wAalwijkse en UnqstRAAtse couraiu Langstraatse nieuwe gemeenteraden stemden wethouders Gemeenteraad Loon op Zand toont eensgezindheid voor nieuwe wethouders Gemeenteraad van Drunen behoudt dezelfde wethouders Wethouders Vos en v.d. Made in Sprang-Capelle herkozen „Meeste stemmen gelden" komt tnt uiting bij verdeling commissie-funkties Waalwijk Waspik herkiest wethouders R.v. Dongen en A.v.d. Broek VAN MIL TURKOTAART: BOTERKOEK Banketbakkerij m J. SMULDERS EN J. HUYBREGTS GEKOZEN SB Oppositie-raadsleden in slechts 4 commissies gekozen Kans op porte feuilleverdeling Commissies 2 stadsgewesten Vertrouwen in A. van Herpt en G. van Gorcom Wethouders verkiezing Commissies Brillenmode - Brillenspecialist S „ALL-IN" SERVICE op BRILLEN o GRATIS BRILVERZEKERING CONTACT- en SERVICE-ADRES jj VAN BOXTEL HOORAPPARATEN P. Brouwer 3 maal commissielid NKV-frakfie verliet raadszaal f 1.25 Korte berichten Repliek door modern bestuur DONDERDAGAVOND 3 SEPTEMBER 93e JAARGANG No. 71 De tcho va^n het Zuióen Uitgever: Waal wij ksche Stoomdrukker!: Antoon Tielen Hoofdredakteur: JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Opgericht 1878 ^Bu^aus^^^ahvijk Grotestraat 205, Tel. 04160-32621-32746 - Kaatsheuvel, Dr. van Beurdenstraat 8, Tel. 04167- Abonnement p. week (0,33+ 2ct. inci.) ƒ0,33 p. mnd. (1,45+10 ct. inc.k.) ƒ1,55 p. kwrt. (3,95+10 ct. inci.) ƒ4.05 piwrt. p.post 4,75 bij girobetaling Advertentieprijs: 15 cent per mm Contractadvertenties: speciaal tarief Brieven onder nummer 50 ct. extra 2002 Telegram-adres: „ECHO" LOON OP ZAND!KAATSHEUVEL - In de eerste bijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad van Loon op Zand, waarvoor in verband met de be noeming van de twee wethouders uiteraard veel belangstelling was, werden zoals gebruikelijk ook de leden gekozen voor een aantal commissies. Het groot aantal stemmen, waarmee de aangewezen leden werden benoemd, vormde een aanwijzing dat de gehele raad hiervoor tot een duidelijke 'en eensgezinde afspraak, was gekomen. Tot de leden, die aangewezen werden om zitting te nemen in de geweste lijke raad van het Stadsgewest Til burg, werden benoemd de heren bur gemeester L. M. van Erp, J. P. van Nieuwstadt, J. A. Moonen en Ir. E. Stapelveld. Voor het Stadsgewest Waalwijk, waarin de burgemeester van rechtswege zitting heeftwerden aangewezen de heren J. A. Moonen en Ir. E. Stapelveld. Voor de commissie Ruimtelijke Or dening werden benoemd de heren G. M. J. Eijkemans, L. W. M. Hom man, M. A. van den Hoven, J. H. Soterboek en Ir E. Stapelveld. Voor de commisise van advies en bij stand betreffende verkeersmaatrege- m, genaamd Verkeerscommissie, die in de vergadering van 24 augustus jl. werd ingesteld, werden aangewezen de heren J. A. Moonen en E. J. Kern- meren. Als vertegenwoordigers uit de ge meenteraad in de gemeentelijke com missie van overleg in ambtenarenza ken zullen fungeren de heren F. G. Elshout, L. J. Ansems en A. H. M. Spijkers. Naast de burgemeester, die van rechtswege daarin zitting heeft, zal de commissie voor strafverordenin- bestaan uit de heren J. F. Brouwers, J. P. J. A. van Gastel, J. A. Moonen en A. H. M. Spijkers. Tenslotte zal de gemeente in de sportraad vertegenwoordigd worden Wethouder J. A. G. Huijbregts vertegenwoordiger Loon op Zand door mevr. M. G. W. van Leeuwen- Böinck en de heer J. P. van Nieuw stadt. Bij de rondvraag merkte de heer Eijkemans op dat uit de minder gun stige budgettaire positie der gemeen te konsekwenties getrokken zullen dienen te worden met betrekking tot de deelname aan twee stadsgewesten. DRUNEN - De wethoudersverkie zing in Drunen is, zoals de verwach ting ook was, een terugkeer gewor den van de twee zittende wethouders n.l. de heren A. van Herpt van de lijst Elshout en G. van Gorcom van de lijst "Werkers van Hoofd en Hand". Na de beëdiging van de le