NIEUWJA A R. PLAATSELIJK NIEU WS. BINNENLAND. Burgerlijke Stand. 308ste Staatsloterij. Gemengd Nieuws en Allerlei. blijmoedigen dank. vUit de neevlen zal de dag eenmaal zeker rijzen", zong de dichter en bij den overgang van 't oude in 't nieuwe staat de Hoop aan onze rechterhand en leidt ons op den nieuwen weg, terwijl ze ons wijst op den lichtglans, in de toekomst reeds waar te nemen. Bezielt ons daarbij het bergen van domheid en onwetendheid verzettende Geloof en de zuivere, opofferende Liefde voor degenen, die met ons den weg verder bewan delen, laat ons dan zonder schromen den stap wagen en elkander een welgemeend zalig uiteinde" toewenschen, gelijk wij bij deze de eer hebben tot onze lezers te richten. Het artikel „de laatste dag" was reeds op de le pagina van dit nummer afgedrukt, toen wij van een onzer geachte medewerkers hier ter stede het volgende ontvingen waarvoor wij gaarne eenige ruimte afstaan en dat wij alzoo hier laten volgen Wanneer de eerste stralen der lentezon de knoppen doen zwellen en ontluiken en het eerste gegons der insectenwereld de doodsche stilte van den winter afbreekt, dan vertoont zich de natuur in al hare lieflijkheid. Wanneer het onweer de lucht beroert, de donder door de ruimte klinkt, huilende stormen en brui sende watervloeden vrees in het harte jagen, dan vertoont zich de natuur in al hare kracht. In het eerste geval genieten wij, in het tweede geval vreezen wij de vrees doet het genot ver geten en het genot schuift de vrees op den achter grond. En ware dit nu alles, dan was er zooveel nog niet bij verloren, maar er is meerin dagen van lust en van genieten wordt maar al te dikwijls de vrees verdreven niet alleen, maar ook de mid delen die wij moeten aanvatten om ons voor storm en watervloeden te hoeden, worden tragelijk aangewend, tragelijk uitgevoerd. Men begrijpt waar wij op zinspelen. Mogen er ook op die droevige dagen van een jaar geleden, dagen van genot zijn gevolgd, nog hebben wij ze niet ver geten, wij, die de ellende van nabij hebben aan schouwd, nog hebben zij ze niet vergeten, die de ellende hebben geleden. En wat is gedaan om het herhalen van een dergelijke ramp te voorkomen. Onze dijken zijn versterkt, menig zwak punt is voorzien, maar dat is gedaan door de onmiddelijk belanghebbenden, door hen, die het leergeld hebben betaald voor het gebrek aan zorg op de boven- rivierengeld is er gegeven, veel geld, en het is dankbaar ontvangen, maar geld alleen kan de doorgestane ellende niet vergoeden, geld alleen kan niet een waarborg geven tegen herhaling. En die waarborg hebben wij niet. Wel scheen het in het begin van het jaar, alsof de watervrijmaking van Noord-Brabant krach tig zou worden aangepakt, een plan en een kaart hebben wij naast ons liggenwij hoopten dat nog voor Kerstmis-recès de zaak in de Tweede Kamer zou worden behandeld, maar jawel, er was zooTi gewichtige eedskwestie en zooveel gewichtige andere kwestiën, dat onze kwestie van de baan bleef en de ivater vrij making van Noord-Brabant nog in het nevelig verschiet ligt. Hopen wij, dat 1882 ons in deze zaak dichter bij het doel zal brengen, en hopen wij, dat deze winter ons niet op tooneelen zal onthalen gelijk aan die, welke wij in den vorigen hebben aan schouwd. Zijn er nog meer redenen tot klagen Ja zeker. Menigeen betreurt zijne doodenbij menigeen is met die dooden een goed deel van den levenslust ook heen gegaan. Maar onze leus moet zijn,/Niet omzien, maar vooruitzien." Er is nog veel goeds te genieten. Tot