 25 jaar lid van Nederlandse Katholieke Grafische Bond afdeling Waalwijk was. Bij die gelegenheid ontving hij de zilveren bondspeld. In oktober van het vorig jaar werd de heer Van Huiten door de Waal wij ksche Stoomdrukkerij gehuldigd daar hij toen 25 jaar in dienst van het be drijf was. Hij heeft steeds als drukker en bij zijn zorg voor de inkt-aanvulling e.d grote verdiensten gehad. BEZOEK UNNA AAN RKC Het komende weekeinde zal de voetbalvereniging Schwarz-Gelb 07 Unna wederom een bezoek brengen aan Waalwijk in het kader van de vriendschappelijke betrekkingen, die al geruime tijd bestaan tussen V/aalwijk en Unna en RKC en Schwarz-Gelb 07 in het bijzonder. Twee elftallen van jongens tussen 11 en 14 jaar met een groot aantal leiders zullen zaterdag en zondag weer te gast zijn van een groot aan tal RKC-ers. Het is nl. de gewoonte, dat spelers en leiders privé bij RKC- leden worden ondergebracht om daardoor zoveel mogelijk contanten te kunnen leggen. Zaterdag staat een bezoek aan de Efteling op het programma. Zondag morgen om 10.30 uur spelen de B en 14-jarigen een wedstrijd tegen 'n RKC-team, terwijl de pupillen een voorwedstrijd spelen vóór RKC- Helmond. Aanvang van deze wed strijd is 13.00 uur. Er is door de jeugdcommissie van RKC hard gewerkt om het onze Duitse vrienden zo aangenaam mo gelijk te maken tijdens hun verblijf in Waalwijk. Voor zij weer vertrek ken, zullen ze RKC ongetwijfeld weer voor een tegenbezoek uitnodi gen. Dat is nu eenmaal de gewoon te. AL UW DRUKWERK IN OFFSET- OF BOEKDRUK WAALWIJK, Laageinde 84, tegenover Garage Doevendans Telefoon 04160 - 35267 VOORZITTER Burgem. Teijssen: 1- Algemeen financieel beleid. 2. Stadsontwikkeling en welstands toezicht. 3. Havenbedrijf. 4. Industrialisatie. 3. Grondbedrijf. WETHOUDER VAN HEESWIJK: (loco-burgemeester) 1- Sportparkbedrijf annex sportzaken 2. Zwembadbedrijf. 3. Sociale Zaken en Volksgezond heid. 4. Gem. Sociale Werkplaats. WETHOUDER V. D. HOVEN: 1. Gasbedrijf. 2. Elektriciteitsbedrijf. 3. Waterbedrijf. 4. Woningbedrijf. 5. S1 ach thuisbed rijf. WETHOUDER VAN EIJL: 1. Bedrijf gemeentewerken. 2. Onderwijs. 3. Culturele Zaken. 4. Jeugdzaken. WETHOUDER VAN SETERS: 1. Woonruimteverdeling, incl. huis vesting gemeentepersoneel. 2. Personeelszaken. 3. Hypotheekbedrijf. (Vcm onze verslaggever) WAALWIJK - Dinsdag is in de Kunstgalerie van het Schoenenmuse um te Waalwijk een interessante ten toonstelling geopend. Vanuit Goes is in Waalwijk een rei zende tentoonstelling van het bureau van de rijksinspekteur voor roerende monumenten uit Den Haag aangeko men. Deze expositie van honderden tegels getiteld "Kunst in het klein", de schoonheid van oude tegels", zal de hele maand september in de grote en kleine zaal op de eerste verdieping van 't Schoenenmuseum aan de Gro testraat blijven. Er staan een 13-tal borden waarop tientallen tegels of afzonderlijk of groepsgewijs als tableaus aangebracht zijn. De vele liefhebbers van tegels kunnen hier hun hart ophalen, daar er buitengewoon fraaie exemplaren tentoongesteld zijn. Ook de techniek van de bij uitstek Hollandse kunst van het decoreren en beschilderen van tegels wordt in een geplaatste vitrine duidelijk gedemonstreerd. Er zijn trouwens nog 4 vitrines meer geëxpo seerd, waarin o.a. haardstenen uit de 16e eeuw en 17e eeuw en tegels van af de 14e eeuw ondergebracht zijn. Een drietal fotowanden beelden de •verspreiding van de Nederlandse te gel in Europa en van de toepassing in ons land uit. Deze tentoonstelling van