H WASPIK 108 kinderen slaagden voor zwemdiploma te Drunen „Met muziek moet je heel vroeg beginnen" LOON OP ZAND UUTSüETCQ. m - i WINNARES AVRO'S "NIEUWE OOGST" 1970: biljarttoernooi Üt ECHO VAN HET ZJJIDEN VAN DONDERDAGAVOND 3 SEPTEMBER 1970 y - Elles de Lsefde: huisvrouw met veel talent IKiard gewerkt Rijper Nieuwkusjk KOT - Elshout organiseert Nog steeds is ze een beetje duizelig van het succes. Ellis de Liefde (25), huisvrouw en charmante moeder van twee kinderen, werd win nares van AVRO's „Nieuwe Oogst"-serie 1970. Sinds de televisie-uitzen- 'ling van zaterdagavond (22 augustus) is het moeilijk geworden haar telefonisch te bereiken: de lijn is voortdurend bezet. Met het door haar zelf zowel geproduceerde (tekst plus muziek) als gepresenteerde liedje „I'm second hand gipsy RoseI.ee" sleepte ze niet alleen de lof van een overigens zeer kritische jury in de wacht, maar ook een fraaie tape-recorder, alsmede de nodige nieuwe contacten in de showbusseness. Vooral met die laatste consequentie van haar eerste plaats is zij erg ingenomen. ELLIS DE LIEFDE In Hilversum en Bussum rekent men er op dat Ellis een alleszins be nijdenswaardige carrière tegemoet gaat. Dat werd trouwens al na de vorige aflevering van „Nieuwe Oogst" gefluisterd, de voorronde waarin zij zich met „Zierikzeese Marie" - het verhaal van op amou reus gebied nogal actieve dame - naar de finale zong. „Een heel knap liedje", zei t.v.-regisseur Theo Orde man tijdens de opnamen over „Ma rie". En Ria Valk, zelf destijds via „Nieuwe Oogst" in „het vak" geko men sprak over „een geweldige tekst". De platenmensen hebben kenne lijk óók de kwaliteiten van Marie in het vizier gekregen. Deze week is de single uitgekomen, waarop be halve dat succesnummer ook „Kuise Kee" is te beluisteren. „Ik heb wel even gedacht dat ze in Zierikzee misschien kwaad zouden zijn over dat liedje. Maar ik krijg daar juist heel leuke reacties vandaan. Het valt er in goede aarde", vertelt El lis in haar huiskamer in Amstel veen. Merkwaardig facet in de geschie denis van de ontdekking van dit nieuwe talent: ze heeft niet via een lange reeks van feestavonden, ta lentenjachten en verenigingspar tijtjes de mijlpaal in Bussum be reikt. Voordat ze in AVRO's uit- i zending „stond", had ze nog nooit een zaal met enkele honderden mensen voor zich had. „Ik heb te weinig bühne-ervaring", geeft ze toe. „Een jaar of negen geleden heb ik wel eens wat aan cabaret gedaan met een paar jongeren. Dat was in een Amsterdamse sociëteit. Heel bescheiden. Stuk gelopen, omdat we geen goede coach hadden. Het is al tijd in heel beperkte kring geble ven". Anderhalf jaar geleden besloot zij zich alsnog een plaats in de show- wereld te gaan veroveren. Van kindsaf had ze teksten geschreven DUIVENVLUCHT VOOR BEJAARDEN EN GEHANDICAPTEN De jaarlijkse duivenvlucht van KV. De Luchtbode voor Bejaarden en Gehandicapten is weer achter de rug Voor de verloting zijn dit keer weer bijzonder veel loten aan de man gebracht zodat een goed bedrag voor het beoogde doel is bijeenge bracht. De eerste 10 prijswinnaars willen wij graag vermelden: 1. 2091 Harmonie De Moer; 2. 66 EHBO, Loonopzand; 3. 1144 Smul ders, Loz.; 4. 1891 Schellen, Loz.; 5. 136 J. v. Laarhoven, Loz.; 6. 578 Hornman, Loz.; 8. 1555 J. Lier, Loz.; 9. 959 J. Leermakers, Loz.; 10. 