de langzame ontwikkeling van alles brengt elk jaar het zijne toe, hoe weinig het soms ook mag wezen. Alleen zij jammeren en zij blijven jammeren over den loop der omstandigheden, zij, die post hebben gevat bij een vermolmd verleden, bij de overblijfselen van hetgeen vorige tijden ons hebben gelaten op meer dan een gebied; zij erkennen niet het minste goeds onder al het nieuwe en zien slechts puinen over puinen storten, zij zijn als de verschrompelde loten van den ouden stam, wiens levenskracht ten einde isdie den grond, waaruit hij zijn voedsel trok, heeft uitgeput, zonder dat in de behoefte van nieuwe voedingsstoffen is voorzien. Beter is het de lichtpunten op te zoeken, het goede uit te ziften en er ons voordeel mede te doen. Moge het menigeen in het Nieuwe jaar gegeven zijn de zonzijde van het leven in de eerste plaats op te merkenhoe lichter in den geest, hoe beter werk. En nu ons blad. Heden staan wij aan het einde van ons eerste trimester. Aarzelend zijn wij begonnen, omdat wij begrepen, wat er aan de uitgave van een blad verbonden is, maar wij verheugen ons, dat wij die aarzeling hebben over wonnen. Toen wij aan het publiek steun vroegen deden wij dat met het volle bewustzijn, dat wij dien steun in hooge mate noodig haddenwij vroegen dien steun met vertrouwen, en het ver trouwen is ons geschonken, meer dan wij in den aanvang durfden verwachten, zoodat wij kunnen zeggen, de proeve is gelukt. Nog is er sympathie voor een Nieuwsblad, dat niet altijd afgetrokken ideën op het tapijt brengt, voor een Nieuwsblad dat geen partijblad is en er ook geen wenscht te worden. Den dank dus aan onze abonné's voor hunne sympathie, den dank aan onze geëerde medewerkers en correspondenten voor hun zeer gewaardeerde hulp, den dank aan allen die bij de geboorte van ons blad hun bijstand gaven. Maar het leven geven is niet alleen genoeg, het leven moet ook behouden worden en de rijpere leeftijd brenst meerdere behoeften met zich. De administratie" van ons blad deelt ons mede, dat, hoewel het aantal abonué's boven verwachting is gestegen, hoewel de adverteutiën ons steeds in meerder tal toekomen, de inkomsten nog maar juist de uitgaven dekken. Dat moet dus nog he ter worden, en dat zal ook beter worden. Wij van onze zijde zullen alles doen, wat in ons ver mogen is om van ons blad een huisvriend te maken, wij zullen het zoover zien te brengen, dat onze lezers bij een half uur eventuële ver traging morrend zullen vragen „is de Heusdensche Courant nog niet gekomen Maar gij, publiek van uwe zijde, blijft onze lezers en werft ons lezersblijft bij ons adverteeren en xoerft ons advertentiën er is niet zoo'n kleine gemeente in onze geheele streek, of ons blad is er, en publi citeit wil de wereld. Daarom rond en open hebben wij u den toestand van ons blad geschetstrond en open vragen wij uwe hulp en rekenen wij op uwe hulp. Moge het Nieuwe Jaar u en de uwen tot zegen zijn en onze courant een vaste plaats geven te midden liarer zusters. {Red.) HEUSDEN, 31 Deo. Op heden deu 2e Kerstdag was des avonds een sierlijken kerstboom opgericht, in het koor der Herv. Kerk en eene in de openbare school die van alle zijden met geschenkjes getooid en ver licht een aangenaam effect aanbood. Op beide plaatsen waren de kleinen van de beide Zondagscholen met hunne ouders en vele belangstellenden toegestroomd en weerklonken de zalen van het heerlijk gezang dat, onder leiding der onderwijzers en onderwijzeressen, door de kinderstemmetjes werd