honderden tegels in allerlei vermen, kleuren 'en afmetingen kan zeer zeker ook voor scholieren leerzaam en interessant ge noemd worden. SOOS l'ECURIE A.s zondag 6 september draait soos 1' Ecurie met een nieuw be stuur. Het nieuwe bestuur heeft om de avond een feestelijk tintje te ge ven een bekend persoon in de dis co-wereld uitgenodigd om de nieuw ste platen aan elkaar te praten, ook heeft ieder tiende bezoeker gratis entree en zal de present pot weer zoals vanouds getrokken worden. Verder is ook de entree geheel ver nieuwd. De soosavonden zijn zoals reeds in de uitnodiging vermeld, in september op zondagavond en in ok tober op zaterdagavond. 20-JARIGE MAN DOOR POLITIE INGESLOTEN Eerst thans is door de Korpschef bekend gemaakt, dat een patrouille van de Waalwijkse gemeentepolitie in de nacht van zaterdag op zondag op de van Assendefltstraat alhier 'n auto zag rijden, die, toen de politie tot controle wilde overgaan, ijlings het hazenpad koos. Hij werd achtervolgd en kon wor den klem gereden. De bestuurder, de 20-jarige L. v. d. B. uit Tilburg, geen onbekende voor de politie, werd aangehouden. In het dasboard- kastje van de auto vond de politie een met 8 scherpe partonen geladen cilinderrevolver. Bovendien werd in de auto een grote hoeveelheid ge reedschap aangetroffen. De man werd ingesloten. Over het onder zoek, dat voortduurt, kan de politie momenteel nog geen nadere mede delingen doen. DE POSTDUIF Zondag 30 augustus hield deze vereniging een wedvlucht met oude en jonge duiven op Vilvoorde. De uitslag bij de oude duiven luidt: J. Timmermans 1 17 19; M. v. d. Heuvel 2 40; J. Merkx 3 6 9 28 45 50; Groeneveld 4 30 35; H. Knip- pels 5; Fr. v. Gerven 7; C. v. Bijnen 8 12 55; C. v. Gelseer 10 13 40; Avontuur 11 15 51; C. Pullens 14; Fr. Schoemans 16; Joh. C. Verhagen sr. 18; A. Bakkere 20 46; B v. Riel 21 29 42; Fr. v. Gerven 22; V. Smid 23, J. Bierings 24 44; Th. Reuser 25 27 33 48 56; A. v. Baardwijk 26; P. de Laat 31 52; W. de Louw 32; J. de Jong 34; W. Snels jr. 36; L. Kern- meren 37; J. Wellens 38; L. v. Son 39; H. Schafer 41; Leo v. Zon 43; J. Korthout 47; G. v. Bokhoven 53; P. v. Huiten 54; A. Vermeer 24A 27A. Uitslag jonge duiven: Fr. v. Gerven 1 33 40 55 74; J. Ley- lens 2 8 56; Adriaanse 3 32 65 70; J. Selders 4 29; Groeneveld 5 43; Joh. C. Verhagen sr. 6 12 67; J. Biekens 7 73; J. v. Bladel 9 15 37 66 76; G. v. Bokhoven 10 23; H. Schafer 11 57 79; C. Pullens 14; J. de Jong 16 22 3D 36; M. v. d. Griendt 17; Duive- kam 18; L. v. Son 19 25 47 50; Fr. Schoemans 21 63; J. Biekens 24; A. v. Baardwijk 26 84; V. Smid 27 52 75; M. Roomer 28 60; G. Brokken 31 51; J. Merkx 34 39 77; W. de Louw 35; W. Snels sr. 38; J. Verhagen jr. 41; M. v. d. Heuvel 42 58; W. Snels jr. 44 53; J. Verwiel 45 69; J. de Be- nis 46; J. v. Schaik 48; Fr. Verhoe ven 49 62 72 81; J. Korthout 54; A. v. Huiten 59 71; A. Rekkers 61; J. Timmermans 64; Adr. Leijtens 68; G. Soelen 78; W. Lamers 80; A. Dek kers 82; L. Kemmeren 83. ONTSPANNINGSAVOND BEWONERSBEJAARDENHUIS ST. ATONIUSHOF Op initiatief van de directrice van St. Antoniushof hebben de bewo ners van dit Waal wij kse bejaarden tehuis dinsdagavond 1 september kunnen genieten van een gevarieerd ontspanningsprogramma. Dit werd geheel belangeloos verzorgd door het Trio W. v. d. Velden, M. van Heumen en H. van den Hoven, met als speciale gast-zanger Jos Remie. De heren zorgden ervoor dat de stemming vanaf het eerste moment er in zat en de bewoners hebben volop meegzongen en „geschom meld". Tussendoor