f ïöoo aars- tn feu KRÏEGER, Steeds Voorhanden: ÖS PuikeDeventerBoter, fiasthuisstraat A 111, Zalt-Bommel. J. DIECKMANN Het depót der Origineele NAAIMACHINES Singer Maatschappij, „1 Her Gorman's Pale Ale, Vucfcra S'ÏOV.T.1 H. G. BIER enz. TH. J. JANSEN, Kerkstraat A 118, rs-ïïertogenboscL Pendules in Brons, Marmer, Cuivre Poli en Verguld. Handel in MANUFACTUREN, Magazijn ter Menbileering, Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogenbosch. TE KOOP: 2000 bossen BLADRIET. Ph. de Jongh te Heusden, Winterstoffen.! Specialiteit in Tapijten en Meubelstoffen, Behangsel papieren, Meubelen, Bedden, Matrassen, Dekens, ijzeren 7 Ledikanten, Wiegen, Yuur- en Luiermanden. Orgels-Harmoniums Kerken, Zalen, Zangvereenigingen, etc. Sigaren goed en lekker, liet THEE Depót, Otto Roelofs Zonen, bofleveraneim van 1 den Koning, C.F.denTheuling, ORCHESTRIONS Th. J. Jansen, L. DE BEEB Co. Heusden en Gorinchem Winter dienst Stad Tiel, No. I en 2 Bennebroek - Gravenhorst, Geen Kunstboter. uit liet Magazijn van E. Brandsma Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. te AMSTERDAM, OuverturesAria'sMar- schen, Dansmuziek, etc. Kerkstraat 1118, 's-I het eenig middel te Zalt-Bommel. L. de Beer. 1*. Engel. -0(ft zalt-bommel. PRIJSCOURANT j z alt-15 mm el Champagne E. Mercier Co, W Niessen, Zalt-Bommel. W. de GRAUW, teHeusden. Mejufvrouw H. de Tries te Zalt-Bommel. SPECIALITEIT NAAIMACHINES. bevindt zich te Zalt-Bommel bij den Heer A. HAAS. van J. A. Corman te Ylijmen, Lambiek, Taro, IsïlsoK. Buiia-ëïi Complete stellen van Yerlakte Artikelen. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. Alexandre père et Hls, te Parijs. R. G. DE JONG, Waterstraat, Zalt-Bommel. (Zelfspelende Salon-Orgels) 1 Oct. 1881. tiel eil amsterdam: openings-uren op Oil ontvangt diegene, die na het gebruik van VOORHANDEN een ruime keuze nog likdoorns heeft. Deze Tinctuur neemt binnen drie dagen, volstrekt zonder pijn, iederen likdoorn met zijn wortel ge heel weg. Duizenden zijn reeds genezen, daar dit is, dat doelmatig werkt. De prijs van 1 fleschje, beuevens penseel en j gebruiksaanwijzing, is f 1 tegen remboers, of voor afgaande inzending van het bedrag per postwissel. Alleen echt verkrijgbaar bij Kerkstraat No. 62 te AMSTERDAM. in alle grootten en prijzen. VAN f 0.75 per 1/2 kilo, bij Carte Rouge a f 1.75 per flesch. Carte Bleue 2.t, g Carte Noire 2 2.25 Carte Blanche H 2.75 Soliede ijzeren Ledikanten dito voor 2 personen Nette Kinderledikanten dito voor 2 kinderen Fransche Wiegen van af a 9.90. 13.50. 6.90. 7.75. 5.25. Naaimachines, in alle soorten, tegen veel ver minderde prijzen en met een jaar garantie. Beste ijzeren cylindermangels a 29.75. Waschmachines 25. Amerikaansche Wringmachines 19. Stroosnijders 32. Dommekrachten, Vensterglas tegen fabrieksprijzen; Blauw geëmailleerde waterketels en verder alle soorten van blanw geëmailleerd keukengereedschap. IJzeren Dakgoten. Bascules, Dakramen, ijzeren Varkensbakken en Raamhorren met zink en gaas, alsmede alle soorten van maten en gewichten, gegalvaniseerde draad om af te heinen, alsmede gegalvaniseerd vlechtwerk, maakt vooral ook opmerkzaam op zijne veevoeder ketels en waschfornuizen, welke zoo uitnemend voldoen. Kachels en Calorifères in alle soorten te koop en te hnnr, bij te AMSTERDAM, verkrijgbaar bij STEEDS VOORHANDENalle soorten TRAP- en ÜANDMACHINES, Singer-Systeem, doelmatiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de origineele Amerikaansche Singer Machines. Alles met drie jaren garantie en gratis onderricht. Gemakkelijke betaliagseonditie. Reparatiën worden spoedig uitgevoerd. der i RP, STEEDS VERKRIJGBAAR: Vevschiïïende Heeren Doctoren heb ben bovenstaande Bieren als zuiver en versterkend gerecomandeerd. Petroleum-Kronen en Hanglampen. Eolisch Porseleinen Tafel-, Ontbijt en Kofbe- irviezén. Eranscbe Kristallen Karaffen, OoHspotes, Wijn-, Madera-, Likeur r en Bier- glazen. Engelccbo en Solmger Tafel- en Dessertmessen. Alles in groote sorteering van de gewoonste tot de fijnste soorten en billijke docb vaste prijzen. PAR IJZER SYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. Te bevragen bij den eigenaar J. J. VAN GRON- DELLE te Ileusden. beeft de eer U de ONTVANGST te berichten van eene prachtige collectie Be ondergelee kende verlangt ien ver- AL- volge te ontvangen van den Uitgever, door IJ Ml IflËULËIl ffl D Uil Bil. tusschenkomst van een exemplaar Nieuwsblad, voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. Woonplaats en Datum: Naam: VOOR VAN OPGERICHT IN 1829. Het groot succes van méér dan een halve eeuw, de verklaring der grootste musici dat deze Orgels de beste, schoonste en soliedste der wereld zijn, waarop de nieuwste vindingen, op dat gebied, zijn toegepast; de bekrooningen op de tentoonstellingen van 1814, 1855, 1862, 1875 Indien UEd. het blad niet rechtstreeks van I (Decoratie Legioen van Eer) 1873 Medaille van Verdienste te Weenen,dit alles geeft de soliedste den Uitgever verlangt te ontvangen, maar ter 1 waarborg voor de deugdelijkheid dier Instrumenten en maakt verdere aanbeveling overbodig, zelfder tijd door tusschenkomst van een Postdirec- De prijzen zijn van af 75 fran.CS tot en met 6000 francs. Geïllustreerde Prijscouran- teur, Brievengaarder of ander persoon, die ten ten (1881) worden op aanvrage gratis toegezonden door nwent met de verspreiding belast is, wordt U ver- mi t t tt z. 1 tr 1 x j. a 1 t O zocht dit alhier in te vuiïen en dit biljet aan hem lb. J, Jansen, s Hertogenbosch, Kerkstraat A 118, af te dragen. j AGENT VOOR NEDERLAND. - Jfc. if n it Carte d'Or 3. SplendideChampage u 3.50 H Grand van de Réserve. Oeil de Perdrix. Madera, Port, Armagnac. Rhum Martinique et Jamaïque. Kistjes van 100 stuks, van 2 tot 8 Gulden. Bommelsch BIER 10 cents de flesch. Bock 12 ,t n v a nlleYleeireTi vroeger geweest zijnde bij den Heer SCHRE1J, Ruiterstraat, is thans geves tigd bij waarop zijn Worden op aanvrage prijs-couranten teekeningen en nauwkeurige beschrijvingen gegeven. Voor nadere inlichtingen en overeen komsten gelieve men zich te adresseeren aan Geregelde dienst tusschen met de snelvarende schroefstoomboot GEERTRUIDA CATHARINA. Aantal plaatsen beschikbaar Reizigers 250. Draagvermogen 25000 kilogram. Maandag. Overige dagen. Van Heusden vm. 3, 7, nm. 3. v.m. 7.30 i^r-J Gorinchem f-^cnm.5. In coj^qlóndentie en rechtstreeks verkeer met d£~Sêiïomboo breeder ij FOP SMIT Co., van en naar D o r d t en Rotterdam. De maanden December, Januarij en Februarij zal de laatste dienst van Gorinchem ten 4 uur plaats hebben, in correspondentie met de boot 1 uur uit Rotterdam. En die maanden Zondag geen dienst. De Directeur, GOEDERENDIENST TUSSCHEN Dinsdag on Vrijdag 's morgens vroeg van TIEL en BOMMEL over UTRECHT naar AMSTERDAM, Vrijdag 's morgens vroeg van AMSTERDAM over GOUDA naar BOMMEL en TIEL, Dinsdag 's morgens vroeg van AMSTERDAM over UTRECHT naar BOMMEL en TIEL. Bestellingen van Goederen en nadere informatie aan de Steigerpoort bij don AGENT Stoombootdienst Heusden's Bosch. Stoomboot Stad Heusden. Reederij Maasstroom. H E U S D E nB RAKEL. van het Post- en Telegraafkantoor te Ileusden. Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 772872» 912, nam. 2772 u- Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 2772 u- Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 77a9, nam. 2796 u. Teleqraafkantoor. Voorm. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 n. De bnsligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure. V JL .111. Hil ■p L j .J - - OH'imnim O i Mimi' i iM kUilAi Winterdienst, aanvangende 3 Oct. 1881. Van Heusden's morg. 4 ure (van af 1 Nov. 's raorg. 5.30) en 's nam. 12 ure. Van 's Bosch 's morg. 8.30 en 's nam. 2.30 ure. Winterdienst, aanvangende 4 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 5.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. Extra dienst, Donderdag 29 September 1881. Van Heusden: 's morg. 6.30. Van 's Bosch 's nam. 12.30. 26 Sept. 1881. Dienst met de stoomboot „Maasstroom ii". Van Heusden 's morg, 4. Van Woudrichem 's morg. c.a. 6. Te Brakel's morg. c.a, 6.45. Van Brakel: 's namidd. c.a. 1 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 3