V Buitenlandsch Overzicht. Bekendmaking. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. tocht met schepen, die ver van zeewaardig waren, 't Was zijn laatste reis. Hij stierf tengevolge van een bekomen wond. Zelfs de vijand salueerde het transportschip dat zijn stoffelijk overschot naar 't vaderland vervoerde. Het nageslacht heeft hem een standbeeld opgericht en de plaats zijner ruste met een heerlijk kunstgewrocht gedekt. Wij, die een anderen plicht kennen dan de Ruyter, nl. te leven voor 't land, waar zijn hoogste was voor dat land te sterven, wij, zonen en dochteren der 19de eeuw, erkennen toch met dankbare hulde wat groote diensten De Ruyter en zijn even knieën 't land en daardoor ons hebben be wezen. Bij zijn stoffelijk overschot staande, gevoelen we dat diep en nu thans weer die grafkelder gesloten is en de tijd zijn vernielenden invloed ook op 't pas hernieuwde schoone omhulsel zal doen gelden, willen we de hoop uitspreken dat de nagedachtenis van den eerbied afdwingenden Vlissinger nog zal blijven voortleven, ook nadat alles wat stoffelijk aan den zeeheld herinnert, verdwenen is. Het zijn bij lange na niet allen voordeelige posten, die op 1882 van zijn voorganger moeten worden overgeboekt. Om met het Oosten van Europa te beginnen, ondervindt men, dat de pas tot veler genoegen afgedane schuldregeling van Turkije, al dadelijk op een groot bezwaar stuitte. Het Journal de St. Petersburg protesteert tegen de schikking, volgens welke de belasting van Bulgarije en Oost-Rumelie tot betaling van de fondsenhouders zal worden gebruikt. Het blad beweert, dat de kosten van het Russische bezittingskorps eerst moeten worden betaald. Rusland kan wel rekenen met de onge legenheden, door de nieuwe inrichting veroorzaakt, maar dat moet ten voordeele komen aan de vrij gemaakte volken en niet aan de fondsenhouders, tegenover welke Rusland, op grond van het Ber- lijnsche traktaat, den voorrang heeft. Rusland heeft nog altijd eene oude en hooge rekening van oorlogsschatting met Turkije. En de Noordsche buurman is niet iemand, die men met eene vermaning tot geduld naar huis kan sturen. Blijft Rusland zich verzetten, dan kan alles weer van voren af aan beginnen. Wat de oorlog in het Noorden van Afrika betreft, de telegraaf brengt van daar ook al geen al te beste tijdingen. Het weder is slecht en de Eransche troepen lijden veel. De kameelen sterven en het vervoer is bijna onmogelijk. Zoo de Eransche bladen te vertrouwen zijn, is de oorlog in Tunis echter afgeloopen en mag men met voldoening op de uitkomst neerzien. De wereld zal echter wel eenigen twijfel blijven koesteren aan de juist heid dezer beschouwing. Een moeilijk vraagstuk heeft dit jaar nog van 1881 geërfd, het pauselijke namelijk. In verband met de onderhandelingen van het vaticaan met den Rijks-kanselier van Duitschland, komt ge durig weer aan de orde het plan tot gedeeltelijk herstel van het wereldlijk gezag onder waarborg van verschillende Europeesche Staten. Ook wordt van Bismarck toegedicht, dat hij den Paus eene wijkplaats heeft aangeboden in Rijn Pruisen, maar deze zou de voorkeur geven aan Beieren en meer nog aan Tyrol. Hoe minder men evenwel van ie mands plannen en bedoelingen weet, des te meer praat of schrijft men er over en het feit alleen, dat het Duitsche centrum van alles onkundig blijft, doet een rechtmatigen twijfel rijzen aan de waar heid van al die