PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Burgerlijke Stand. 308ste Staatsloterij. AANBESTEDINGEN. Gemengd Nieuws en Allerlei. X t BABYLONIËNBROEK, 5 Jan. Tot veler leedwezen valt er van hier op den Hill eene heksen-geschiedenis te vermelden. Naar men zegt moet de ongenoode gast, dank zij de krachtige middelen reeds zoo goed als uitgedreven zijn. /Mochten wij verder voor alle soortgelijke voor vallen en accidenten bewaard blijvenis aller wensch. teraad, ten gevolge van het bedanken van den heer Antonie Smits. t BESOIJEN. Op eene bevolking van 1500 zielen bezoeken hier 150 leerlingen de opeubare school, waaronder *15 meisjes, dus 10 van de geheele bevolking. Voegt men hierbij nog de kin deren, die de bijzondere school bezoeken, dan kan men wel aannemen, dat Besoijen een der eerste gemeenten is, waarin het meeste onderwijs geno ten wordt. t Als eene bijzonderheid mag wel vermeld wor den, dat alhier sedert Nov. 1880 geen enkel huwe lijk voltrokken is, dat is dus in een tijdvak van 14 maanden. Nu zijn er in dit jaar al 4 bruiden en brui degoms, terwijl nog 3 jongelingen eerstdaags in ff huwelijksbootje zullen stappen. Door de restauratie van de Herv. kerk is sedert Maart j.l. alhier geen godsdienstoefening gehouden, daar het werk al tweemaal afgekeurd is. Mocht toch spoedig aan dien onhoudbaren toestand een einde komen t GENDEREN. Door de Ned. Herv. gemeente van Doeveren c. a. is beroepen tot predikant de Weleerw. heer W. vau den Hoouaert, thans predi kant te Hurwenen. t WAALWIJK, 9 Jan. Vrijdagavond den 6 dezer gaf de Waalwijksche rederijkerskamer eene voorstelling. Twee stukken stonden op het pro gramma //John Al man," een drama en //Too- neelstudiën", een blijspel. De stukken liepen goed af en vooral de rol van John Alman werd best afgewerkt. Het blijspel voldeed uitmuntend, vooral toen in eenige coupletten, minder aangename Waalwijksche toestanden geschilderd werden. t BAARDWIJK, 6 Jan. De vereeniging tot bevordering van de belangen der schoenmakerij heeft hare eerste vergadering gehouden, waarvan 23 der voornaamste schoenfabrikanten als leden zijn toegetreden, vast besloten elkaar de hand te reiken en te beproeven wat door samenwerking zoowel op technisch als oeconomisch gebied kan verkregeu worden. t TILBURG. Aan de heer H. Houwring alhier is op zijn verzoek, bij Kon. besluit, eervol ontslag verleend uit zijne betrekkipg van ontvanger der directe belastingen, invoerr. en acc. behoudens aan spraak op pensioen. t Tot hoofd der school voor lager en uitgeb. lager onderwijs voor meisjes alhier is benoemd Me juffrouw H. F. van Selm te Utrecht. t 7 Jan. Tengevolge van misbruik van ster ken drank ontstond er gisterenavond alhier twist tussclien man en vrouw, waarbij de vrouw den inhoud van eene brandende petroleumlanp over het hoofd kreeg en hare kleederen in brand geraak ten. Door spoedig aangebrachte hulp gelukte het ff vuur te blusschen, doch de vrouw heeft erge brandwonden bekomen. 