werden verschillende welgekozen en melodieuze liedjes ten beste gegeven door een mannen- Geboorten: Adriana E M dv W n Bogaarts-van Veldhoven; Wilhelmi- na J A L dv C J Broers-Donkers; ivonne dv W v d Zee-v d Net- Alexandra J C dv A B H van Steen- sel-Melker te Drunen; Ann0 A zv K Waterlander-de Vries; Johannes M zv J c Schalken-v d Made; Jo hannes A W zv J J Kampen-van Best; Adrianus J zv J A M van Son- Henskens te Drunen; Petronella J iv *A T Maas-Klerks; Cornells A zv C A Noorloos-v d Hoek; Diana Y dv J G Brand-Sulman; Ingrid E H dv E A Jansen-van Huiten te Dru nen- Bastiaan AWzvPGvd Meij- denbeg-van Daelen; Bernardus P M zv B P M Vesters-de Bonthe Dru nen; Raymond A J A zv J M Ver- stappen-v d Dungen; Miguel N W zv N J M van Hoof-Maaskant. Overlijden: Josephus J Verhoeven, j. echtg. A M v d Made te Til- burg; Catharina E J de Rooij, 46 j. te Sprang-Capelle; Dingenus Kuijs- ten, 89 j. Huwelijken: F J van Boxtel, 30 j. te Loon op Zand en J p G M v d Hoek 24 j. te Waalwijk; P H D M Huls- bosch, 25 j te Vught en G A M Rok- snoer, 23 j. te Waalwijk; W T ter Horst, 63 j. te 's-Boseh en H Jonge- dijk, 61 j. te Waalwijk; J M van Vliet, 24 j. en W J M van Delft, 22 j. beiden te Waalwijk. Huw.-aangiften: J M M Dijkstra, 27 j en C H M van Beijnen, 24 j. bei den te Waalwijk; W J van Corstan- je, 23 j. en M M Timmermans, 22 j. beiden te Waalwijk; N J J de Brou wer, 23 j. te Loon op Zand en P M van Loon, 2D j. te Waalwijk; L J J M v d Wiel, 23 j. en J C M van Hui ten, 21j. beiden te Waalwijk; F H Schel, 36 j. te Heesch en H T M de Jong, 32 j. te Waalwijk; A J v d Lee, 19 j. te Vlijmen en P H M Leij tens, 19 j. te Waalwijk. Ingekomen: A do Heer en gezin van Sprang-Capelle; M Nesan, A Bolat- tckin, H. Bas, St. Terlemez, M. Sirin en M Kirmemis van Turkije M P v d Westen van Raamsdonk; A v d Vliet van Tilburg; M J van Hedel en echtg. van Helmond; JAM Muijzelaar van Loon op Zand; J M Klerkx en gezin van Maastricht; cJG Brekel- mans van Goirle; A M L van Box tel van Eindhoven; J C Maillé en •gezin van Hilvarenbeek; D J Schu wer van Breukelen; N G Smulders van Berlicum; V L Schulz van Eindhoven; A. Vuijst en gezin van A'dam; H M A v Gessel v. Drunen. ertokken: J M van Hoof naar 's- Bosch; H A C Putter en gezin naar Almelo; G N Jongbloed naar Uden; E M en M J Huibertse naar 's Bosch; M W E Pijnenborg naar Vught; C van Mook naar Dongen; A E P M en E C M Schoemans naar Tilburg; R P Petit naar Duitsland; PHC Pul- fles naar Rijsbergen; G J M Alessie naar Veldhoven; GAM Roknoer naar Vught; C M Papenhoven naar Dongen; M A Kleijngeld naar Ver. Staten van Amerika; A M W J L Burg en gezin naar Venray; MEG Gioedemans naar Boxtel; N' W van Geenen naar Rijsbergen; A H M van Erp naar Rijsbergen; A F P M Vloe mans naar Utrecht; H J M v d Broek naar Veldhoven; H J Kort- landt naar Rotterdam; S Agaoglu cn gezin naar Drunen; A J M Cop- pens naar Loon op Zand. J. K. VERHULST (Uw juwelier met het klokkenspel) Grotestraat 260 WAALWIJK telefoon 34681 (Van onze verslaggever) WAALWIJK Vrijdag 4 september gedenkt de N.V. Koninklijke Chroom- lederfabriek De Amstel v.h. L. S Gompen uit Waalwijk 10 zilveren jubi larissen. Hiertoe behoren de direktei ren drs. H. J. Gompen en G. H. M. van Stokkum, die xvegens hun 25-jarig ambtsjubileum bij De Amstel vrij dagmiddag om half zes precies in café-restaurant Lido Ie Waalwijk ge huldigd zullen worden. Daarna om 18.15 uur worden de 8 andere zilve ren jubilarissen gehuldigd. Deze werknemers, allen 25 jaar in dienst van