voorgebracht. Het was zichtbaar dat de vrengde der kleinen weldadig op de ouderen terugwerkte. Wij wenschen beide Zondagscholen een voort durende bloei toe en vertrouwen ook, dat daartoe den steun der ouders wel nimmer zal ontbreken. t DALEM. Tot notabelen zijn alhier verkozen de heeren Mr. M. Viruly vau Vuren en Dalem, II. v. d. Giessen Wz., S. Smits, G. v. Willigen, M. de Groot IIz., Gerrit de Gier en Govert de Gier, terwijl uit dit zevental tot kerkvoogden zijn beuoemd de heeren Mr. M. Virulv van Vuren en Dalem als president, Gerrit de Gier als admini- streerend kerkvoogd en H. v. d. Giessen Wz. t Als een bewijs van de betrekkelijk zachte weersgesteldheid kan dienen, dat men te Vuren in den kap van een hooiberg een tuinsluipers- nestje ontdekt heeft, waarin zes jongen, die op het punt zijn om uit te vliegen. t De door den raad der gemeente Vuren vastgestelde en door Gedep. Staten goedgekeurde begrooting over 1882 bedraagt, zoowel aan inkom sten als uitgaven de som van f 6018.33, alzoo een waarschijnlijk batig saldo van nihil. t EETHEN. Door het collegie van nc^belen der Herv. Gemeente werd tot kerkvoogd gekozen de heer P. W. Boll alhier, ter vervanging van den heer L. Honcoop, die naar elders is ver trokken. t BAARDWIJK. De heer C. Oomens is be noemd tot schatter van de lokalen voor den ver koop van sterkendrank. t De vergadering' van schoenmakersbazen, deu 27 1.1. gehouden ten huize van den heer A. Mulders alhier, was vrij druk bezocht. Ruim 30 bazen namen er aan deel. Belangrijke besluiten werden echter niet genomen. WERKENDAM. Door eenige giften van ver schillende ingezetenen is aan de leerlingen der bewaarschool een feestelijken avond bezorgd. Een kerstboom was opgericht, beladen met eene menigte geschenkjes, die door Mejuffr. Reuse die aan het hoofd der school staat, werden rond gedeeld. Ver rukt waren de kleinen, die, nadat ze eerst eenige proeven van het geleerde hadden gegeven, konden huiswaarts gebracht worden en voorzeker zullen zij hoe gaarne ze ook reeds gingen, met nog meer blijdschap in het vervolg die zoo nuttige als leer zame inrichting bezoeken. AMEIDE. Bij de op 28 Dec. jl. alhier ge houden verkiezing van 18 leden voor het Kies college der Ned. Herv. gemeenten van Ameide en Tienhoven zijn uitgebracht 46 geldige stemmen, en zijn gekozen met algemeene stemmen de heeren W. VerheijII. Schippers; P. Peterse; L. P. van Lomwei Az.C. Terlouw en G. Woudenberg alhier; H. Spek en J. van Lomwei te Tienhoven, allen min of meer ant. rev.T. Swets Tz. alhier, liberaal. Met 45 stemmen de heeren: P. W. Muilwijk; A. van Kekem Wz.C. Jongkind; G. Oskam en C. de Kruijk, alhierH. Ver maat; W. van Zessen P. Hoeflaak, allen min of meer ant. rev. en A. van Este Tienhoven. Het getal stemmeu dat kan worden uitgebracht is 133; de liberale partij vond het blijkbaar niet der moeite waardig mede te stemmen, ten minste als één man heeft zij zich daarvan onthouden. HOORNAAR, 29 Dec. Door het hier be staande mannenkoor werden op den 2e kerstdag des namiddags in het kerkgebouw eenige vierstem mige psalmen en zangstukken uitgevoerd, die door de ruim 150 hoorders en hoorderessen blijkbaar met veel genoegen werden aangehoord. *GIESEN-NIEUWKERK, 29 Dec. Ook bij eene tractemeutsverhoogiug tot f 500, heeft zich geene enkele sollicitante opgedaan voor de betrekking van hulponderwijzer aan de openbare school alhier. Thans is het tractement verhoogd tot f 600 en andermaal eene oproeping van sollicitanten gedaan. NIEUWLAND, 29 Dec. Uit de