6 Jan. Gedurende het jaar 1881 is de be volking door meerdere vestiging dan vertrek en door meerdere geboorte dan sterfte vermeerderd met 489 zielen, zoodat zij op 1 Jan. 1882 het cijfer bedroeg van 29,469 zieleu. Er werden 156 huwelijken gesloten; onder de geborenen kwamen 23 tweelingen voor; de aan giften van levenlooze kindereu bedroeg 76 en van onechte 9. - 8 Jan. Hoewel er uit onze stad ook wel eens een noodkreet opstijgt over gedrukte indus trie en bezwaren over het gewijzigde handelstrac- taat met Erankrijk, bevestigen de tallooze lichten, die avond aan avond in de talrijke fabrieken tot negen en bij sommige tot tien uur des avonds zijn waar te nemen, die kwade geruchten niet. Ook de steeds hooger klimmende prijzen voor bouwgrond in deze nijvere plaats voedt het ver moeden, dat het er hier nog zoo erg niet uitziet. tANDEL, 9 Jan. Van de 11 tappers en slijters alhier, hebben er 7 vergunning aangevraagd om den kleinhandel in sterkendrank na 1 Mei 1882 te blijven voortzetten. tOp 1 Jan. 1881 bedroeg de bevolking dezer gemeente 822 zieleu als: 411 van liet mannelijk en 411 van het vrouwelijk geslacht. Er werden geboren 14 j. en 14 m., terwijl 1 kind van het vr. gesl. elders geb. behoorende tot de wettelijke bevolking, zamen 29 en hebben er zich 10 m. en 16 vr. binnen deze gemeente gevestigd. Overleden 15 ra. en 9 vr. zamen 24, benevens 2 levenl. aang. en werden er wegens vertrek uit de gemeente 16 ra. en 18 vr. afgeschreven. Zoo dat wegens vertrek en overlijden de bevolking met 3 zielen verminderde en beloopt alzoo op Jan. 1882 de bevolking 819 zielen zijnde 408 m. en 411 vr. Er werden in 1881 8 huwelijken gesloten. t Ten behoeve der nagelaten betrekkingen van de op 17 Dec. 1.1. te Gorinchein verongelukte personen, is alhier gecollecteerd de som van ƒ81. Door tusschenkomst van den heer A. J. Kramer alhier werd mede van het begrafenisfonds eene extra gift ontvangen van 10, voor de weduwen van de verongelukte schippers. t Door het college van Burg. en "Weth. is in zijne vergadering van heden vastgesteld, dat op 24 Jau. e. k. eene buitengewone verkiezing zal plaats hebben voor een lid van den gemeen ds HERTOGENBOSCH, 6 Jan. De volgende week zal begonnen worden met den verkoop van het meubilair van den verdwenen notaris L. In strijd met vroegere geruchten, schijnt het thans zeker te zijn, dat er een aanzienlijk tekort is. Men hoort niets van hem, evenmin als van den kastelein S., die met zijns zwagers effectentrom mel naar elders trok. VUREN, 5 Jan. De broeder van de befaamde millioenen-juffrouw J. Struik, heeft zijn woonhuis verkocht om metterwoon zich elders te vestigen. t Bij de plaats gehad hebbende verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gehouden te Middelburg, zijn uitgebracht 2337 geldige stemmen. Gekozen de heer Mr. P. C. ff Hooft (anti-rev.) met 1228 stemmeu. Op de heer H. J. Bool (lib.) zijn 1109 stemmen uitgebracht. Op 29 Nov. werden op den heer ff Hooft 968 en op den heer Bool 989 stemmen uitgebracht. Volgens de //Middelb. Ct." worden de verschil lende vormen, welke de kieswet voorschrijft, op Walcheren al zeer slecht nageleefd. Volgens de wet moeten onmiddellijk na de onderteekening van het proces-verbaal, de stembussen in de ouder kiesdistricten met hare behoorlijk in verzegeld papier gesloten sleutels, door den jongsten stein- opnemer worden overgebracht naar den voorzitter van het bureau van stemopneming van het hoofd kiesdistrict. De overbrenging echter geschiedt in verscheidene onder-kiesdistricten niet onmiddellijk, maar eerst den volgenden dagook niet door den jongsten stemopnemer, maar door den gemeente-veldwachter; en zij