de N.V. De Amstef zijn de heren M. van Baardwijk, snoeier sorteerder; J. Berkelmans, eerste sor teerder; A. J. de Cloe, handspuiter; C. L. van Drunen, af werker; H. A. van Iersel, glansstoter-perser; D. Timmermans, partij-samensteller; P. Verhof, bedieningsman looivaten en A. Verschuren, voorman onderhouds dienst. Evenals voor de 2 direkteuren bestaat er ook vcor deze 8 zilveren jubilarissen na 7 uur gelegenheid tot feliciteren. Drs. Hendrik J. Gompen is in 1916 te Amsterdam geboren en woont nu in Den Bosch. In 1950 werd hij di- rekteur van de chroomlederfaibriek. Zijn taak omvat techniek, organisatie research en ontwikkeling en perso neelszaken. Zijn vele funkties tonen zijn aktieve belangstelling voor het algemeen, plaatselijk en bedrijfsbe lang in het economische leven aan. Daarnaast bezit hij nog liefde voor muziek en watersport. Gerard H. M. Stokkum, woonachtig in Vught, is geboren in Hilversum. Hij trad in oktober '45 in dienst van De Amstel, welke hij met zijn door zettingskracht en improvisatieveimo- gen in verschillende funkties diende met uiteindelijk het zwaartepunt op de verkoop. De heer Van Stokkum, enthousiast automobilist en water- (Van onze verslaggever) WAALWIJK - Door een grote sleutel in een eveneens geweldig groot slot om te draaien, verrichtte burgemeester f. Teijssen van Waalwijk dins dagmiddag de officiële opening van de nieuwe ivinkel 't Keldertje", ge legen tussen de winkelpanden van Stassar en Co-op aan de Stationsstraat te Waalwijk. Dooo deze daad konden de 2 kettingen verivijderd worden die daarvoor nog symbolisch de toegang tot het verbouwde en nieuw- geopende winkelbedrijf afgesloten hadden. Voorheen ivas in dit 'plan Stations straat 56 het kruideniersbedrijf Van Bijnen gevestigd. Onder leiding van de heer en mevrouw Chavanu, de geestelijke ouders van 't Keldertje, heeft die winkel een ware gedaante verandering ondergaan en omvat nu in zijn 36 vierkante meter winkelop pervlakte een enorme sortering luxe artikelen. Het echtpaar Chavanu noemt de Waalwijkse zaak het klas sieke filiaal van 't Keldertje. Immers in Kaatsheuvel staan woonhuis, ma gazijn en winkel met een breder as sortiment artikelen dan in Waalwijk. Het Waalwijkse filiaal is een sfeer volle, klassieke zaak waar naast de Gero en serviezen-kollektie, vele an dere luxe cadeaus te vinden zijn, zo als Royal Albert, de echte Engelse kop met schotel, de Porceleyne fles, origineel wit en blauw Delfts aarde werk. Crystal Leerdam, Italiaanse im port sieraardewerk en Albastydresd- ner perceleyn. Dit zijn ongetwijfeld koor o.l.v. J. Kooien. In de pauze werd een gratis verloting met aan trekkelijke prijzen gehouden. Het dankwoord van de directrice ging vooraf aan een luid meegezon gen „tot wederzien", hetgeen onge twijfeld zal gebeuren. allemaal kostbare artikelen, die de eigenaar bewust in Waalwijk onder gebracht heeft. In zijn welkomst woord tot burgemeester Teijssen zei de heer G. Chavanu, dat hij tien jaar geleden in Kaatsheuvel de zaak van zijn vader aan de Hoofdstraat over kon nemen en daar als het ware ge start was. In 1968 vond er een groot se verbouwing plaats, waardoor het bedrijf met de naam 't Keldertje be hept werd en een grootse bloei door maakte. Dinsdagmiddag dan kon 'n gespecialiseerd filiaal in Waalwijk feestelijk geopend worden. Burgemeester Teijssen was verheugd dat aan de serie winkelvestigingen in de Stationsstraat weer een relatief belangrijk pand werd toegevoegd. Hij had voor de toekomst van het winkel bedrijf dan