1479 R v. Berkel, Loz. De prijsuitreiking heeft plaats op 6 september a.s. om 13.00 uur in Zaal Echo der Duinen alhier. GILDE ST. AMBROSIUS Het Gilde St. Ambosius heeft deelgenomeli aan het Gildefeest van de Kring Maasland, dat is georgani seerd door het St. Jorisgilde van Nieuwkuyk en Onzenoord. St. Am- brosius wist het schild te bekomen voor het best ongecostumeerde gil- le in de optocht. Voor het handboog- schieten was de korpsprijs hand boog-doel alsmede de kampioens- prijs op doel voor dit gilde. Mooie successen voor dit actief gilde, dat nog zo pas van wapen verwisseld is. Het geweer is wegens omstandighe den geruild voor de handboog. Het gilde vaart hier wel bij. Zondag a.s. neemt dit gilde deel aan het grote gildefeest te Alphen, dat georgani seerd wordt door het St. Willibror- dus gilde aldaar. Het vertrek is be paald op 12.00 uur precies vanaf het parkeerterrein van de Kerkstraat. P.V. DE LUCHTBODE De P.V. „De Luchtbode" hield haar vlucht vanuit Vilvoorde, afstand 90 km. Deelname 375 diuven; gelost om 9.30 uur met N.W.-wind. Aan komst eerste duif 10 50.12 uur. Laat ste prijsduif 10.58.38 uur. Overduif Henk v. d. Velden. De uitslag is als volgt: C. IJpelaar 1 23 59 64; C. v. d. Vel den 2 13 15 24 25 57 90; A. v. Noye 3 8 11 42; M. Vera 4 5 9 20 31 43 53 67 69 87 88; J. Boons 6 26 27 71 80; G. IJpelaar 7 56 61 76 83 91; J. v. Dongen P.N. lo 17 21 37 38 52; H. M. v. d. Velden 12 36 39 40; K. v. Esch 14 29 94; W. v. Noye 16 35 54 73; A. Leermakers 18 66 75; Hooij- maijers 19 47 50 58 63 68 79; G. Schoenmakers 22; A. J. v. Dongen 28 55; A. v. d. Velden 30 32 48 77 81; C. v. Dongen 33 44; J. Aarts 34 65; Vastree 41 51 85; Henk v. d. Velden 45 46 60; J. de Benis 49 78'; M. Maas 62; J. Braakhoven 70; Gebrs. v. d. Velden 72 89; A. vè Laarhoven 75 92; P. v. Dongen 82; P. v. N'oye 84; H. Vera 86 93. Uitslag serie 2: 1 M. Vera, 2 Hooy- mayers. Uitslag serie 3: 1 J. v. Don gen P.N., 2 M. Vera. De uitslag van het Duifkampioen schap over het siezoen 1969-1970 is voor de P.V. De Luchtbode te Loon op Zand als volgt: Duif: 1 J. v. Broekhoven 656*594, 1226% pnt.; 2 A. v. Noye 319956, 1131% pnt.; 3 C. v. d. Velden 650187, 947i/2 pnt.. Eindstand jonge duiven onaangewe zen hok: 1 C. M. v. d. Velden met 5251 p 2 G. IJpelaar met 5027 p.; 3 A. v. Noye met 4578 p. Eindstand jonge duiven aangewe zen hok: 1 A. v. Noye met 266314 p.; 2 H. M. v. d. Velden met 2248 p.; 3 C. M. v. d. Velden 2131% p. '„mijn opstellen waren altijd ge dichten"), die tot voor kort vrijwel uitsluitend werden gebruikt door feestende sportverenigingen. Ellis: „Op een dag liet ik Koos Hak een paar teksten van me lezen. Voor die tijd durfde ik nooit iets aan vak mensen te laten zien, omdat ik 'bang wat dat ze het slecht zouden vinden. Koos Hak zei: waarom ga je die liedjes zelf niet zingen? Ik zei dat ik niet kón zingen. Hij stuurde me naar Lies Ooms, een geweldige zangpedagoge. Ze heeft ook Thé- rèse Steinmetz en nog een paar an dere sterren les gegeven. Lies is een heel fijne vrouw. Met de repitities en de opnamen voor de finale bleef ze de hele dag bij me." E iis: „Ik heb het afgelopen jaar keihard gewerkt. In feite ben ik na tuurlijk te laat begonnen. Toen de kinderen me nog de hele dag nodig hadden, kon ik niet van huis. Ik ben wel altijd blijven schrijven en com poneren Dat kun je