geruchten. Bij het begin van den nieuwen jaarkring is ook de lijst opgemaakt van de ongelukkeu ter zee. Niet minder dan 198 stoomschepen zijn in 1881 ver gaan, waaronder 3 Nederlandsche en 141 Engel- schc. Van die 198 stoomschepen waren er 189 van ijzer. Er strandden er 99; 30 zonken door aanva ring; van 11 weet men niets. In het geheel kwamen, voor zoover men weet 1459 menschen bij deze ram pen om. In October alleen vergingen 32 schepen. De Europeesche zeeën hebben in de laatste dagen weer tal van offers geeischt. Vier Engelsche stoomschepen worden vermist. Broessu in Turksch Azië, is door eene zware aardbeving geteisterd. In het westen van Noord- Amerika heerscht eene hevige pokken-epidemie. Onder de negers in Plymouth (in Noord-Carolina, Vereenigde Staten) is een opstand uitgebroken. Driehonderd gewapende negers bezetten de stad en houden er een waar schrikbewind. Uit Warschau komen thans berichten, die de zaak van Kerstmis uit een geheel ander oogpunt doen beschouwen. Het oproer is namelijk veel erger geweest dan eerst bericht werd, daar de Russische regeering alle telegrammen op die zaak betrekking hebbende terughield. Het oproer duurde drie dagen. De Times bericht, dat de winkels langs de rivier het meest leden en dat zeer weinisr huizen, door Joden bewoond, ongeplunderd bleven. Het valt niet te betwijfelen, of het oproer is een gevolg van een lang overlegd en goed beraamd plan. Het oproer viel samen met de meergemelde opschudding in een der kerken, maar was er vol strekt het gevolg niet van. De Presse, een blad in Krakau zegt, dat ongetwijfeld de geheele zaak het werk is der nihilisten, die waarschijnlijk ook den kreet //brand!'' in de kerk aanhieven. Andere bladen verzekeren, dat het de gevolgen zijn van de opruiingen van dezelfde mannen, die in Duitsch land zich zoo ijverig betoonen bij de Judenhetze, en die nu het nihilisme als een afleider voor hunne euveldaden noemen. Verscheidene der aan voerders zijn gevat en dit kan tot ontdekking leiden. Vele Israëlitische huisgezinnen zijn inmiddels van huis en have en van hun bestaan tevens be roofd. Wanneer men de bijzonderheden van dit oproer leest, dan maakt het een eigenaardigen indruk, dat een gevierd redenaar juist in deze dagen de rust en kalmte van de Poolsche natie stelde tegenover de woelingen en barbaarschheden in de O overige gedeelten van het uitgestrekte Russische Rijk. Politiek nieuws is er in deze dagen niet veel. De groote bladen zijn gevuld met overzichten en beschouwingen van het afgeloopen jaar en voor spellingen voor de naaste toekomst. Beter dan al die voorspellingen is een werk des vredes dat pas voltooid is, de weg van den Gotthard. De reusachtige tunnel door den berg is ondanks veel moeilijkheden en tegenspoed, eindelijk klaar, maar hij is niet het eenige merkwaardige kunstwerk op deze lijn. Ook bij net maken van de toegangen van den tunnel heeft men bezwaren moeten over winnen van zeer ernstigen aard. Z:>o heeft men op den spoorweg van Flüelen tot Göschenen dat in de onmiddelijke nabijheid ligt van den noorde lijken ingang van den groolen tunnel, op een weg die nog geen 6 uur lang is, de volgende belang rijke kunstwerken aau: 15 tunnels van verschil lende afmetingen, de kortste 32 de langste bijna 2000 meters, 6 galerijen, 17 bruggen en viaducten over diepe afgronden, over wier bodem de Reuss zijne pijlsnelle wateren doet bruisen. Yan Eliielen tot