TE KOOF EN TE HUUR: iiaggermachines, STOOMBOOTJES Handel in MANUFACTUREN, GOEDKOOP VERKOOPEN. BAHLMANN Co. LouisGoffln&Cie., j WINTERMANTELS, REGENMANTELS, Bakken. DOEKEH, ROKKEH, (J j\i R R I R E S en eene §T0()te sorteering JAPONSTOFFEN. HARDSTEEN Eiwelsclie Bieren! BILLARTFABRIEK. H. F. ONDERWATER Co., FABRIEKANTEN GEEN BEVAAR VOOR m\\) Gecarboniseerd BEUKENHOUT. F. W. HISSCHEMöLLER. (llllfall lilis, ANEKDOTEN-MAGAZIJN, COUCKE Srs., Naaimachines. dkooDste Pianomuziek Stoomboot „NEUTRAAL* Bedden, Matrassen, Yeeren, Kapok, Zeegras. A. VKIENS, ManufacturenGaren en Band. RADICAAL HERSTEL VAN KLIERLIJDERS. KATSHOEK No. 25. PRIJS 3.50. GEBROEDERS VAX HOUTEN, Langendijk,Gormchem. Mede voor Heereu: II u R skins, Lakens, Ra tin és Zinksteen, Keien, Kalk. A. SAMUEL Co., 12. Kipstraat Rotterdam. 12. WINTER-ARTIKELM Wed. W. L. Kuijk C. P. Wierts van Coelioorn. Houttuinen, A 241, Dordrecht. EN AANVERWANTE PRODUKTEN. GECARBONISEERD BEUKENHOUT v ANEKDOTEN-MAGAZIJN. 35. Haagsche Teer, 35. ROTTERDAM. Belangrijk voor Lijders! Winkel Co., Apeldoorn, Luik, (Avenue Rogier 28). j Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. katshoek 25, ROTTERDAM. Tweede Jaar gang. 238. Hoogstraat. 238. Rotterdam. dtkïw voorradig openings-uren PAR IJZER SYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. hebben de eer UEd. te berichten, den ONTVANGST der nieuwste modellen Te bevragen bij L. KALIS Kz. te Sliedrec/it. en verder ARTIKELEN voor het Saizoen. P.S. Voor Heeren wordt alles op maat geleverd. GOR1NCHEM October 1881. Voor smaak en kwaliteit, geene beter dan die der firma SAMUEL ALLSOPP SONS te Burton Upontrentworden bijzon der aanbevolen door Heeren Doctoren voor zieken en herstellenden. Wordt op fusten en fiesschen geleverd tegen brouwersprijzen door hunne Agenten voor Nederland. Slijters bekomen Etiketten en 1 oonkaar- ten g r a t i s. 82, Schied. Singel, Rotterdam. PILTEN ROKKEN. Consultation ook voor SLEPENDE ZIEKTEN, dagelijks behalve Zaterdag en Zondag, van 11 tot 2 uur. Rotterdam, Korte Hoogstraat 31. Tapijten, Meubelstoffen, Behang selpapieren, Meubelen, Ameublementen in alle stijlen. Vooraf prijsopgave en geplaatst gereed. VAN door de nieuw uitgevonden K O O K T O E S T E L L E N voor liet echte Artikel Verbranding-Productie ll/z £L 2 Cent per nacht, in 15 Minuten een liter water kokend. Dagelijks brandende te zien van 9 tot 1 uur, aan het Magazijn Tevens maakt de ondergeteekende het geacht Publiek opmerkzaam, dat van af heden aUe echte Blokken het bovenstaand wettig gedeponeerd fabriekmerk bevatten, ter onderscheiding van namaak. De Iloofd-agent voor Nederland van het gecarboniseerd Beukenhout, te 1 De ondergeteekende, door aankoop eige naar geworden zijnde van het WIJNBRUG, C 18, DORDRECHT, beveelt zich minzaam aan. W. VAN ROOSENDAAL Pzn. lui MAGAZIJN EN HERSTELPLAATS 'VAN Chemische Wasscherij FABIAN ELI AS, Hoogstraat 253, H. C. P. DE HOSSON, Wijnstraat, 1.- Thieme's Boek- en Muziekhandel. Zutphen. Wed. C. SONNEVELT D. VAN WIJNEN. DAGELIJKS, uitgezonderd ZONDAGS. Van VEEN 's morgens 5.uur. Van 's-BOSCH 's nam. 230 AANVANGENDE DEN 7den NOVEMBER: Vertrek van VEEN 's morgens 6.30 uur. Aankomst te 's-BOSCH, c. a. 9 uur. Vertrek van 's-BOSCH 's nam. 2.30 Aankomst te VEEN, c. a. 5 uur. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. Eigenaars en Exploitanten van EN BEWERKTE EN GEZAAGDE (petit granit) ts Is steeds ruim gesorteerd in alle nieuwe DOEKEN, CACHENEZ, MUTSJES, KAPERTJES etc. Maakt ook in 't bijzonder attent op de voordeelige en groote sorteering RotterdamJ. L. PRINS Dz., 's llage, Leuveiiaven. Specialiteit Spuistraat. Asphalt Dakpapier ,r: Bij de uitgevers KüPPERS LAUREY te Haarlem is verschenen en alom verkrijgbaar gesteld de Eerste Aflevering van het Tijdschrift voor beminnaars van Humor en Satire en voor Verzamelaars van Anekdoten, Snedige Gezegden, Extemporés enz. Dit tijdschrift verschijnt in maandelijksche afleveringen van 16 pagina's, royal 8°. duidelijken druk. Twaalf afleveringen vormen een deel. De inteekenaron ontvangen gratis titel en omslag van eiken jaarg. Do prijs van elk deel of jaargang is slechts een guldenfranco per post een gulden en tien cents. Aangemoedigd door het kolossale succès dat de Eerste Jaargang vau dit Tijdschrift heeft ondervonden, aarzelen de uitgevers geen oogenblik ook den Tweeden Jaargang het licht te doen zien. Het debiet van den Eersten Jaargang heeft de stoutste verwachtingen verre overtroffen. Duizenden exempt, werden verkocht en reikhalzend zagen de abonnés steeds uit naar de verschijning der nieuwe afleveringen. Inderdaad het Anekdoten-Magazijn is een welkomo gast in elk huisgezin. Het geeft vroolijkheid aan het melankoliek gemoed en hernieuwden levenslust aan den bypochondrist. Hij die van tijd tot tijd eens hartelijk lachen wil, (wie onzer zou daarop niet gesteld zijn) abouneere zich op het waarlijk geestige I 1 tiff-: a- - ----- H v v AN '-A m - MAGAZIJN van Dames- en Heeren Artikelen, specialiteit van Glacé Handschoenen, Zakdoeken, Kousen, Chatelaines, enz. Steeds voorhanden een groote voorraad Parfumeriên, Haar-, Tand- en Nagelborstels. Aankondiging ingevolge art. 2 en 3 der wet van 23 April 1880 (Staatsblad no. 67). Noordbrabantsehe Stoomtraniwegmaatschuppij, gevestigd te Tilburg, onder directie van J. van den Elzen. Dienst Tilburg Waalwijk. Hoofdkantoor Tilburg. Het vervoer geschiedt per stoomtram met rijtuigen van minstens 28 plaatsen le en 28 plaatsen 2e klasse, langs den provincialen weg, tusschen voornoemde gemeenten. Op de navolgende plaatsen zal geregeld worden siil gehouden tot het in- en uitlaten van reizigers, en wel: te Tilburg op verschillende punten, Loon opzand, Sprangschevaart, Sprang, Besoijen en WcCalwijk. Trein Trein iTrein Trein Trein Trein Trein Trein Trein Trein no. 2. no. 4. no. 6. ao. 8. uo. 10 no. 1. no. 3. no. 5. no. 7. no. 9. Vm. Vm. Nm. j Nm. Nm. Vm. Vm. Nm. Nm. Nm. Tilburg (Station) v. Y45 10.45 2.00', 6.5 10.15 Waalwijk v- 7.45 1(445 3.15 4.00 ~7l55 Loonopzand a. 8.30 11.30 2.45 6.50 11.00 Besoijen a. 751 10.51 3.21 4.6 8.1 id. v. 8.33 11.33 2.48 6.53 11.3 id. v. 7.53 10.53 3.23 4.8 8.2 Sprangschevaart a. 8.51 11.51 3.6 7.10 11.21 Sprang a. 8.1 11.1 3.31 4.16 8.10 id. v. 8.54 11.54 3.9 7.12 11.24 id. v. 8.2 11.2 3.32 4.17 8.11 Sprang a. 8.58 11.58 3.13 7.16 11.28 Sprangschevaart a. 8.6 11.6 3.36 4.21 8.15 id. v. 8.59 11.59 3.14 7.17 11.29 id. v. 8.9 11.9 3.39 4.24 8.16 Besoijen a. 9.7 12.7 3.22 7.25 11.37 Loonopzand a. 8.27 11.27 3.57 4.42 8.34 id. v. 9.9 12.9 3.24 7.26 11.39 id. v. 8.30 11.30 4.00 4.45 8.35 Waalwijk a. 9.15 12.15 3.30 7.32 11.45 1 Tilburg (Station) a. 9.15 12.15 4.45 5.30 9.20 P r ij z e n der PI a atscn Tilburg. le KI.12e KI. 0.35 I 0.25 Loonopzand. 