thuis doen. Met .Nieuwe Oogst" heb ik ineens de stap gewaagd. Eerder durfde ik het podium niet op. Ik ben geen achttien meer en kon me niet permitteren te komen met iets dat niet af was." Ellis heeft altijd graag contacten met artiesten gehad. Haar moeder speelde toneel en verder telde de familie, naar de fonkelnieuwe zan geres iaat weten, „nogal wat schil ders". Met muziek leerde men haar al jong kennismaken. „Van mijn ze: de jaar af tot ik ging trouwen heb ik p anoles gehad. Daar heb ik nu heel veel plezier van. Ik ben er persoonlijk erg vóór dat kinderen jong met muziek beginnen, een in strument leren bespelen. Als ze la lt'r geen z"n meer hebben, is er in elk geval een muzikale ondergrond pelegd Daar kunnen ze op terug vallen." Zcon Jan Willem (6) en Saskia (5) zullen er dus vermoedelijk wel ?.°u moeten geloven. Ze helpen ove rigens hun moeder al op gezette tij den met „studio-werk", maar dat is van andere aard dan Ellis' muzika le prestaties: het trio staat model voor reclamespots. Ellis: „Jan Wil lem en Saskia doen maar inciden teel mee. Zelf heb ik er aardig werk aan. Ik ben er mee begonnen, omdat ik niet wilde dat mijn man al mijn lessen betaalde. Ik wilde het geld daarvoor zelf verdienen. Een echt fotomodel ben ik niet." Ellis („soep vooraf geschenken toe") stapt geregeld de vaderlandse huiskamers binnen om via de beeld buis de kwaliteiten van de meest uiteenlopende artikelen aan te to nen. Haar werkzaamheden zullen zich in nabije toekomst wel geleide lijk naar de Nederlandse podia ver plaatsen „Nu ik die prijs heb ge wonnen", bestefte ze, „begint het eigenlijk pas. Ik heb het plotseling cnge'ooflijk druk gekregen. In feite moet ik nu nog veel harder gaan werken. Om dit succesje waar te maken. Voor de komende drie maanden zit ik vol. Ik heb werke lijk heel veel uitnodigingen gekre gen. Ik wil zo gauw mogelijk veel praktijkervaring opdoen." In haar woonkamer wemelt het van door haar zelf vervaardigde ma nuscripten. Het winnende liedje van zaterdag schreef ze twee weken ge leden, tijdens haar vakantie in Spanje Op de piano: haar nieuwste melodietje. Wil ze alleen eigen werk zingen? „Nee, absoluut niet. Eerlijk gezegd is dat nogol eenzijdig. Het accent valt op sex. Ik zou best eens iets van anderen willen zingen. En om gekeerd zou ik ook wel liedjes voor iemand anders willen schrijven." Haar teksten zijn de laatste jaren rijper geworden, vindt ze. Haar stem heeft ze, volgens deskundigen, óók in ijl-tempo laten „rijpen". En op het punt van de mimiek schijnt ze een natuurtalent. Piet Beishui- zij deinsde er niet voor terug haar te vergelijken met Conny Stuart, die haar stem op twee manieren kan gebruiken: zowel voor intiem caba ret als in een musical voor groot pu bliek Ellis de Liefde („tussen die twee t.v.uitzendingen ben ik 10 pond afgevallen van de zenuwen") wil op de bühne het liefst Ellis de Liefde worden. Ze wil zich er voor inspannen. „En gelukkig staat mijn man helemaal achter me. Anders kun je wel ophouden. Maar hij weet dat ik dit nodig heb." BILJARTEN Biljartcompetitie Nieuwkuyk, Vlij men en Haarsteeg wordt 3 septem ber ingeluid. Alvorens binnenkort weer de competitie van de biljart bond Nieuwkuyk, Vlijmen, Haar steeg start gaat, worden wedstrijden gespeeld om het persoonlijk kam poenschap. In de klasse C luidt