den hield de voorzitter burgemeester mr. H. Stieger nog een korte toe spraak waarin hij wees op de plaats die de raad in het bestuur der ge meente inneemt en waarin hij nog ns duidelijk de taak van de raadsleden omschreef en aangaf wat er van hun werd verwacht. Hierover bleken de raadsleden overigens al te zijn inge licht, middels een boekje dat het da gelijks bestuur van de gemeente aan de raadsleden had toegestuurd. Te vens wees mr. H. Stieger op de be langrijkheid van de goede voorlich ting en de openbaarheid van de ver gaderingen. Burgemeester Stieger wees er ook op dat de leden in die zaken welke op stapel staan, maar doordat zij nog niet afgerond zijn, volgens de goede oude gewoonte in formeel zouden worden voorgelicht. In de vacature van de heer v. Herpt was de uitslag van de stemming als volgt: A. van Herpt 11 st., A. Brok 2 st., blanco 1st., Th. van Lammeren 1 st. In de vacature G. van Gorcom: G. van Gorcom 9 st., Th. van Lam meren 5 st., J. van Heivoort 1 st. De voorzitter wenste de heren Van Herpt en Van Gorcom van harte ge luk met hun benoeming. De heer van Herpt gaat hiermede z'n derde ambts periode in, de heer van Gorcom z'n tweede. De voorzitter zei verheugd te zijn beide wethouders weer terug te zien en sprak de verwachting uit dat evenals in de voorgaande jaren met deze beide heren weer gekomen kan worden tot een vruchtbare samenwer king. De verdere agendapunten waren de benoemingen van diverse commissies. In de pachtcommissie werden gekozen J. van Heivoort 15st., Pijnenborg 12 st.. Snoeren 9 st. en Brok in de twee de ronde 8 stemmen. In de woning commissie: mevr. Pulles 10 st., Brok 9 st. en van Iersel 11 stemmen. In de adviescommissie Hoge Braken: v. Venrooy 13 st., v. d. Linden 8 st. en v. Heivoort 8 stemmen. In de com missie Straatnamen: A. v. d. Wiel 11 st., H. Nass 12 st. en mevr. Bosman in de derde ronde met 11 stemmen. In de gewestelijke raad werden ge kozen de heren A. v. d. Wiel met 11 stemmen en de heer H. de Jong met 8 stemmen. In de commissie voor al gemene bijstand werden gekozen de heren M. J. van Huiten, P. Verduyn, C. Brok, J. van Venrooy en Ir. J. de Bonth. Deze laatste commissie be staat niet uit leden van de raad maar wordt wel door de raad gekozen. Verder vertrouwde hij dat de beide wethouders niet alleen ,,in de keuken zouden kijken", zoals oud-wethouder Van Noije bij zijn afscheid had opge-' merkt, maar dat zij er cok werkelijk iets in zouden doen en dat, wanneer de taak voor hen te zwaar wordt, zij niet zouden schromen zich terug te trekken. De heer L. Hornman zegde de mede werking van zijn minderheidsfractie toe. Hij was voor een portefeuille verdeling in het college en zag graag dat de beide wethouders hun stand punt in de raad zouden laten horen en zich duidelijk uitspreken tegen over het publiek. Burgemeester Van Erp juichte een portefeuilleverdeling eveneens toe, maar het laatste vond hij minder noodzakelijk wanneer in 't college over bepaalde zaken reeds overeenstemming was bereikt. De beide wethouders J. H. Smulders en J. A. G. Huijbregts, dankten de raad voor het in hen gestelde vertrou wen. Beide heren waren zich bewust dat hen een moeilijke taak wachtte, maar zij hoopten deze met al hun ver mogens te kunnen volbrengen. j r v Brillenspecialist - Stationsstraat 54 Waalwijk - Tel. 32648 ©SOOK»OjOOK>©JOOtOO*00'' Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad werd een vrij omvangrijke agenda afgewerkt, waar van vele agendapunten hamerstukken waren. Bij de 'benoeming tot leden der commissie voor de landelijke eigendommen werden de heren D. de Bie, J. Dekkers en H. Rijkers met resp. 11, 11 en 10 stemmen herkozen. Alleen de heer Rijkers nam zijn be- (Van onze verslaggever) WAALWIJK - Evenals bij de wethoudersverkiezingen in de Waalwijkse gemeenteraad heeft zich ook bij de benoemingen