voordracht van vier onderwijzers, voor de betrekking van hóófd der school alhier is als zoodanig benoemd de heer J. van Andel, onderwijzer te Dordrecht. STREEFKERK. Bij de op heden gehouden stemming door ingelanden van den polder Streef kerk met Korten- en Langenbroek is tot polder- schout en secretaris met bijna algemeene stemmen gekozen de heer H. Gautier, burgemeester. Een eigenaardige plechtigheid vond Dinsdag te Amsterdam plaats in de Nieuwe Kerk op den Dam, in den grafkelder der familie Elias, alwaar, gelijk bekend is, het stoffelijk overschot bewaard wordt van den Admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter. In den laatstcn tijd was men tot de ontdekking gekomen, dat De RuvteFs lijkkist door den tand des tijds zeer geleden had, en dit gaf der Regeering aanleiding om met de familie Elias in overleg te treden, ten einde het gebeente van den beroemden zeeheld in een nieuwe kist over te brengen. De oude kist, die aldaar den 18n Maart van het jaar 1677 (bijna een jaar na De Ruyters dood) met groote praal en in tegenwoordigheid van alle hooge Regeeriugscolleges was bijgezet, had een houten deksel, dat echter aan de bovenzijde ge deeltelijk uit glazen ruitjes bestond, zoodat men vroeger in de kist heeft kunnen zien, hetgeen in den lateren tijd bijna niet meer mogelijk was, daar dat glas grootendeels was verweerd. De nieuwe kist is van eikenhout, en is van binnen met lood bekleed. Op een koperen plaat draagt zij het opschrift Voor deze gelegenheid was de secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, de heer mr. P. F. Ilubrecht, als vertegenwoordiger van de Regeering aanwezig terwijl de verschillende thans nog levende vertegenwoordigers van het geslacht Elias met hem het proces-verbaal van deze handeling ouderteekenden, waarvan vervolgens een exemplaar in een looden koker in de nieuwe kist werd bijgevoegd. De heer Hubrecht sprak daarop het volgende „De Regeering, in ervaring gekomen, dat het omhulsel, waarin de stoffelijke overblijfselen van 's Lands grootsten zeeheld in dit kerkgebouw be waard worden, herstelling behoefde, heeft, in overleg met zijn nakomelingen, het noodige voor bereid om daarin te voorzien. „Tot dat einde alhier bijeengekomen, heeft de familie ons den zoo juist geopenden grafkelder ontsloten, waarin nu meer dan twee eeuwen geleden het lijk van Michiel Adriaanszoon de Ruyter door een treurend en dankbaar volk werd bijgezet. „Ik heb de eer u uit te noodigen" ue-taak, die ons in die gewelven wacht, te vervullen, indachtig niet alleen aan de heldendaden van een der roem rijkste mannen onzer geschiedenis, maar tevens doordrongen van de overtuiging dat het Neder landsche volk, in wiens geschiedrollen zijn naam met onvervvelkbaren luister schitterthet volk voor wiens vrijheid en onafhankelijkheid hij gestreden en het leven gelaten heeft, zijn roemvolle nage dachtenis inzonderheid in eere houdt, wanneer het zijn deugden navolgt door onverdeelde en onver moeide toewijding van alle kracht aan het welzijn vau ons dierbaar vaderland." Ook een der familieleden voerde het woord en daarna legde de jongste der aanwezige afstamme lingen een krans van levende witte bloemen op de kist, met breede zwarte linten- waarop in zil veren letters te lezen staat „Hulde van de afstammelingen aan den Luit.