Erstfeld, ligt de baan horizontaal, van hier begint zij te stijgen en wel 26 op de 1000. Van Göschenen tot het midden van de baan wordt de stijging steeds aanzienlijker, tot zij eindelijk 58 op de 1000 bedraagt. Bij de opneming van den tunnel is gebleken, dat de temperatuur in de midden heel wat droger is dan aan de ingangen, maar van lastige hitte of rook is geen sprake. Yan het middelpunt naar den zuidelijken uitgang is het verval slechts 20 op de 1000. De verlichting van den tunnel ge schiedt door steenkolengas rens dienen tevens tot mijlpalen. Van het Panama-kanaal wordt in het jaarver slag van het Fr. Aardr. genootschap gezegd, dat, evenals het Suez-kanaal het klimaat van Egypte wijzigde, dit ook plaats zal hebben door het Pa nama-kanaal in Midden-Amerika. De snelle berg- stroomen, en dit is de groote moeilijkheid van het werk, moeten worden onschadelijk gemaakt en in groote, kunstmatige meren worden geleid, die het vocht bewaren en alzoo het klimaat doen veran deren. Die kunstmatige meren moeten door zijka nalen worden verbonden met het hoofdkanaal en tevens dienen om de landbouw te bevorderen, door het besproeien der landen, die nu wel groote massa's water ontvangen op sommige tijden van het jaar, maar die liet even snel verliezen. Die neerstortende waterstroomen voeren dan de teel aarde in hun stroom nog mede. Dv De reusachtige lanta- Publicatie. t Door acht ingezetenen dezer gemeente is een verzoekschrift ingezonden aan Burgemeester en Wethouders oin een vergunningsrecht tot ver- koop van sterkendrank in 't klein. strijken. De prijs der gevangen en geplukte diei f 1.50 en hooger. CAPELLE, 30 Dec. De raad dezer gemeente heeft, met opheffing van de thans plaats hebbende jaarmarkten, besloten tot het houden van twee jaarmarkten en wel de eerste op den laatsten Donderdag in Maart en de tweede den eersten Woensdag in November. RAAMSDONK, 2 Jan. De meeste koopovereen komsten van de onteigening der ontworpen spoor- weglijn Zwaluwe's Bosch, wat betreft den weg tusscheu Raamsdonk en Zwaluwe, zijn reeds in orde. De brug over de rivier de Donge nadert O - hare voltooiing, zoodat nog deze maand de Zuider stoomtram daarvan geregeld gebruik zal kunnen maken. HEUSDEN, 6 Jan. Door Z. M. is benoemd tot heemraad van het Nieuwland van Altena de heer M. M. v. Baasbank. TILBURG, 2 Jan. Op de heden gehouden jaarmarkt waren aangebracht ruim 150 runderen, zoomede 500 biggen, de laatste werden van f 5 tot 9 verhandeld. Overigens weinig handel. t Door het handboogschuttersgezelschap vDe Batavieren" alhier, zal dit jaar een groot natio naal concours worden gegeven. Behalve de alhier nog bestaande 26 handboogschuttersgezelschappen te zamen ruim 800 leden tellende, en 26 kleine kruisboogschuttersgezelschappen, zullen nog vele gezelschappen uit onderscheidene gemeenten zich aanmelden, zoodat ruime deelneming te verwach ten is. t AMMERZODEN, 4 Jan. Heden had alhier eene zeer treurige plechtigheid plaats. Voor de eerste maal in 't nieuwe jaar werd de groeve der dooden ontsloten. Zij, die van jongs af in onze gemeente verkeerde, die door de geheele gemeente geacht en bemind werd, die met de gemeente lief en leed deelde,haar stoffelijk overschot werd heden aan de aarde toevertrouwd. Wie ze was 'tW as de waardige jeugdige echtgenoote van onzen algemeen geachten en beminden Notaris, wijlen Mevr. A. J. M. HoeflakeVan der Pant. Ieder betreurt de, helaaste