worden niet aan den voorzitter van het hoofdbureau afgegeven, maar op het stadhuis te Middelburg aan een ambtenaar, of als deze niet aanwezig is, aan den concierge. Ofschoon zulke informaliteiten in de meeste districten nog al eens zullen voorkomen, is er nooit van gebruik gemaakt om de geldigheid eener ver kiezing te bestrijden. Te Middelburg schijnt men dit thans wel te zullen doen. t Op grond van die informaliteiten, welke bij het overbrengen van stembussen uit onder-kiesdis tricten op Walcheren en bij het in ontvangst nemen daarvan te Middelburg, bij gelegenheid der verkie zing op den 3e Jan. j.l. begaan zijn, zal door eenige kiezers een protest tegen de verkiezing van den heer ff Hooft aan de Tweede Kamer worden in- diend. Middelb. Ct. t In het tuchthuis te Leeuwarden waren op 1 Jan. 402 gevangenen waaronder 8 levenslang veroordeelden. t Uit Gelderland schrijft men De rogge staat zeer gunstig. Men ziet in som mige weiden het vee nog grazen als in den zomer. Zelts de spurrie en het knollengroen leverden in de jongste weken nog ruim voeder op. De land bouwers besparen hierdoor veel hooi en kunnen het thans bewaren om er het voorjaar mede door te komen. t In het tijdperk van 27 Nov. tot 31 Dec. zijn geen ambtsberichten omtrent het voorkomen van longziekte onder het rundvee ingekomen. In het daaraan voorafgaand tijdvak van vier weken waren evenmin gevallen der ziekte bekend geworden. GORINCHEM, 7 Jan. Gedurende het jaar 1881 zijn aan den afslag verkocht, zoo uit het Gorinchemsch vischwater als van elders aange voerd 110,755 elften en vinten, 2274 zalmen, 45 steuren en is aan belasting ontvangen 10,907.29. In 1880 zijn verkocht 99777 elften, 927 zal men, 21 steuren en bedroeg de belasting ƒ8350.91. Alzoo in 1881 meer 10978 elften, 1317 zal men, 21 steuren en 2556,38 belasting. In deze gemeente zijn, op eene bevolking van 9817 zielen, 145 aanvragen ter bekoming van het vergunningsrecht tot verkoop van ster ken drank in ff klein ingekomen. AMEIDE, 7 Jan. Gisteren werd op de Nuts- vergadering alhier de spreekbeurt vervuld door den heer S. I. Cainbier Van Nooteu, met eene novelle van Sally, getiteld: //Aan eene kleine badplaats''. Daarna hebben de heeren Peereboom (uit Lopik) en Salzherr van hier, onderscheidene bijdragen van Laurillard ten beste gegeven. AMMERSTOL, 6 Januari. Van 30 Decem ber 1881 tot 6 Jauuarij 1882 zijn aan den af slag alhier verkocht28 nieuwe of winter zal mcu, wegende 7 a 53 halve kilogr.prijs per half kilogr. 2 a ƒ2.55. De vangst blijft schraal en er had heden eene belangrijke daling in de prijzen plaats. Een buitengewoon zware zalm van 53 halve kilogr. werd heden-morgen verkocht en bracht 116.50 op. KRALINGEN, 6 Januari. Van 1 tot 6 Jan. werden aan het Kralingsche Veer ter markt aan gevoerd 184 winterzaimen, die tegen ƒ2.10 a 2.60 per 5 ons werden verkocht. De zalm vangst wordt beter, de prijzen zijn dalende. ANDEL. De heer I. de Fijter Jr. heeft voor de tweede maal eervol ontslag uit zijne betrekking van hoofdonderwijzer aangevraagd, thans als hoofd der bijzondere school tegen April a. s. Het is niet dan met. leedwezen, dat vele inge zetenen van dit besluit kennis dragen. keurde begrooting bedraagt in ontvang 7164.575, iu uitgaaf 7164.575. Aan den hoofdonderwijzer alhier is eene toelage van 50 toegekend voor