waaLwijkse en UnqstRAAtse counant Uitgaan in het weekend Apollo Belga - Bar stadsschouwburg tilburg DRUNEN Hoe laat is hel Kijk op uw Fris horloge! El Terresio Roesfelberg „de Put" Sprang-Capelle p R S A/\A HORi-oees bu; I K VERHULST wm. Zoekt U een complete hengel- sportuotrusting Loon op Zand Fa. JOH. VOS en Zn, Elshout Capelle DONDERDAGAVOND 3 SEPTEMBER 93e JAARGANG No. 71 vAn het Zuióen Uitgever: Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredakteur: JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Losse nummers 20 cent Abonnement p. week (0,33+ 2 ct. inc.k.) ƒ0,33 p. mnd. (1,45 10 ct. inc.k.) ƒ1,55 D. kwrt. (3,95 10 ct. inc.k.) ƒ4,05 ).kwrt. p.post ƒ4,75 bij girobetaling Advertentieprijs: 15 cent per mm Contractadvertenties: speciaal tarief Brieven onder nummer 50 ct. extra Opgericht 1878 Bureaus: Waalwijk, Grotestraat 205, Tel. 04160-32621-32746 - Kaatsheuvel, Dr. van Beurdenstraat 8, Tel. 04167-2002 Telegram-adres: „Echo" SLAG DER GIGANTEN, een formidabele oorlogsfilm. Majoor Heston heeft, op bevel van Generaal Moore, vier kapiteins uit gekozen voor een geheime comman do-actie in Nazi Duitsland. In het vliegtuig dat hen naar Duitsland brengt voegt zich een zesde man, Truniger, bij de groep van vijf; de Amerikanen, behalve Heston, wan trouwen hem. Het plan de campagne dat zij tot uitvoer moeten brengen is in zes onderdelen verdeeld, en iedere man kent uitsluitend zijn eigen gedeelte. De mannen verlaten met hun para chutes het vliegtuig. Na een eerste treffen met de Duitsers overvallen de zeven mannen een trein, waarbij ze de officieren bevrijden die be trokken waren bij de door Rommel geënsceneerde aanslag op Hitier. Dan verdwijnt Truniger - wij vin den hem terug bij Rommel, die hij, uit naam van de Amerikanen, aan biedt clandestien Duitsland te ver laten. Rommel weigert, zelfs als is hij tegen de oorlog van Hitier. OM HALF EEN OP DE REEPERBAHN Hannes Teversen, voormalig kapi tein, wordt na acht jaar uit het tuchthuis ontslagen, waai'in hij te recht gekomen was op beschuldi ging van moord op de vrouw van zijn vriend Christof Lauritz. Zijn te rugkeer in de maatschappij blijkt moeilijk, maar Teversen is vastbe sloten zich te rehabiliteren. Van zijn vriend Pitter Pittjes hoort hij van het bestaan van een soort syndicaat, een groep menen die on der bedreiging beschermingsgeld aannemen van bar- en kroegen-ex ploitanten, en van een jeugdgroep, de „Wild Lions", die bij de verdo vende middel-handel betrokken TERREUR IN AMSTERDAM Een machtige internationale orga nisatie treft voorbereidingen om op misdadige wijze Amerika te sabo teren. Dit plan wordt gefinancierd door Lamas, de belangrijkste aan deelhouder van een plasticfabriek in Amsterdam, waar echter in het geheim „Synchron 2" wordt ver vaardigd, een verraderlijk verdo vend middel dat de verslaafde van zijn wilskracht berooft en, bij toe diening van een grote dosis, dodelijk is. De opzet is „Synchron 2" te ver werken in kauwgom, chocola en dergelijke, als het plan lukt, zullen de toekomstige leidinggevende klas se en de strijdkrachten van de V.S. uit nauwelijks meer dan zwakzin nigen bestaan, en zal de macht in handen van Lamas en zijn organisa tie vallen. HET VUURDRAAK-MYSTERIE Fathom Harvill maakt een tour nee door Spanje met een groep pa rachutisten, die demonstraties ge ven. Ze wordt