STEENKOLEN. L. A. VERHOEVEN, St. Nicolaas-avond, HARMONIE te Heusden, IjDF Til CONCORDIA. TE KOOP: Publiek Verkoopen: VEÏIKOOPING FAILLISSEMENT. veilen en verkoopen: s H O Ph. de .Iongii, HEUSDEN. A. SENS ZOON, Korenmarkt, Heusden. J. A. van Bavel, St. NICOLAAS-ETALAGE. A. S. Westerman-Nicolaï, P. FREIJSSEN- VAN OPSTAL, marktberichtenOpenbare Verkooping dl llll1 Geldersehe MERRIE, Notaris DE GIER, VERKOOPEN inttiammerstraat A 20 bi ie Markt. L. VEERMAN, Sigaren-Fabrikant BAZAR A. 118, Fonteinstraat, 's-Hertogenbosch, 0p Maandag-avond 5 December, gehouden worden in de om contant geld. 308ste Staatsloterij Kerkstraat 's-Hertagenbosch. Th. J. JANSEN. De ETALAGE voor St. Nicolaas is gereed. [f MèÉÉhr P. van Yollenhoven Jz. Eene partij Fransche Me rinos, Wollen en Moltonnen Dekens, Bedden, echte Kant, Mutsen en verder wat tot het vak behoort. Ongeveer 2500 bossen Mas- t en-Bij shout500 bossen Waarden-Palen, 500 Scheeps- tonnen Bazaltsteen, alsmede 5 Bechters en eene partij Touwwerk. gevare HERYflILING ten en schade des gebrëkigeii koopers. fip p j up Zijden Heeren-Hoeclen en Fantaisie-HoedenPetten, Gemaakte kleederen enz., van: Botermarkt, H e u s d e n, klontjes-, sucaden-, snipper- en boterhamkoek, Magazijn van Engelsch, Franseh, Weener en Eigengemaakt Schoenwerk. Groote Markt hoek Ridderstraat, 'S-33 O S3 O EL eteekende brieven en yidelshuizen bezorgd i wagen, welke door |ren sleutel ontsloten t'dat de koetsier op en grendel aan de ondanks al deze voor dans te wagen en dat ifayette-straat, eene kd. De wagen hield alf tien stil voor een raat en de besteller •Ji. een gewonen sleutel .genblik slechts door deur. Op het ger,im- zijne veer, de deur fmet een der pakket- ':st op het oogenblik, m kwam, die hem len. Het ontvreemde koekende brieven te arden. avond een biljart er Er kwam een gat schoorsteen, om en kwam door et biljart en ballen, ie er heelhuids zijn rd heeft onlangs bij Ier openbare meisjes- »dat zij bij het aan - wordt haar ontslag I Van wege Gedepu- jozwaar gemaakt en faling in te trekken, handhaven. *n land, dat dikwijls ÉjEving het hoofd van aarop als adres stond lm hij nog Minister is. ymnasium is 't beste at |oo uitstekend leeraar u onder geen voor- flkoorloven kwalijk, meneer lezegd. en afloop werd dezer oen het jonge paar- naar huis reed, ge- u het rijtuig waarin oud op hol. Het rij- verbrijzeld. De zus- ke crustige verwon- •enblikken oveideed ens levensgevaarlijk uigom brak zijn arm. gu konden onlangs de omdat zijdronken toen haar te drinken [an de waterkraan, die met spiritus opengezet drinkbak laten loopen. ■al vonden blijkbaar „*waren weldra allen n jolig, dat niemand e melken. Zij maakten erdoovend geweld en nigzins neuriënd balk je menschelijke natuur- d, maar stil met rust uit te slapen. I pt de sporen dragen van s J|- die het meest zijn ge- ardoor juist de dierbaar den en