Si. MttfetszteïeaMs Waalwijk Jos vd Wouw m vloerbedekking Perzische tapijten VAN DAL Winteravondkursussen medewerker de Amstel spreekvaardigheid I RHETOR1CA 1 portier 2 SNIJDERS 1 JEUGDIGE MEDEWERKER 1 cassière en I winkelmeisje ASSISTENT SORTEERDER werksters en schoonmakers DAME of ECHTPAAR FRANS IN TILBURG publiek verkopen kantoorbediende (vrl.) MEDEWERKSTER m mobuletfe DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAGAVOND 3 SEPTEMBER 1970 Mr. W. A. van Es Schoenfabriek Palmroth Holland N.V. Gevraagd VIVO N.V. Bouwmaterialen en Tegelhandel Frans van den Assum Overlederfabriek N.V. Gevraagd Quick Schoonmaakbedrijf Wij vragen privé-lessen Hebt U zelf stoffen Bureau Jan Tuerlings ALTUD DE GOEDE KANT UIT., Houthandel A. VRINTEN Voor al uw naar De notarissen Gevraagd op fabriekskantoor te Kaatsheuvel van oktober 1970 tot april 1971 maandag 7 en dinsdag 8 september a.s. Vakkundig advies Gratis leggen Wij zetten er een nieuwe op voor f 2.95 H. v. Herwijnen die tot taak zal krijgen te assisteren in de ont wikkeling van nieuwe produkten. Een zekere chemische of chemisch-technische opleiding is hierbij noodzakelijk. Dit is eert interes sante functie voor een enthousiaste en inventieve jongeman. Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan onze afdeling personeelszaken. n.v.koninklijke chroomlederfabriek %l.s.gcmr"n PUTSTRAAT 14 A WAALWIJK TEL. 04160-35921 Gevraagd N.V. LENSA .-ï> Waalwijk Tilburg In plaats van kaarten. Op woensdag 9 september gedenken onze ouders N. GROENENDAAL en M. GROENENDAAL-BROEKHOVEN te midden van hun kinderen en kleinkinderen de dag van hun 50e huwelijksjaar. Uit dankbaarheid is op deze dag een Eucharistie viering in de Pauluskerk om 10.00 uur. Dongen, augustus 1970 Reggestraat 11 Feestadres: Hotel-Café-Restaurant „De Posthoorn" Hoge Ham, Dongen. Receptie: 15.30 tot 16.30 uur. Gevestigd: Advocaat Dr. de Visserstraat 6, Waalwijk telefoon 04160 -32602 Consult na afspraak. vraagt een voor het verrichten van diensten (o.m. bedienen telefooncentrale) om de week op zaterdagen en zondagen. Vergoeding per uur 5,62 (bruto). Belangstellenden, die gepensioneerd zijn, kun nen ook voor deze funktie in aanmerking komen. Gegadigden gelieven hun schriftelijke sollicitaties, met volledige gegevens en referenties, te richten aan de econoom-direkteur. Elzenweg 33, WAALWIJK vraagt voor spoedige indiensttreding: die hiervoor opgeleid wil worden. Wij betalen hoge lonen en extra premie. Reiskosten worden vergoed. Sollicitaties aan bovenstaand adres. Voor inlichtingen of telefonische afspraken 04160 - 33258 Baard wij ksestraat 78, Waalwijk tel. 04160 - 32364 v/h Fa. RAS Vereist: vraagt voor haar administrateur- prokuratiehouder een van 20 22 jaar. het diploma MULO, praktijkdiploma boekhouden en kantoorervaring. Diploma M.B.A. strekt tot aanbeveling. Bedoelde funktie is zeer afwisselend en biedt de nodige perspektieven voor een werkelijk goede kracht. Sollicitaties aan de direktie van bovenvermelde N.V., Oude Engelseweg 9, Den Bosch. Heuvelstraat 9, DONGEN vraagt een ervaren voor tussenmagazijn. voor dag en/of avonduren, voor diverse werkzaamheden. v. Berckenrodelaan 34, Waalwijk tel. 33224 voor onze zaak in KINDERKLEDING een welke het beheer op zich wil nemen. Condities nader overeen te komen. Brieven onder nr. 6141 aan het bureau van dit blad. Speciale inleidingscursua tot de Franse conversatie. Voor beginners en gevorderden. Dag- en avondlessen. H. J. COUWENBERGH Leraar Frans M.O. Besoijensestr. 21a, Waalwijk Tel. 04160 - 34093 Wij maken voor u costuums naar maat Koestraat 150 - 154, Tilburg, tel. 04250-22830 Voor advertenties en abon nementen blijft ons adres te Kaatsheuvel: Dr. v. Beurdenstr. 8, tel. 2002 Kaatsheuvel Ook voor ale andere bladen worden advertenties tegen de geldende tarieven opge nomen. Klachten over bezorging en aanmelden nieuwe abonné'i. AV. 40T. De nieuwste brommer uit Europa's grootste bromfiets-fabriek 485.