op een 'beleefde ma nier ontvoerd door Kolonel Douglas Campbell en Timothy Webb, die be weren spionnen te zijn voor de Ge- alliëerde Strijdkrachten. Zij zijn op zoek naar de Vuurdraak, een appa ratuur die verloen is gegaan boven zee en waamee men via een electro- nische impuls een waterstofbom tot ontploffing kan brengen. Zij halen Fathom over hen te hel pen en op zoek naar de Vuurdraak springt Fathom per parachute uit een vliegtuig boven de villa van Peter Merriweather, sticht brand in het jacht van de gladde Sergei Serapkin, maakt een adembenemen de tocht in een raceboot, wordt aan gevallen door een woedende stier en uiteindelijk gered door Merriwea ther. Dansliefhebbers en dansliefheb- sters kunnen zaterdag- en zondag avond in El Terreno in Kaatsheuvel terecht. Een eigen disc-jockey zal de muzikale geluiden uit de installaties laten rollen zodat er weer sfeer en volume verwacht kan worden. Ook hier dus in het komende weekeinde twee maal een disco-bal! Het is niet de eerste keer dat The Ilush de animo voor de Roestelberg te Waalwijk enorm gestimuleerd heeft. Ook zondagmiddag zal deze beat- en showgroep trachten een muzikaal repertoir ten gehore te brengen dat er wezen mag. Het ge zelschap zal dit tussen 2 en 6 uur 's middags doen. dag in het middelpunt van een gro te belangstelling kunnen staan. Za terdagavond speelt in het Lido het in heel Nederland bekende Duke City Sextet. Ook nu weer met zang \an Bob Smit. Zondag wordt gedanst bij de popu laire band The AU Stars, die hun zanger John Davis eveneens node kunnen missen. „In Loon op Zand zal dit weekend niet 'live' door een band in Loon op Zand gespeeld worden. Toch zullen er veel muzikale num mertjes gepresenteerd worden. De ze komen van de zwarte schijven' in de zaal Napoleon van bar „Belga" te Loon op Zand, waar zowel vrij dag- als zaterdagavond en zondag middag een disco-bal plaatsvindt. Wat al zo vele weekenden in het Lido te Waalwijk met succes als muziekprogramma gebracht wordt, zal ook komende zaterdag en zon- „De Put" in Waalwijk legt geen beperkingen op wat betreft het hou den van disco-bals. Met ingang van 1 september j.l. kan men voortaan elke avond in De Put terecht. Het lijdt geen twijfel dat hier beslist wel een bepaalde aantal mensen blij om zal zijn. Het schept in elk geval wel perspektieven voor niet alleen de weekends, maar ook voor door-de- weekse dagen. Vrijdag 4 september presenteert Rients Gratema de landelijke pre mière van zijn nieuwe programma „De Knollentuin". Op zaterdag 5 september de „schouw"burgdag. Dit is een open dag met o.a Swiebertje en Bromsnor, Jeugddrumband „De Groeseindse Jagers", Toneelwerk groep „Proloog", Operagezelschap „Forum", Pantomine-Theater „Ca- roussel", Theater „Klank en Beeld", Kabaret „Neerlands Hoop in Bange Dagen", Martine Bijl, Folkgroep „Heating", Improvisatie onder lei ding van Berend Boudewijn, Rot terdams Dans Centrum enz. De toe gang is gratis. Zondag om 14.00 uu de VARA Drive-in Discotheek met Mode-Ex plosie en „Poco and the Formation". DOKTERSWEEKENDDIENST Vanaf zaterdagmorgen 11 uur tot maandagmorgen 8 uur uitsluitend voor spoedgevallen in het weekein de van 5-6 september. Dr. Verhaak, Wolfshoek 54, tel. 223. JAARVERGADERING RKDVC Maandagavond- 31 augustus had in Café de Sport de jaarvergadering niaats voor alle leden van RKDVC. Bij