aan zich verbinden spotgelach worden be- lardeerd. En bij wien 1 waar hunnen boe- ,|e hun gevoel uitstorten pol en meewarig, misschien jeft nu slechts ooren voor ïjfers, en daar buiten ^g^.st geen tijd die zijn te doen, om hun dan niet in hun recht ze zijn geheel in de rei. zien en koopen hebben 'daan, en passeu daardoor ijdende familie meer én Maar toch zou de dat degenen die blind al de zielesmart, welke rordt, wel eens de onge- o D en wezen nog de toestand, als de n der wet de verkooping ne strenge eischen doet. oor schroeven zaamgekne- de diepste schuilhoeken t juist te verscheureuder uiten kan. eens, in zulk een geval, oehoorden enkele boeken, wens een handschrift van i geheimhouding zijn eer m. Nauwelijks in veiling ard uit de menigte eene de waarde overtrof, en zoo hoog geschat docu- )taand jonkman, tot ver- m nog verdubbelt. Met rten het bod al hoo- öodat de omstanders hen ielijk zwijgt do grijsaard er. De oude man ech- Js ter zijde en zegt voor u die hooge waarde, handschrift en de helft ug.« »Neen«, was het st ook ik hebben ik ben zijn lang af in zoon, maar gij nood, mijn wel- f Waalwijk, 2 Dec. Vee: weinig aanvoer. Han del minder vlug. Boter: 1225 KG. ƒ1.a ƒ1.37 het kilo. ^Dordrecht, 2 Dec. Grasboter, stukken: 0.85 a ƒ0.80; Hooi- 0.8 i a 0.76; tonnen Gras- f 15.— a 14,75; Hooi- 14 a 13.00; Kunstboter: 0.50 a 0.40. f Bussen. 1 Dec. Aangevoerd 154 kilo boter; prijzen 1.41 a 1.52 per kilo. Dordrecht, 1 Dec. De aanvoeren waren heden aan onze markt reeds vrij groot. Notereu Tarwe. Jarige puike Zw., VI. en O verin, 12. a ƒ13.—. Ov. goede en mind, 11.a 11.80. X. puike Zws. VI. en Overm. 10.a 11.25, goede a mindere en blauwe ƒ5.a 7. N. Zomer-Tarvv 7.50 a 8.50. N. Kanada ƒ8. a 9.-. VAX Waterhoogten in de floofd-Rivieren. Keulen, 1 Dec. vm. 7 u. 38,21 M. -f- XP. of 2,36 M. boven nul. Val 0.16 M. Lobith, 1 Dec., vm. 8 u. 11,10 M. -|- AP. of 2.81 M. beneden nul. Wa3 0.27 M. Nijmegen, 1 Dec., vm. 8 u. 8,43 M. -f- AP. of 2.21 M. boven nul. Was 0.23 M. Gorinchem, 1 Dec., H. W., vm. 2 u. 10 m. 1.73 M. AP. Val 0,04 M. Gorinchem, 1 Dec., L. W., vm. 10 u. m. 1.42 M. -f AP. Was 0.13 M. Arnhem, 1 Dec., vm. 8 u. 8.72 M. -j- AP. of 1,81 M. boven nul. Was 0,07 M. Deventer, 1 Dcc., vm. 8 u. 3.24 M. -f- AP. of 2.65 M. boven nul. Was 0,19 M. Maastricht, (brug), 1 Dec., vm. 8 u. 44.40 M. -f AP. of 2.20 M. boven nul. Val 0.40 M. Bevallen van een MEISJE: A. C. VISSER—Schram. Sliedrecht1 December 1881. Bevallen van eene DOCHTER C. G. VAN HOUTEN—Verhagen. Gorinchem29 November 1881. Niettegenstaande de prijzen der STEEN KOLEN algemeen verhoogd zijnworden zij nog a contant tegen den vroeg eren prijs afgeleverd door ZAL DOOR DE STEDELIJKE EENE "MM"mi— te HEUSDEN, beveelt zich aan tot het fourneeren van GELD, onder eerste hypothecair verband, rente 4 a Een prachtige donkerbruine getrokken groote taille, mak in alle