- Admiraal-Generaal de Ruyter, 28 December 1881." De geheele plechtigheid was hoogst eenvoudig, doch maakte op de aanwezigen een diepen indruk, bij de gedachte, dat hier een daad van piëteit werd verricht tegenover de nagedachtenis van den man, die zoo menigwerf zijn vaderland voor schande en ondergang heeft behoed, en die onder al onze beroemde mannen ongetwijfeld de meest geliefde is geweest. Men schrijft uit Goes Voor eenige dagen moest een geneesheer hier in den omtrek een overweg van den Staatsspoor weg met rijtuig passeeren en reed dus onbezorgd door, daar de boomen niet gesloten waren. De trein intusschen, die door eene doorsnijding van den dijk niet was opgemerkt, kwam in volle vaart aan. Het paard en daardoor ook het rijtuig snel achter waarts rukkende, ontkwamen de twee personen in het rijtuig aan een anders wissen dood. De genees heer heeft het in de Goessche stadscourant rucht baar gemaakt, maar het mag nog wel wat verder reiken, dat wederom door de achteloosheid van een wachter menschenleveus ernstig werden be dreigd. Het is toch de tweedemaal binnen korten tijd, dat in onzen omtrek iets dergelijks plaafs heeft, en het blijkt dus wel dat de Exploitatie- Maatschappij zich maar weinig op haar personeel verlaten kan. Wij begrijpen zeer goed, dat zij niet altijd aansprakelijk kan worden gesteld voor de nalatigheid harer beambten, maar een feit is liet, dat men, naar het schijnt, weinig er op let of de personen die men kiest menscheif zijn op wie men kan vertrouwen. Eu moge dit ook al niet a priori vast le stellen zijn, dan zou de Maatschappij het publiek meer vertrouwen geven, wanneer zij toonde met gestrengheid de vervul ling te eischen van de door haar opgedragen taak. Over het algemeen onderscheidt deze Maat schappij zien door een merkwaardig sang froid, ge tuige hare, althans schijnbare, onverschilligheid bij de herhaalde diefstallen op onze Zeeuwsche lijn. Er wordt altijd nauwkeurig onderzoek gedaan, maar ooktelkens opnieuw gestolen. Donderdagmorgen zijn eenige militaire gevange nen van Haarlem per spoor naar Leiden overge bracht onder geleide van een onderofficier en drie manschappen der infanterie. Bij terugkomst ver keerden de geleiders allen in min of meer be schonken toestand, twee der manschappen in zulk een verregaanden staat, dat zij met moeite uit den spoortrein zijn geholpen en als lijken in de wacht kamer zijn neergevallen, vanwaar zij later per handkar naar de kazerne zijn vervoerd geworden. Omtrent den diefstal bij baron Van Herzeele vernemen wij eenige nadere bijzonderheden, waar uit mag worden afgeleid, dat het der politie ge lukt is de hand te leggen op den werkelijken en eenigen dader. Niettegenstaande de gunstige ver klaringen van den heer Van Herzeele omtrent de eerlijkheid van zijn knecht, waren er bij de politie dadelijk ernstige bedenkingen tegen deze gerezen. Een eerste onderzoek in loco had reeds de overtuiging gegeven, dat een vreemde onmo gelijk de bekendheid met de localiteiten had kunnen hebben, welke de inbreker noodzake lijk moest hebben gehad. Bij een tweede onder zoek, ten huize van den heer Van Herzeele ge daan, ook ditmaal door den commissaris Wulffers geleid, werden in de kist van den knecht verschil lende voorwerpen gevonden, die zich bij liet eerste onderzoek daarin niet bevonden, o. a. een deurpen, een ring valsche sleutels, een Fransch francstuk en een beitel, waaraan sporen van verf. Het trok de aandacht, dat de knecht gedurende dit tweede onderzoek geruimen tijd op het privaat doorbracht. Bij het openbreken van een koker op het privaat werd dan ook de trouwring van den heer Van Herzeele gevonden, gevouwen in een stuk van de handelingen van den