de opening kon voorzitter Din- kelaar een groot aantal leden wel kom heten. De jaarverslagen van senioren, junioren en veteranen ge tuigden alle drie van een niet on gunstig jaar. Vooral bij de junioren, waar een aantal kampioenen waren. De kasverslagen van senioren en junioren toonden allebei een batig saldo. Het 25-jarig bestaan werd nog eens besproken in de vorm van hulde.en dank aan de feestcommis sie. De drie aftredende bestuursle den, de heren L. v. d. Geld, M. Brok en A. Leytens werden herkozen. Zo ook de technische commissie -be staande uit M. Brok, A. Schapen donk en F. Smits. Op deze vergade ring werden ook de leden die 25 jaar lid zijn van RKDVC gehuldigd. PRISMA PRISMA* PRISMA' gouden dameshorloge gouden dameshorloge gouden dameshorloge met gouden band 485.- met gouden band 485.- met gouden band 375.- (andere modellen reeds vanaf 335.-) J. IV. Tel 04160-34681 GROTESTRAAT 260, WAALWIJK Het bestuur had hiervoor echte zil veren speldjes laten maken. N'a 'n toepasselijke toespraak kon tijdens de vergadering aan 28 leden een speldje worden uitgereikt. De heid aan de betrokken leden wor den overhandigd. Van de rondvraag werd geen bijzonder druk gebruik gemaakt. De voorzitter kan bij de sluiting van deze geanimeerde ver gadering dan ook zeggen dat men het bestuur niet moeilijk had ge maakt. Hij hoopte dat ook het ko mende seizoen weer dezelfde sa menwerking zou zijn en dat door de inspanning van alle leden weer de nodige goede resultaten behaald zullen worden. HONDENCLUB DE VERDEDIGER Op de te Dinther-Heeswijk gehou den politiehonden wedstrijd behaal de de heer Harrie Smits met zijn hand Zorro de Huub v. Veghel wis selbeker met 298 punten. Dit is de derde keer dat deze beker n Dru- nen komt. Doordat de heer A. v. d. Lee deze ook al twee keer gewon nen heeft, 'n Mooi succes voor „De Verdediger" en vooral voor de heer Smits met zijn hond Zorro. FC DRUNEN Hoewel het nieuwe terrein nog niet officieel geopend is, zal FC Drunen toch zondag op het nieuwe veld spelen nl. het eerste elftal te gen Berkdijk 2. Aanvang 14 30 uur. Het 2e tegen RKC uit Waalwijk om 12.00 uur. Het 4e tegen SC Elshout 3 aanvang 14.30 uur. terwijl het 3e op bezoek gaat bij RWB 6 te Waal wijk, aanvang 12.00 uur. TONEELVERENIGING ONA De Drunense Toneelvereniging ONA heeft voor de komende win ter het toneelstuk „Kleine kinderen worden groot" in studie genomen. Het is van schrijver Noël Langley, een blijspel in 3 bedrijven vertaald door Gerard Rekers. De opvoering zal plaats vinden op 8 en 9 januari 1971. Vanzelfsprekend zullen die avond Thomasvaer en Pieternel met hun tradionele nieuwjaarswens weer aanwezig zijn. ACCD ORGANISEERT AUTO-CROSS Zondagmiddag a.s. organiseert Autocrossclub Drunen een grote autocross. Deze ongeveer een jaar bestaande vereniging, is zeer actief. De autocross vindt plaats op een terrein aan het oude Sempke. Om 2 uur zal Burgemeester Stieger de cross openen. 