het geven van herhaliugsonderwijs. Van de 8 drankverkoopers in deze ge meente hebben er 4 aanvrage gedaan daarmede voort te gaan. - Het vergunningsrecht is alhier bepaald op 25 per ƒ100 huurwaarde of ge deelten daarvan. NOORDELOOS. De bevolking dezer gemeente is iu 1881 vermeerderd, door geboortemet 24 inann. en 14 vrouw., door vestiging: met 32 m. en 37 vr.; verminderd, door overlijden: met 21 ra. en 16 vr., door vertrek: met 24 m. en 28 vr., zoodat de bevolking was op 1 Januari 1882 494 m. en 490 vr., te zamen 984 zielen; er zijn 7 huwelijken gesloten. - Bij Ministeriëele beschikking is A. van der Wil lik alhier met 1 Februari eervol uit zijne betrekking als brievengaarder ontslagen en zijn zoon als zoodanig in zijne plaats benoemd. NIEUWPOORT, 9 Jan. Door den kerkeraad is alhier tot predikant beroepen de heer J. Rij nenberg, cand. te Haarlemmermeer. STREEFKERK, 8 Jan. Een treurig ongeval had heden alhier plaats. Twee oppassende huisvaders, de een, C. Koutstaal, alhier woonachtig, en de andere L. Bogaart te Hoornaar, waren in het Water schap bezig met werken, en zouden ff middags te 12 uren naar huis varen om te gaan eten. Beiden vielen uit het vaartuigje en vonden den dood in de golven. De eene laat eene weduwe met vijf, en de andere eene weduwe met een kind na. Beide lijken zijn des anderen daags gevischt. ALMKERK. Van de 26 tappers en slijters in deze gemeente, hebben 14 vergunning aange vraagd om den kleinhandel in sterken drank na 1 Mei a.s. te blijven uitoefenen. GIESSSENNIEUWKERK, 5 Jan. In het afge- loopen jaar werden aan het hulppostkantoor alhier ontvangen: 6041 brieven, 1732 briefkaarten, 16582 drukwerken en 1481 dienstbrieven, terwijl behalve de briefkaarten en drukwerken werden verzonden: 4332 brieven en 1136 dienstbrieven. In het jaar 1881 bedroeg het aantal geborenen, overleden en gesloten huwelijken Te Giessennieuwkerk, respectivelijk 36.20.7. Peursum 8.11.3. ,z Schelluinen 11.13.3. ,z Goudriaan 23.14.4. ,z Ottoland u 25.19.6. In de gemeente M. (Limburg) heeft de Bur gemeester gedurende 3 jaren als ambtenaar van den burgerlijken stand gefungeerd, zonder daar toe bevoegd te zijn. Een der gevolgen daarvan zal zijn, dat alle huwelijken, waarbij deze Burge meester in die jaren dit ambt vervulde, opnieuw zullen moeten voltrokken worden. (N. R. Ct.) HOOG-BLOKLAND, 9 Jan. Sedert 1 Jan. 1880 zijn alhier 28 geboren, 17 overleden en 5 huwelijken gesloten. De door Gedeputeerde Staten goedge Te Neede, in Gelderland, bleven in ff vorige jaar dertig kinderen van onderwijs verstoken niet omdat er op de bestaande scholen geen plaats was - zoo iets komt alleen voor in de groote steden, maar omdat zij te ver van de scholen af wonen, om er heen te loopen. Thans heeft het gemeentebestuur er iets op gevonden. Het heeft namelijk twee koetsiers gehuurd, die zich verbonden hebben om de kinderen respec tievelijk naar de scholen te Noord wijk en te Den Broeken heen en terug te transporteeren. (Fad.) Onlangs is medegedeeld dat door een arbeider te Kuilenburg een levenden arend is gevangen. De man liet hem langs de huizen voor 5 ct. kij ken en heeft daarmee een aardig duitje verdiend. Daags vóór hij hem naar den dierentuin te Rot terdam zou brengen is de vogel, die zich oogen- schijnlijk zeer wel bevond en levende konijnen tot zijn