daarvoor het programma 3, 4 en 5 september: Café van Wijk. Vlied berg; Café Kooien en Café De Hut, Haarsteeg. EINDE POSTKANTOOR KERKDORP HAARSTEEG Met ingang van 1 september heeft de heer G. van der Heijden, kan toorhouder der P.T.T. te Haarsteeg, wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd, de P.T.T - dienst officieel verlaten. In verband hiermede zal met ingang van dezelf de datum uitvoering worden gege- Afgelopen weekend is in het club lokaal van de Elshoutse biljartver eniging Krijt op Tijd een begin ge maakt met het biljattournooi om de 'i Hert" wisseltrofee, dat hier door voor de zesde maal door K.O T. georganiseerd wordt. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft K.O.T. nu de spelsoort veranderd. Er worden nu drie spel- soorten gespeeld n.l. libre, bandsto ten en driebanden. Het afgelopen weekend is de strijd zeer spannend geweest en er valt nog geen zinnig woord over te zeggen wie op zon dag 6 september met de trofee zal gaan strijken. De stand na het le weekend is 1. Vorstenbosch 12 15.22 2. v. Veldhoven 11 14.66 3. v. d. Sanden 11 1331 4 Fijneman 10 14^70 5. v. Eijk 10 12.61 6. v. Cromvoirt 10 12.48 7. Kemmeren 8 14.94 Aanstaande vrijdag, zatedag en zondag wordt de strijd voortgezet in Café van Oorschot. Zondag^ 6 sep tember om ongeveer 19 00 uur zal de finalepartij gespeeld worden. Aan dit tournooi is ook nog een lo terij verbonden met als hoofdprijs een cassetterecoder. Trekking zon dag 6 september na de finale-partij. PROVADYA?KAATSHEUVEL A.s. zaterdag start Provadya? met 'n experiment. Uit de samenwerking met Jan Smit van het Apcllo Thea ter is een soort "Gcciefilms-klup" ontstaan, die zich voorgenomen heeft cm voorlopig één keer per maand, zaterdagmiddag (een andere dag en tijd is onmogelijk) een filmvoorstel ling op touw te zetten. De films die vertoond zullen worden, zijn films, die uit commerciële overwegingen n.et voor een normale vertoning cc1 aanmerking komen, maar die zozeer de moeite waard zijn, dat men ze de •mensen- in Kaatsheuvel en omgeving niet wil onthouden. Suggesties omtrent de te vertonen films zijn uiteraard 'bij Provadya? van harte welkom. A.s. zaterdag om 15.30 uur 'begint men in het Apcllo- Theater met de film "Mistery in Tri- p'o". Deze film, hopelijk de eerste van een lange reeks, hetgeen uiter aard afhangt van de belangstelling, bestaat eigenlijk uiit drie films. Drie bekende regisseurs Roger Vadim, Louis Malle en Frederico Fellini, wiens nieuwste film "Satyricon" op het ogenblik met veel succes in Am sterdam draait, hebben ieder 'n ver haal van de bekende Amerikaanse dichter en schrijver van fantastische mysterie-verhalen Edgar Allan Pee (1809-1849) tot een film verwerkt. Het resultaat bestaat uit twee uitste kende films en één juweel van een film (Fellini's "Tobi Dammit"). Ge- akteerd wordt er o.a. door Brigitte Bardot. Jane Fonda, Peter Fonda (Easy Rider), Alain Delon en Teren ce Stamp. Onmiddellijk na de film gaat Pro vadya? open. Nog steeds draait Pro vadya? alleen boven, omdat de dis- kusisies over het hoe en waarom van verder gaan nog niet afgerond zijn (iedereen kan zich alsnog in 't strijd gewoel storten). Zondagavond is er de "Guus en Lex sjoo". - De Rotterdamse wereldbekerfina list Feijenoord gaat van maandag 7 tot woensdag 9 september in retraite in het KNVB-centrum