6o Inschrijvingen zijn tot op heden binnen waaronder zich bevinden H. Fortuin, winnaar van Oud-Heusden, de kampioen van Genderen D. Hoevelaken. Er is een zeer druk programma af te werken, in de pauze zullen de jongste cou- UNO ANIMO GAAT FEESTELIJK VAN START Inderdaad gaat Uno Animo een feestelijk voetbalseizoen in. Haar nieuwe tribune welke mogelijk is geworden met medewerking van gemeente- en overheidssubsidie wordt zondag a.s. voor de aanvang van de wedstrijd Uno Animo-Made- se Boys geopend door de burge meester. Beide Loonse Harmonieën zullen hierbij hun opwachting ma ken De opening heeft plaats om half drie. SPORTZAAL Nu de sportzaal gereed gaat ko men zullen de gymnastiekoefenin gen kunnen gaan beginnen. De Sportvereniging „Sport Staalt Spie ren" zal op dinsdag 8 september haar eerste oefeningen gaan houden. Zij hebben groepsgewijs plaats voor kinderen en dames en beginnen om 5 uur n.m. De officiële opening laat echter nog wel enige weken op zich wachten, Wees slim KIJK EERST BIJ DE VAKMAN. SPRANG-CAPELLE Hoofdstraat 37 tel. 04168 - 326 (b.g.g. 474) daar nog niet alle werkzaamheden zijn gereed gekomen. Een program ma hiervoor wordt opgemaakt en volgt later. In elk geval de eerste stap voor de lichaamlijke opvoeding in Loonopzand is gezet met deze pracht aanwinst, waarnaar immers zc lang is uitgezien. OMBOUW VERWARMING De verwarmingsinstallatie van de sporthal zal worden omgebouwd om gébruik te kunnen maken van gas, in plaats van zoals tot op heden olie verwarming. Het hiervoor benodigde krediet bedraagt 1500,-, terwijl men uitgaande van de cijfers van 1969 met gasverwarming nog voordeliger uit is dan met olieverwarming, het geen in dat jaar een voordeel opge leverd zou hebben van 1400,-. FEL DEBAT Bij het voorstel van 'b. en w. tot ver hoging van het krediet ten behoeve van de aanpassing van de Capelse haven aan de Delta-werken ontstond een fel debat tussen de voorzitter en de heer D. de Bie die er zijn onge noegen over uitsprak dat er een groot verschil was tussen het bedrag waar voor de laagste inschrijver had inge schreven en de begroting die gemaakt was door de Kon. Ned. Heide Mij. In verband met de meerdere kosten die deze werkzaamheden vergen was alsnog een extra krediet nodig van 173.400,-. Wegens uitlatingen van de heer De Bie zag de voorzitter zich genoodzaakt om deze het woord te •ontnemen. 25 JAAR GETROUWD Het echtpaar burgemeester M. van Prooijen-van den Broek, wonende Ju- lianalaan 6 hoopt op zaterdag 19 sep tember hun 25-jarig huwelijk te her denken. Op die dag is er gelegenheid tot feliciteren in het cultureel centrum reurs van Nederland op brommers hun prestaties leveen. Ongeveer 25 eigen leden zullen ook aan de cross deelnemen. VERGADERING DDE 2002 Maandag 31 augustus had D.D.E. 2002 een vergadering uitgeschreven voor alle leden. De vergadering v/erd geopend door de voorzitter, de heer N. v. Huiten uit Elshout. Allereerst werden mededelingen ge daan over het gesprek met de bur gemeester over de préadviezen. Daarna over het verzenden van de brieven naar alle raadsleden inzake het kandidaatstellen voor de wet houderszetels. Daarna werd een nieuwe bestuur gekozen daar de voorzitter de heer N'. v. Huiten en 2e secretaris de heer T. v. d. Hoven aftraden. Het nieuwe bestuur is: voorzitter W. Molenbrugge; secre taris H. Walters; penningmeester J. Dinkelaar; nieuw bestuurslid H. Palte; bestuuslid N. de Gouw. Daarna werd de rondvraag gedaan waaruit verschillende suggesties van de leden naar voren gekomen zijn. En over de commissies waarin D.D.E. vertegenwoordigd zou wil len zijn, zoals woningcommissie- stadsgewest, straatnamencommissie. En tevens over de wethouderszetel waarbij nogmaals uitkwam dat DDE 2002 die nog niet wilde. Het nieu we