van de leden voor de diverse commissies vaak hetzelfde stemmenkontrast van de meerderheid bezittende regeringspartijen' t.o.v. de kleine snipper groeperingen aange diend. Hoezeer deze laatsten ook probeerden om een kandidaat uit hun midden in de gewestelijke raad van het stadsgewest Waalwijk, in de com missies inzake dienst gemeentewerken, gemeentelijk woningbedrijf en ge meentelijke licht- en waterbedrijven te stemmen, het bleken vergeefse po gingen. In totaal zijn er behalve de aanwij zing van de leden voor de stadsge- westraad 7 commissies benoemd. De 6 raadsleden van de groep van 6" konden slechts 8 funkties bemachti gen, terwijl de 3 wethoudersgroepe ringen en de éénmansfraktie Brouwer tezamen 24 benoemingen aanvaard den. Het voorzitterschap van de com missies wordt later uit en door het college van b. en w. opgenomen door burgemeester of een der wethouders. De gekozen leden zijn: Commissie van bijstand in het beheer van de gemeentelijke licht- en water bedrijven: mej. mr. A. van Doom (KU) 19 stemmen; J. van Dinther (AVO 19 st.; P. Brouwer 13 st.; en J. Westerburger (AW) 13 stemmen. Commissie van bijstand in het beheer van het gemeentelijk woningbedrijf: P. Brouwer 17 st.; J. Buys (AW) 18 St.; A. Dercksen (PCG) 18 st. en J. vanDinther 12 stemmen. Commissie van advies en bijstand voor de gemeentefinanciën: J. Buys 18 st.; A. Dercksen 19 st.; J. de Groot (VVD) 18 st.; K. van Laak (K U) 19 st. en mr. W. van Es (CDU) 19 stemmen. Commissie van advies en bijstand in het beheer van de dienst gemeen tewerken: J. Lardinois (KU) 13 st.; P. Brouwer 13 st.; J. Verhoeven (A W) 13 st. en J. Westerburger 13 st. Commissie voor georganiseerd over leg: Leden: mevr. Schut-Hummelman (D'66) 19 st.; J. Trommelen (KVP) 18 st. en J. Westerburger 18 stemmen Plaatsvervangende leden: K. v. Laak 19 st.; C. Döll (VVD) 19 st. en mr. W. van Es 12 stemmen (nadat hier voor eerst J. Meys (KVP) met 14 stemmen geweigerd had). Commissie voor de bouw van 'n over dekt zwembad: mej. mr. A. v. Doorn 19 st.; K. van Laak 19 st.; en J. Meys 19 stemmen. Commissie ter begeleiding van de bouw van een sociaal cultureel cen trum: J. Verhoeven 19 st.; mej. mr. A. van Doorn 19 st. en C. Döll 19 stemmen. De drie leden van de Waalwijkse ge meenteraad die deel uit zullen maken van de met burgemeester J. Teijssen aangevulde afvaardiging in de ge westelijke raad van het stadsgewest Waalwijk zijn: A. Dercksen 13 st.; wethouder C. van den Hoven (PCG) 13 st. en K. van Laak 13 stemmen. noeming aan terwijl de heren De Bie en Dekkers bedankten voor hun be noemingen. De heer Dekkers was de mening toegedaan dat door deze com missie wel het gehele jaar advies uit gebracht werd aan het college van burgemeester en wethouders, doch bij de candidaatstelling voor de wethou derszetels werd naar hun oordeel niet gevraagd. Besloten werd om in de volgende raadsvergadering dit punt wederom aan de orde te stellen. De heer Win kelman werd met 11 stemmen geko zen als lid van de gewestelijke raad van het stadsgewest Waalwijk, welke benoeming door hem werd aangeno men en waarmede hij de opvolger van de heer Genuit wordt. Besloten werd tot opheffing van de onbewoonbaar verklaring der woning Winterdijk 35, daar deze woning na een grondige verbouwing weer in goede bewoonba re staat is teruggebracht. Goedge keurd werd een voorstel om bouw grond te verkopen aan de heer A. C. van Zeist, alsmede de vaststelling van een algemeen besluit tot het aangaan van kasgeld leningen gedurende de maanden september, oktober en no vember. HERVERKIEZING VAN DE WETHOUDERS J.l. dinsdagavond zijn door de ge meenteraad van Sprang-Capelle de heren Jac. Vos en L. v. d. Made her kozen als wethouder dezer gemeente. Alvorens tot stemming over de wet houders kon worden overgegaan was er door de heer H. Winkelman van Gemeentebelangen