waaLwijkse en UnqstRAAtse counant Prins Claus wordt zondag 44 jaar Plannen worden voor wintervakantie nu weer gemaakt NVV Waalwijk-Drunen maakt winterprogramma bekend Parkeergelegenheid in centrum van Waalwijk ondervindt uitbreiding OPEN OOG AAN WILHELMINASTRAAT IS NIEUW PARKEERTERREIN (92 PLAATSEN) GEREEDGEKOMEN PROGRAMMA'S ZIJN UIT - k -«•* Verkeers- doorstroming wordt bevorderd IVSaatregelen Afstand Voorziersingen Direkteur Brabants Orkerst 60 Jaar Ruys Co. boekte meeste toeristen voor Spanje Spanje Wintersport Cnstuifavonden krjjgen meer inhoud Rskcompetitie Scholing en vorming Propaganda Waspik II DONDERDAGAVOND 3 SEPTEMBER 93e JAARGANG No. 71 De tcho vAn het Zuióen Uitgever: Waalwijkschf» Stoomdrukker^ Antoon Tie! en Hoofdredakteur: JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Losse nummers 20 cent Opgericht 1878 Eu* eaus. Waalwijk. Grotestraat 205, Tel. 04160-32621-32746 - Kaatsheuvel, Dr. van Beurdenstraat 8, Tel 04167- Abonnement p. week (0,33+ 2ct. inci.) ƒ0,35 p. mnd. (1,45+10 ct. inc.k.) ƒ1.55 p. kwrt. (3,95 10 ct. inci.) ƒ4.05 pJcwrt. p.post 4,75 bij girobetaling Advertentieprijs: 15 cent per mm Contractadvertenties: speciaal tarief Brieven onder nummer 50 ct. extra 2002 Telegram-adres: „ECHO" (Van onze verslaggever) WAALWIJK - De dezer dagen gereedgekomen parkeerplaats aan de Wilhelminastraat te Waalwijk betekent een verruiming van de parkeer- mogelijkheden in het centrum van de stad Waalwijk. Maar liefst 92 par keervakken zijn er op dit nieuwe openbare parkeerterrein gecreëerd. Daar bij geteld de ongeveer 60 plaatsen op het terrein naast de Kombi, tegen over het postkantoor aan de Grotestraat, maken dat het huidige parkeers- bestand voor de het centrum bezoekende automobilisten meer perspek- tieven biedt. De nog met zand bedekte parkeerplaats aan de Wilhelminastraat toont (nog) een tamelijk verlaten aanblik. Op de achtergrond de St. Janskerk. In de toekomst zal door de uitvoering van het Waalwijkse city-plan de par keerplaats naast de Kombi gaan ver dwijnen. Het parkeerterrein aan de Wilhelminastraat is nu reeds de ver vanging daarvan. Deze voorheen voor een groot deel braakliggende en met wat beplanting begroeide grond is in opdracht van de eigenaresse, de ge meente Waalwijk, in korte tijd in 'n stenen plein omgetoverd. Overigens is er nog geen verlichting aange bracht. Het gemeentebestuur is er zich van beivust dat dit eveneens op korte termijn dient te gebeuren. Van gemeentezijde werd bovendien meegedeeld dat de uitvcering van de aanleg van parkeerhavens aan en de doorvoering van het éénrichtingver- keer in de Grotestraat tot de eerste onderdelen van de realisering van het verkeerscirculatieplan zullen beho ren. Ook noemde men de parkeer voorzieningen in de nieuwere woon wijken zoals Groenewoud cn Bloe- mencord goed. Echter in de langer bestaande oudere wijken zijn neg wel enkele voorzieningen nodig. Bij de te nemen parkeermaatregelen is daaraan in het verkeerscirculatie plan uitvoerig aandacht besteed. De ze maatregelen zullen, als de situaties dat vereisen, ingrijpend zijn omdat de stroomfunkties van de hoofdwegen op de eerste plaats staan. Er moet ge streefd worden naar een zo ruim mo gelijk doorrijprofiel en zo weinig mo gelijk storende verkeersbewegingen zoals bijv. in- en uitritten en parke rende voertuigen. Immers de toename van zowel het rijdend als het rustend verkeer op het bestaande rijweg-op pervlak veroorzaakt steeds meer kon- fliktsituaties. Waar vroeger voor bei de voldoende ruimte was, ontstaan nu moeilijkheden, omdat deze zelfde ruimte niet meer voldoende is voor beide. Daarom stelt het verkeerscir culatieplan dat het rustend verkeer beïnvloed kan worden door parkeer maatregelen. In verband met de ligging van de par keerplaats ten opzichte van de plaats van bestemming van de automobilist wordt een onderscheid gemaakt tus sen lang- en kortparkeerders. Onder langparkeerders kan men verstaan de automobilisten welke op de betref fende trajekten wonen en niet op eigen terrein pafkeren, of degenen, die zakenbezoeken moeten afleggen of meerdere winkels bezoeken. Bij kortparkeerders