vroeg afgestorvene. Ieder deelt in de smart, die onzen ook nog jeugdigen Notaris treft. Dit werd lieden bewezen Tal van vrienden en belangstellenden volgden het stoffelijk overschot naar deszelfs laatste rustplaats. Aan de geopende groeve werd een passend woord gesproken door den WelE. Zeergel. Heer Ds. E. C. Boland, oud-predikant alhier en te Well. Kracht naar kruis, berusting in Gods wil en steun in de krachtige beproeving werd den jeugdigen weduwnaar door Zijn WelEerw. van harte toe- gewenscht. Aan 't jonge weesje, de eenige spruit van 't waar dig echtpaar, wijdde Z. W.Eerw. mede een hartelijk woord, en sprak ten slotte een woord van troost toe aan de aanwezige familieleden, en een woord van dank aan de bij de plechtigheid tegenwoordige belangstellenden. Ook wij, wij wenschen den jeugdigen weduwnaar kracht naar kruis en hopen dat de belangstelling in zijn droevig lot hem overtuigend bewezen zij in de onverdeelde achting, die hetn steeds door zijne gemeentenaren wordt bewezen. fWAALWIJK. Loop van de bevolking in 1881 Geboren 186, overleden 101, verschil 85 per sonen komen inwonen 198, vertrokken 191, ver schil 7alzoo vermeerderd met 92 personen. Bevolking op ultimo December 1881 4136 zielen. t SPRANG, 3 Jan. Door den gemeenteraad alhier is benoemd tot onderwijzeres, mejuffrouw E. B. E. Rappard te Naarden. Benoemde is be zitster der acte van hoofdonderwijzeres en heeft aanteekeningen voor Eransch, Engelsch, duitsch, de nuttige en de fraaie handwerken Hoog- t Door stemgerechtigde leden der Nederl. gemeente alhier, zijn herkozen tot notabelen heeren J. C. Torman en Dirk Vos en tot t D RONGELEN. Onlangs maakten wij mel ding van een boom die in het Oude Maasje was ontdekt en zeer tot ongerief diende voor de scheep vaart. Eenige dagen geleden is het den molen maker G. Haspels te Babyloniënbroek, met groote krachtsinspanning gelukt hem op het drooge te doen brengen en bleek het nu een boom te zijn die daarin vermoedelijk reeds eenige eeiiwen on opgemerkt had gelegensommigen meenen van uit de 15e eeuw en dus een herinnering aan den doorbraak in 1421, doch wie zal het bepalen? Het hout dat van binnen geheel zwart is, is nog hart. Men denkt dat het een eikenboom is, hetgeen ook nog niet met zekerheid kan bepaald worden. t ZUILICHEM. Ds. E. C. van Baerle te Wa- geningen, die in April 1871 als predikant ver trok naar Maassluis werd heden met algemeene stemmejjL weer voor onze gemeente beroepen. Herv de kerkvoogd de heer J. H. en Brienen. is WERKENDAM, Jan. Even als vorige heeft op oudejaarsdag eeue uitdeeling plaatst van brood, erwten, spek, koffie en geld. De voor benoodigde gelden waren door de burgers1 een gebracht, om het wenschen aan de huizei: den eersten dag des jaars tegen te gaan, dat dan tengevolge hiervan in het geheel niet meer plaa heeft. Op Oud ejaarsavond is bij de gebruikelijke avondgodsdienstoefening ruim f 200 gecollecteerd. t DUSSEN. Na aftrek van de 7 drankverkoo- pers in de buitenpolders, die geen van allen het verzoek om vergunning hebben ingezonden, heeft die inzending wel plaats gehad door 40 van de overige 45 gepatenteerde tappers en slijters. Het maximum in art. 2 der wet bepaald bedraagt voor deze gemeente 10 en is dus nog 4 maal aanwezig. t Door wijlen mejuffrouw J. H. Stael is aan het parochiaal kerkbestuur alhier vermaakt de som van f 5000, voor altijd durende kerkelijke diensten, benevens eenige perceelen