opgemerkt dat er geen overleg was geweest over de can didaatstelling der wethouders met de partij Gemeentebelangen. De heer Jac. Vos van de ARP verkreeg 7 stemmen en de heer L. v. d. Made van de CHU kreeg 8 stemmen. Tij dens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van dinsdag werd wethouder Jac. Vos tot loco-burgemeester benoemd. De aftredende wethouders van de gemeente Waspik, de heren R. H. van Dongen en A. A. v. d. Broek werden dinsdag j.l. beiden herkozen. Niet zonder enige opschudding overigens, want vóór de stemming verliet de gehele fraktie van het NKV de raadszaal. Bovendien werden nog twee keiharde verklaringen afgelegd resp. door het NKV en door de heer Kools van Modern Bestuur. In de verklaring die het NKV bij monde van de heer A. C. IJpelaar aflegde stelde deze fraktie ondermeer "Gezien de uitslag van de verkiezin gen meenden wij recht te hebben op één wethouderszetel, doch men heeft onze partij zelfs genegeerd door geen overleg te plegen. Hiertegen hebben wij ernstig bezwaar. Wij zullen ons in de komende vier jaar positief opstel- Jen en naar samenwerking blijven stre ven, maar uit protest tegen de ma nier waarop het college tot stand komt zullen wij thans de vergadering verlaten". De heren J. van Dongen, A. IJpe laar en A. de Graauw verlieten hieT- op de raadszaal. Mevr. v. d. Avoird was op medisch advies afwezig. De zeven overige raadsleden bleken in de volgende procedure bijzonder eensge zind: le ronde: 7 stemmen voor de heer R. H. van Dongen: 2e ronde: 7 stemmen voor de heer A. A. van de Broek. progrès en mokka in 'n luchtig „samenspel" met geroosterde Turkse hazelnoten, waarbij slagroom voor een smakelijke afron ding zorgt! (brokken): per 250 gram GROTESTRAAT 234 WAALWIJK Telefoon 04160-32312 - Alle bouwvakkers in Nederland zullen in 1971 van 12 juli t.m. 23 ju li vakantie krijgen. Er wordt volgend jaar geen splitsing gemaakt tussen de bouwvakkers van boven en van bene den de grote rivieren. - De Kroon heeft twee besluiten van de gemeenteraad van Tietjerkste- radeel geschorst. De raadsbesluiten, die betrekking hebben op een bestem mingsplan in voorbereiding zijn mo gelijk in strijd met het algemeen be lang. - In het afgelopen weekeinde heb ben ambtenaren van de Bijzondere Radiodienst van de PTT, soms in sa menwerking met de politie, in totaal 8 clandestiene zenders opgespoord en inbeslag genomen. De heer Kools van Modern Bestuur diende het NKV van repliek door on dermeer te stellen: "Bij de onderhan delingen destijds is 't NKV uit eigen belang uit de boot gestapt. Het ge tuigt van onvolwassen denken, nu te verwachten dat men gauw weer in de boot wordt getrokken. Men zal daar zelf enige inspanning voor moeten verrichten. Het zou de klok terug zetten zijn als wij in strijd met ons programma êen kandidaat steunen, waarvan we ervaren hebben dat tij dens zijn wethouderschap de materi ele verantwoordelijkheid en de macht lagen in de anonimiteit van het amb tenarenkorps, zodat er toen geen ver antwoording naar buiten was; 'n kan didaat zouden nemen die als raadslid gespeend was van enige werklust; een kandidaat die volledig gefaald heeft bij de uitvoering van de door de raad gewenste nieuwe opzet van de wo ningbouwvereniging. Wij zijn er ge lukkig mee dat de werkwijze en het programma van Modern Bestuur weerklank hebben gevonden, juist bij de vooruitstrevende jongerenpartij. Beide programma's zullen de basis vormen voor een nauwe samenwer king onderling en met de heer v. d. Broek. Die samenwerking geeft het college van b. en w. de steun van 68 procent van de bij de gemeenteraads verkiezingen uitgebrachte stemmen". Met algemene stemmen koos de raad tenslotte de heer A. Kools als afge vaardigde voor de gewestelijke raad Stadsgewest Waalwijk. 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1970 | | pagina 13