bestuur van D.D E. 2002 wil als nog een gesprek met de burgemees ter over de préadviezen. SC ELSHOUT Zaterdagmiddag speelt SC Elshout A tegen Berkdijk 6, aanvang 15.30 uur. SC Elshout B tegen RKDVC 14, aanvang 14.3Cf uur. Zondag SC Elshout 1 tegen FC Dru nen 14.30 uur.; Elshout 2-Baardwijk 7; SC Elshout 3 gaat op bezoek naar FC Drunen. VERGADERING Zaterdagavond 5 september algeme ne vergadering O: L. Vrouw Schuts in Café Pulles, aanvang 20.3q uur. Zidewinde van 4 tot 6 uur. Het zal de burgemeestersfamilie op deze dag ongetwijfeld niet aan belangstelling ontbreken. JAARVERGADERING De supportersvereniging van SSC zal a.s. vrijdagavond in het clubhuis bij café 't Bruggetje een ledenvergade ring houden. Diverse punten zullen op deze vergadering in behandeling komen. Het bestuur verwacht, dat de leden tijdig aanwezig zullen zijn. Aan vang 8 uur. LEDEN VERGADERING BESTUURDERSBOND In zaal Pruijssers hield de bestuur- dersbond van het NVV afd. Sprang- Capelle 'n ledenvergadering die goed werd bezocht. In zijn openingswoord deelde de voorzitter, de heer Kom- mers, mede dat men tijdig de plan nen voor het a.s. winterseizoen dien de te bespreken. Spreker sprak er zijn ongerustheid over uit, dat in de schoen- en lederindustrie zoveel be drijven gaan sluiten hetgeen 'n wei nig hoopvol teken is. Gelukkig kun nen de werknemers zich al spoedig in andere bedrijven plaatsen, zodat de financiën geen nadelige rol zullen spelen. Hierna werd de agenda be sproken van de districtsvergadering, te houden op zaterdag 5 september a.s. te Tilburg. Besloten werd verder om ook dit jaar weer een St. Nico- laasfeest te organiseren voor de kin deren der leden, aangesloten bij de plaatselijke afdelingen van het NVV. Daartoe werd een comité samenge steld, waarin zitting zullen hebben de dames mevr. van Suylekom, mevr. v. Helden en Timmermans, alsmede de heren Kommers en De Vries. Tot be sluit besprak men de propaganda voor het NVV. Getracht zal worden de voorzitter van het NVV, de heer KIoos, aan te trekken, om deze win ter in Sprang-Capelle een propagan- da-avond te houden voor de organi satie. BAZAR SSC Een dezer dagen vond de installatie plaats van het bazar-ccmité, hetwelk zich ten doel zal stellen om SSC aan de nodige geldmiddelen te helpen ter realisering van de op stapel staande plannen. De voorzitter van SSC, de heer van der Mast, sprak er zijn vol doening over uit, dat de personen, die waren aangezocht om in dit co mité zitting te nemen allen hun be noeming hadden aangenomen. In het kort schetste de heer van der Mast de bedoeling deze bazar. Spreker deelde mede, dat de vereniging plannen op stapel heeft staan, waarvoor men thans nog niet de nodige geldmidde len voor heeft. Reeds veel heeft onze vereniging gedaan om de accommo datie van het terrein op dat peil te brengen, die een 2e klasser waardig is. Ik denk hierbij aan de tot stand- koming van onze kantine, waarvoor wij alle medewerking van de leden hébben ondervonden, hetwelk ik des tijds had met onze verslaggever, de heer Kommers, deelde deze mij mede, waarom organiseert u geen bazar voor datgene wat u nog van plant bent? Wij hebben deze aangelegenheid daarna op onze bestuursvergadering besproken en men was van mening, dat men het voorstel van de heer H. Kommers zeker diende uit te voeren. Wij hebben toen een aantal personen