te Zeist. Dit als voorbereiding op de return tegen het Zuid-Amerikaanse Estudiantes. Kort voor deze wedstrijd zal Feijen oord bij het Rotterdamse stadion arri veren. - Binnenkort is de benoeming te verwachten van Drs. G. van Esterik tot Inspecteur van de Ruimtelijke Or dening in Groningen, Friesland en Drente met als standplaats Gronin gen. Hiermee volgt hij Drs. N. P. J. de Vries op, die tot hoofd van de di rectie Sociale en Economische ont wikkeling bij de Rijksplanologische Dienst te Den Haag benoemd is. ven aan enige reorganisatieplannen. Zo za] voortaan de post niet meer vanuit Haarsteeg doch vanuit Vlij men worden besteld. Dit houdt in dat op de poststukken bestemming Haarsteeg, post Vlijmen, moet wor den vermeld. Ook verandert het hulppostkantoor in een postagent schap. Dit zal worden gevestigd in de winkel van de heer N. Vughts. Wegens verbouwing van dit pand kan het niet eerder dan omstreeks februari 1971 in gebruik worden ge nomen. Tot die tijd zal de heer G. van der Heijden zijn taak in het oude postkantoor blijven uitoefe nen. BUURTVERENIGING Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Driekleur op 17 ok tober a.s., heeft deze vereniging op de zaterdagen 5, 12 en 19 september een groot rikconcours georganiseerd met fraaie hoofdprijzen en diverse dagprijzen. WASPIKSE KERMIS VOL MUZIEK EN CABARET Het Waspikse gemengde koor Po- iymnia en de Waspikse harmonie volksvlijt en Volksvermaak hebben kermis vierend Waspik weer eens aan zich weten te verplichten mid dels een aantal kermisprogramma's die er zjjn mochten. "Dat had je niet gedacht" was de titel waarmee de harmonie het kermisprogramma opende. Een aantal artiesten van Cigen bodem leverden o.l.v. de heer Dick van Dongen een max'imum aan kermisplezier door toneel, mu ziek cn zang van de meest uiteen lopende soort. Tot tweemaal toe was de zaal van De Statie goed be zet. Ook het matinee van Polymnia trok heel wat belangstelling. Diri gent Kees van Iersel bracht met zijn koor een programma, overwegend uit het lichtere genre dat voor de pauze culmineerde in drie koren uit Die Zauberflöte van Mozart. Harrie en Nel van Iersel dwongen respect af met hun solo-werk in Weruns getraut, van J. Strauss en in Wien, du Stadt meiner Traume van Rudolf Sieczynski. Ondanks het teit dat een psalm van Charpentier riet helemaal uit de verf kwam doordat het koperkwartet te veel domineerde mag Polymnia weer te rugzien op een goed geslaagd optre den. De Tiroler Schnitzel zorgde zo- wel bij het concert van het koor a's na de matinees van de harmonie voor een waardig verlengstuk. WHITE BOYS-BEKER NAAR D.II.V. De laatste wedstrijd van het ne- derlaagtournooi bij White Boys bracht de beslissing ten gunste van 1 D.II.V. u t ZevenbeTgsehoek. Door een1—1 gelijkspel eindigde D.HV. gciijk met Concox*dia uit Dongen 1 waarna het lot moest 'beslissen, j White Boys verloor in dit nederlaag- tcurnooi gcon enkele wedstrijd. Ock i het 2e team van D.H.V. greep de l beker, eveneens door een gelijk i spel, 2—2. Zondag gaat White Boys voor haar eerste competitiewed strijd naar Berkdijk. DUIVENSPORT PV. „Waspik", uitslag Duffel: oude duiven: F. van Onzenoort 1 21; M. Timmers 2 18 30; A. van Tilborgh 3 16 22; W. Donks 4 10 14 24; H Treffen 5 1l 15 23; P. de Graauw 6 8 12 17; C. de Rcoy 7; G. Kuyten 8 29: A. Faro 9 19: Jac Oerlemans 13 29; F. v. d. Mosselaar 20 27; P. de Graauw .ir. 2êa; D. Langermans 26; Jonge duiven: J. Timmers 1 5; .1. v d. Vleuten 2 13; W. Donks 3 6 9 10; P. de Graauw 4 7 12; A. van T":bo h 8; A. v. d. Mosselaar 11; P. v. d. Mosselaar 14; A Smits 15 17; D. Langermans 16 18; C. de Rooy 19 29 21 22; M. Timmers 23; Jac Oerle mans 24. P.V. „De Reisduif" Waspik, uit lag Vilvoorde: H. Langermans 1 3 19; W Broekmans 2 14 17; Dr. Smits 4 9 3o 32; Gebr. Selders 5 7 ll 20 25; P. v. cl. Elshout 6 15 34; M. Nerings P 23; Kuyten-Govaets 10 24 27 31; W. de Graauw 12 33; Joh. Smits 13; G. Kemmeren 16 22 35; C. Fitters 18 38; J Jongenelen 21 26 29; Th. Gijsman 23; B. Verduyn 36; A. Kuy ten 37. MI VA De kollekte in de Bartholomeuspa- ruchie t.b.v. de Miva bracht 840,- cp. MISSIECENTRUM De secretaris-penningmeester van het Waspikse missiecentrum, de heer De Groot uit de Benedenkerk- sestraat, heeft een assistent gekre gen in de persoon van de heer Lips, Magrietlaan 3 Waspik. De heer Lips zal ondermeer als bode van het mis siecentrum de contributies en giften gaan incasseren ACTIE SCHOOLJEUGD VOOR MARINA De leerlingen van de 4 Waspikse lagere scholen, de jongensschool, de meisjesschool, de gemengde school De Hooght te Waspik-Boven en de prot. christ. school gaan een actie ondernemen voor de Waspakse klooszuster Marina, tot voor kort wijkverpleegster in Waspik maar die nog deze maand naar de missie gaat vertrekken. Onder het motto: „klas 5 en 6 voor een ziekenhuis op de bres" zullen de jongens en meis jes op zaterdag 5 september aan staande in Waspik huis aan huis te gen een kleine vergoeding werkjes gaan opknappen. De leerlingen van de Jacintaschool en van De Hooght zullen dan tevens ijveren voor pa ter J. Schiks die in het Afrikaanse Kameroen een ziekenhuisje in aan bouw heeft. JONGERENSOOS MON PLAISÏR Na het afgelopen succesrijke sei zoen waarin de jongerensoos Mon Piaisir per avond gemiddeld 300 be zoekers trok is er een dagelijks be stuur geformeerd waarin werden gekozen A. Kemmeren als voorzit ter, J. Brouwers als secretaris en H. Montens als penningmeester. In het nieuwe seizoen dat op 12 septem ber in het gemeenschapshuis aan de Carmelietenstraat van start gaat met The Buble Bees, zullen de soos- avonden om de drie weken gaan draaien. Met diverse bekende beat- groepen zijn al contracten afgeslo ten. Op 12 september kan ieder van af 14 jaar zich weer als lid laten inschrijven voor 1,-. De leden- kaart biedt voor het nieuwe seizoen, het 5e van Mon Piaisir, aanmerke lijke reducties. RAAD BEZOCHT WILLEMSTAD Do raad van de gemeente Waspik heeft haar samenzijn in do oude sa menstelling afgesloten met een ge zamenlijk uitstapje naar Willem stad. Hier bezocht men na een ont vangst door het gemeentebestuur ondermeer de Volkerakdam. No.? enkele pleisterplaatsen waren in 't reisschema opgenomen. MUZIEKSCHOOL De afdeling Waspik van de Waal wij kse muziekschool gaat op 12 sep- tembe met een nieuwe AM V-cursus beginnen voor leerlingen van de 2a en 3e klas lagere school. Tevens zullen een aantal nieuwe blokfluit groepjes worden geformeerd uit leerlingen van de muziekschool die al enige tijd Algemeen Vormend Muziekonderwijs volgden. Opgave voor deelname aan de cursussen is nog mogelijk bij de heer A. Berkel- mans Schoolstraat 42 Waspik of bij o'e directeur van de school, de heer Timm, Wilhelminastraat Waalwijk. KERKDIENSTEN Ned Herv. Kerk Waspi'k, zondag 6 september. 