prooi kreeg, plotseling gestorven. Door den heer J. A. Kivit is hij aangekocht om hem te laten opzetten. Donderdag avond geraakte te Delft eene moe der met een bij haar inwonenden zoon in twist uithoofde deze, alhoewel reeds beschonken, nog meer sterken drank wilde gaan halen. Toen zijne moeder hem in den weg trad, greep hij haar aan, juist op het oogenblik dat een jongere, mede bij haar inwonende zoon, tehuis kwam, die, in den waan verkeerende dat zijne moeder werd mis handeld, in drift een strijkijzer opnam en daar mede zijn broeder eenige hevige slagen op het hoofd toebracht. De verwonde is, na in het po- litie-bureau door een geneesheer verbonden te zijn, op diens last naar het gasthuis overgebracht, terwijl tegen den dader proces-verbaal is opge maakt. Men meldt uit Kralingen, dd. 7 Januarij In deze gemeente bevinden zich een tiental per sonen, die op groote schaal opligterij plegen. Zij bestellen goederen, levensbehoeften enz., laten die op zekere plaatsen bezorgen en weigeren te beta ling. Tot die bende behoorde ook zekere H., wo nende in de Dijkstraat alhier. Gisteren had hij weder 96 mud aardappelen gekocht van een schipper, welke hij zou betalen, wanneer ze aan zijn huis bezorgd werden. Des avonds kwam dan ook de schipper met een sleperswagen, geladen met aard appelen, en spoedig begonnen de knechts met het naar boven dragen der zakken, om die in de kamer uit te storten. Toen reeds 11 mud naar boven waren gebracht, werd de schipper door de buren gewaar schuwd. Hij weigerde verdere afleveringen verlangde eerst betaling. H. en nog een paar van zijne aan hangers sloten toen de kamer, waar de 11 mud aardappelen reeds uitgestort waren, af, en verwij derden zich, terwijl de vrouw des huizes in de kamer achterbleef. De schipper riep de hulp der politie in, die evenwel, naar zij zeide, er niéts aan doen kon, maar den schipper den raad gaf, zijne aardappelen weer uit de woning te halen. Daarop gingen de slepers naar boven en liepen de deur der kamer open. De vrouw hief een vervaarlijk ge schreeuw van ,/moord! moord!" aan, eerst in de woning en daarna op de straat, zoodat de geheele Dijkstraat in rep en roer kwam. De knechts even wel bleven rustig de aardappelen in de zakken scheppen en de schipper liet zijne vracht naar Rot terdam terugbreugen. Reeds zijn verscheidene par ticulieren, winkeliers en handelaren door deze bende opgelicht. TOEGIFT. f HEUSDEN. Van 59 Jan. Getrouwd: A. J. Agterdenbosch, jm. 23 j. en A. Broekhuizen, jd. 21 j. Geboren: Peter Johannes, z. van J. L. van Eggelen en C. Hexspoor. Overleden: F. G. Hexspoor, 7 m. f ANDEL. Van 22 Dec.7 Jan. Geboren: Helena, d. van H. Sack en F. J. Crielaard Cornelia, d. van J. Pellikaan en K. Rits Bastiaan, z. van L. van Andel en A. van Andel Johanna Aaltje Josina, d. van Z. C. Klein en C. E. M. Schniek. Overleden: A. A. Smits, 3 j. Prijzen van 100 en daar boven. 2de Klasse. Trekking van 9 Jan. Prijs van 2000: no. 19174; f 1500 no. 5022 f 1000 nos. 8572, 9293, 15657 f 200 nos. 7729, 8985; 100: nos. 1864, 6753, 7390,10793,11656, 15645 en 17541. 20 Jan. 12 uur. Prov. bestuur te Zwolle. Het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen en teerwerk aan de kunstwerken, gebouwen enz. van Dedemsvaart en hare zijtakken gedurende 1882 in 4 perc. Raming 1ste porc. 86000, 2de perc. 150000, 3de perc. 189500, 4de perc. 199000. 