moet gedacht worden aan bijvoorbeeld in- en uitstappen resp. laden en lossen of aan bezoe kers van één of twee winkels. De aan vaardbare loopafstand tussen par keerplaats en bestemming zal bij de langparkeerders groter kunnen zijn dan bij de andere groep parkeerders. Voor de eerste groep zijn daarom op max. 300 m. loopafstand parkeerter reinen beschikbaar, waarop geen be perkingen liggen ten aanzien van de gebruiksduur. Voor de kortparkeer ders zal voldoende aantrekkelijke par keergelegenheid beschikbaar komen in parkeerhavens of -terreinen. Om echter langparkeerders van deze par keergelegenheid te weren, zullen op deze plaatsen beperkingen in de vorm van een maximale tijdsduur ingevoerd worden. Bij de nog uit te voeren totale rekon- struktie van de Grotestraat kunnen 131 parkeerplaatsen worden gereali seerd worden. Deze totalen bedragen voor 't trajektgedeelte Verwielstraat- Kerkstraat ca. 35 parkeerplaatsen, voor Kerkstraat-Emmikhovcnsestraat 20 vakken, in de Kerkstraat en de Hugo de Grootstraat cn op de Ge dempte Haven tenminste 75 vakken, voor het trajektgedeelte Emmikho- vensestraat-Markt 19 parkeerhavens, op een terrein achter de Hooisteeg ca. 150 auto's en in het trajektgedeelte Hertog Janstraat-Putstraat ca. 41 vakken. Alles bij elkaar genomen staat er in Waalwijk op het gebied van de parkeervoorzieningen ondanks de nu klaargekomen parkeerplaats voor langparkeerders aan de Wilhel minastraat nog heel wat te gebeuren. Op 7 september a.s., zal de heer J. M. M. Tendijck, directeur van Het Brabants Orkest, de 60-jarige leeftijd bereiken. De heer Tendijck heeft, om gezond heidsredenen, gemeend zijn werk zaamheden te moeten verminderen, en derhalve besloten per diezelfde datum zijn directeurschap, dat hij dan precies 20 jaar heeft bekleed, neer te leggen. Hij zal echter advi seur van het Bestuur van Het Bra bants Orkest blijven. Op zaterdag 12 september a.s. zal er gelegenheid zijn om afscheid te ne men van de heer Tendijck als di recteur van Het Brabants Orkest. Deze afscheidsreceptie vindt plaats in „Chalet Royal", Wilhelminapark 1 te 's-Hertogenbosch, van 16.30 tot 18.30 uur. Op zondag 6 september hoopt prins Claus der Nederlanden zijn 44ste verjaardag te vieren. De po pulariteit van de prins is nog steeds stijgende. Negatieve uitlatin gen aan zijn adres behoren geluk kig tot het verleden. In de afgelo pen jaren is gebleken dat de keuze van onze kroonprinses juist is ge weest. Dit konden we heel goed consta teren tijdens een onlangs gehouden televisie-intervieuw dat in een on gedwongen sfeer verliep. De prins gaf blijk een duidelijk inzicht te hebben en toonde een intens mede leven mat het wel en wee van Ne derland. Zijn werk, het zeer brede terrein van de ruimtelijke ordening, draagt er toe bij dat hij met veel personen in kontakt komt en geeft hem de volle gelegenheid zijn talenten te ontplooien. Zijn diplomatieke erva ring is hem hierbij zeker van dienst. Het viel op hoe goed de prins de Nederlandse taal al onder de knie heeft. Hij denkt zelfs Nederlands. Prins Claus vertelde zich in Neder land helemaal thuis te voelen en met hem, zien wij de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. (Van onze verslaggever) WAALWIJK Voor de mees te mensen zit de vakantie er weer op. De Zomerdrukte is voorbij en de reisbureaus werken al weer aan het win- terprogramma. Zo ook bij het Waalwijkse reisbureau Ruys Co., waar we ons licht eens gingen opsteken over het af gelopen reisseizoen. Uit de reacties van de bezoekers op dit gecombineerde V.V.V.