aangezocht en het verheugt mij thans u als zodanig te kunnen installeren. Gaarne spreek ik de hoop uit, dat de ze bazar zal mogen slagen, zedat wij als bestuur onze plannen ten uitvoer kunnen brengen. Na de woorden van de voorzitter wer den terstond enkele voorbereidingen getroffen, o.m. het indelen van de di verse wijken, waarbij men door een persoonlijk contact met de ingezete nen in doze wijken zal trachten de eerste nodige gelden voor de organi satie deze bazar bijeen te brengen. Gesproken werd ook over de zgn. kindermiddag van deze bazar. Voor de kinderen zal men deze bazar zo aantrekkelijk mogelijk maken. De heer Kommers deelde nog mede, dat het noodzakelijk was, dat het comité beschikte over een goede secretares se. Op zijn voorstel werd besloten daarvoor aan te zoeken mevr. v. Suy lekom. Tot slot werd alsnog het besluit ge nomen de inwoners van Sprang-Ca pelle middels een huis aan huis cir culaire in kennis te stellen van deze plannen, die SSC heeft en hun vol ledige medewerking te vragen om me de te werken tot het welslagen van deze bazar. SCHAAKCLUB DE VRIJE PION Het nieuwe schaakseizoen staat voor de deur. De bekende Sprang-Capelse vereniging, die gedurende een aantal jaren in de clubcompetitie met twee gecombineerde teams met Waalwijk samen speelde, zal dit jaar weer met een eigen tiental in de tweede van de vier klassen uitkomen en men mag verwachten, dat ze hierin ook weer, zoals voor de combinatie, een goed figuur zal slagen. Zoals gebruikelijk wordt bij het begin van het schaak seizoen een ledenvergadering gehou den, waarna nog geschaakt zal wor den. Eventuele belangstellenden zijn hartelijk welkom op de clubavond die op maandag a.s. is in het Stations koffiehuis van de heer Pruijssers bij het station Nieuwevaart. Gezien de talrijke nieuwe medeburgers in de ge meente, waaronder ongetwijfeld vele schaakliefhebbers zullen zijn, worden oök dit jaar weer talrijke nieuwe le den verwacht. Het schaakseizoen be gint maandag 6 september a.s. PV DE LUCHTVAART Vanuit Vilvoorde hield de PV De Luchtvaart een wedvlucht waarvan de uitslag was: A. Ramsteyn 1 9; H. v. Campen 2 3; J. van Oosterhout 4 40 46; B. Pols 5; J. Nieuwenhuizen 6 8 duyn 10; A. Tactor 11 22 32 36 39; 27 38; H. de Jong 7 26 34; J. Ver- D. de Jong 12 35; P. Rutters 13 23 44; B. van Campen 14; H. Verduyn 15; H. Dalmeyer 16; A. van Ooster hout 17 18; P. Nieuwenhuizen 19 20; J. Verduyn 21 24; A. Stam 25; W. de Rooij 28; G. Treffers 29; B. van Pelt 30 31; comb. Daku 33 45; H. van Campen 41; H. Veruyn 43; P. Netten 47; R. van Raamsdonk 48 50; E. Haverhals 49. Voor a.s. zondag staat een wedvlucht op het programma vanuit Chateau- roux en St. Ghislain, resp. 591 en 159 km. Inkorven op de bekende tij den in clublokaal De Witte Brug. --- Aan ons vorig bericht omtrent d bezetting van de Indonesise am bassade in Rijswijk, hebben we al leen nog toe te voegen, dat na over reding door de president der Zuid- Molukkers en him dominee de be zetters, 32 in getal, zich aan de po litie hebben overgegeven. Niemand der gijzelaars bekwam enig letsel. In de Tweede Kamer heeft de mi nister-president een verklaring af gelegd en is druk gedebatteerd. Op koning Hoessein van Jorda nië is voor de tweede maal in 3 maanden een aanslag gepleegd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1970 | | pagina 9