9.30 uur Ds. Schrijver, voorbereiding H. Avondmaal. 14.30 uur Ds. B. de Graaf, Meeuwen. MEDISCHE DIENST Zaterdag 5 en zondag 6 september neemt dokter R. F Wijffels de dok- tersdienst in Waspik waar. tel. 250. WIJKVERPLEGING Zuster Botman uit Breda zal zater dag 5 en zondag 6 september in Waspik de weekeinddienst van het Wit Gele Kruis waarnemen. Tel. 0i60C*-33568. RUNEN Ter afsluiting van het zwemseizocn heeft de Drunense jeugd vrijdag 28 augustus de gelegenheid gehad het zwemdiploma te haien. Mede door he prachige weer is dit een fijne dag geworden en nebben ruim Ï00 kinderen hun diploma gehaald. De eisen in de afde- ngen A, B, C cn D zijn vastgesteld bij beschikking van de Staatsse cretaris van Onderwijs en Wetenschappen en de Minister van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk d.d. 1 augustus 1968. De heer Por- Uer reikte de diploma's uit. Hier volgen de namen van de kinderen die de diploma's behaalden: DIPLOMA A: Anja Brok; Marlies Schey; Marelle Simons; Anita Brok; José Smits; Henriëtte Lommers; Hannie Smits; Laura Hesselmans; Liesbeth Lank- horst; Karl Anker; Peter Waarts; Nico Vasseur; Tanja Vasseur; Ina Werther; Frieda Bosje; Lemie Iman- se; Carla v. d. Boogaard; Lissette Verbeek; Eric Klerks; Nina Lawe- ra; Jos Emmers; Jacqueline v. d. Hout: Robert Ruimers; Germa Ma- risaël; Pieternel Mimpen; Theo van Ravensteijn; Carlo Spee; Jolanda Pulles; Ivonne Kouwenberg; Sinja v. d. Hout; Yvonne van Ballekom; Jolanda van Hassel; Jozé Klerks; Dorien van Loon; Marga de Leest; Marianne van Loon; Annemieke Thiel; Anette Kroes; Hans Ottema; Frank IJpelaar; Anja Brok; Jan Knippels; Miranda Leeman; Marian Rijpert; Ank Visser; Rianne Fitters; Marijke van Drunen; Liesbeth Coes- mans; Marga Koopman; Hans van Wijlen; René Anker; Henny Braat; Els van Iersel; Bernadette de Herts; Lia de Jong; Gemma van Delft; Jan Nonnekes; Peter Marisaël; Jan v. d. Sanden; Doreth Anker; Frits Hak- kenes; Jannie Cevat; Willie Gijs- bers; Jeanne Knippels; Addy Jan sen; Christien Scheijven; Diny van Venrooij; Riky de Leest; Carla Lom mers; Gemma Vesters; Liesbeth van Boxtel; Lina v. d. Lee; Luus Koks; Petra Branten; Rita de Vroege; Marjo Mimpen; Trees van Mook; Gilbert de Kort; Anton v. d. Griendt. DIPLOMA B: Rudolfien Bokma; Jacobien Jansen; Anita v. Tilborgh; Gerrit Hofstra; Henk Arnoldus; Harry Tausch; Ja- co Gijsbers; Geert v. d. Putten; Ad Timmermans; Ina van Steenis; Mag- da Arnoldus; Wilma Mouwen; Lian Verhoeven; Marian Bruurmijn; Ma- rij de Moor; Thea Bruurmijn; Alie Steenhuis; Mariëlle van Ballekom; Jos de Krieger; Conny Kneijber; Toine van Arendonk. DIPLOMA C: Peter Nelis; Ribert van Heeswijk; Johan Mouwen; Jan Verhoeven; Ineke v. d Hout. DIPLOMA D: Rispa Bosman; Elly de Kok; Thijs Zuidland. - De staking in de havens van Am sterdam en Rotterdam is er oorzaak van geweest, dat de verzending'van zeepost naar het buitenland gestag neerd is. - Gedwongen door kostenstijgingen in Frankrijk heeft nu ook Citroen Nederland de prijzen van enige mo dellen moeten verhogen. Deze prijs stijging bleef echter beperkt tot de 2CV, Dyane, Ami en bestelwagens AZU-AK.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1970 | | pagina 3