- (IncL B.T.W.) Haal de (older of maak een proefrit J. BROK Stationsstraat 17 Waalwijk Besoijensestraat 70 Waalwijk - tel. 04160 - 33880 IS UW ADRES voor deur en raamkozijnen in elke gewenste maat. Hardhouten voordeuren in alle houtsoorten; levertijd slechts enkele dagen. en H. VAN STEEG en W. J. MEKKING te Amsterdam en II. J. G. M. PETERS te Waalwijk zullen op dinsdag 15 en 22 september, telkens des avonds om 8 uur precies, in café 't Vosje van de heer M. Heeren, Laageinde 52 te Waalwijk, respectievelijk bij inzet en bij toeslag, krachtens artikel 1223 van het B.W. het WOONHUIS aan de Dr. Kuijperlaan 28 te Waal wijk, met berging en tuin, kadastraal bekend ge meente Waalwijk Sectie F nummer 966, groot 1 are, 21 centiaren; indeling beneden: grote woonkamer, hall, gang, toi let, keuken en berging; le verdieping: 3 slaapkamers, overloop met vaste trap naar 2e verdieping en badkamer met zitbad; 2e verdieping: zolderruimte met kamer. Te ontruimen krachtens de grosse der akte van vei ling en derhalve in eigen gebruik en genot te aan vaarden na betaling der kooppenningen, welke be taling uiterlijk moet geschieden binnen 6 weken na de toewijzing, dus op 3 november 1970. De grondbelasting en andere zakelijke belastingen, welke ongeveer 145,per jaar bedragen, komen vanaf de datum der toewijzing voor rekening van de koper. Te bezichtigen op maandagen en dinsdagen vanaf 7 september 1970 tussen 14.00 en 17.00 uur. Inlichtingen ten kantore van notaris H. J. G. M. Peters, Dr. Mollerlaan 2 te Waalwijk, telefoon 04160 - 33152. een Bij voorkeur ULO-opleiding en kunnende typen. Brieven onder nr. 6140 aan het bureau van dit blad. M.T.S. VOOR DE LEDER- EN SCHOENINDUSTRIE TE WAALWIJK Deze kursussen geven de deelnemers gelegenheid zich een basis aan vakkennis te verwerven in de ver schillende afdelingen van de Machinale Schoenfabri- kage. Bij voldoende deelname zullen de volgende kursussen georganiseerd worden: Het modeleren van bovenwerk (volledige kursus 3 jaar) Het snijden van overleder (2 jaar) Stikken van schachten (jongens) (2 jaar) Het stikken van schachten (meisjes). Aan deze kursus kan ieder meisje deelnemen, dat de leef tijd van 14 jaar heeft bereikt (2 jaar) 5. Het machinaal zwikken en de McKay-afdeling (2 jaar) (Eventueel gevorderden McKay-Welt) 6. Good-Year kursus (voor gevorderden, d.w.z. dat gegadigden op zijn minst kursus 5 volledig moe ten hebben doorlopen) 7. De onderwerk- en uitpoetsafdeling (2 jaar) 8. Gradeermachine (voor gevorderden) 9. Lijmzwikken, voor gevorderden, d.w.z. gegadig den moeten volledig kursussen 5 en 6 hebben doorlopen. Om aan deze kursussen te kunnen deelnemen, moet men in het algemeen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Iemand die jonger is dan 18 jaar, kan ook deelnemen, indien hij ofwel in het bezit is van het einddiploma van een Nijverheidsschool, met 2- of 3-jarige dagkursus en bovendien nog gedurende resp. 2 of 1 jaar in een schoenfabriek heeft gewerkt, ofwel in het bezit is van een einddiploma van een avondkursus van een Nijverheidsschool. Zij, die zich vorig jaar reeds lieten inschrijven en nu een vervolgkursus daarop willen volgen, moeten zich opnieuw komen opgeven. AANGIFTE AAN DE SCHOOL Mr. van Coothstraat 55, WAALWIJK des avonds van 7 8.30 uur. J. ROELOFS HEYRMANS De Direkteur Enschotsestraat 27, TILBURG Tel. 04250 - 21904 Eigen parkeergelegenheid. UW OVERHEMDBOORD VERSLETEN, TE NAUW OF TE WIJD Tevens alle kledingrepara- ties, ritssluitingen in panta lons enz. enz. Stationsstraat 78, Waalwijk Telefoon 04160-33195 WIJ ZOEKEN voor spoedige indiensttreding: voor diverse kantoorwerkzaamheden. Leeftijd 18 jaar. Sollicitaties aan: Grotestraat 287, Waalwijk tel. 04160 -35918 ■y laatste uitnodiging Er zijn nog enkele gratis introductiekaarten beschikbaar voor een kennismaking met onze mondelinge avondcursus Meer dan 40.000 dames en heren hebben wij vertrouwd gemaakt met de techniek van het vrijmoedig en voor de-vuist-weg spreken in elke situatie. Een techniek die u leert hanteren: glashelder gedachten overbrengen, mensen overtuigen en inspireren, onderhoudend converseren en vlot optreden. U bent welkom om zonder enige verplichting een interes sante les bij te wonen in DONDERDAG 3 september (hedenavond) in Hotel „De Twee Kolommen", Grotestraat 279. VRIJDAG 4 en DINSDAG 8 september in gebouw „A.V.O. Bouwnijverheid", P. Vredeplein 1. Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij. DORDRECHT, BURG. DE RAADTSINGEL 21.TEL (01850) 37283 30388

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1970 | | pagina 4