wei-, hooi- en bouwland, gelegen alhier en te Waspik, waarvan de opbrengst zal strekken voor het alhier opge richte gasthuis en om jaarlijks H. Misoffers te doen opdragen. t VLIJMEN. Een meisje dat alhier haren on trouwen minnaar eiken avond in de open lucht op een strafpredicatie onthaalde, is naar een krank zinnigengesticht gebracht. t DALEM. Door den raad der gemeente Vuren zijn aan den bregadier-majoor der rijksveldwacht B. Bunningh te Gorinchem, aan den gemeente veldwachter J. v. Willigen te Vuren en aan den onbezoldigden rijksveldwachter H. M. v. Mourik te Vuren, gratificatiën verleend ad f 10, wegens ijverige plichtsbetrachting in het handhaven der politie-verordeningen in die gemeente, over 1881. tHet in bijna eiken polder der Lingestreken uitgeoefende bedrijf van ganzenvangen door middel van slagnetten, heeft tot nog toe niet veel op geleverd. Eerst klaagden de belanghebbenden over te weinig water; nu echter door de laatste regens de lage velden ondergezet zijn en de vangst nog niet voordeel ig is, wordt verlangd naar een vorstje of naar eene laag sneeuw, waardoor de ganzen hongeriger worden en dichter op 't lokaas neer^ Men schrijft uit Meeuwen Dat het domme bijgeloof nog in volle kracht in sommige streken voortleeft, blijkt uit 't volgende. Een huisvader onder deze gemeente voelde zich sedert eenigen tijd ongesteld en vooral des nachts zeer gedrukt. Toen een buurman het vermoeden opperde, //dat hier wel hekserij onder schuilen kon," en den raad gaf, de zaak bij. den //duivel - - banner" te Gorinchem tot klaarheid te laten brengen, werd de reis daarheen spoedig aanvaard en de wijze man stemde met het noodlottig ver moeden in, dat ten allen overvloede ook nog be vestigd werd bij het opensnijden van de peluw door de //kroontjes" die daaruit te voorschijn kwamen. Men giste naar de bewerkster van zooveel jammer, doch te vergeefs. Den lijder is door den man uit Gorkum voorgeschreven, witten wijn te te drinken, waardoor de Booze spoedig langs natuurlijken of bovennatuurlijken weg zou worden uitgedreven in de gedaante van een talrijke padden- familie, die in 't lichaam van den patiënt huisde, terwijl eerlang ook de heks zelve wel zal bekend worden. Men weet niet, waarover zich meer te bedroeven, over de onnoozelheid vau den //bezetene," de driestheid van den //duivelbezweerder," of het be staan van quasi-ontwikkelden die aan zulk bijge loof hechten en het op schriftelijke gronden dürveu verdedigen Door de politie te 's Hertogenbosch is een on derzoek ingesteld omtrent den plotselingen dood van een kindje, dat gisteren avond ten 8 ure nog gezond en een uur daarna overleden is. De moe der had met het kindje eenige maanden geleden haren man verlaten en woonde in eene slaap stede. N. R. C. Te 's Bosch heeft zich heimelijk verwijderd de kastelein S. Naar men zegt had hij sinds gerui- ïnen tijd een aanzienlijk bedrag in effecten {f 60,000) van zijn zwager in bewaring. Lang zamerhand zijn die effecten bij verschillende kas siers daar ter stede door S. in beleening gege ven. Met de opbrengst daarvan, of zooveel er nog van over was, vertoeft hij thans waarschijnlijk in het gastvrije Engeland. Volgens anderen zou hij reeds in Engeland zijn gearresteerd. In het café Mast te Amsterdam werden in 't afgeloopen jaar meer dan een milioen glazen bier verorberd en 73.000 halve biefstukjes. Bij Wijnand Eockiug in de Pijlsteeg schonk men aan