- Ruys-kantoor is wel gebleken dat veel bewoners uit de Langstraat één deel van de vakantie in het buitenland en een deel in eigen land hebben doorgebracht. Steeds meer vakantiegan gers laten hun reizen verzor gen door een reisbureau. Dat blijkt wel uit de boekingscij- fers die Ruys op tafel legde, maar die ongetwijfeld ook an dere reisbureaus kunnen aan tonen. Natuurlijk gaat de voorkeur van de meesten uit naar een ANVR-bureau. Dat is, gezien de recente ontwik kelingen met vele gestrande reizigers ook wel te begrijpen. In de eerste drie maanden van dit jaar - de periode waarin de meeste zomerreizen wor den besproken noteerde Ruys Co. 35% meer boekin gen dan in 1969. De grote trekpleister was ook dit jaar weer Spanje. Ma jorca en Torremolinos, aan de Spaanse zuidkust, waren in. Op de tweede plaats staat Joegoslavië, terwijl ook de busreizen (met veel ouderen voor Lourdes) het goed doen. Voor een korte trip blijkt En geland - met vliegtuig of de boot - in te zijn. Cruises zijn er in Waalwijk niet veel ge boekt. De kostenfaktor speelt hierbij natuurlijk een belang rijke rol. Een absolute topdag was 10 juli. Voor deze ver trekdatum waren alle reizen uitverkocht. het voorzichtig uit te druk ken, bijzonder gunstig. Om 'n indruk van de prijs te geven: 15 dagen all-in vanaf 369,- tot 475,-. FIT heeft verder nog een wintersportgebied in de Spaanse Pyreneeën. Nu steeds meer Nederlan ders de mogelijkheid hebben tot het nemen van een tweede vakantie komen ook de win tersportreizen meer in de be langstelling. Touroperator FIT propageert Bulgarije. Het ge bied dat men daar heeft uit gezocht voldoet aan vier voor name eisen: de sneeuwzeker heid is groot (hoogte 1800 m), het is er niet druk, zodat skiërs alle ruimte hebben, de hotels voldoen aan de hoge eisen en de prijzen zijn, om Wie de FIT-reisgids pakt ziet staan 1 1 3. Om u uit de droom te helpen, wie een winterreis boekt naar de Spaanse zonnekust (ook in de winter een heerlijke tempera tuur) boekt 3 weken en be taalt er slechts 2. Wie vier weken wegblijft betaalt er drie. Bovendien mag een echt paar dat een reis naar appar tement Bonanza boekt een zoon of dochter tot en met de leeftijd van 5 jaar gratis mee nemen. De FIT-reizen gaan naar alle delen van Spanje. Wie wat exclusiefs wil (en hier geldt 1 1 2) moet de Canarische eilanden eens bezoeken. Ook Centouri-Sunliner heeft een leuke wintertroef: Agadir in Marokko. Men kan hier on dermeer een rondreis van ma ken. Natuurlijk heeft ook Centouri Spanje, veel over winteringsmogelijkheden. De ANVR-reisbureaus kunnen 'n goede voorlichting geven over vakantiemogelijkheden in de winter. WELVAART NOODZAAK WELZIJN HOOFDZAAK Het is helemaal van onze tijd om lid te zijn van een "kritische" groep. Die groep kan dan een kritische stam zijn of een kritische academie of een kritische universiteit of een kritische gemeente; in ieder geval stelt men zich kritisch op tegenover onze samerdevng waarin het schijnbaar allemaal niet zo best zit. De felsten onder deze critici vinden zelfs, dat we toe moeten naar een "alternatieve" maatschappij, waarin de gevestigde orde omver moet om plaats te maken voor iets compleet nieuivs. Wat is er aan de hand? Stammend uit een bar armoedig verleden, is de mens opgegroeid met een honger naar materieel bezit: brood op tafel en een dak boven je hoofd. Maar de drang naar bezit is de mens naar het hoofd geslagen; zozeer dat hij is gaan denken, dat dit bezit doel op zichzelf is. En het werd een onuitgesproken vanzelfsprekendheid dat de mens IS wat hij HEEFT. Op basis van die overweging hebben we een maatschappij gebouwd, die beheerst wordt door geld en macht en economische rendabiliteit. En toen de mens in zijn primaire behoefte was voorzien, hebben wij hem schijn- behoeften aangepraat; want wilden wij toch blijven produceren, dan moesten anderen consumeren. En zo is het gekomen, dat wij ons nog steeds blijven doodwerken: nu niet meer om de échte nood te over winnen, maar om de machthebbers uit het verleden hun industrieel machtsapparaat overeind te helpen houden. Hiertegen richt zich het kritisch verzet. Tegen deze bezitscultuur zeggen de kritische groeperingen duidelijk "nee". En het gaat haar dan niet om aanpassingen of verbeteringen: het gaat haar om een totale ommekeer, een alternatief t.a.v. de bestaande orde. Men gaat op zoek naar een nieuwe maatschappij, waarin niet het geluk van enkelingen maar dat van alle mensen veilig wordt gesteld. Het uit gangspunt is duidelijk niet meer het bezitmaar iets wat verband hout met dienstbaarheid en gelukkig zijn van binnen uit. Ik denk, dat het allemaal ook iets te maken heeft met christendom dat met de mond ivordt beleden en christendom dat