2e KI. le Kl.|2e KI. 0.40^ 0.25^ JU5^ éKL|IKKb2i"Kb 0.50 0.35 0.25 0.55 Ï7kb 0.70 le Ia 2i~KL ïëKL 2ITkT 0.85 0.60 0.50 0.35 Sprangschevaart. (Kaatsheuvel.) le KI. 2e KI. 0.15 0.10 Sprang. le KI. 2e KI. le KL 2e KI. 0.30 0.20 0.15 0.10 Waal- wijk. nabij de DOELE, Singer naalden 30 per dozij-n. Hotce, Weeier en Wilson Grover en BakerLincolnGermaniaSaxonia, Victoria, Rhenania, Thomas, Circulair Elastic, Cl. Muller, Wen Gibs, Orth, Taijlor naalden enz. Bepaalde Hulp vinden alle zieken door het be roemde werk: „Dr. Ary's Natuurgeneeswijze." Een Uittreksel daaruit wordt op aanvrage gratis en franco verzonden door Richter's Boekhandel te Rotterdam. berichten hiermede dat in hunne naar de eischen des tijds en op groote schaal ingerichte fabriek spoedig en tot concurreerende prij zen alles geleverd wordt, wat op dat gebied betrekking heeft. Als Agent te Rotterdam is de Heer en te Dordrecht de Heer aangesteld, bij wien de goederen bezorgd kun nen worden, Stalen te bezichtigen en Prijs couranten te verkrijgen zijn. Verder zijn in alle groote plaatsen van Nederland Dépots gevestigd. Elke week geregelde verzending van goe deren naar de fabriek. of en in welke van de in de bladen aangepre zen geneesmiddelen liij vertrouwen mag stellen, dien raden wij aan van llichter's Boekhandel te Rotterdam te ontbieden: „Gratis-Uittreksel," want in deze bro chure worden de meest beproefde geneesmiddelen uit voerig en zaakkundig besproken, zoodat men geheel op zijn gemak onderzoeken en het beste kiezen kan. Geen zieke moest derhalve tegen de moeite opzien een brief kaart aan bovengenoemden Boekhandel te schrijven, te meer daar hij per omgaande gratis en franco be doelde brochure ontvangt, en hij dan geen verdere on kosten te maken heeft. 10 STUKKEN KEURIG GEDRUKT. Voor 2,50 in plaats van 7,95. Braungardt, Waldesrauschen Strauss, Egyptischer Marsch Necke, Champagner Walzer Michaëlis, Tiirkische Schaarwache Resell, Heimliche Liebe Strauss, Donan Walzer Mendelssohn, Hochzeifsmarsch Strauss, Wiener Blut Faust, Marchen ans schoner Zeit SuppéFatinitza Marsch - 0,65 - 1- - 0,50 - 0,65 - 1- - 0,50 - 1- - 1- - 0,65 ƒ7,95 Bovenstaande gezochte nummers Pianomuziek, waarvan de gewone handelswaarde 7,95 bedraagt, leveren wij te zamen ieder stuk van een net omslag voorzien voor den geringen p r ij s van 2,50. Alle Boek- en Muziekhandelaren nemen bestel lingen aan. onderneming van de ondernemers. Yan Heusden's morg. 4.30 ure Dagagctarief4 ct. per 10 Kg. Minimum 10 et. per zending Winterdienst. (van 7 Nov. 's morg. 5.30) en 's nam. 12 ure. Van 's Bosch 's morg. 8.30 en 's nam. 2.30 ure. Winterdienst, aanvangende 4 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 5.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rótterdain Alle werkdagen 's nam. 12.45. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 7S1/^, 912, nam. 271/2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 2772 u- Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 79, nam. 21/26 n. Telegraafkantoor. Voorm. 89, nam. 36 n. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting vogi* do verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 4