den gaanden en komenden man 300.000 glaasjes ,/half eu half" waarbij 289.000 beschuit jes werden genuttigd. Bij den uitgever Henri J. Stemberg te 's Graven- hage, verschijnt op heden no. 1 van den tweeden jaargang van het H Zondagsblad voor het jonge Nederland", onder hoofdredactie van den gevierden schrijver P. F. Brunings. Het geheel ziet er zeer aanlokkelijk uit. Ook de prijs is laag gesteld, slechts f 2.50 per jaar franco per post. Wij twijfelen niet of het //Zondagsblad" spoedig algemeen als een welkomen vriend schouwd worden door het jonge Nederland. zal be- v- u Burgemeester en Wethouders van Heusden: Gelet op art. 5 der wet vau 28 Junij 1881 (Stbl. no. 97)Brengen ter openbare kenuis, dat bij hen nog zijn ingekomen de navolgende verzoekschriften om vergunning tot uitoefening van den kleinhan del in sterken drank na 1 Mei 1882 15. J. B. de Beer, Breestraat W 89 16. F. H. Boeren, Botermarkt N 107 17. Wed. J. de Bout, Wittebroodstraat W 50 18. H. Dollekeus, Visch- markt N 91 19. G. Donders, Putterstraat Z 79 20. D. Frederiks, Gasthuisstraat O 82 21. C. vau Griensven, Wittebroodstraat Z 12 22. J. van Koot, Wijksch Eind W 126 23. T. Luyben Vischmarkt N 5324. C. M. Malingré, Haven N 6725. G. H. Malingré, Vischmarkt N. 88 26. J. van Mersbergen, Hoogstraat N 125 27. H. Mourik, Wijksch Eind W 125 28. P. van dei- Pol, Wal N 1 29. J. A. Sens, Waterpoort O 134 30. M. van Vugt, huisvr. vau H. de Werdt, Zus- tersteeg O 33a; 31. J. Wassens, Wittebrood straat Z 152. Heusden, 2 Jan. 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd: Honcoop. De Secretaris, SPRENGERS. De BURGEMEESTER van Heusden is voornemens op Zaterdag den 14 Januari 1882, voor middags 11 uur ter plaatse publiek te verkoopen a contant, 96 stuks Populieren boomen, staande nabij het zoogenaamde Burg!plein in 39 koopen van 2. 3 en 4 stuks. Heusden, 5 Januari 1882. De Burgemeester voornoemd, HONCOOP. vergunning f BE30IJEN. Ter bekoming van voor het uitoefenen van het tappersbedrijf, hebben zich aangemeld 19 personen. f Tot ouderling in de Ned. Herv. kerk alhier is herkozen de heer A. van der Zaken en tot dia ken de heer B. de Rooij. f De trottoirs zijn door den aannemer primo Januari opgeleverd. Geen enkele aanbesteding als deze is door het publiek met zooveel ingenomenheid begroet. f BAARDWIJK. Van de 22 verkoopers van ster ken drank in het klein zijn er 14 die het vergun ningsrecht hebhen aangevraagd. f Sinds l Jan. bestaat in deze gemeente eene verordening op het arbeiden van kindoren beneden 12 jaren. Gedurende de dagschool mag door kinderen beneden 12 jaar geen tuin- of veldarbeid verricht worden, op boete van vijftig cents tot drie gulden voor de lastgevers en voor hen voor wie het werk wordt gedaan. tLoop der bevolking gedurende 1881. Op den 1 Jan. 1881 bedroeg de bevolking 1580 zielen. Er werden geboren 29 van het ra. en 33 van het vr. geslacht. Er vestigden zich in de gemeente 28 m. en 39 vr. zoodat door geboorte en vestiging de gemeente vermeerderde met 129 inwonersdoch er stierven 13 m. en 15 vr. en er vertrokken naar andere gemeenten 50 m. en 53 vr. zoodat wegens overlijden en vertrek de bevolking verminderde met 131 zielen. De vonniuderiug bedraagt dus 2 zielen meer dan de vermeerdering, zoodat op 1 Januari 1882 de bevolking der gemeente bedraagt 1578 zielen. Er werden in 1881 9 huwwlijken gesloten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2