gemeenteraad, dat volgens verklaring van den heer Van H. zich in zijn schrijf tafel heeft bevonden. Ook bleek het, dat de dief het gaslicht had opgestokenom dat te kunnen doen, heeft hij de hoofdkraan moeten openen, die zich bevindt in een der muren, zoo volkomen achter het behangsel verborgen, dat iemand, die de plaats niet weet, die niet kan vinden. Om de kamer van den heer v. II. te bereiken heeft de knecht niet den gewonen weg door de gang en de eerste keuken van het onderhuis ge nomen, maar zich van een omweg door de berg plaats van wijn en de tweede keuken bediend. Om den schijn van zich af te werpen, heeft hij de deur van de benedengang, die in de eerste keuken uitkomt, met een pen vastgezet. Maar hij had nog een gevaar voor ontdekking te overwinnen en hij heeft dat gedaan met een overleg, dat van groote sluwheid getuigt. Om het hevige kraken van de deur, die van zijn slaapkamer naar de bergplaats van wijn toegang geeft, te voorkomen, heeft hij met behulp van een draadnagel, dien hij tusschen de geledingen van het onderste scharnier sloeg, de deur gelicht. Een smid verklaarde, dat zoo iets „smidswerk" mocht genoemd worden. Hoewel XT, «e ÏI'I&T ■qamto, to* 'iTOWTp zen zijner schuld zijn ontdekt, blijft de aangehoudene alle schuld ontkennen. Zijn antwoorden bij de ondervraging moeten steeds van veel overleg ge- tuigeu. Door den heer Viruly te Leiden is aan zijn huurders van landerijen in den Prius-Alexander- polder een aanmerkelijke vermindering van pacht geschonken. De „millioenenjuffrouw" zoo noemt men in de wandeling een der meest besproken perso nen, is, naar wij vernemen, verhuisd van het Bi- ble-IIotel naar het huis N. Z. Voorburgwal 31 Amsterdam. Moge van ons adres geen misbruik gemaakt worden, daar zij overstelpt wordt met aanvragen om dit en dat te koopen. «Michiel Adriaanszoon de Ruyter, Luitenant-Admiraal-Generaal van Holland en West-Vriesland, geboren te Vlissingen 24 Maart 1607, overleden 29 April 1676 aan de wonden, ontvangen voor Messina, begraven 18 Maart 1677 en: door de zorg der Nederlandsche Regeering in deze kist gelegd 28 December 1881." WERKENDAM. Van 1327 Dec. Geboren: Maria Gerardina en Adolphina Alice, d. van A. G. P. van Heusdeu en S. M. V. Nerinx Huibertjo, d. v. H. de Gelder en A. Dame. Overleden: A. Bogers, 14 m. f DUSSEN. Geboren: Maria Adriana, d. v. A. Schelle en J. MertensGeertruida, d. v. R. van Til borg en A. van BiesenTheodora Adriana, d. v. A. R. Staal en J. Schalken. Overleden: H. van Dalen, wed. W. Hagoort 63 j.H. M. Rijkenberg, 3 w. A. Keiler, 72 j. J. J. Sprangers, 66 j.; W. J. Hijmans, 18 m. W. do Poorter, wed. P. Raams, 77 j. Levonl. kind jru. KANTONGERECHT HEUSDEN. Zitting in strafzaken d.d. 23 Dec. 1881. Uitspraken in zake het O. M. tegenL. d. B., te Gorinchem bekl. van overtr. openb. midd, van verv. 1, subs. 1 d. H. S., te Andel, vischdelict 3, subs. 2 d, L. V., te Wijk, voerwezen 3, subs. 2 d.G. V., te Aalburg als bóven J. F., te Go rinchem als boven 3, subs. 2 d.J. B., te Waal wijk als boven 3, subs. 2 d. P. B., te Hardinx- veld stoken van vuur in 't veld 1, subs. 1 d. H. V., te Dussen, herijk j 2X10 subs. 2X2 d. Prijzen van 100 en daarboven. lste Klasse. Trekking van 28 Dec. Prijs van f 2000 no. 2379 1500 nos. 1386 en 16659 1000 nos. 2335 en 15935 400 nos. 396, 7759 en 10652; 200: nos. 2147 en 10712; 100: nos. 1356, 9010, 13462, 19883 en 20902. De dure apotheker. De apotheker N. kon vree- selijk hoog rekenen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2