ook de beste verwachtin gen. Het aantrekkelijke artikelenas sortiment voorziet bovendien niet al leen in een behoefte in de gemeente Waalwijk, die per jaar ongeveer met 750 inwoners groeit, maar kan ook een streekfunktie vervullen. Hierop hadden de heer Chavanu, geboren in Steenbergen en mevrouw Chavan/u- Eikhout, van oorsprong een Dongen- se, reeds in het openingswoord voor de officiële daad door de burgemees ter gewezen. Naast hen beiden zijn er nog 3 personeelsleden in het bedrijf werkzaam. sportman, werd in 1966 tot direkteur benoemd. Op zaterdag 12 september vindt ter ere van deze jubilerende direkteuren tijdens de Semaine du Cuir te Parijs een receptie plaats voor alle branche genoten. De huldiging en receptie in Nederland heeft echter vrijdag plaats Aan het einde van de laatste ver gadering van de huidige raad der gemeente Tilburg op 31 augustus' j.l. heeft de burgemeester mr. Becht de „Grote zilveren medaille van de Stad Tilburg" uitgereikt aan mr. Th. Taminiau, die bijna 25 jaar deel heeft uitgemaakt van deze raad en zich thans niet meer beschikbaar had gesteld. Hij deed dit vergezeld gaan met hartelijke woorden van dank en waardering voor het vele wat de heer Taminiau in die voor bije jaren voor de stad en bevol king van Tilburg had gedaan, niet 't minst als leider van de grootste raadsfractie. Speciaal prees hij het niveau waarop hij het politieke sepl steeds had bedreven. A.s. zaterdag 5 september zullen opnieuw duizenden mensen aan de 15e taptoe Exbando op het Markt plein in Oosterhout een imposant kijk- en luisterspel beleven. In to taal 600 muzikanten beginnen om 9 uur 's avonds aan het muzikale programma, dat door 's lands beste drumkorpsen gepresenteerd wordt, Uit de deelname, voor taptoelief hebbers enorm interessant, kunnen o.a. de namen van de „Trommelae- ren van Roesendaele" uit Roosen daal, het drum- en pijperkorps „Kust en Genoegen" uit Leiden, de drumband „M.C.Cuit Laren en het „nationaal majorettenpeloton" uit Bergen op Zoom aangehaald worden. WIM WISSE VRIJ MAN De 25-jarige in Drunen woonachtige beroepsvoetballer Wim Wisse gaat misschien weer bij Willem II spelen. De hoop, die sommige mensen koes terden, dat DESK met zijn talenten versterkt zou worden is niet in ver vulling gegaan. De berichtgeving - die met medewerking van onze foto graaf tot stand kwam - iVi de Echo- sporteditie van 27 augustus j.l, dat Wim Wisse bij de Kaatsheuvelse eer ste klasser zou gaan spelen is hiermee rechtgezet. Wim Wisse zelf is ervan overtuigd dat hij binnenkort weer gaat voetbal len. Zijn beenbreuk (opgelopen in de wedstrijd met Willem II tegen Vites se) is genezen. Willem II heeft hem voor het huidige voetbalseizoen nog geen nieuw kontrakt aangeboden, zo dat hij mag gaan voetballen waar hij wil. Hij weet zelf nog niet waar, maar misschien wordt het weer Willem II. In de Tweede Kamer heeft men dinsdag en woensdag uitvoerig ge- debateerd over de gebeurtenissen in Amsterdam en Rijswijk. Veel nieuws is er niet uitgekomen. In de haven van Rotterdam wordt nog gestaakt, in Amsterdam en Vlissingen is 't werk hervat. De president van Indonesië brengt vandaag 'n eendaags bezoek aan ons land. De Zuid-Molukken willen ondanks verbod toch demonstreren. Er zijn zeer strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Bij Bakel zijn bij een auto-bot sing 2 personen om het leven geko men, bij Schijndel 2 kinderen en bij Oosterwolde 2 jongens verdronken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1970 | | pagina 11