tuig, vrij van alle gebreken, 5 jaar oud. Te zien en te bevragen bij den eigenaar P. L. HONCOOP te Heusden. Op Vrijdag den 9 December 1881, des morgens ten 10 ure, zal de ten verzoeke van MARCUS KULJPERS te Aalburg, ten zijnen woonbuize, tengevolge Dinsdag 6 December 1881, voor middag 10 uur zal de Deurwaarder J. Ph. van der ROS te Heusden, ten verzoeke van den Heer Jhr. Mr. A. van Sasse van IJsselt, Advocaat-Procureur te s-Hertogenbosch in zijne hoedanigheid van curator in het fail lissement van TEUNIS SMITS Mzn., aan nemer van openbare werken, wonende te Wijk bij Heusden, aan den hoogstbiedende tegen gereede betaling Alles gelegen aan den Hoogen Maasdijk te Andel, alwaar de verkooping zal geschieden. Notaris J. S. JISKOOT te Veen, zal ten verzoeke van den Heer Pu. van Wijk te Gorinchem, PROVI SIONEEL op Zaterdag 3 December, FINAAL zonder beraad op Zaterdag 10 December, telkens 's mid dags ten 12 ure precies, in het Hotel het »Wapen van AmsterdamtHeusden, publiek EEN PERCEEL in den Mussentiend onder Aalburg, gemeente Wijk, Sectie C, Nrs. 254 en 256, groot 71 Arcs, 30 Centiares. Terstond te aanvaarden. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Nataris. bO fl c fl fl fl 2 'o b a ft 2 tK3 fl O fl Si A3 C ./h r» aa a ta 5C O 5C 03 »-r 0 fl O 1 N c a T3 n 'f* C O O 2 ~i w 23 a c fl bc S a fl o O a o 'fl fl O fl cj cc fl ^3 O CD 'S C3Ï c a2 C rfl O A3 _r A3 fl u bo fl c -9 3) 1 O fl O S3 fl M fl fl «N vph CD 05 05 o o 'Tl s a o fl fl fl 13 3 e .e co De eerste trekking van de eerste klasse der vangt aan op 27 December 1881. Geheele en gedeelten van loten zijn te bekomen bij i Gedelegeerde 2 de klasse. Solide agenten, voorzien van goede referentiën, kunnen overal geplaatst worden waar de firma O D Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. Op nieuw ontvangen eene schoone sorteering Zijden Heeren- Hoeden Fantaisie-Hoeden en Kinderpetten in verschillende kleuren en soorten, alsmede een ruime keuze in Winter-Petten, als Pelsmutsen enz., zoowel voor Heeren als voor Kindereu. Bevelen zich tevens aan tot het opstrijken van Zijden Heeren-Hoeden en het 'overtrekken met rouwband. Een fraaije sorteeriug in GEMAAKTE KLEEDEREN, alsDemi-Saisons van af 9 gulden en hooger. Winterjassen van ratinées en floconnées van 12 gulden. Echte Brabantsche Kielen enz. Alles solied eigengemaakt werk, net afgewerkt en billijk in prijs. Bestellingen en reparation worden ten spoedigste vervaardigd. belicht dat hij door zijn toenemend uitgestrekt debiet in staat is gesteld aan eoncureerende prijzen te leveren alle soorten van alsook zoogenaamde BOSSCHE- of GEZODEN KOEK; alle soorten van fijne figuur- en platte Borst plaat groote sorteering Chocoladefiguren Chocoladen Letters met vanille en musket a 1.de 5 ons; Chocoladen Blokletters met vanille zonder musket a 1.20 de 5 ons. Beste speculaas met en zonder amandelen 