met de daad wordt waar gemaakt. L. van Berkel Voor hot komende winterprogramma heeft het NVV afdeling Waahvijk- Drunen weer een aantal aktiviteiten opgezet, welke weer een bewijs vor men van de grote werklust van het bestuur. De vorig seizoen begonnen instuifavonden, welke in een grote belangstelling stonden, worden niet al leen voortgezet, maar zullen nog meer inhoud krijgen. Naast de gebrui kelijke informatie, welke er gegeven worden, ligt het in de bedoeling, ook regelmatig een korte bespreking te houden over een onderwerp, weik op dat moment in de belangstelling staat. Dit kan van alles zijn b.v. een be drijfssluiting, een moeizaam verlo- penden CAO onderhandeling, onder wijsvraagstukken, de buitenlandse ar beiders, enz. Verder zal op de eer ste instuifavond begonnen worden met een rikcompetitie. Hieraan kan worden deelgenomen door elke be zoeker of bezoekster van de instuif avond en gaat over een ronde van twintig giffen. Deze competitie duurt tot en met de instuifavond van mei 1971, te begin nen op 8 september a.s. De eerste prijs bestaat uit een waardebon van 75,de tweede prijs een waarde bon van 50,- en de derde prijs een waardebon van 25,-. Verder elke avond een dagprijs. Deze avonden vinden plaats elke tweede dinsdag van de maand in de zaal van café J. Passier, Antoniusstraat 5 te Waal wijk. Grote aandacht zal worden geschon ken aan de scholing en vorming van kader en leden. Diverse cursussen en ontwikkelingsavonden staan op het programma. Teneinde de democratie meer gestalte te geven en de belang stelling van de leden te doen toene men, zullen de vergaderingen van de Bestuurdersbond voortaan voor de le den van al de bij het NVV aangeslo ten bonden toegankelijk zijn. Ieder lid ontvangt binnenkort een boekje waarin de data van alle bijeenkom sten vermeld zijn. Tevens zullen hier in de namen en adressen van de be stuursleden, alsmede de diverse com missieleden worden vermeld. Ofschoon er in 1969 een bijzonder grote ledenwinst is geboekt, n.l. een vooruitgang van 16% en terwijl in 1970 vanaf 1 januari tot 30 juni reeds een winst van 24% kon wor den gemeld, zal in het komende sei zoen grote aandacht aan de propa ganda worden besteed. Er is een spe ciale propaganda-commissie in op richting, welke op moderne wijze de ze propaganda wil gaan voeren. Men hoopt op deze manier spoedig de dui zend leden te halen. De hulp bij het invullen van belastingformulieren, is de voorbije jaren een groot succes ge weest. Daarom zal deze service cok gehandhaafd blijven, zedut wederom de ledèn hiervan kunnen profiteren. Uit bovenstaande moge blijken dat 't NVV hier ter plaatse zeer aktief is, waaruit de grote werfkracht mogelijk verklaart wordt. Dat ondanks al deze aktiepunten de belangenbehartiging, centraal blijft staan spreekt eigenlijk vanzelf. ZONNEWIJZER AFGERUKT De zonnewijzer die 'het plantsoen tje aan de Kerkstraat sierde is ver dwenen. Een al te overmoedige ker- misvierder had er kennelijk plezier in de tijdmeter af te rukken Het object van deze maar matig te waar deren grap werd later uit het Zui- der Afwateringskanaal even voor bij de brug opgevist. KIND AANGEREDEN Een zoontje van de familie de Cloe uit de Wilhelminastraat is door een auto aangereden waarbij het ondermeer verwondingen aan het hoofd opliep. Het kind liep vanuit een uitrit bij De Statie de weg op. De bestuurder van de wagen merk te door de beplanting ter plaatse 't kind te laat op en kon een aanrij ding niet voorkomen. WASPIK VERLOOR DE GENERALE De laatste oefenwedstrijd voor de competitie heeft Waspik geen winst opgeleverd. Als tegenstander fun geerde de derde klaser Madese Boys dat in de aanvalslinie meer stoot kracht bleek te bezitten dan Was pik. Tot aan de 16 meterlijn was het aanvalsspel van Waspik zeer zeker niet minder dan van Made maar de afwerking liet bij Waspik te wen sen over. Na een openingstreffer van Made maakte Jan Broeders ge lijk, maar na een 1—2 ruststand won Made uiteindelijk met 13. Zondag speelt Waspik haar eerste competitiewedstrijd op eigen terrein tegen Chaam.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1970 | | pagina 5