20 Jan. 12 uur. Prov. bestuur te Zwolle. Het onderhouden van de aarde- en verdiepingswerken van de Dedemsvaart en hare zijtakken over 1882 in 3 perc. Raming 1ste perc. 140000, 2de perc. 121500, 3de perc. 169500. 21 Jan. 10 uur Bij J. van Andel te De Werken. Het bouwen van een woon- en winkelhuis. 26 Jan. Raadhuis te Meeuwen. Het maken en leveren van 52 solide schoolbanken. 30 Jan. 11 uur. Raadhuis te Well. 1°. Het bouwen eener nieuwe school te Well met bijbe- hoorende werken en overdekte speelplaats; 2°. het stellen cn leveren van schoolmeubelen. Men leest in het Paleis van Justitie: Proces togen de millioenen-juffrouw.Werking der registratiewet. In de zitting van de Eerste Kamer van de Ar- rondissements-Rechtbauk te Amsterdam van Dins dag 3 Januari jl. werd namens den leverancier, die het veel besproken beslag deed leggen wegens door hem verkochte en geleverde kostbaarheden tot een bedrag van 68,900, conclusie van eisch genomen tegen de millioenen-juffrouw.Deze naam is, ge lijk onze lezers weten, althans bij een zeker deel der bevolking, de algemeen gebruikelijke ter aan duiding van de gedaagde in deze. Bij conclusie bo- perkt echter de eischer (behoudens zijn verdere en meerdere rechten,) zijn eisch tot een bedrag van 1250, den prijs van één der op de rekening, in haar geheel bedragende 68,900, voorkomende voorwerpen, een borstrok met brillanten. Uit de ter terechtzitting genomen conclusie blijkt, dat de eischer tot deze beperking van zijn eisch geleid wordt door de vrees, dat hij niot eens de kosten van het vonnis tot betaling van 68,900 op de gedaagde zou kunnen verhalen. Om toch dergelijk voor executie vatbaar vonnis te kunnen verkrijgen zou de eischer aan de schatkist, onder den naam van registratierecht, moeten betalen niet minder dan 2377,05, namelijk 2 ea 38 opcenten over het bedrag der schuld blijkens vonnis, en nog eens een half °/0 met de opcenten over hetzelfde bedrag voor hot afschrift van het vonnis, noodig voor de executie daarvan, behalve nog het recht, verschul digd over den intrest van den dag der dagvaar ding af. De eischer moet deze belasting, 2377.05 beta len, al zou hij geenerlei voordeel uit dit vonnis kunnen genieten, bij gebreke van goederen, waarop het kan worden ten uitvoer gelegd. Wanneer zullen wij eens bevrijd worden van deze onbillijk- ste aller belastingen, die den burger verhindert zijn recht te vervolgen Wat beteekent het beknib belen der declaratiën van advocaat en procureur, waar de Staat de voornaamste schuldige is aan de duurte der processen Nauw komt de Zonnegloed tot plicht en roeping (wekken, Of ff menschdom ziet reeds scherp maar naar eens (anders vlekken, En snuffelt met beleid naar de allerzwakste plekken Weet, wat in ff duister ligt, ras voor het licht te (trekken Tracht al wat nietig schijnt, zoo links als rechts (te rekken, En draagt volijvrig zorg het om en rond te bekken Wie gordt het slagzwaard aan om lasterzucht te (nekken, Om d' onschuld in haar leed ten schild en schut (te strekken Wie, heerlijk liefdekleedwie willen met u (dekken Tegen einde van December 188' bevonden zich een zestal jagers ten huize van een hunner, en ge noten, in de meest fantastische houdingen en in op-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2