60 cent de 5 ons. Ordinaire 50 5 Dagelijks versche Boterlettt,ers. Banketletters bij bestelling. H.H. Bakkers, Win keliers en Slijters genieten rabat. Ook heb ik de eer het geachte publiek in kennis te stellen dat ik 14 dagen vóór St. Nicolaas zal zijn uitgepakt met de fijnste Chocolaad- en Suikerwerken, Surprises en Cartonnages, als ook alle soorten van boveugenoemden Koek, desverkiezende gegarneerd, en wat verder tot de Koek en Banketbakkerij behoort. Door deze heb ik de eer mijne geachte clientèle de ontvangst te berichten van eene ruime keuze Fransche, Ween er, Saksische en Japansehe Artikelen, geschikt voor Cadeaux bij 't a. s. St. Nicolaas-feest, benevens eene groote sorteering fijne en nieuwe Kinder speelgoederen, die, voor de gemakkelijkheid der keuze in een afzonderlijk lokaal zijn uitgepakt, dat van af heden geopend is. Mij tot een druk en herhaald bezoek aanbevelende, teekene hoogachtend 's-Hertogenbosch, November 1881. E X POSITIE MAANDAG 21 NOVEMBER. FRANSCHE, ENGELSCHE WEENER ARTIKELEN. II ofleverancier van Z. NI. cl e n JcL oning, RIJKE SORTEERING BILLIJKE PRIJZEN. ONTVANGEN de fijnste tot heden bekende Fransche en Weener Heeren- en Dames-Bottines, alsmede eene groote sorteering Vilten Pantoffels, beste zware kwaliteit, tot ongekende lage prijzen. J Heeren Vilten Pantoffels 1.10 idem met Vilt ea Ledereu Zooien 2. Dames - 0.90 ƒ1.30 - 1,75 Meisjes 0.65 1.10 Kinder 0.50 0.65 Dames Vilten Laarzen met Elastiek en met Pels gemonteerd - 6.— Pantoffels - 2. Nog meer diverse Heeren-, Dames- en Kinder Viltgoederen met Vilt cn Gutta-Percha Zooien. Winkeliers per gros gesorteerd 121/o pet. rabat. Verders van ouds bekend solied eigengemaakt Schoenwerk. Prijzen beueden concurrentie, mits kwaliteit en bewerking in aanmerking nemende. Reparatiën zeer billijk. Alle te vroegtjdige npa- ratiën, voor hetzelve versleten is, worden kosteloos hersteld. Rogge. Nieuwe Zeeuwsche en VI. 8.00 a 9.00. Overm. 8.10 a 8.70. Gerst. N. Winter, Zws. en VI. zakm. 6.50 a 7.30 dito gestort 7.30 a 7.70dito Overm. en Fl. zakm. 5.50 a 6.70. X. Zomer, Zws. en VI. zakm. 6.20 a 6.50. Overm. en Fl. zakm. 5.a 5.80. Spelt. Jarige a Haver. Jarige Voeder- a Nieuwe 2.50 a 3.80dito dikke 3.a 4.80. Paardenboonen. Nieuwe 6.80 a 7.80. Duivenboonen. Nieuwe 7.20 a 8.30. Bruine Boonen. Nieuwe 6.50 a 10.50. Witte Boonen. Nieuwe 7.a 12.50. Blauwe Kook-Erwten. Nieuwe 8.a 9.30. Voeder dito 7.a 8. Boekweit. Niet aangevoerd. Maïs. 8.75 per 100 kilo. Kananezaad. 9.a 10.80. Koolzaad. Tweejarig Zeeuwsch en Ov. 60 nieuw Zw. en Overm. 57 a 60; per April 376. Lijnzaad112 ft Azof 315, 111 ft Petersb. 310, per 2400 k°. HAKHOUT f—h oy fl ny r. r-i rO ra S3 ja is CS r3 cS O v fl <D C i> ~c S3 <D r* l a ïh O Ph I -> T3 HE US D EN. niet vertegenwoordigd is. IML van Andel JzM Heusden. van af en en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 3